Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 35 (1927)

Ungarisches Wirtschafts-Jahrbuch. Budapest 1927. 372 Sider.

H. W.

Side 487

Den ungarske Statistiker Korösy skrev engang til mig om et statistisk Arbejde: „Det er desværre skrevet paa ungarsk, altsaa begravet." Dette Hjertesuk kunde være berettiget nok i Ungarns Velmagtsdage, men det er endnu mere begrundet nu, efter at Verdenskrigen har reduceret Landets Omraade til en Trediedel, og to Revolutioner er gaaet hen over det. Det er derfor ganske naturligt, at en Kreds af ungarske Fagmænd ved en Aarbog som den her nævnte søger at gøre Udlandet bekendt med, hvad der foregaar i deres Fædreland under de energiske Bestræbelser, der udfoldes for at bringe hele Erhvervslivet Fode.

Aarbogen, som nu er udkommet for tredie Gang, under Redaktion af Gustav Bokor, beskæftiger sig med alle Omraader af det økonomiske Liv. En kort Indledning af Gustav Graz, der i sin Tid var Minister under det gamle Regimente, giver Oplysning om Forfatningen med den interessante Valglov og

Side 488

Deputeretkammerets mærkelig ensartede Sammensætning, der muliggør det for Grev Bethlen at regere med en kompakt Majoritet(83 af Medlemmerne). Derefter følger en Række Afsnit om de forskellige økonomiske Virksomheder og om de offentlige Finanser. Efter en ulykkebringende Inflationsperiode, under hvilken den ungarske Industri var ved at gaa til Grunde, begyndte Genrejsningsarbejdet for tre Aar siden, med finansiel Støtte fra Udlandet, hvorved Ungarn fik tilført en Del Kapital, rigtignok til en høj Rente, for største Delen lxh pCt. Denne Kapital kom baade Landbrug og Industri til Gode. Aarbogen giver det Indtryk, at Genrejsningsarbejdet i det store og hele giver gode Løfter for Fremtiden. Endnu var dog Arbejdernes Realløn ikke naaet op paa Højde med, hvad der gjaldt før Krigen. h. w.