Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 32 (1924)

K. RIIS-HANSEN: Samfundsøkonomien i Grundtræk. 3die Udgave. 384 Sider. G. E. C. Gads Forlag, Kjøbenhavn 1924. Pris 8 Kr. 50 Øre.

E. C.

Side 399

En særlig Interesse knytter sig til denne nye Udgave af Forf.s meget anvendte og med Rette ansete Lærebog i Samfundsøkonomi,idet navnlig Afsnittene om Penge og Priser er udvidede ret betydeligt for at give Plads til en Udredning af

Side 400

de særlige Forhold, som Krigen har medført paa disse Omraader.For at naa helt til Bunds navnlig i Valutaspørgsmaalet er Forf. i nogen Grad gaaet ud over Bogens Rammer, men har, for at Bogens Gang saa lidt som muligt skulde brydes, trykt det væsentlige af de paagældende Betragtninger med en anden Skrift, saaledes at disse Afsnit, som det hedder i Forordet, om ønskes under Bogens Anvendelse som Lærebog, kan forbigaas,og ogsaa fordi det er anset for rigtigt at vente med at indarbejde disse Afsnit i Bogens øvrige Tekst, til der muligt ved en senere Udgave af Bogen ikke om disse Spørgsmaal hersker „tilsvarende Meningsuligheder som dem, der unægteligforefindes for Tiden."

Læser man de paagældende Afsnit igennem, føler man paany Forf.s klare Omdømme og faste Greb om Tingene, og det kan kun hilses med Glæde, at der her er givet en saa rolig og velafvejet Fremstilling af de forskellige pengemæssige og økonomiske Momenter, der tilsammen udgør „Valutaspørgsmaalet". Seddelinflation, Betalingsbalance, Mistillid til Valutaen, Opsparingsspørgsmaalet, Diskontoproblemet og Kreditindskrænkningen er sat paa Plads, og den indbyrdes Forbindelse mellem dem overmaade godt belyst, og Spørgsmaalet om en Stabilisering eller en Bedring af Valutaen udmærket klarlagt. Overfor et enkelt Punkt i Udviklingen maa nærværende Anmelder gøre Indsigelse, nemlig naar det S. 211 hedder, at Prisstigningen siden Efteraaret 1922 er kommet til os udefra som Følge af en fortsat Forringelse i den danske Krones udenlandske Værdi. Et Fald i Valutaen kan fremkomme som Følge af en opstaaet Mistillid fra Udlandets Side, men saavidt det skønnes ikke opretholdes, uden at parallelt virkende Aarsager forefindes i Indlandet. Naar det kommer til Stykket, er dci visl Udlandet, der nærer den største Tillid til et Lands Mønt; den Del af Faldet, der skyldes Mistillid, fremkaldes meget snarere i Indlandet. Men der var jo andet end Mistillid i 1922. Jeg skal iøvrigt ikke komme nærmere ind paa dette Spørgsmaal her, da jeg ogsaa har gjort nogle Bemærkninger derom i Anmeldelsen (S. 402) af Prof. Warmings: Valutaspørgsmaalet.

Bogen er efterhaanden blevet saa nær en Haandbog, at den er blevet forsynet med en Emneliste og saaledes er nem at finde sig til Rette i for den, der søger Oplysning om et bestemt begrænset Spørgsmaal. E c