LOM#24: Undervisning, læring og teknologi under Corona-pandemien

2020-12-10

Redaktør: Inger-Marie F. Christensen, imc@sdu.dk, Syddansk Universitet
Redaktør: Christian Dalsgaard, cdalsgaard@edu.au.dk, Aarhus Universitet
Redaktør: Roland Hachmann, rhac@ucsyd.dk, UC SYD
Gæsteredaktør: Marianne Georgsen, mage@ucn.dk, UCN

I dette temanummer af LOM sætter vi fokus på corona-pandemiens konsekvenser for undervisning og læring vha. både korte artikler (2000–3000 ord, eks. referencer) og LOM’s traditionelle artikler (6000-8000 ord, eks. referencer). I marts 2020 blev alle undervisnings- og uddannelsesinstitutioner med meget kort varsel fysisk lukket ned. På få dage skulle al undervisning, vejledning og eksamen omdannes fra fysiske læringsrum til digitale læringsrum. Begrebet ”Emergency Remote Teaching”, eller “nødundervisning”, er blevet brugt som betegnelse for, at undervisningen og de didaktiske rammer hurtigt skulle omlægges i krisesituationen. Mange steder var undervisere og studerende sat under pres, da undervisningen hurtigt skulle genplanlægges ud fra de ressourcer og metoder, der umiddelbart var tilgængelige, hvilket medførte hurtige improviseringer og quick fixes. Ikke desto mindre opstod der også i perioden en lang række læringsdesigns og praksisser, der gav et boost til den digitale transformation. Således har flere undervisere lynhurtigt fået et indblik i online undervisning og teknologiens muligheder og derigennem fået blod på tanden (eller det modsatte).

Med dette nummer af LOM ønsker vi at indsamle og dele viden og erfaringer, der kan bidrage til at kvalificere og videreudvikle den digitale transformation af såvel undervisning og læring som underviseres og studerendes digitale kompetencer, samt belyse hvilken rolle nedlukningen har og har haft for underviseres og studerendes digitale undervisnings- og læringsstrategier. Endvidere ønsker temanummeret at belyse, hvilke aktører, der har spillet og kan spille en central rolle i nedlukningsperioden og hvad denne bestod i.

Vi inviterer således teoretiske bidrag, empiriske studier, analyser, konkrete cases m.v., der belyser (men ikke er begrænset til) følgende:

*      Hvilke læringsdesigns og undervisningspraksisser har været realiseret i nedlukningsperioden?
*      Hvilke fordele og ulemper er blevet identificeret i forbindelse med de gennemførte forløb?
*      Hvordan har nedlukningen bidraget til underviseres indblik i de digitale muligheder?
*      Hvilke deltagelsesmuligheder hos de studerende har onlineundervisningen understøttet eller begrænset i perioden?
*      Hvilke forudsætninger og kompetencer hos de studerende/undervisere har det krævet at deltage i onlineundervisning i perioden og i hvor høj grad var disse til stede før nedlukningen?
*      Hvilke indikationer og erfaringer med hhv. øget eller forringet trivsel blandt både undervisere og studerende har perioden givet?
*      Er der opstået nye undervisnings-, samarbejds- og læringspraksisser. Herunder eksempler på, hvordan nye blendede/hybride/HyFlex tilgange evt. er blevet en del af den fortsatte praksis. 
*      Hvordan er de nye blendede/hybride/HyFlex praksisser blevet modtaget af underviserne?
*      Hvilke supportfunktioner kan understøtte studerendes udvikling af digitale læringsstrategier? Hvad er disse supportfunktioners rolle og hvilket didaktisk design er de funderet i?
*      Hvilke erfaringer har perioden medført i forhold til ledelse og strategiarbejde på et organisatorisk niveau og i forhold til praksis?
*      Er der specielle undervisningsformer eller undervisningsindhold, der har vist sig særligt egnede eller uegnede i forbindelse med den gennemførte nødundervisning?
*      Er der eksempler og erfaringer med digitale ressourcer eller værktøjer, der har udvist et særligt potentiale?
*      Hvad er forskellene mellem den traditionelle face-to-face-undervisning og den nye onlineundervisning?

Vigtige datoer

*      Interessetilkendegivelse i form af et abstract på 100 - 200 ord indsendes senest d. 15. januar 2021 til temanummerets redaktører via e-mail
*      Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept/afslag senest d. 25. januar 2021
*      Manuskript (eller medieproduktion) indsendes senest d. 28. marts 2021
*      Review sendes til forfatteren senest d. 28. maj 2021
*      Endeligt manuskript indsendes senest d. 20. juni 2021
*      Temanummeret udkommer juli 2021

Alle manuskripter skal følge disse retningslinjer:

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/about/submissions#onlineSubmissions