Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 35 (1927)

MAX KJÆR HANSEN og N. NORVIL: Haandbog i Reklame. Til Brug ved Handelsskoleundervisning. 130 S. G. E. C. Gads Forlag. Kjøbenhavn Pris 6 Kr.

E. C.

For første Gang foreligger der her paa Dansk et Skrift om Reklame, der ganske vist i første Række er tænkt som Grundlag for Forelæsninger og Øvelser ved Handelshøjskolen i Kjøbenhavn, men som Fort. haaber, at ogsaa Folk, der praktisk arbejder med Reklame, kan have Nytte af. Forsaavidt den, der hverken er Student ved Handelshøjskolen eller piakiisk Reklamemand, kan dømme, synes Bogen, klart opbygget og overdaadigt forsynet med instruktive og morsomme Billeder som den er, fuldt ud at maatte kunne tjene sit Formaal.