Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 2 (1894)

Produktionen af Spiritus, Gær, Øl, og Roesukker i Danmark.

Spiritus.

Antal af Brænderier og Produktion af Spiritus
(reduceret til 8°) udgjorde i Danmark:


DIVL3032

DIVL3034

I Aaret 1893 fandtes der

Afgiften af Spiritus-Tilvirkningen (med
Fradrag af stedfunden Godtgørelse ved Udførsel,
gennemsnitligt ca. 30,000 Kr.) beløb sig til


DIVL3037
Side 552

Gær.

Af Gær producerede Brænderierne i 1893 4,x Mill. Pd., hvoraf de københavnske Brænderier tilvirkede 1,3, Købstad-Brænderierne 2,6, Land-Brænderierne o,2 Mill. Pd.

Benyttet Materiale til Spiritus- og Gær-Produktionen.

Til Fremstilling af Spiritus benyttedes i 1893 52,6 Mill. Pd. Majs, 15,7 Mill. Pd. indenlandske Kornsorter, 15,7 Mill. Pd. Kartofler og 11,800 Tdr. Øl- Bærme. Til Fremstilling af Spiritus og Gær benyttedes 5,2 Mill. Pd. Majs og 29,4 Mill. Pd. indenlandske Kornsorter. Kartofler benyttedes til Fremstilling af Spiritus kun af Brænderier i Provins-Købstæder og i Landdistrikter, Øl-Bærme benyttedes navnlig af københavnske og af Land-Brænderier.

Skattepligtigt Øl.

For Tidsrummet 1. Oktober 1892 — 30. Septb.
1893 foreligger der følgende Tal:


DIVL3062
Side 553

Af det anvendte Materiale var saa godt som alt indenlandske
Korn-Sorter, idet der af andet Materiale
kun anvendtes c. 57,000 Pd. Ris og 13750 Pd. Sukker.

Skattefrit Øl.

For Tidsrummet i. Juni 1892 — 31 Maj 1893
opgives:


DIVL3073

Det anvendte Materiale udgjorde altsaa c. 29 Mill. Pd., saa godt som udelukkende indenlandske Kornsorter, idet der af Majs kun anvendtes knap 17,000 Pd. (paa Landet paa Øerne) og ca. 10,000 Pd. Sukker.

Roesukker.

Der produceredes af Roesukker i Danmark:


DIVL3090
Side 554

Produktionen i 1893 fordeltes saaledes mellem de
enkelte Fabriker:


DIVL3092

Forbrugen af indenlandsk Roesukker og den derfor
til Staten udredede Afgift var:


DIVL3094

Naar Afgiften i de sidste to Aar er sunken ned til ca. 800,000 Kr., skyldes det den ved Loven af i. April 1891 stedfundne Nedsættelse i selve Afgifts- Beløbet, hvilken ikke har fremkaldt en stærkt forøget

(Jfr. Statistisk Tabelværk 4 R. Litr. D. Nr. 24.
Kbhvn., 1894.)