Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 15 (1907)

— Af Dansk Forsikrings-Aarbog, der udgives af >Assurandørens« Redaktør, Hr. Oscar Rechendorff, er 3die Aargang (1906) udkommen. Foruden de sædvanlige statistiske Oversigter over Forsikringsvirksomheden i Danmark samt Meddelelser om Domme af assuranceretlig Betydning (ved cand. jur. Eigil Bramsen), bringer Aarbogen denne Gang følgende Afhandlinger: Et Ulykkesforsikrings-Problem (Spørgsmaalet om at forebygge de uheldige Følger, saavel for Arbejdsgiver som for Arbejder, i Tilfælde, hvor der efter vor Ulykkesforsikringslov tilkommer en Arbejder Erstatningskrav lige overfor en insolvent Arbejdsgiver, der ikke har dækket sin Forpligtelse ved Forsikring) af Kontorchef Aage Sørensen; endvidere en historisk Artikel om Dansk Tarifforening 18961906 afWm. Levison; endelig en meget instruktiv Skildring af Folkeforsikringen i England af cand. polit. C. Høyrup. — Som Indledning

Side 107

bringer Bogen veltrufne Biografier af Konferensraad Falbe
Hansen og af afdøde Direktør Tetens.