Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 32 (1924)

Dansk Skatteborgerforening: Statsfinanserne før Krigen og nu. 8 S. Kjøbenhavn 1924.

E. C.

Som Fortsættelse af den i Tidsskriftets foregaaende Aargang S. 406 omtalte Fremstilling af Kommunernes Finanser giver nærværende Pjece en Fremstilling i store Træk af Statsfinansernes Udvikling fra 1913/u til 1922/s3. I en Tabel og to meget klart opstillede Tegninger er det muligt at følge Indtægts- og Udgiftsforskydningerne paa de større Poster, idet der tillige er foretaget saadanne Omregninger af de foreliggende Tal under Hensyn til Stigning i Folketal og Prisniveau, at en umidde bar Sammenligning kan foretages. Det viser sig, at Indtægter og Udgifter udover den af Stigningen i Folkemængde og Prisniveau betingede Tilvækst er forøget med 60 Mill. Kr., eller med 48 pCt. De direkte Skatter er stegne med 124 pCt., de indirekte med 32 pCt., Forvaltningsudgifter med 56 pCt., Udgifter vedrørende Erhvervslivet med 39 pCt., Sociale Udgifter med 250 pCt. og Udgifter til Statsgældens Forrentning med 102 pCt. Det lille Skrift er nyttigt for den, der vil forskaffe sig noget Kendskab til vore Statsfinanser før Krigen og nu. E. c.