Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 32 (1924)

L. TH. ARNSKOV: Den nye amerikanske Indvandringslov. Med historiske og statistiske Oplysninger om Indvandringen til Amerika. Nyt Nordisk Forlag 1924. 96 S.

Finn T. B. Friis

Side 471

Fuldmægtig L. Th. Arnskov har i et lille Skrift om „Den nye amerikanske indvandringslov" samlet en Række Artikler (tidligere offentliggjort i Udenrigsministeriets Tidsskrift) bygget paa Forf.s lagttagelser og Studium under hans Virksomhed som Vicekonsul i New York, Hovedindfaldsporten for den europæiske Indvandring til de Forenede Stater.

Det fuldstændige Brud med den traditionelle Indvandringspolitik,der karakteriserer de to „Kvotabegrænsnings"-Love af 1921 og 1924 er vel nok den vigtigste Begivenhed i de ForenedeStaters Historie (Borgerkrigen ikke fraregnet). Den nye Politiks Gennemførelse vil faa afgørende Betydning ikke alene for den fremtidige økonomiske, sociale og kulturelle Udvikling i Amerika, men ogsaa for adskillige europæiske Lande. Selv om Indvandringsbegrænsningen vel ikke rammer Danmark og de andre nordiske Lande saa stærkt som Sydeuropa — og da ganske særligt Italien — har vi dog ogsaa herhjemme al Grund til at følge den nye amerikanske Politik og dens Virkninger med Opmærksomhed. Som Forf. fremhæver: Man kan sikkert gaa ud fra, at de Retningslinjer, der har præget de sidste Aars Lovgivningi alt væsentligt vil blive bestemmende i Fremtiden. Man kan da lige saa godt en Gang for alle gøre sig klart, at nogen Ændring i den nye Politik indenfor en overskuelig Aarrække er det urimeligt at vente sig. At denne Politik er baseret udelukkende paa Amerikas egne Fornødenheder og ikke

Side 472

paa de europæiske Landes ønsker eller Behov er naturligvis
beklageligt, men ikke til at undre sig over.

Fuldmægtig Arnskovs Bog giver en kortfattet Redegørelse for den hidtidige Udvikling af Indvandringen til de Forenede Stater og for de Motiver (økonomiske, sociale og kulturelle), der har faaet - det amerikanske Folk til at bryde med de aarhundredgamle Traditioner om Indvandringens Frihed og de Forenede Stater som Tilflugtsstedet for et übegrænset Antal af Europas undertrykte. Hovedpladsen indtages af en udførlig Fremstilling af de forskellige Bestemmelser i de nye Love, hvad der giver Bogen Værdi som praktisk Vejleder for danske Udvandrere, og af forskellig Indvandringsstatistik.

Skal der rettes en Indvending mod det lille Skrift (der iøvrigt naturligvis ikke prætenderer at være altomfattende) maa det være, at Forf. i noget rigelig Grad synes at have øst af en enkelt Kilde (The National Industrial Conference Board's Beretning), som næppe paa Forhaand tør antages at være absolut upartisk og hvis Oplysninger ikke altid synes at være behandlet med den fornødne Kritik. Saaledes fremhæves det (S. 82), at Antallet af „fremmedfødte, som er optaget af indtægtgivende Virksomhed, er noget over deres forholdsmæssige Antal af den hele Befolkning". Sammenholder man de Tal, hvorpaa denne Bemærkning er bygget, med nogle andre paa S. 89, hvoraf det fremgaar, at Indvandrernes Aldersfordeling er langt gunstigere end de indfødtes, og regner man endvidere med, at Procentantallet af Mænd er højest blandt de fremmedfødte, synes der at være liden Anledning til at opholde sig herved. — Paa S. 13 findes (uden Kommentar) gengivet en Udtalelse i den ovenfor omtalte Beretning, hvorefter Indvandrerne af „den gamle Type" i politisk Henseende er „demokratiske og har en Tradition, der svarer til den i Amerika. Den nye Indvandring stammer derimod fra Lande med mere autokratiske Synspunkter ..." — Naar man husker, at den første Kategori omfatter adskillige Millioner fra Kejserdømmets Tyskland og den anden et lignende Antal Millioner fra Italien, synes denne Generalisering unægtelig noget problematisk! — Paa S. 95 henvises der (ligeledes uden Kommentar) til en Oplysning hos en amerikansk Forfatter, hvorefter der i Amerika lever „15% af alle Danske". — Udtrykket „Danske" maa dog her være brugt i en noget ejendommelig Betydning, idet det nævnte Tal ikke alene indbefatter Personer født i Danmark og Børn født i de Forenede Stater med dansk Fader og Moder, men ogsaa Børn, af hvis Forældre blot en er dansk!

Side 473

Bogens to sidste Kapitler indeholder en interessant Redegørelse
for Kvotalovenes hidtidige Virkninger og for Indvandrernes
Stilling paa Arbejdsmarkedet.

Det vilde være ønskeligt, om Forf. ved en senere Lejlighed kunde give en udførligere Fremstilling af de store økonomiske, kulturelle og sociale Problemer, der er knyttet til Indvandringsbegrænsning og Amerikanisering og som i det hele er altfor lidt behandlet herhjemme, selv om Søren Hansens Studier (se Nat. Tidsskr. 1924 S. 157—171) har berørt en enkelt Side deraf. Finn t. b. Friis.