VIL AKADEMISKE HØJTIDELIGHEDER, FORELÆSNINGER AF FREMMEDE UNIVERSITETSLÆRERE M. V. Universitetets årsfest afholdtes den 23. november 1967. Professor, dr. theol. K. E. Skydsgaard talte om: Reformationens sag og konsekvens. Indbydelsesskriftet indeholdt en afhandling af lektor, afdelingsleder, dr. phil. Harry Andersen: »Studier i Sophus Claussens lyrik« 178 sider 8vo, nekrologer over professor, dr. phil. Astrid Friis, professor, dr. jur. Carl Rasting og lektor, rektor, cand. mag. Karl Nielsen, selvbiografier af årets doktorer, bedommelse af prisafhandlinger for 1966 og af den zoologiske, geograliske og geologiske prisafhandling for 1965. Medlemmer af det kgl. kapel under ledelse af Eifred Eckart-Hansen, Studenter- Sangforeningen samt operasangerne Claus Lembek og Niels Brincker og koncertsanger Niels Holm som solister fremforte J. L. Heibergs og C. E. F. Weyses »Kantate ved Universitetets Fest i Anledning af Reformationens Indforelse samt Rectorskiftet«. Herefter promoverede professor, dr. phil. C. J. Becker dr. Hendrik Robbert van Heekeren som æresdoktor. I forbindelse med årsfesten arrangeredes en festaften i Det kgl. teater; der opfortes Ludvig Holbergs: »Hexerie eller blind Alarm«. Festskriftet i anledning af Hans Majestæt Kongens fødselsdag den 11. marts 1968 indeholdt en afhandling af professor, dr. theol. Bent Noack: »Pinsedagen, litterære og historiske problemer i Acta kap. 2 og drøftelsen af dem i de sidste årtier«, 159 sider 8vo. I anledning af Sonningprisens overrækkelse til forfatteren Arthur Koestler afholdt universitetet en højtidelighed den 19. april 1968. Fasten indledtes med Béla Bartok: »Mestø af strygekvartet nr. 6« under medvirken af Erling Bloch, Eyvind Sand Kjeldsen, Lavard Friisholm og Ib Herman. Efter professor, dr. phil. Sven Henningsens tale overrakte universitetets rektor, professor, dr. med. Mogens Fog prisen til Arthur Koestler, som derefter holdt en takketale. Højtideligheden afsluttedes med fremførelsen af Benjamin Brittens »Allegro calmø senza rigore af strygekvartet nr. 2 opus 36 øg Béla Bartoks »Allegretto pizzicato af strygekvartet nr. 4«. Immatriknlationsfesten holdtes den 2. september 1968. Rektor, professor, dr. med. Møgens Føg holdt talen, sange, kantate øg festmusik Akademiske højtideligheder, forelæsninger m.v. 309 udførtes af Studenter-Sangforeningen med Niels Holm som solist og af Studentermusikforeningen med musikchef Eifred Eckart-Hansen og kapelmester Thamås Veto som dirigenter. I anledning af 200-året jur Chateaubriands fodsel, holdt professor Jaques Vier, Rennes, den 6. november 1968 en forelæsning om: »Chateaubriand témoin de son temps: »Les Mémoires d'Outre-Tombe««. Den 11. oktober 1968 modtog universitetets rektor, professor, dr. med. Mogens Fog i universitetets festsal studenterne fra 1908 i anledning af deres 60-års jubilæum (j. nr. 1/68). Den 8. november 1968 modtog universitetets rektor, professor, dr. med. Mogens Fog i universitetets festsal studenterne fra 1918 i anledning af deres 50-årsjubilæum (j. nr. 1/68). I det akademiske år fra den 1. december 1967 til den 30. november 1968 har følgende fremmede videnskabsmænd holdt forelæsninger pa universitetet : Professor, dr. Walter A. Berensohn, den 13. og 14. december 1967 følgende forelæsninger: »Deutsche Literatur der Fluchtlinge aus dem Dritten Reich. 1. Die Entwicklung der Forschung. 2. Oberblick iiber die Literatur«; professor, dr. Wolfgang Franke, universitetet i Hamburg, den 17. januar 1968 en forelæsning om: »Traditionelle Voraussetzungen der chinesischen Revolution«; professor, dr. Gunnar Jacobsson, Gøteborg, den 15. februar 1968 en forelæsning om: »Det infinita verbets syntax i de slaviska språken ur diakronisk synspunkt« øg »År etymologisk forskning en vetenskap«; professor Jean-Baptiste Durøselle, Paris den 5. marts 1968 en forelæsning om: »Jean Monnet and his politicai career«; professor Gunnar Brandeli, Uppsala, den 5. marts 1968 en førelæsning om: »Dramaforskning«; professor, dr. Karl Otto Conrady, Kiel, den 6. øg 8. marts 1968 tø førelæsninger øm: »Realismus bei Brecht« og »Kunst, Spiel, Glaube. Deutsche Dichtung des Barock«; Professor Rozental, Moskva, den 21. marts 1968 en forelæsning på russisk om: »Udviklingstendenser i møderne russisk«; professor, dr. Karl Rahner, Miinster, den 21. og 22. marts 1968 tø førelæsninger om: »Die problematik der okumenischen Theølogie«; professor Arakin, Moskva, den 22. marts 1968 en forelæsning på russisk om: »Sprogindlæringens psykologi«; professor Wladyslaw Czaplinski, Universitetet i Wroclaw den 26. marts 1968 en forelæsning øm: »Baltische Politik der Republik Polen im XVI und XVII Jahrhundert«; professor, dr. Alexander Scharff, Kiel, den 28. og 29. marts 1968 tø forelæsninger øm: »Weltanschauliche Kåmpfe in den Herzogthumern um die Wende des 18. Jahrhunderts«; reader, dr. phiL Elias Bredsdorff, Cambridge University, den 29, marts 1968 en førelæsning øm: »Moralister contra immøralister. Den støre moraldebat i firsernes nordiske litteratur«; professor Hans Brems, University øf Illinois, den 1. april 1968 en førelæsning 310 Universitetets årbog 1967-68 om: »Teknisk fremskridt, udskiftning af kapitalgoder og økonomisk vækst«; professor Hans A. Linde, University of Oregon, den 1. april 1968 en forelæsning om: »Højesterets prøvelse af loves førfatningsmæssighed i U.S.A.«; professor Ralph W. England, Jr., University of Rhode Island, den 3. april 1968 en forelæsning øm: »Grime and Social Valnes«; professor N. Horton Smith, Nottingham, den 17. april 1968 en førelæsning om: »Der Dichter Hans Schiebelhuth«; professor Owen Lattimøre, University of Leeds, den 23. øg 26. april 1968 to forelæsninger øm: »China's Place in Great Power Politics« og »Central Asian Studies in Relation tø Far Eastern Studies«; professor, dr. Boris Cazacu, universitetet i Bukarest, den 26. april 1968 en førelæsning øm: »Dialectologie roumaine et dialectoløgie rømane« øg »Les rapports des langues romanes au vøcabulaire du romain au XIXe siécle«; professor John Cohen, Manchester University, den 2. maj 1968 tø forelæsninger om: »Strategies øf Search« og »The Mødern Centaur - A Model of the Motørist«; professor Poul Thieme, universitetet i Ttibingen den 6. og 7. maj 1968 tø førelæsninger øm: »The God Varuna and Truth« øg »Speculatiøn and Magic in the Upanishads«; professor, dr. Carlo Alberto Mastrelli, universitetet i Firenze den 7. maj 1968 to førelæsninger øm: »Il doppiø sostratø del fiorentinø« øg »Commentø stilistico a scrittori italiani contempøranei«; professor Dale W. Jørgenson, University øf California den 7. maj 1968 en forelæsning øm »Tax Policy and Investment Behavior«; professor, dr. phil. L. L. Hammerich den 7. maj 1968 en førelæsning øm: »Germanistik og andet i et halvt århundrede«; professor Hans Bielenstein, Cølumbia University, den 15. maj 1968 en førelæsning om: »Tø be a Han Emperor«; professor J. Sandee, Nederlandse Economische Høgeschoøl, Rotterdam, den 15. maj 1968 en førelæsning om: »Present Econømic Policy in the Netherlands«; professor, dr. Adalbert Schmidt, Salzburg den 20. maj 1968 en forelæsning øm: »Osterreichs Wesen im Spiegel seiner Dichtung«; professor H. Bradford Westerfield, Yale University, den 5. september 1968 en forelæsning om: »Public Opinion and American Foreign Policy; professor Reirin Yamada, Japan, den 10. september 1968 en forelæsning om: »Zen and the Japanese culture«; direktør James R. Gass, OECD, den 11. september 1968 en førelæsning øm: »Education in a Changing World«; professor, dr. Fritz Martini, Stuttgart, den 16. september 1968 en forelæsning om: »Gerhart Hauptmann: Der Biberpelz. Zum Problem einer naturalistischen Komodie«; professor emeritus, Allardyce Nicoll den 17. september 1968 en førelæsning øm: »Shakespeare and Modernism«; professor Mario Gabrieli, universitetet i Napoli den 19. og 20. september 1968 tø førelæsninger øm: »Maria Corti« og »Oversættelser af H. C. Andersens eventyr til italiensk«; professor, dr. Hans Kuhn, Canberra, den 25. september 1968 en forelæsning øm: »Experimentelle Dichtung in der Schweiz«; professor, dr. Ernst Fuchs, Marburg, den Akademiske højtideligheder, forelæsninger m. v. 311 30. september og den 1. oktober 1968 to forelæsninger om: »Neues Testament und Wort Gottes«; professor, dr. Carl Ratschow, Marbnrg den 2. og 3. oktober 1968 to forelæsninger om: »Das Wort Gottes und der Glaube der Christen«; professor, dr. P. von Polenz, Universitåt Heidelberg den 7. og 8. oktober 1968 to forelæsninger om: »Die Valenz der Verben und die Struktur des deutschen Satzes« og »Moglichkeiten einer strukturellen Wortbildungslehre des Deutschen«; rigsantikvar, dr. philos. Roar Hauglid, Oslo, den 9. oktober 1968 en forelæsning om: Noen akantusblad. To kongelige bilthuggere«; professor Guido Calgari, »Politecnico«, Ztirich, den 9. oktober 1968 en forelæsning om: »Le cinque letterature nella Svizzera, con speciale riguardo alla letteratura del Ticino«; professor, dr. philos. Lorentz Eckhoff, Oslo, den 11. oktober 1968 en forelæsning om: »Veien til syntesen«; ambassader, dr. Eoin Mac White, Irland, den 29. oktober 1968 en forelæsning om: »Thomas Moore in Russia in the 19th Century«; professor, dr. Joaquin Casalduero, University of California, San Diego den 5. til den 12. november 1968 følgende forelæsninger: »Introduccion a Cervantes: La Gaiatea (1585)«, »El Quijote de 1605«, »Las Novelas ejemplares«, »El Quijote de 1615« og »El Persiles«; professor Thorsten Sellin, University of Pennsylvania, den 20. november 1968 en forelæsning om: »The Statistics of Crime«; professor Ernst von Caemmerer, universitetet i Freiburg, den 20. november 1968 en forelæsning om: »Grundprobleme des Rereicherungsrechts«; mr. A. J. Aitken, Editor of the Dictionary of the Older Scottish Tongue, den 27. november 1968 en forelæsning om: »English as we speak it in Scotland«. Om gæsteforelæsninger, som har fundet sted på de enkelte instituter, henvises til afsnittet om universitetets videnskabelige samlinger og instituter, kap. VIII.