Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 14 (1906)

II. Danske Syerskers Arbejdsfortjeneste.

I Maj Maaned afholdtes i København, paa Foranstaltning »Syerskernes Forbund«, en Udstilling omfattende Genstande, henhørende til Dame- og Børnekonfektion forfærdiget ved Hjemmearbejde. Hver Genstand var forsynet med en Seddel, som indeholdt Oplysning om Genstandens Art. Syløn, Fradrag for Udlæg, Netto-Arbejdsfortjeneste samt den anvendte Arbejdstid. En Fortegnelse over de udstillede Genstande med Angivelse de ovenfor nævnte Oplysninger er trykt i Arbejdsraadets nylig udgivne Beretning for 1905 06. Fortegnelsen er affattet efter de originale Udstillingssedler. Oplysningerne om Syløn, Udlæg og Arbejdsfortjeneste ere meddelte paa Grundlag af de paagældende Syerskers Kontrabøger (Afregningsbøger) med vedkommende Arbejdsgivere. bemærkes i Arbejdsraadets Beretning, at de Arbejder, der vare fremlagte paa Udstillingen, ikke henhørte til det ringest betalte Syarbejde, og at de anførte vistnok kunne anses som nogenlunde typiske for den Arbejdsfortjeneste, som for Tiden opnaas af en duelig Syerske i København.

Hvis man paa Grundlag af Fortegnelsen beregner Timefortjenesten (Netto) for de forskellige Arbejder, vil man finde, at denne varierer meget betydeligt, fra 4 Øre til 29 Øre. De lavest betalte Arbejder vare: et Dameliv, Syløn 17 Øre, Udlæg 4 Øre, Nettofortjeneste 13 Øre, Arbejdstid 3 Timer; et Dameliv, Syløn 25 Øre, Udlæg 5 Øre, Nettofortjeneste 20 Øre, Arbejdstid 3131/2 Time; en Nederdel, Syløn 50 Øre, Udlæg i2 Øre, Nettofortjeneste 38 Øre, Arbejdstid 4x4x/2 Time; en Chemise, Syløn 30 Øre, Udlæg 6 Øre, Nettofortjeneste 24 Øre, Arbejdstid 3 Timer; en Chemise, Syløn 30 Øre, Udlæg 4 Øre, Nettofortjeneste 26 Øre, Arbejdstid 3 Timer. For de her nævnte 5 Arbejdervar pr. Time under 10 Øre. De 5 bedst betalte Arbejder (med en Nettofortjeneste af over

Side 618

25 Øre pr. Time) vare følgende: et Tennis-Costume, Syløn 325 Øre, Udlæg 30 Øre, Fortjeneste 295 Øre, Arbejdstid 1 1/2 Time; et Costume, Syløn 430 Øre, Udlæg 56 Øre, Fortjeneste 374 Øre, Arbejdstid 14 Timer; et Costume, Syløn 600 Øre, Udlæg 40 Øre, Fortjeneste 560 Øre, Arbejdstid 2 Dage å 10 Timer; en Frakke, Syløn 375 Øre, Udlæg 30 Øre, Fortjeneste 345 Øre, Arbejdstid 12 Timer; en Jaket, Syløn 375 Øre, Udlæg 22 Øre, Fortjeneste 353 Øre, Arbejdstid 12 Timer.

Samtlige 62 Arbejder ere blevne betalte med en Syløn af 102 Kr. 11 Øre, hvori fragaar for Udlæg 9 Kr. 77 Øre, saa at Nettofortjenesten var 92 Kr. 34 Øre. Da der ialt er medgaaet 491 Arbejdstimer, bliver den gennemsnitlige eneste omtrent 19 Øre.

Grupperer man de 62 Arbejder efter Timefortjenesten, finder man, at den for 5 Arbejders Vedkommende udgjorde 10 Øre, for 22 fra 11 til 15 Øre, for andre 22 fra 16 til 20 Øre, for 8 fra 21 til 25 Øre og for 5 Arbejder over 25 Øre (indtil 29 Øre). — Noget gunstigere Sagen sig, hvis man lægger de anvendte Arbejdstimer Grund for en lignende Opgørelse. Som før nævnt medgik til samtlige Arbejder 491 Timer; disse fordelte efter den opnaaede Nettofortjeneste saaledes:


DIVL3291

Hvis den ovenfor fundne Middelfortjeneste af 19 Øre pr. Time nogenlunde rammer det normale, vil det ses, at en Syerske i København gennemsnitlig skal arbejde 9 Timer daglig for at tjene 10 Kr. om Ugen, og selv ved det bedst betalte af ovennævnte Arbejder (29 Øre Timen) kan der med samme daglige Arbejdstid kun tjenes ca. 15V2 Kr. om Ugen.