Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 35 (1927)

J. MORGAN REES. Unemployment as an international problem. (P. S. King & Son) London. 1926 (188 S.). Pris 10 sh. 6 d.

F. Zeuthen

Side 484

Det er naturligt efter den sidste halve Snes Aars Erfaringer forsøge en Behandling af Arbejdsløsheden som et internationalt Problem. Der har ikke blot i de samme Perioder været stor og langvarig Arbejdsløshed i mange Lande, hvad der jo kunde forklares ved, at ensartede indre Aarsager har virket flere Steder, og eventuelt, at en vis psykologisk „Smitte" har faaet Ondets Udbrud til at brede sig fra Land til Land. Nej! løjnefaldende Aarsager til Arbejdsløsheden i de enkelte Lande har været af international Natur: Grænseflytninger, Opstaaen nye Stater og Sønderlemmelse af gamle, ødelæggelse af Statsfinanser paa Grund af Krigens Begivenheder med deraf følgende Inflation, Krigserstatning, Europas Krigsgæld til Amerika, Tab af oversøiske Markeder, den paatrængende Eksport Lande med Kapitalflugt og indadtil højere vurderet Valuta o. s. v.

Det er derfor berettiget og paaskønnelsesværdigt, naar Mr. Rees har søgt at samle dette omfattende og aktuelle Spørgsmaal i en forholdsvis kort Bog. Det er dog ikke lykkedesham faa noget særligt værdifuldt ud af det. Der gives bl. a. Statistik over Arbejdsløsheden og Udenrigshandlen i mange Lande, store Mængder af Tabeller og Tal i Teksten, som alligevel er utilstrækkelige for en Bedømmelse af Sammenhængenmellem to Forhold, fordi man faar meget lidt

Side 485

at vide om Eksportens og Importens Sammensætning. TotaleksportensVærdi jo ingenlunde i et Land som Danmark samme naturlige Forbindelse med Beskæftigelsesgraden som i et Land som England. Ved Behandlingen af Arbejdsløshedstalleneer ogsaa taget det mindst mulige Hensyn til de normale aarlige Svingninger. Disse ufuldstændige Samlingeraf tager Plads, som mere nyttigt kunde være anvendt dels til en detailleret Analyse af en Del af Erfaringerneog til en rent teoretisk Undersøgelse af Spørgsmaalet.En international Arbejdsløshedsstatistik og Undersøgelse af de dermed i Forbindelse staaende Spørgsmaal findes i det internationale Arbejdsbureaus „Studies and Reports" (se specielt „Unemployment 192023" og „Unemployment in its national and international aspects", Referat af en Konferencei 1924), som Forfatteren i stor Udstrækning har anvendt.

Forfatteren hører til de idealistiske, internationaltsindede Englændere. Løsning af Arbeidsjøshedsspørgsmaalet, ikke alene i England, men ogsaa i andre Lande, er for ham et første Skridt mod Freden. Han tror, at den eneste Maade, hvorpaa Europa kan faa sin Købekraft igen er ved drastisk Ændring af Fredstraktaten, Opgivelse af Erstatningsydelser og alle Straffebestemmelser; han udtaler klart i det ret udførlige Referat af Forhandligerne mellem de allierede om Fredsbetingelserne, at Regningen til Tyskland blev forhøjet efter Vaabenstilstanden, bh a. at Krigspensionerne blev føjet til „by a lawyer's trick". Han ønsker et stabilt Prisniveau — med eller uden Anvendelse af Guldet som Basis — samt en Fordeling af Raastofferne mellem Landene til faste Verdenspriser. „Kun paa denne Basis er det muligt at løse Arbejdsløshedsspørgsmaalet. For de, der behersker og Raastofferne, bestemmer over Krig og Fred samt over Livsbetingelser og Velfærd for Verdens Befolkning".

Forfatteren interesserer sig ogsaa for den moderne amerikanske og citerer i denne Anledning Udtalelser af H. O. Henderson og Keynes; der findes ialt Fald paa dette Punkt noget i Bogen — om hurtig Anvendelse af de bankpolitiske saavel overfor for stærkt Opsving som det modsatte — som kan være nyttigt for en Del danske Læsere.