Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 2 (1894)

Kreaturholdet i Danmark.

Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk 4 K., Litra C. Nr. 8
Kreaturholdet d. 15. Juli 1893. Udgivet af det statistiske Bureau.
Kbhvn. 1894.

Kreaturtællingen d. 15. Juli 1893*) gav for de
større Kreaturers Vedkommende som Hovedresultat,
at der fandtes


DIVL3705

Sammenholdes disse Tal med Tallene for 1888 (se: Nationaløkonomisk Tidsskrift XXVIII), vil det ses, at Hesteholdet er tiltaget noget i de forløbne fem Aar, Hornkvægholdet, Svineholdet og Gedeholdet ret betydeligt, og Faareholdet, der ellers har været i Tilbagegang, har i 1893 ogsaa et noget større Tal at opvise.*) Den foregaaende Kreaturtælling, i 1888, findes omhandlet i Nationaløkonomisk Tidsskrift XXVIII.

Side 679

Da det Referat, der findes i Tidsskriftets ovenciterede Bind, er nogenlunde udførligt, skulle vi denne Gang indskrænke os til at berøre et Par særlige Forhold.

Af Hornkvægs-Besætninger fandtes der i 1893 179,80c, saa at altsaa Gennemsnits-Størrelsen af en Hornkvægs-Besætning i Danmark var mellem 9 og 10 Stk.

Der fandtes i 1893 af Hornkvæg-Besætninger


DIVL3707

Der fandtes altsaa af


DIVL3709

De „mindre" Besætninger findes forholdsvis mere i Jylland end paa Øerne, — de „store", „mellemstore" og „smaa" derimod forholdsvis mere paa Øerne end i Jylland. Forholdstallene var nemlig disse: Af det samlede Antal Hornkvæg fandtes

Side 680

DIVL3711

En Sammenligning med tidligere Tællinger udviser
følgende: Af det samlede Antal Hornkvæg i hele
Landet kom


DIVL3713

Derefter ere de „mellemstore" Besætninger tiltagne
endel, de andre forholdsvis aftagne.

Af Jordbrug paa over 1ji Td. Hartkorn fandtes i Danmark (i 1885) ca. 145,000 (nemlig: større Gaarde paa 12 Tdr. Hartkorn og derover ca. 2,000, Bøndergaarde paa fra 4—12412 Tdr. Hartkorn c. 28,000, Bøndergaarde paa fra I—414 Tdr. Hartkorn c. 45,000, og Huse med fra 1j4: til 1 Td. Hartkorn c. 70,000), — og af Kvægbesætninger paa mere end 1 Stk. Kvæg fandtes der i 1893 henimod 160,000, (i 1888 og i 1881 147,000).

Af Huse, hvis Jordtilliggende var under */* Td.
Hartkorn fandtes i Danmark i 1885 henimod 90,000,
— og af saadanne Kvæg-Besætninger, som nærmest

Side 681

maa antages at svare til disse Huse, nemlig paa i Stk. Hornkvæg, var der i 1893 c- 21,000. — Det overskydende Antal Huse med Jordtilliggende af under 1jé Tdr. Hartkorn samt de saakaldte jordløse Huse, af hvilke sidste der i 1885 fandtes henimod 40,000, maa altsaa antages ikke at have haft nogen Besætning af Hornkvæg.

Af det samlede Antal Hornkvæg var 1,011,000 Køer, saa at altsaa det egenlige Malkekvæg repræsenterede c. 60 pCt. af Hornkvæget, d. v. s. i Landet under Et. Men paa Øerne er Malkekvæget forholdsvis betydeligt stærkere repræsenteret end i Jylland, idet af Hornkvæget var


DIVL3715

Af Ko-Besætninger taltes der i Danmark i 1893 178,070, hvorefter det altsaa maa antages, at der i 1893 fandtes 1730 Besætninger af Hornkvæg (deraf 710 paa Øerne, 1,020 i Jylland), hvortil der ingen Malkekøer hørte. Netop Halvdelen af det hele Antal Malkekøer hørte til Besætninger paa 10 Stk. og derover, den anden Halvdel altsaa til Besætninger paa under 10 Stk.

Ko-Besætningerne fordeltes i 1893 saaledes


DIVL3717
Side 682

DIVL3719

Der fandtes altsaa af

I de to Hoveddele af Landet var Forholdstallene
disse: Af det samlede Antal Køer fandtes


DIVL3721

Paa Øerne fandtes saaledes af det samlede Antal Køer 35 pCt. i Besætninger paa 15 og flere Køer, — i Jylland kun 2sn. Derimod fandtes af Køerne i Jylland 76 9 pCt. i mindre og smaa Besætninger, — paa Øerne kun 65 pCt.

Som foran nævnt fandtes der i 1893 af Svin 829,131 i Danmark, deraf 456,319 paa Øerne (især Sjælland), 372,812 i Jylland. Af Svine-Besætninger taltes der 168,623, deraf 82,542 paa Øerne, 86,081 i Jylland. Altsaa var den gennemsnitlige Størrelse af en Svine-Besætning paa Øerne 3 ä 6 Stk., i Jylland kom lidt over 4.

Side 683

Svinenes Antal tiltog fra 1888 til 1893 med over 58,000 Stk„ eller j,6 pCt; — men Svine-Besætningernes Antal aftog med 6,626, nemlig fra 175,249 i 1888 til 168,623 i 1893. Paa Øerne tiltog Besætningernes Antal dog lidt, nemlig med 183, — i Jylland aftog det derimod i de fem Aar med 6,809; samtidigt tiltog Svinenes Antal paa Øerne med 14,5 pCt., i Jylland kun med o,x pCt.

Svine-Besætningerne fordelte sig i 1893 i hele
Landet paa følgende Maade:


DIVL3723

Der fandtes altsaa


DIVL3725
Side 684

I de to Hoveddele af Landet var Forholdstallene
disse: Af det samlede Antal Svin fandtes i


DIVL3727

Paa øerne fandtes altsaa i store og mellemstore Besætninger 60 pCt., i Jylland kun 41,7 pCt. I de mindre og smaa Besætninger havde Jylland 58,3 pCt. af Svinene, — Øerne kun 40 pCt.

Fra 1888 til 1893 forandrede Forholdstallene sig
saaledes: Af det samlede Antal Svin kom paa Øerne

Og i Jylland


DIVL3729

DIVL3731
Side 685

Af voxne Handyr o: af Hingste paa 3 Aar og derover, af Tyre og Vædere paa 1 Aar og derover, af Orner paa 4 Maaneder og derover samt af Gedebukke fandtes der d. 15. Juli 1893:


DIVL3733

Af det samlede Antal af vedkommende Husdyr udgjorde


DIVL3735

Øerne have saaledes gennemgaaende forholdsvis flere Handyr end Jylland; især for Tyrenes Vedkommende er Forskellen iøjnefaldende: forholdsvis dobbelt saa mange Tyre findes der paa Øerne som i Jylland. Derimod udgjorde Stude paa 1 Aar og derover paa Øerne kun o,72 pCt., men i Jylland næsten 11 pCt. (io,96) af den samlede Hornkvægbestand i hver af de to Dele af Landet, ligesom Beder og Faar til Fedning,i

Side 686

ning,iAar og derover, paa Øerne kun omfattede 3,91 pCt., i Jylland derimod 8,35 pCt. af det hele AntalFaar i hver af de to Landsdele. Vallaker, 3 Aar og derover, optog paa Øerne næsten 38 pCt., i Jylland kun 25 pCt. af samtlige Heste i hver af de to Landsdele. — Ved Handyrenes Forholdstal maa det naturligvis erindres, at i det samlede Antal af de forskellige Husdyr, hvormed Procentberegningerneere foretagne, er indbefattet henholdsvis Føl og Plage, Kalve og Ungkvæg, Lam og Grise, og at navnlig det forholdsvis store Antal Grise har en betydeligIndflydelse paa det lave Procenttal for Ornerne.

Bedæknings-Hingstene udgjorde i 1893 paa Øerne 68 pCt., i Jylland 75 pCt. af samtlige Hingste paa 3 Aar og derover. Af Bedæknings- Hingstene var


DIVL3737

Bedæknings-Tyrene udgjorde i 1893 paa Øerne 65 pCt., i Jylland 63 pCt. af samtlige Tyre paa 1 Aar og derover i paagældende Landsdel. Paa Øerne fandtes der gennemsnitligt for hver Bedækningstyr 29, i Jylland 51 Køer. Af Bedæknings- Tyrene hørte til

Side 687

DIVL3739

Af Øernes ca. 16,000 Bedæknings-Tyre var henved
13,000 af rød dansk Malke-Race, af Jyllands c. 10,000
Bedæknings-Tyre var over 7,100 af jydsk Race.

Bedæknings-Væd erne udgjorde paa Øerne 82 og i Jylland ligeledes 82 pCt. af det hele Antal Vædere paa 1 Aar og derover. For hver Bedækningsvæder fandtes der gennemsnitligt paa Øerne 13 og i Jylland 14 Faar paa 1 Aar og derover, der bare eller havde Lam.


DIVL3741

Bedæknings-Ornerne udgjorde paa Øerne 76, i Jylland 73 pCt. af det hele Antal Orner paa 4 Maaneder og derover i de respektive Landsdele. For hver Bedæknings-Orne var der gennemsnitligt paa Øerne 18 og i Jylland 31 Søer paa 4 Maaneder og derover.

Paa Færøerne taltes i Juli 1893 631 Heste,
3,896 Stk. Hornkvæg, 99,657 Faar, 56 Geder og 1
Svin.