Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 3 (1895)

Nationaløkonomisk Forening.

Torsdagen d. 31. Oktober afholdt Nationaløkonomisk Forening sin aarlige Generalforsamling. Paa denne genvalgtes den afgaaende Bestyrelse (Professor, Dr. Falbe Hansen, Grosserer O. B. Muus, Overpostmester Petersen, Bureauchef Rubin og Professor, Dr. Will. Scharling).

Efter Generalforsamlingen holdt Dr. A. Fraenkel Foredrag om Landbrugets Fremtidsudsigter. Til Foredraget knyttede der sig en kort Diskussion i Foredragssalen, medens Emnet udførligere drøftedes ved|det paafølgende fælles Aftensmaaltid.