Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 2 (1894)

R. T. Ely. Outlines of Economics. New York, Hunt & Eaton. 1894. (432 S).

Richard T. Ely — nu nationaløkonomisk Professor ved Wisconsins Universitet, Madison — udgav for nogle Aar siden en „Introduction to Political Economy", jfr. Nationaløkonomisk Tidsskrift XXVII, S. 562. Han begyndte det Værk, vi nu have modtaget til Anmeldelse, som en Omarbejdelse af denne „Introduction"; men under Omarbejdelsen udviklede Værket sig til at blive et væsentligt nyt Værk, overvejende et theoretisk Værk. Hans „Introduction" gik fortrinsvis ud paa at levere historisk og descriptivt Materiale; hans „Outlines" giver væsenlig en systematisk Fremstilling af Theorien. Ogsaa i det sidstnævnte Værk søger han stærkt at opmuntre de unge nationaløkonomiske Studerende til selv at arbejde videre: den Tid er forbi, da man kunde eller mente at kunne lære Nationaløkonomi af et enkelt Værk; nu gælder det fremfor alt om strax fra Begyndelsen af at gøre det klart for de Studerende, at de selv maa arbejde videre i den økonomiske Videnskab, og med dette for Øje ofrer det foreliggende Værk forholdsvis ikke saa liden Plads til bibliografiske Notitser og Angivelse af Emner, som den Studerende gør godt i at beskæftige sig med.

Værket aabnes med en historisk Indledning, en kort Oversigt over den økonomiske Udviklings vigtigsteStadier. Derefter følger den egenlige nationaløkonomiskeTheori, de økonomiske Love for Produktion,Omsætning, Fordeling, Forbrug. Dertil slutter sig den økonomiske Politik og en kort Finansvidenskab;endelig

Side 549

skab;endeligmeddeles Nationaløkonomiens Historie
i skitseret Omrids.

Det er klart, at naar saa meget skal fremstilles paa ca. 400 Sider, bliver der ikke megen Plads for Forfatteren til at udbrede sig om de enkelte Spørgsmaal. Han kalder sin Bog »Outlines", og andet end „outlines" kan den heller ikke være; — men ikke blot Begyndere i Nationaløkonomien, ogsaa Lærere og Andre ville læse den med Udbytte. Fremstillingen er usædvanlig klar og tiltalende, og Bogen er i sin Art en af de bedste, der findes. Men naturligvis kan Forfatteren ikke gøre Regning paa, at man skulde være enig med ham iEt og Alt: der er i Vor Tid overhovedet meget lidt af Enighed blandt Nationaløkonomerne. Ligesom i det tidligere Værk saaledes viser Forf. sig ogsaa i dette at være i høj Grad paavirket af Tyskerne; dette viser sig vel i alle Bogens Afsnit, men især dog i de Afsnit, der berøre den økonomiske Politik, i hvilke han gør sig til Talsmand for en temmelig vidtgaaende Statsindblanding. Han synes noget at undervurdere de Misbrug, Statsindblandingen let giver Anledning til visse advarende Exempler, som hans eget Lands Statsmyndigheder ofte have givet, og som han selv udtrykkeligt anfører i sin Bog, synes han ikke at tillægge tilstrækkelig Vægt.

Imidlertid, hvadenten man deler Forfatterens
Anskuelser eller føler sig fristet til at træde op imod
dem, — hans Bog vil man finde interessant.