Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 9 (1901) 3

Thirtieth Annual Report of the Bureau of Statistics of Labor. March 1900. Boston.

Denne Beretning fra det arbejdsstatistiske Bureau i Massachusetts indeholder bl. a. en statistisk Redegørelsefor in conducting retail tråde in Boston, since 1874«, hvorved, in casu, forstaas Spørgsmaaletom mindre Detailforretningers Fortrængen eller Ikke-Fortrængen ved de store >Department- Stores«. Emnet er jo ikke »arbejdsstatistisk« i egentligForstand, aktuelt er det i ethvert Fald. Resultatet af Undersøgelsen er. at DetailforretningernesAntal det Hele ikke er gaaet stort tilbage efter Stormagasinernes Optræden: der fandtes af dem i 1875 gennemsnitligt i Boston 1 pr. 125 Indv., i 1895 derimod 1 pr. 142. (I det første af de nævnte Aar udgjorde Bostons Befolkning 342,000, i det sidste 497,000 Indv.). Derimod lader det sig ikke benægte, at i enkelte Brancher har der været betydelig Nedgang,for at nævne to Exempler: Antallet af Porcellæns-, Glas- og Lervare-Forretninger udgjorde i det første af de nævnte Aar 1 pr. 7433, i det andet 1 pr. 11,0/13; Antallet af Damekonfektionsforretninger var henholdsvis 1 pr. 17,996 og 1 pr. 29,231. Men om denne Nedgang skyldes Fremkomsten af de store Varehuse eller andre Omstændigheder, lader sig ikke afgøre; — saa meget er sikkert, at i adskillige andre Brancher, der netop særligt stærkt have klaget over Konkurrencen fra de store forgrenede Varehuse, spores der ingen Tilbagegang i Forretningernes Antal; det gælder exempelvis om Skotøjsforretninger, Herrekonfektionsforretninger,Manufakturforretninger, fl. Ogsaa fremgaar det

Side 302

af Beretningen, at den Konkurrence, som for Exempel en stor, velorganiseret Urtekramforretning udøver ligeoverfor de ikke saa kapitalstærke og ikke saa velorganiserede Kolonialforretninger, er fuldstændig saa følelig, som den »the department stores« udøve. Den skarpe Konkurrence, der maa kæmpes med i mange Brancher, skyldes overhovedet langt mere generelle Aarsager end nogle Storforretningers Opstaaen.Publikum som det fremgaar af Beretningen,i Hele haft al Grund til at være tilfreds med Stormagasininstitutionens Udvikling. Stormagasinerneere naturligt Led i den almene økonomiske Udvikling; de have været til Gavn for den store Kreds af Forbrugere, og kun til Skade for forholdsvis faa Smaahandlende. Det er den Erfaring, man har gjort i Boston, som andetsteds.