Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 35 (1927)

OSKAR JÆGER: Finanslære. En videnskabelig fremstilling av de offentlige samfunds, statens og kommunernes, økonomiske husholdning. Pris ca. 24 Kr. H. Aschehoug & Co. Oslo 1927.

Siden Falbe Hansens Finansvidenskab udkom, er der forløbet end 30 Aar, i hvilke der ikke i den skandinaviske Literatur er fremkommet en fuldstændig og omfattende Fremstilling de offentlige Finanser. Det maa derfor fra alle Sider hilses med Tilfredshed, at Professor Jæger har paabegyndt Udgivelsen en Finanslære, og de foreliggende 3 første Hefter af dette Værk, hvori der først til almindelig Indledning gives en Fremstilling dels af Finanslærens Indhold og Opgave og af dens Udvikling og Literatur m. v., dels af Læren om Budgettet, og dernæst gives en Række interessante Kapitler om Statsudgifterne, allerede hos Læseren underbygget Forventningen om at Bogen vil bringe en paa een Gang lødig og livfuld Behand' ling af det omfattende Stof. Bogen, der vil udkomme i ca. 1S Hefter å 3 Ark, antages at ville foreligge afsluttet inden Aaret: Udgang, og den vil da blive gjort til Genstand for nærmere Omtale her i Tidsskriftet.