Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 35 (1927)

MODTAGNE BØGER

Hages Haandbog i Handelsvidenskab. 5. Udgave ved K. Riis-
Hansen. 1315 S. G. E. C. Gads Forlag. Kjøbenhavn 1926.
Pris 24 Kr.

Den nye Udgave af Hages Haandbog foreligger nu afsluttet. De faktiske Oplysninger er ført op til Dato, og ny Afsnit er komne til, hvoraf Afsnittet om Den danske Krone siden 1914 er omtalt foran S. 83. Ogsaa Afsnittet: Handelens Udviklingstendenser, der giver en almindelig Redegørelse for Handelens Organisation og Opgaver i Erhvervslivet, bør nævnes.

Chr. H. Olesen: Den danske Spiritusordnings praktiske Sider.
Foredrag afholdt paa Foranledning af den norske Forening
„Norden" i Oslo. 31 S. Kjøbenhavn 1927,

Den lille Bog giver en overmaade instruktiv Oversigt over Udviklingen
den nuværende Ordning og er forsynet med farveprægtige,
grafiske Fremstillinger.

Poul Helberg: Budgetlægning. 24 Sider. J. Frimodts Forlag.
Kjøbenhavn 1927. Pris 75 øre.

Dette Skrift synes efter sin Form at være Gengivelsen af et Foredrag om Opstilling af Husholdningsbudgetter, med Støtte i de Erfaringer om Udgifterne i forskellige Indtægtsklasser og Dele af Landet, der fremgaar af den af Det statistiske Departement udgivne Undersøgelse over Husholdningsregnskaber for 1922. Forf.'s mangeaarige med disse Emner gør Fremstillingen klar og letlæselig, Emnet hører vist til Tidens mest brændende.

vS. D. Wicksell: Sex proportion and parental age. A new investigation into the old problem of the relation between the sex of children and the age of their parents. Lunds Universitets årsskrift. N. F. Avd. 2. Bd. 22. Nr. 6.

Ernest P. P. Benn: Hvis jeg var Arbejderfører. Oversat af
Henning Kehler. 158 S. P. Haase & Søns Forlag. Kjøbenhavn

Forf., der er en kendt engelsk Forlægger, søger fra sit tænkte Arbejderfører-Stade at vise alle de Omraader, hvor Arbejdernes og Samfundets Vel falder sammen. Bogen er et Agitationsskrift imod den teoretisende Socialisme og for et bedre Forhold mellem Kapitalen og Arbejdet; den er skrevet ud af et ærligt Hjerte og af et opladt og vidtskuende Sind. Den er i sin Form utænkelig i noget andet Land end England.

Oskar Kristiansen: Penge og Kapital, Næringsveje. Bidrag til
Norges økonomiske Historie 1815—30. 399 S. Cammermeyers
Forlag, Oslo 1925.

Scandinavian Banking Laws. A translation of the acts and regulations the Central Banks. 121 S. Published for the School of Business, Columbia University. New York 1926. Pris 10 sh 6 d.

Side 118

Bogen indeholder de i Kraft værende Love m. v. for Nationalbanken
i Kjøbenhavn, Sverigs Rigsbank og Norges Bank.

Nationalekonomiska Föreningen 1877—1927. Minnesskrift.
235 S. P. A. Norstedt & Söner. Stockholm 1927.

Kari Jaspers: Max Weber. Ein Gedenkrede. 27 S. J. C. B.
Mohr. Tubingen 1926. Pris 1 Mk.

Marianne Weber: Max Weber. Ein Lebensbild. 719 S. J. C. B.
Mohr. Tubingen 1926. Pris 24 Mk.

Christian Cornélissen: Traité general de Science économique. 111, I—2. 466 -f 662 S. Bibliothéque internationale d'Economie politique. Marcel Giard. Paris 1926. Pris 120 fr.

0.-H. Bousquet: Essai sur I'evolution de la pensée économique.
314 S. Bibliothéque internationale d'Economie politique.
Marcel Giard. Paris 1927. Pris 45 fr.

Mentor Bouniatian: La loi de variation de la valeur et les mouvements généraux des prix. 154 S. Bibliothéque Internationale d'Economie politique. Marcel Giard. Paris 1927. Pris 12 fr.

Llémtr nanios: La monnaie. Les systémes et ses phénoménes
en Europé centrale. Bibliothéque internationale d'Economie
politique. 259 S. Marcel Giard. Paris 1927.

Alfonso dePietri-Tonelli: Traité d'économie rationelle. Bibliothéque
d'Economie politique. 638 S. Marcel
Giard. Paris 1927. Pris 90 fr.