Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 14 (1906)

Nationaløkonomisk Forening.

Den 25. Oktober afholdt Foreningen sin aarlige Generalforsamling.

Formanden, Generaldirektør Rubin, fremlagde Regnskabet 1905, hvorefter Kassebeholdningen ved Aarets Begyndelse havde udgjort 3114 Kr. 59 Øre; Indtægten i Aarets Løb var 1595 Kr. 88 Øre, Udgiften 1538 Kr. 06 Øre, saaledes at Regnskabet sluttede med en Kassebeholdning 3172 Kr. 41 Øre.

Ved det derefter stedfindende Bestyrelsesvalg for Foreningsaaret 1906 07 genvalgtes den fratrædende Bestyrelse, Direktør Michael Koefoed, Kontorchef Me'yer, Grosserer O. B. Muus, Folketingsmand, N. Neergaard og Generaldirektør Marcus Rubin.