Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 14 (1906)

III. Rentabilitets forhold i det preussiske Landbrug.

Paa Grundlag af de Oplysninger, der tilvejebringes i Anledning af Ansættelsen til Indtægts- og Formueskat har man i Preussen foretaget højst interessante Beregninger angaaende Rentabilitetsforholdene i Landbruget.

Der viser sig for det første en overordentlig stor Forskel mellem Rentabiliteten af smaa og store Ejendomme. man Ejendommene i fire Grupper efter Grundskat-Beløbet (30 90 Mk., go 300 Mk., 3001500 Mk. og over 1500 Mk.), finder man, at den gennemsnitlige af Landbruget udgør i Procent af Ejendomsværdien 7,6 — 6,5 — 4,8 — 3,5, altsaa er Rentabiliteten i den sidste Gruppe (de største Ejendomme) halvt saa stor som i den første (de ganske smaa Ejendomme). — Dernæst viser det sig, at Rentabiliteten større for de gældbehæftede Ejendomme end for de gældfri, og for de førstes Vedkommende des større, jo stærkere Ejendommene ere prioriterede, jfr. nedenstaaende hvor de fire Grupper IIV ere de samme som ovenfor angivet:


DIVL3304

Beregnet pr. Hektar udgør Nettoindtægten i de fire
Grupper henholdsvis 95, 78, 62 og 38 Mark, — gennemsnitlig
alle fire Grupper 57 Mk.