Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 35 (1927)

Iceland. A handbok published on the fortieth anniversary of the Landsbanki Edited by THORSTEIN THORSTEINSSON. 184 S. Reykjavik 1926.

E. C.

Bogen, der fremtræder i lignende Form, som f. Eks. den af Udenrigsministeriet og Det statistiske Departement udgivne Aarbog „Denmark", er baade i udstyr og Indhold fuldt paa Højde med denne. Islands Landsbank markerer gennem Udsendelsen denne Bog paa den smukkeste Maade sine 40 Aar, og der er al Grund til at tro, at Udgiveren og hans Medarbejdere deres Arbejde vil formaa at vække Interesse overalt, hvor Bogen kommer frem, for det økonomiske og aandelige Liv i Island, som de saa udmærket gør Rede for.