(1)
Kåhre, P. Luhmanns Massmedieteori Och Internet Som Ett Artificiellt Intelligent Semiotiskt System [Luhmann’s Mass-Media Theory and Internet As an Artificial Intelligent Semiotic System]. MedieKultur 2010, 26, 13 p..