Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, eller RTF-dokumentfilformat.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
  • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Vejledning for bidragydere til Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling

Generelle formkrav:

Manuskriptet bør være formateret i Word eller i et andet program, som er let at konvertere til Word.

Længde på indsendte manuskripter: 5.000 – 7.000 ord, inklusiv noter, abstracts (artikelresumeer) og litteraturliste.

Sprog: Engelsk, dansk, norsk eller svensk. (Forfattere, der ikke har færdigheder i det valgte sprog på modersmålsniveau, opfordres til at få deres manuskript læst igennem af en person med disse kompetencer, inden manuskriptet indsendes.)

Abstract på både dansk og engelsk vedlægges (hver på 80-100 ord). Abstractet skal angive artiklens tema, fokus og konklusion.

Der skal anføres 3-5 emneord. Eksempel: argumentation, immigration, sundhedsdebat.

Titel og afsnitsoverskrifter skal være korte og klare. Kun det første ord i artiklens titel og afsnitsoverskrift skrives med stort begyndelsesbogstav.

Teksten må indeholde to niveauer af afsnitsoverskrifter. De skal fremgå tydeligt, og de markeres ved – niveau for niveau – konsekvent at anvende samme valg af henholdsvis fed (1. niveau) og kursiv (2. niveau). Eksempel:

 

Filosofi i det 21. århundrede

(tekst)

Danmark og de store tænkere

(tekst)

Der anvendes kun fodnoter, ikke slutnoter. Fodnoter skal så vidt muligt undgås, og bør kun anvendes til korte oplysninger, der ikke kan indgå i teksten. Bemærk: Hvis en oplysning ikke kan indgå i teksten, så overvej grundigt, om den så overhovedet er nødvendig! Der må ikke indgå citater i fodnoter. Notemarkeringen sættes efter sætningens punktum. Brug Word's fodnote-system.

Skrifttype: Palatino

Skriftstørrelse: 12

Linieafstand: 1

Fed skrift og understregning anvendes ikke. Fremhævelser i teksten foretages med kursiv og i begrænset omfang.

Datoer skrives: 30. april 1945, 1940’erne, det 20. århundrede.

Tallene et til otte skrives med bogstaver, derefter angives med tal 9, 10 osv.

Forkortelser undgås så vidt muligt.

Procenter angives med procenttegn %.

Direkte citater sættes i ”dobbelt” anførselstegn. Ved citater på 50 ord eller mere placeres citatet i en selvstændig blok med indryk i venstre margen og med linjebrud (dvs. en ”tom” linje før og efter) og uden anførselstegn.

Referencer:

MEF-tidsskriftet anvender Chicago Style reference-system (AUTHOR-DATE). Nedenfor er et kort oprids af de vigtigste elementer. For uddybning se: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Referencer i teksten:

Forfatterens navn nævnes eksplicit i teksten:

Når en forfatter nævnes i teksten, skrives årstallet for værket efter forfatterens navn.

Eksempel:

Ligesom Wittgenstein (1953) holder på, at der ikke findes én enkelt metode til filosofisk analyse...

Når der henvises til en specifik passage fra et værk, skal sidehenvisning også fremgå.

Eksempel:

Wittgenstein (1953, 27) fremfører det argument, at…

 

Forfatterens navn nævnes ikke eksplicit i teksten:

Når der refereres til et værk, uden at forfatteren nævnes eksplicit i selve teksten, angives både forfatterens navn og udgivelsesår i parentes, enten sidst i sætningen eller hvor det er relevant.

Eksempel:

Lige muligheder er ikke noget man blot kan konstatere empirisk, det er også et normativt ideal (Holtug og Lippert-Rasmussen 2009, 11).Reference til værker med to eller tre forfattere angives som ovenfor.

Ved reference til værker af flere end tre forfattere angives kun efternavnet på den første forfatter og dernæst skrives "et al." I litteraturlisten skrives navnene på alle forfatterne fuldt ud. Eksempel:

According to the data collected by Schonen et al. (2009) …
“We have found that the data we have collected…” (Schonen et al. 2009, 87).

 

Referencer til flere værker, der behandler samme emne, angives på følgende måde. Eksempel:

Flere forskere (Phillips 2006; Skifter Andersen 2006; Børresen 2002) har påpeget, at sammenhængen mellem indvandreres bosætningsmønstre og –ønsker ikke er helt så ligetil som tidligere antaget.

 

Forfattere til kapitler i antologier:

Hvis der refereres til kapitler i antologier eller andre tekster, der er redigeret af andre, skal referencen i din tekst henvise til den bidragende forfatter og ikke til redaktøren af hele værket.

Citater i teksten:

Hvis der citeres direkte fra et værk, skal citatet angives i anførselstegn, og der skal være tydelig reference. Referencen placeres før punktummet (bemærk iøvrigt, hvordan et citat-i-citatet er angivet i dette eksempel, nemlig med enkelte anførselstegn).

Eksempel 1:

”The idea of ‘the competent child’ is a dominant figure in Scandinavian pedagogical discourse” (Gitz-Johansen 2004, 199).

 

Eksempel 2:

Gitz-Johansen has pointed out that ”the idea of ‘the competent child’ is a dominant figure in Scandinavian pedagogical discourse” (2004, 199).

Ved et længere citat (50 ord eller mere), der er placeret i en selvstændig blok, placeres referencen efter punktummet. Eksempel:

Det faktum, at ethvert objekt er konstitueret som et diskursivt objekt, har intet at gøre med, hvorvidt der er en verden uden for tanken, eller med realisme/idealisme-oppositionen. Et jordskælv eller en faldende mursten er hændelser, der givetvis eksisterer i betydningen af, at det finder sted her og nu, uafhængigt af min vilje. Men hvorvidt deres specificitet som objekter konstrueres i form af ”udtryk for Guds vilje” eller i form af ”naturfænomener” afhænger af struktureringen af et diskursivt felt. (Laclau og Mouffe 1985, 108)

Litteraturlisten:

Det er vigtigt, at referencerne angives præcist og i alfabetisk rækkefølge i litteraturlisten, så de værker, artikler, hjemmesider mv., som der refereres til i teksten, let kan identificeres og findes. Derfor er det også vigtigt, at der i teksten angives præcise sidetal ved henvisning til specifikke passager i værker.

Bøger med én forfatter:

Bauman, Zygmunt. 1994. Modernitet og holocaust. København: Hans Reitzels Forlag.

Bøger med flere forfattere:

Biggs, John og Catherine Tang. 2007. Teaching for Quality Learning at University. Berkshire: Open University Press. 3rd. ed.

Antologier:

Møller, Iver Hornemann og Jørgen Elm Larsen (red.). 2011. Socialpolitik. København: Hans Reitzels Forlag. 3. udg.

 

Kapitler i antologier:

Bislev, Sven. 2011. ”Socialpolitiske modeller.” I Socialpolitik red. af Iver Hornemann Møller og Jørgen Elm Larsen, 117-137. Købehavn: Hans Reitzels Forlag. 3. udg.

Flere værker af den samme forfatter med samme udgivelsesår:

Soros, George. 1966a. The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

Soros, George. 1966b. Beyond the Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

Artikler:

Schepelern, Peter. 2010. ”The Element of Crime and Punishment: Aki Kaurismäki, Lars von Trier and the Traditions of Nordic Cinema.” Journal of Scandinavian Cinema 1 (1): 87-103.

Hjemmesider:

Kock, Christian. 2011. ”Hvad kan Johanne? Retorisk vurdering af Johanne Schmidt-Nielsen.” Kommunikationsforum. Tilgået 31. januar 2013. http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/retorisk-vurdering-af-johanne-schmidt-nielsen

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.