Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 2 (1894)

Nationaløkonomisk Forening.

Møde Torsdagen den 22. November 1894.

-formanden for Bestyrelsen, Overpostmester
Petersen, aabnede Mødet med følgende
Udtalelse:

„Den 31. Oktober var det 25 Aar siden Professor W. Scharling udnævntes til Professor i Nationaløkonomi og Statistik ved Universitetet. Han har i denne Stilling ydet væsentlige Bidrag til Videnskabens Udvikling i Almindelighed og ved sin ihærdige Flid og grundige Behandling af særlig danske økonomiske Spørgsmaal vakt en mere almindelig Interesse for disse. Det laa saaledes nær, at Nationaløkonomisk Forening lagde sin Erkendtlighed for Dagen for denne hans Virksomhed, og end mere maatte den føle sig opfordret dertil som Professor Scharling med aldrig svigtende Interesse har taget Del i Diskussionen i Foreningens Møder og derved samt ved ikke faa grundige Foredrag paa disse været en vægtig Støtte for Foreningens Trivsel.

Bestyrelsen indfandt sig derfor paa Jubilæumsdagen
i Professorens Bolig in pleno og bragte ham

Side 677

en hjærtelig Tak herfor og den føler sig overbevist
om, at Foreningens Medlemmer billige dette vort
Skridt."

Forsamlingen gav sin Tilslutning tilkende ved at
rejse sig.

Derefter holdt cand. polit. Michael Koefoed
Foredrag om den Toldbyrde, der hviler paa
Arbejdernes Forbrug i Danmark.

En længere Diskussion knyttede sig til dette
Foredrag.