Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 14 (1906)

II. »Statshusmænd«.

Side 526

Et af Statens statistiske Bureau udgivet Hæfte (StatistiskeMeddelelser,
Række, 21. Bd., 4. Hæfte) gør Rede
for, hvorledes Loven af 24. Marts 1899 om Tilvejebringelseaf*) Statistiske Meddelelser. 4. Række, 20. Bd., 2. Hæfte.

Side 527

elseafJordlodder for Landarbejdere er bleven ført ud i
Livet.

Ide fem Finansaar iQ00/oi — I9°4/o5 blev der i alt oprettet 1859 Husmandsbrug i Henhold til den nævnte Lov; en Tredjedel findes paa Øerne, to Tredjedele i Jylland, flest i Randers Amt. Der er et stort Omraade af Landet, omfattende det vestlige og sydlige Jylland, Fyn samt Lolland og Falster, hvor den ved Loven aabnede til Oprettelse af Husmandsbrug er bleven forholdsvis lidt benyttet.

Af de Oplysninger, der foreligge om Statshustnændenes Forhold, fremgaar det, at det gennemgaaende den noget ældre, gifte Landarbejder, der fortrinsvis søgt at erhverve sig Jord, sjældnere yngre, ugifte Personer af den tjenende Klasse. Ligesom det langt overvejende Antal Besiddere af »Statshuse« er udgaaet Landarbejderklassen i snævrere Forstand, saaledes de efter Erhvervelsen af deres Ejendomme væsentlig bevaret Karakteren af Landarbejdere, idet Flertallet dem i større eller mindre Omfang gaa paa Dagleje. gælder dog selvfølgelig i højere Grad om Besidderne af de smaa Huslodder end om dem, der have et større Brug. Det gennemsnitlige aarlige Antal Arbejdsdage andre udgjorde nemlig for Statshusmænd med 2—424 Tdr. Land 184, for Besiddere af Lodder paa 44 6 Tdr. Ld. 152, for 6—B68 Tdr. Ld. 148 og for Besidderne af de største Husmandsbrug med over 8 Tdr. Ld. 130 Arbejdsdage.

Det hele Areal, der i de fem Aar er anvendt til
Statshuse, udgør 10700 Tdr. Land — altsaa godt og vel
en Kvadratmil — med ca. 580 Tdr. Hartkorn.

En Undersøgelse af Boniteten (maalt ved Hartkornet) af de til Statshuse udlagte Jordlodder viser, at disse gennemgaaendemaa at være bedre end Jorden indenfor den Størrelsesgruppe af Ejendomme, hvortil de høre, men som Regel noget ringere end Jorden indenfor

Side 528

den Ejendomsgruppe (Gaardene), hvorfra de hovedsagelig
ere udlagte.

Som man kunde vente, er Husdyrholdet paa Statshusene mere intensivt end paa de øvrige Landbrug som Gennemsnit. Saaledes fandtes der for hver ioo Tdr. Hartkorn følgende Antal Husdyr:


DIVL2846

De ni Tiendedele af Statshusmændene ere Medlemmer
Andelsmejeri, en Tredjedel af Andelsslagteri, en
Femtedel af Æggekreds.