Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 32 (1924)

HANNES GEBHARD: Smaabruket i Skandinavien. Översättning från Finska. Boksspeditions A. B. Helsingfors 1923. 335 S.

K. J. Kristensen

Side 223

Professor Hannes Gebhard er kendt blandt Andelssagens Forkæmpere for sit virksomme og frugtbringende Arbejde for Andelsbevægelsens Fremvækst i Finland, og af hans Værker vil vel ogsaa særlig „Huvuddragen av Andelsverksamheten i Finland" være danske Læsere bekendt. Hans praktiske og videnskabelige Arbejde har været besjælet af Ønsket om at løfte de smaa i Samfundet op til større Selvstændighed og bedre Kaar, at muliggøre en rigere Udfoldelse af Folkets Kræfter og enfuldere Udnyttelse af Landets Hjælpekilder. Med dette Maal for øje er ogsaa Bogen om Smaabruket i Skandinavien skrevet.

Baggrunden for dette Værk er de Jordreformer, som i disse Aar iværksættes i Finland for at raade Bod paa de uheldige Jordbesiddelsesforhold og den Proletarisering af Hovedparten af Landbefolkningen, som var en Hovedaarsag til de sørgelige Begivenheder i 1918. Disse Reformer gaar for det første ud paa at afløse de forskellige Forpagtnings- og Fæsteforhold ved Selveje, en Reform, der vil faa Betydning for mere end 40 pCt. af Finlands Jordbrug og naturligvis ganske særlig faar Betydning for Husmandsklassen, for det andet skaffes der Jord til Supplering af bestaaende mindre Brug og til Oprettelse af nye, dels fra det offentliges og Kirkens Grurdbesiddelser, dels ved Tvangsafstaaelse fra private Selskaber og fra de større private Grundejere.

I Tilknytning til dette Arbejde for Selvstændiggørelse og Udvikling af Smaabruget viser Professor Gebhard paa Grundlagaf en indgaaende Undersøgelse af den historiske Udvikling af Jordbruget i Danmark, Sverige og Norge og en Jævnføring med Finland, hvilke Udviklingsmuligheder det finske Landbrug har, og i hvilken Grad disse Muligheder er knyttet til Udviklingenaf Smaabruget, men samtidig har han det Maal for Øje at paavise Nødvendigheden af, at de stedfindende Jordreformer ledsages af og fortsættes med et planmæssigt og intensivt Arbejdefor

Side 224

bejdeforkulturel Udvikling og faglig Dygtiggørelse af Smaabrugerstanden,hvis Reformerne skal føre til de tilsigtede Resultater. For at kunne trække Hovedlinjerne op for et saadant Arbejde, giver Forfatteren en Fremstilling af, hvad der i den Retning er sket i de tre andre nordiske Lande, og af de Erfaringer, man derigennemhar

Det er et meget omfattende og grundigt Arbejde, der er nedlagt i denne Undersøgelse af de forskellige nordiske Landes Landbrugsforhold og deres historiske Udvikling, og Resultaterne er fremsat med en saadan Klarhed og Livfuldhed, at Fremstillingen virker umiddelbart tiltalende. Hvad der ikke mindst bidrager til at gøre Læsningen tiltrækkende, er den Omstændighed, at Forfatteren i Stedet for at behandle hvert enkelt Land for sig i en samlet Fremstilling har valgt at give Resultaterne for de enkelte Lande og en Jævnføring af disse for hvert enkelt Hovedemne for Undersøgelsen. Man faar derved et let Overblik over Lighed og Forskel i Udviklingen og Forholdene i de fire Lande. Paa denne Maade behandles først i særlige Afsnit, Ejendomsfordeling, Arealanvendelse, Høstudbytte, Kreaturhold og Mælkeproduktion og derefter det forskelligartede Arbejde for Smaabrugerstandens og Smaabrugets Fremme gennem faglig Organisation, faglig Uddannelse og Undervisning og Foranstaltninger til direkte Fremme af de forskellige Produktionsgrene.

Der er i denne Fremstilling lagt særlig Vægt paa Udviklingen indenfor det danske Landbrug, som det, der i det hele er længst fremme, og hvor jo netop det mindre og middelstore Jordbrug er det, der stærkest præger de sidste 50 Aars Udvikling.

De Afsnit, der omhandler det danske Landbrug, og som det naturligvis falder lettest for en Dansk at bedømme, vidner om et for en Fremmed usædvanligt indgaaende Kendskab og Forstaaelse af danske Forhold og giver et fortrinligt Overblik over Hovedtrækkene i det danske Landbrugs Udvikling og dets nuværende Standpunkt med Fremhævelse af de Forhold, der tjener til Belysning af Smaabrugets Vilkaar og Betydning for Udviklingen. Paa Baggrund af denne Fremstilling læser man Fremstillingen for de andre nordiske Lande og Jævnføringerne dem imellem med en Tryghedsfølelse, som man desværre undertiden maa savne ved saadanne Værker, der omhandler forskellige Landes Forhold, naar man har gjort sig bekendt ved Fremstillingen for sit eget Lands Vedkommende.

Fra norsk og svensk Side er der ydet offentlig og privat

Side 225

Støtte til Udgivelsen af dette Værk i svensk Oversættelse, vel først og fremmest i Anerkendelsen af, at det Fremskridtsarbejde, Forfatteren kalder den finske Landbostand frem til, ogsaa kræverVidereførelse der; men ogsaa her i Landet bør dette Værk finde mange Læsere baade blandt dem, der paa forskellig Maade deltager i Arbejdet for Landbrugets Fremme, og blandt alle dem, der interesserer sig for de nordiske Landes Landbrugsforhold.