Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 14 (1906)

I. Velgørenheden i København.

Ifølge en Opgørelse, foretagen ved Kommunalbestyrelsens af Kontorchef Cordt Trap, udgør det Beløb, der aarlig anvendes til Godgørenhed i København, det nærmeste 3131/2 Million Kroner. Her er kun medtaget den Velgørenhed, der har en mere eller mindre offentlig Karakter, medens de rent private Understøttelser og Gaver Mand og Mand imellem er udeladt.

Af de 3x3x/2 Million falder 1,870000 Kr. paa Understøttelser, af velgørende Foreninger, 740000 Kr. paa Stiftelser, 865000 Kr. er Legatrenter, udbetalte ti i Enkeltpersoner, og 14000 Kr. er Understøttelser til Selverhverv.

De Kapitaler, der ere baandlagte til den i København Velgørenhed, udgør tilsammen over 70 Millioner Kr. Heraf falder 21 Millioner paa Foreninger, 19 Mill, paa Stiftelser og 30 Mill, paa Legater. Hvis man medtager de fremtidig virkende Aktiver (over 5 Mill. Kr.) og de Beløb, der særlig ere bestemte til Udlaan mod lav Rente, løber den samlede til Velgørenhed bestemte Kapital op til 77 Millioner Kr.

Af de 3131/2 Mill. Kr., der aarlig udbetales af velgørendeForeninger,
osv., anvendes henimod
Halvdelen til Trængende i Almindelighed, hvilket praktisk

Side 222

set vil sige til den fattigste Del af Befolkningen, der i Ordets egenlige Betydning lider Nød. — Af de Understøttelsesbeløb,som Trængende af bestemte Samfundsklasser,falder 340000 Kr. paa de immaterielleErhvervs (Embedsmænd o. 1. 132000, Lærerstanden38000, 7000, Lægestanden 10000, andre liberale Erhverv 49000, Sygeplejersker, Jordemødre o. I. 13000, Studerende Bgooo Kr.). Til Understøttelse af Trængende i »Borger- og Middelstanden« anvendes 198000 Kr. aarlig, til Søfolk og Jordbrugere 82000, til Hovedpersoner i Haandværk og Industri 188000, til Hovedpersoneri og Omsætning 204000, til Handelsmedhjælpere24000, fast ansatte Personer i underordnedeStillinger til Arbejderklassen 152000 (hvortil yderligere kommer Hovedparten af det ovenfor nævnte Beløb af 1 x/2 Mill. Kr., der anvendes til Trængende i Almindelighed), til Tyendeklassen 73000, til Abnorme 81000, til straffede Personer m. m. 60000, til Invalider og faldnes Efterladte 19000. Omtrent 200000 Kr. uddelesi som ikke kunne deles efter de Samfundsklasser, hvortil de understøttede Personer hører. Endelig uddeles aarlig et Beløb af 250000 Kr. til Personer,der særlige Trossamfund; af dette Beløb er ikke mindre end 161000 Kr. anvendt af det jødiske Trossamfund til Understøttelse af dets Medlemmer. Da der i København kun findes ca. 3000 Jøder, udgør det Beløb, der indenfor dette Trossamfund anvendes til Velgørenhed,imellem og 60 Kr. aarlig pr. Individ, medens det tilsvarende Beløb for den øvrige Del af den københavnske Befolkning kun udgør ca. 8 Kr. aarlig.