Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 35 (1927)

NOTITSER

PRISOPGAVE

Dansk Reklame-Forening og Socialøkonomisk Samfund har
vedtaget i Forening at udskrive følgende Prisopgave:

Reklamens nationaløkonomiske Betydning.

Det ønskes, at der ved Emnets Behandling lages særiigt
Hensyn til danske Forhold og derunder blandt andet til, hvor
store Beløb, der aarligt anvendes til Reklame i Danmark.

Besvarelsen vil blive bedømt af en Komité bestaaende af Belysningsdirektør Johs. E. Børresen, Departementschef Johs. Dalhoff, Kontorchef B. Gloerfeldt-Tarp, Sekretær Svend A. Holbæk og Professor Bertil Ohlin.

Som Præmie for den Løsning, der af Komitéen dertil maatte findes værdig, udbetales til Forfatteren Kr. 2 000.00. Saafremt ingen af de indsendte Besvarelser opfylder Betingelserne at faa tildelt denne Præmie, forbeholder Komitéen sig Ret til eventuelt at anvende Beløbet til Uddeling af Præmier mindre Størrelse.

Hvis en Besvarelse belønnes med hele Præmien, tilfalder Ejendomsretten til denne Besvarelse de to Foreninger. Besvarelserne, maa være maskinskrevne, maa i Omfang være mellem 75150 Kvartsider og indsendes i 3 Eksemplarer inden 1. Juli 1928 til Dansk Reklame-Forening's Sekretariat, St. Kongensgade 132. Besvarelserne forsynes med et Mærke og ledsages af en lukket Konvolut, i hvilken Forfatterens Navn og Adresse angives. Kun for de eventuelt prisbelønnede Arbejder Navnekonvolutterne blive aabnet. Besvarelserne bedes mærket „Prisopgave".

København, den 12. August 1927.