Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 14 (1906)

GUSTAV SUNDBÄRG. Apenjus statistiques internationaux. année. Stockholm 1906. Norstedt & Söner. (340 S.).

A. J.

Side 214

I December 1895 udsendte Gustav Sund bärg første Udgave af sine »Statistiska öfversiktstabeller för olika länder«, som et Hæfte af det svenske statistiske Centralbureaus Tidsskrift. Hvert Aar siden da har en ny Udgave set Lyset, og efterhaanden som de oprindelige Tabeller ere blevne udvidede og nye Emner tagne op, er det lille Hæfte svulmet op til en tyk Bog, der ikke niere kan rummes indenfor Tidsskriftets Ramme, hvorfor den nu foreliggende 10de Udgave fremtræder som et selvstændigt Værk. Samtidig er den svenske Tekst ombyttet fransk, saa at det nu ikke længere er forbeholdt Statistikere at drage Nytte af Sundbärgs Tabeller.

Allerede det første lille Hæfte var med sine beskedne 27 Tabeller paa ialt 30 Sider et fortrinligt Hjælpemiddel, og for hver ny Aargang øgedes Brugbarheden, saa at den, der først én Gang havde stiftet Bekendtskab med disse Tabeller, stadig vendte tilbage til dem. Enhver, der har prøvet paa, uden at benytte Genveje, at opsøge statistiske Data fra en Række forskellige Lande i Original- Publikationerne, vil forstaa, at man hurtigt lærer at benytte Samleværk som Sundbärgs. Den sidste (tiende) Udgave omfatter over halvtredje hundrede Tabeller, der fylde henved halvfjerde hundrede tæt trykte Sider, og behandler saa at sige alle Emner, som overhovedet lade sig inddrage under sammenlignende Statistik. Baade i Omfang, i Fuldstændighed, i Aktualitet og — ikke mindst — i Udarbejdelsens Omhyggelighed staar Sundbärgs »Apercus statistiques« over alle lignende Arbejder, den engelske »Statistical abstract for foreign countries« ikke undtagen.

Man har undertiden indvendt imod Sundbärgs Tabeller,at
indeholde Tal, som ikke ere helt sikre. Dette
hænger imidlertid sammen med Forfatterens Metode.

Side 215

Medens de fleste andre internationale Tabelarbejder følge det Princip, at give de officielt foreliggende Data uden Kritik, selv om der er mere end Mistanke om, at de ere behæftede med Fejl, tager Sundbärg mere haardhændet paa Sagen; han foretrækker at give et beregnet, tilnærmelsesvisrigtigt fremfor et notorisk fejlagtigt, selv om deter »officielt«. Sundbärgs Princip er selvfølgelig farligt, men kun naar det anvendes af den ukyndige; den, der - som Forfatteren — Aar ud og Aar ind arbejder med Tal fra Alverdens Lande, vil ikke være i Tvivl om, hvor en Beregning vil være at foretrække for et »eksakt« Tal, og faa Statistikere ville være bedre i Stand til at finde de rette Hjælpemidler til saadanne Beregninger end den Mand, som ved personligt Arbejde har pløjet hele det uhyre Stof igennem Gang paa Gang i en lang Aarrække.Man derfor med Tillid give sig Sundbärg i Vold, ogsaa hvor særlige Typer betegne hans Tal som »approximatifs«.

At forsøge paa i Korthed at angive Indholdet af Sundbärgs »Aperc.us«, vilde være haabløst. Dette Tidsskrift desuden ofte meddelt Prøver paa Indholdet af tidligere Aargange, og forhaabentlig vil der ogsaa i Fremtiden Lejlighed til at fremdrage et og andet af de internationale Sammenstillinger. Vi skulle derfor nøjes med at henlede Opmærksomheden paa Bogen, der ingenlunde sig alene til Statistikere af Fag, men vil kunne være til stor Nytte i mangfoldige Kredse, — ikke mindst for Folk, der arbejde med og interessere sig for offentlige Anliggender. Ethvert vel forsynet Haandbibliotek bør have et Eksemplar af Sundbärgs »Apercns statistiques« — og altid sidste Udgave.