IL ØKONOMISKE FORHOLD ved kurator E. A. Koch. Den her foreliggende beretning omfatter efter hidtidig praksis de økonomiske forhold i det akademiske år 1966-67, herunder de indenfor dette tidsrum udfærdigede bevillingslove, nemlig 1) finansloven for iinansåret 1967/68, 2) normeringsloven for finansåret 1967/68 og 3) lov om tillægsbevilling for finansåret 1966/67. 1 tilslutning til omtalen af finansloven omtales dog også udgifter, som i henhold til en fra folketingets finansudvalg eller lønningsrådet inden universitetsårets udgang modtaget godkendelse afholdes på forventet efterbevilling for finansåret 1967/68. Normeringsloven for finansåret 1967/68 indeholder ikke det sædvanlige afsnit (normalt § 1) om regulering af antallet af tjenestemandsstillinger og om oprykning eller nedrykning af bestående stillinger. Herom henvises til det nedenfor i afsnit b. bemærkede. Med hensyn til tillægsbevillingsloven for finansåret 1966/67 kan i det væsentlige henvises til regnskabsberetning for Københavns Universitet og Kommunitetet for regnskabsåret 1966/67, som lindes aftrykt som bilag til årbogen. Ved universitetsårets udgang forelå publikationen »Budgetoverslag for 1969-70 og 1970-71 - sammenholdt med regnskabstal for 1966-67, linanslovtal for 1967-68 og finanslovforslagstal for 1968-69«, som er udarbejdet af finansministeriet på grundlag af de gennem ministerierne fra institutionerne modtagne budgetoverslag for de nævnte finansår. Denne publikation skal omtales i korthed nedenfor i afsnit a. Om de retningslinier, som iovrigt er lagt til grund for den her foreliggende beretning, henvises til årbogen for 1963-64 side 3-4. Beretningen opdeles i følgende afsnit: a. Budgetoverslag. b. Bevillingsoversigt. c. Personalebevillinger (konto 01-06). d. Lokaleforhold (konto 31-39, § 27). e. Andre bevillingsmæssige forhold (andre driftsudgifter, tilskud, indtægter). f. Andre økonomiske forhold. Okonomiske forhold 29 a. BUDGETOVERSLAG Om indforelse af 3-års budgetoverslag med virkning fra 1967/68 i henhold til finansministeriets cirkulære nr. 8 af 18. januar 1966 og om budgetoverslagene 1967-70 henvises til årbogen for 1965-66 s. 4-5. Medens budgetoverslagene 1967-70 bygger på bidrag, som er udarbejdet forud for udarbejdelsen af bidrag til finanslovforslag 1967/68 og på grundlag af et andet pris- og lonniveau (april 1965) end det, på grundlag af hvilket det nævnte finanslovforslag er udarbejdet (april 1966), er 3-årsbudgetteringen 1968-71 synkroniseret med udarbejdelsen af finanslovforslaget for 1968/69, således at der ikke er udarbejdet noget nyt (revideret) selvstændigt budgetoverslag for 1968/69, og at såvel det reviderede budgetoverslag for 1969/70 som det nye budgetoverslag for 1970/71 er udarbejdet på grundlag af samme pris- og lønniveau (april 1967) som finanslovforslaget for 1968/69. 1 finansministeriets cirkulære af 7. februar 1967 er fastsat bestemmelser om udarbejdelse af bidrag til forslag til finanslov for 1968/69, og i finansministeriets cirkulære af 8. februar 1967 er fastsat bestemmelser om udarbejdelse af budgetoverslag for finansårene 1969/70 og 1970/71 i tilslutning til forslaget til finanslov for 1968/69. 1 henhold til de nævnte bestemmelser forudsættes bevillingsforslagene for 1968/69 - med visse modifikationer - fastholdt på det niveau, der er angivet for finansåret 1968/69 i budgetoverslagene 1967-70, dog med hensyntagen til pris- og lonstigningen fra april 1965 til april 1967. For driftsudgifters og ikke lovbundne tilskuds vedkommende medtages endvidere merudgifter, der følger af ny lovgivning, nye aktstykker, regeringsbeslutninger eller lignende, og merudgifter ved rekvirerede arbejder, der udføres pligtmæssigt eller modsvares af merindtægter. Til bygge- og anlægsarbejder, materielkøb og andre investeringer kan på finanslovforslaget kun søges bevilling, for så vidt udgiften i 1968/69 kan holdes inden for de i et bilag til de nævnte cirkulærer angivne rammer for investeringsudgifter i treåret 1968-71, som for det samlede under undervisningsministeriet hørende område er fastsat til henholdsvis 600, 648 og 680 millioner kr. Indtægter og lovbundne tilskud budgetteres så realistisk som muligt på basis af gældende lovgivning. Budgetoverslaget for 1969/70 udarbejdes på grundlag af det i 3-årsbudgetoverslagene 1967-70 optagne budgetoverslag for 1969/70 efter lignende retningslinier søm foran før finanslovforslaget for 1968/69 angivet. Budgetoverslaget før 1970/71 udarbejdes på grundlag af budgetoverslaget før 1969/70, idet der dog herudover kan medtages udgiftsstigninger inden før den i et bilag til nævnte cirkulære af 8. februar 1967 anførte stigningsramme før driftsudgifter og ikke-løvbundne tilskud. Stigningsrammen er før undervisningsministeriets samlede område i bilaget fastsat til 70 millioner kr. 30 Universitetets årbog 1966-67 Den for 3-års-budgetteringen 1967-70 foreskrevne opdeling af budgetoverslagene i en afdeling A) omfattende de udgifter, som det efter ministeriernes skøn er uomgængelig nødvendigt at afholde i de omhandlede finansår, og en afdeling B) omfattende sådanne udgifter, som der herudover efter ministeriernes opfattelse må lægges vægt på at skaffe bevillingsmæssig hjemmel for i samme periode, er ikke fastholdt ved 3-års-budgetteringen 1968-71. Finansministeriet forudsætter, at de enkelte ministerier foretager den fornødne koordination af de respektive styrelsers bidrag, herunder tilpasning af disse til den almindelige planlægning på de pågældende områder. På grundlag af det således fra styrelserne gennem ministerierne indsamlede materiale og efter en gennemgang og revision af dette har finansministeriet udarbejdet den i november 1967 udgivne publikation »Budgetoverslag for 1969-70 og 1970-71 - sammenholdt med regnskabstal for 1966-67, finanslovtal for 1967-68 og fmanslovforslagstal for 1968-69«. Efter korrektion for pris- og lønstigning og visse særlige forhold opgør finansministeriet - i publikationens s. 8-9 - den reale stigning i statens samlede nettoudgifter i henhold til 3-års-budgetteringen 1968-71 således: Fra 1967/68 til 1968/69: 8 %• Fra 1968/69 til 1969/70: 6 0/o- Fra 1969/70 til 1970/71: 4 %. I publikationens afsnit III. Budgetoverslag 1969/70 og 1970/71, Undervisningsministerens område, afsnit 6 (s. 158-161) redegøres for 3-års-budgetteringen for forskningen og den højere undervisning. Bortset fra anlægsudgifterne er budgetoverslagstallene ikke specificerede på de enkelte institutioner, og med den angivne undtagelse vil nedenstående tal altså kun tjene til belysning af den ved 3-års-budgetteringen 1968/71 forudsatte stigningstakt for det samlede under undervisningsministeriet hørende forsknings- og højere undervisningsområde. Med hensyn til stigningen fra 1967/68 til 1968/69 må erindres, at der i denne stigning indgår pris- og lønstigningen fra april 1966 til april 1967, som af finansministeriet er anslået til 3-4 0/0. Tallene i nedenstående oversigt angiver budgetoverslagstallene i millioner kr. , r 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 Anlægsudgifter for Københavns Univers. . 15,3 28,5 53,9 65,2 Mindre byggearbejder og projektering ved universiteterne og de højere læreanstalter 7,5 11,1 11,2 12,5 Okonomiske forhold 31 Driftsbudget; § 20.6 Nettoudgifter 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 659,3 748,5 840,5 932,3 Drifts-, anlægs- og kapitalbudget for forskning og højere undervisning Nettoudgifter 853,4 970,8 1.110,5 1.234,3 1 de anførte beløbsrammer er ikke inkluderet udgiften ved arealerhvervelser. I tilknytning til den anførte 3-års-budgettering af anlægsudgifter for Københavns Universitet er det - s. 161 - anført, at det, for at Københavns Universitets akutte lokaleproblemer skal kunne løses, i perioden 1967-75 vil være nødvendigt ud over de anførte beløb at investere i midlertidige løsninger. Det skønnes, at det vil være nødvendigt at tilvejebringe 50.000 m2 etageareal brutto ved indlejning i eller ved køb af ejendomme, der egner sig til formålet, øg at der hertil vil kunne medgå 100 millioner kr. Det anføres yderligere, at der i folketingssamlingen 1967-68 vil blive fremsat løvforslag med henblik på fastsættelsen af en bevillingsmæssig ramme for hvert af de tre eksisterende universiteters udbygning. Budgetoverslagene skaber ikke hjemmel for dispositioner og betragtes ikke som bevillingsforslag, men de vil danne grundlag for bedømmelsen af den statsfinansielle udvikling i den pågældende periode øg være vejledende ved fastlæggelsen af udgiftsrammer før bidrag til forslag til finanslov før de pågældende år. Om den på linansloven for finansåret 1966/67 i overensstemmelse med finansministeriets cirkulære nr. 124 af 11. juni 1965 indførte rammebevillingsordning henvises til årbogen for 1965-66 s. 5-8. Til driftsudgifter i den snævrere forståelse af dette ord, som er indført i forbindelse med rammebevillingsordningen (altså efter udskillelse af tilskud) er på finansloven for finansåret 1967/68 for Københavns Universitet opført 142.480.100 kr. eller ca. 26,7 mill. kr. mere end i foregående finansår. Til tilskud er opført 10.761.100 kr., en forhøjelse med ca. 1,2 mill. kr. Som indtægter er opført 6.445.000 kr., en forhøjelse med ca. 500.000 kr. Den samlede nettobevilling på finanslovens driftsbudget for Kobenhavns Universitet andrager således 146,796.200 kr., eller ca. 27,4 mill. kr. mere end i foregående finansår. b. BEVILLINGSOVERSIGT 1. Bevillinger lit Kobenhavns Universitet. FINANSLOVEN FOR FINANSÅRET 1967/68 32 Universitetets årbog 1966-67 Hertil kommer, at der til Københavns Universitets, Kommunitetets og Sorø Akademis økonomiske Forvaltning (§ 20.6.01) er bevilget et driftsudgiftsbeløb på 3.543.400 kr. eller med fradrag af de opførte indtægter, 1.200 kr., et nettoudgiftsbeløb på 3.542.200 kr. - ca. 600.000 kr. mere end på finansloven for finansåret 1966/67. Det samlede nettoudgiftsbelob til driftsudgifter og tilskud er således opført med 150.338.400 kr. Som anlægsudgifter vedrørende Københavns Universitet er på finansloven (§ 27.2.20.01) opfort 15.348.000 kr. Til netto-driftsudgifter, tilskud og anlægsudgifter for Københavns Universitet er der således ialt opført 165.686.400 kr. på linansloven. 1 overensstemmelse med de i indledningen til anmærkningerne til finanslovforslaget anførte særlige bemærkninger til finanslovforslaget er forslag om nye stillinger eller honorarer eller omnormering af bestående, hvortil der efter gældende regler kræves tilslutning fra lønningsrådet og økonomiministeriet, medmindre forhåndsgodkendelse foreligger, ikke medtaget i finanslovforslaget, men i tilslutning til henholdsvis personaleoversigterne og honorarskemaerne opført under betegnelserne »ønsket, ikke godkendt personale (honorar)«. Den med besættelsen af sådanne stillinger forbundne udgift er således ikke bevilget på finansloven, men forudsættes, i det omfang godkendelse måtte blive opnået, medtaget på forslaget til lov om tillægsbevilling for finansåret 1967/68. For Københavns Universitets vedkommende er for finansåret af undervisningsministeriet fastsat rammer på ialt kr. 4.120.000, indenfor hvilken stillinger og honorarer af den angivne art - under forudsætning af opnået godkendelse - kan oprettes. Disse rammer er blevet udfyldt på forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68, hvorom oplysning vil blive meddelt nedenfor i afsnit c. NORMERINGSLOVEN FOR FINANSÅRET 1967/68 Med hensyn til normeringsloven for finansåret 1967/68 foreligger som tidligere nævnt det særlige forbehold, at loven ikke indeholder det sædvanlige afsnit (normalt § 1) om regulering af antallet af tjenestemandsstillinger og om oprykning eller nedrykning af bestående stillinger. Herom har økonomiministeriet i skrivelse af 12. maj 1966 til samtlige ministerier og styrelser bl. a. udtalt følgende: »Efter vedtagelse i regeringen er det pålagt Tjenestemandskommissionen af 1965 at fremskynde udarbejdelsen af et nyt løn- og klassificeringssystem for staten mest muligt. Under hensyn hertil er det bestemt, at der i den i § 46, stk. 2, i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner m. v. til statens tjenestemænd omhandlede normeringslov for finansåret 1967/68 ikke Økonomiske forhold 33 vil kunne optages bestemmelser om regulering af antallet af tjenestemandsstillinger og om oprykning eller nedrykning af bestående stillinger, d.v.s. sådanne forslag, som normalt er optaget under normeringslovens § 1. Endvidere er det bestemt, at den i lønningslovens § 96 anførte stedtillægsklassificering, der skulle have fundet sted for finansåret 1967/68, udskydes. Som det fremgår af foranstående, vil der herefter ikke kunne fremsættes forslag om oprettelse af nye stillinger eller om oprykning af stillinger pr. 1. april 1967. I tilfælde, hvor det må anses for uomgængeligt nødvendigt at oprette nye stillinger, f. eks. i forbindelse med igangsætning af nye arbejdsopgaver (indsætning af nye skibe eller lignende), vil økonomiministeriet på grundlag af indstilling fra den pågældende styrelse søge lønningsrådets tilslutning til etablering af det fornødne antal funktioner i unormeret stilling, jfr. lønnings- og pensionslovens § 12, stk. 5«. Om sådanne stillingsfunktioner er i undervisningsministeriets cirkulærskrivelse af 1. september 1967 yderligere udtalt følgende: »Til orientering skal man herved meddele, at sådanne nye stillinger, som med tilslutning fra lønningsrådet i henhold til lønnings- og pensionslovens § 12, stk. 5, og finansudvalget er eller vil blive godkendt besat i indeværende finansår, ikke kan betragtes som formelt oprettet, før der er tilvejebragt hjemmel herfor ved normeringslov henholdsvis tillægsbevillingslov til finansloven for Aarhus Universitets vedkommende. Indtil sådan hjemmel foreligger, må stillingerne derfor besættes ved funktion. Under hensyn til baggrunden for etableringen af de omhandlede funktioner i unormeret stilling må det imidlertid anses for rimeligt at de i sådanne stillinger fungerende i videst muligt omfang stilles, som om udnævnelse havde fundet sted på sædvanlig måde efter ordinær oprettelse af stillingerne. I overensstemmelse hermed vil de pågældende såvel med hensyn til beregning af lønning og pensionsbidrag som i relation til ferie og sygdom m.v. være at behandle, som om udnævnelse i den pågældende stilling havde fundet sted. En hertil svarende ordning vil endvidere kunne etableres i tilfælde, hvor en godkendt funktion i unormeret stilling medfører alledet funktion i lavere stillinger under forudsætning af, at den afledende funktion besættes efter opslag af stillingen. Det tilføjes, at økonomiministeriet efter det for undervisningsministeriet oplyste agter at søge tilvejebragt hjemmel for, at den tid, hvori en person har fungeret i godkendt unormeret stilling eller har varetaget en heraf alledet funktion, der er besat efter opslag, ved senere udnævnelse i stillingen medregnes i lønningsancienniteten og, såfremt stillin34 Universitetets årbog 1966-67 gen varetages af en ikke-tjenestemand, eventuelt tillige i pensionsancienniteten «. På normeringsloven er herefter for Københavns Universitets vedkommende kun optaget nogle tildelinger af pensions- og lonningsanciennitet (§ 1) og nogle tildelinger af pensionsret (§ 2) til tjenestemænd ved universitetet. I forbindelse med, at antallet af tjenestemandsstillinger ikke har kunnet reguleres på normeringsloven er endvidere i § 2 (ur. 187) tilvejebragt hjemmel for, at aspiranter, til hvem der efter tilfredsstillende aspiranttjeneste ikke er ledige tjenestemandsstillinger, i enhver henseende stilles, som om de var blevet tjenestemandsansat ved aspiranttidens udløb. De med lønningsrådets tilslutning i henhold til foranstående oprettede stillingsfunktioner vil blive omtalt i beretningen. LOV OM TILLÆGSBEVILLING FOR FINANSÅRET 1966/67 På tillægsbevillingsloven, som er den første tillægsbevillingslov under rammebevillingssystemet, er til Københavns Universitets drift (§ 20.6. 02.) bevilget merudgifter på 14.544.000 kr. til driftsudgifter (heraf prisog lønstigning 13.152.900 kr.) og 287.700 kr. til tilskud (pris- og lønstigning) samt merindtægter på 992.100 kr. For universitetets økonomiske forvaltning (§ 20.6.01) er bevilget merudgifter på 449.200 kr. til driftsudgifter (pris- og lønstigning). På tillægsbevillingsloven er således bevilget en samlet nettomerudgift vedrørende universitetets drift på 14.288.800 kr. Under anlægsudgifter (§ 27.2.20.01) er på tillægsbevillingsloven foretaget en række bevillingsmæssige reguleringer vedrørende bygge- og anlægsarbejder ved Københavns Universitet. Det samlede resultat af disse reguleringer er en nedsættelse af finanslovbevillingen med 949.700 kr. mod senere genbevilling. Til nettomerudgifter vedrørende driften med fradrag af besparede anlægsudgifter er således ialt opfort 13.339.100 kr. på tillægsbevillingsloven for finansåret 1966/67. UNIVERSITETETS SKRIVELSE AF 16. MARTS 1967 TIL UNDERVISNINGSMINISTERIET Den 16. marts 1967 tilskrev universitetets rektor og kurator undervisningsministeriet bl. a. følgende: »På sit bidrag til forslag til finanslov for finansåret 1967/68 stillede Københavns Universitet forslag om en bevilling til driftsudgifter på ca. 170 mill. kr. Dette forslag - som var resultatet af en kritisk gennemgang i konsistoriums forretningsudvalg og universitetsadministrationen af de fra de enkelte instituter og fag modtagne ønsker - reduceredes først af undervisningsministeriet til ca. 154 mill. kr. og senere af finansOkonomiske forhold 35 ministeriet til 146.480.100 kr. De anførte reduktioner af budgettet medfører, at aktivitetsførøgelsen, der i universitetets forslag androg ca. 38 mill. kr. er blevet reduceret til ca. 13 mill. kr. Der er herved, sammenholdt med nedskæringerne af tidligere finansårs bevillingsforslag, sket en meget betænkelig forringelse af universitetets okonomiske vilkår, øg universitetet vil få øgede vanskeligheder ved at opfylde sit førmål: forskning øg undervisning på videnskabeligt grundlag. Vedrørende forskningen må det påpeges, at den tiltagende specialisering øg den meget betydelige tekniske udvikling medfører et behøv før anskaffelse af stedse mere kompliceret øg dyrt apparatur, søm er en betingelse for bevarelse af universitetets videnskabelige niveau. Udviklingen nødvendiggør tillige bevillinger til videnskabeligt øg ikke-videnskabeligt personale samt til øgede driftsudgifter iovrigt. På grund af de i de senere år foretagne budgetnedskæringer har universitetet ikke kunnet udnytte ovennævnte muligheder i tilstrækkeligt omfang. Yderligere har det stigende studentertal øg mangelen på ikke-videnskabelig medhjælp medført, at forskningsarbejdet i betydeligt omfang har måttet tilsidesættes til førdel for obligatorisk undervisning øg rutinearbejde, hvilket bl. a. har givet sig udslag i en nedgang i antallet af videnskabelige afhandlinger. For så vidt angår.undervisningen skal det fremhæves, at kødannelser allerede eksisterer inden før det lægevidenskabelige studiums 1. del øg det psykologiske studiums kliniske del, ligesom studietidsforlængelse er en kendsgerning inden for en række fag. Inden for et enkelt område, topografisk anatomi, har undervisningen endog helt måttet indstilles. Studieforholdene iøvrigt må desuden anses før forringede i de senere år såvel på grund af mangelen på faste lærere, utilstrækkelige lokaleforhold søm mangel på apparatur og arbejdspladser for de studerende. Med de til rådighed værende bevillinger må man forvente en stigning i antallet af studerende i de eksisterende køer øg opståelse af nye kødannelser, ligesom man kan forvente yderligere forringelse af studieforholdene iøvrigt. Der er således i tidligere finansår opstået et akkumuleret behov for bevillinger, søm tværtimod at blive kompenseret gennem finanslovforslaget før finansåret 1967/68 yderligere vil blive førøget på grund af de særlig store nedskæringer, universitetets budget her har været genstand før. Universitetet skal herefter indstille, at der for finansåret 1967/68 tilvejebringes yderligere midler, og man har fra 4 af universitetets 5 fakulteter modtaget redegørelser, som belyser behovet for sådanne yderligere bevillinger. Det lægevidenskabelige fakultets indberetning er baseret på resultaterne fra en på undervisningsministerens foranledning 36 Universitetets årbog 1966-67 den 13. og 14. januar 1967 etableret arbejdskonference til gennemdrøftelse af problemerne omkring det lægevidenskabelige studium. De indberetninger der er modtaget fra fakulteterne vedlægges. Foldet lægevidenskabelige fakultets vedkommende er endvidere vedlagt notater fra nævnte arbejdskonference. Bevillingsønskerne andrager et samlet belob af 7.634.000 kr. fordelt som følger: 4 professorater, 14 afdelingsledere, 32^2 videnskabelige assistenter, 25 lektorater og andre honorarer, 68 ikke-videnskabelige stillinger, 2 inspektører, 2 akademisk uddannede sekretærer, 13 instruktorer, 433.500 kr. annua og medhjælp, 2.580.700 kr. eengangsanskatTelser. Københavns Universitet skal sluttelig bemærke, at man anser det for absolut nødvendigt, at de ansøgte beløb stilles til rådighed i finansåret 1967/68 således at bevillingerne, i det omfang disse er af varig karakter, indgår i universitetes budget, uden at de til yderligere aktivitetsudvidelser i de følgende finansår afsatte rammer reduceres«. Den væsentligste del af ansøgningerne i dette såkaldte »nødråb« blev imødekommet af de bevilgende myndigheder på forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68 De universitetet på forventet tillægsbevilling til delvis imødekommelse af »nødråbet« ydede beløb kan opgøres til ca. 6,3 mill. kr. De i henhold hertil givne bevillinger vil blive omtalt nedenfor under de finanslovkonti, hvortil de enkelte bevillinger er henført. 2. Andel i fællesbevillinger. Københavns Universitet har andel i en række bevillinger, som pa finansloven er stillet til rådighed for undervisningsministeriet som fællesudgifter (driftsudgifter og tilskud) vedrørende de højere læreanstalter (§ 20.6.21) og som fælles anlægsudgifter for de højere læreanstalter (§ 27.2.20.05 og 06). Disse bevillinger andrager ialt 20.328.000 kr., der fordeler sig således: § 20.6.21. Fællesudgifter vedrørende de højere læreanstalter: Driftsudgifter 11.300.000 kr. Tilskud 1.528.000 kr. § 27.20.05 og 06. Anlægsudgifter 7.500.000 kr. 20.328.000 kr. Økonomiske forhold 37 Driftsudgifterne er i overensstemmelse med rammebevillingsordningen specificeret i finanslovforslagets anmærkning, medens tilskud og anlægsudgifter er specificeret på selve finansloven således: Driftsudgifter (§ 20.6.21). 24. Til benyttelse af elektroniske regneanlæg ved undervisnings- og forskningsopgaver 1.300.000 kr. 88. Til imødegåelse af merudgifter ved nye udgiftskrævende foranstaltninger 10.000.000 kr. 11.300.000 kr. Tilskud (§ 20.6.21). 64, Danske Studerendes Fællesråd, til fællesrådets almindelige virksomhed 120.000 kr. Danske Studerendes Fællesråd til driften af rådgivningsvirksomhed 85.000 kr. 65. Forskerstipendier 650.000 kr. Scholarstipendier 548.000 kr. Deltagelse i oversøiske kongresser 125.000 kr. 1.528.000 kr. Anlægsudgifter (§ 27.2.20). 05. Mindre byggearbejder ved de højere læreanstalter 6.000.000 kr. 06. Projektering yedrørende universiteter øg højere læreanstalter 1.500.000 kr. 7.500.000 kr. Til § 20.6.21.88 er knyttet den anmærkning, at dispositioner over kontoen ikke vil kunne foretages uden førudgående forelæggelse for finansministeriet. Bevillingen, der tillige kan anvendes til dækning af tilskud, vil ved forslag til lov om tillægsbevilling blive fordelt på de konti, hvortil udgifterne endeligt vil blive henfort. På tillægsbevillingsloven er under fællesudgifter vedrørende de højere læreanstalter (§ 20.6.21) og fælles anlægsudgifter (§ 27.2.20.05-06) foretaget en række reguleringer og under § 27.2.20.05 optaget en merudgift på 2.168.900 kr. til mindre byggearbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter, væsentligst som genbevilling. 1 det omfang, hvori de ved tildeling af de fællesbevillingen under § 20.6.21.88 bekostede foranstaltninger skal have varighed udover linansåret, må de søges på finansloven for det følgende finansår. De til imødekommelse af »nødråbet« på forventet tillægsbevilling givne bevillinger må betragtes som ydet over denne konto. Tildelinger til Københavns Universitet af fællesbevillingerne omtales i forbindelse med omtalen af de tilsvarende konti på universitetets budget. 38 Universitetets årbog 1966-67 c. PERSONALEBEVILLINGER Summen af bevillingerne på finanslov 1967/68 til vederlæggelse af personale ved Københavns Universitet (§ 20.6.01-02 konto 1-6) andrager 111.579.600 kr. eller ca. 22,2 mill. kr. mere end på linansloven for det foregående finansår. Herudover har folketingets finansudvalg ved aktstykke nr. 419 af 8. august 1967 dels til udfyldelse af de foran omhandlede rammer på ialt 4.120.000 kr. til oprettelse og omnormering med lønningsrådets og økonomiministeriets godkendelse af stillinger og honorarer, og dels i henhold til det ligeledes foran omhandlede »nødråb« på forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68 godkendt oprettelsen af stillinger til en beregnet samlet merudgift for finansåret på ca. 6,8 mill. kr. samt honorarer til en samlet merudgift på ca. 1,2 mill. kr. Der er således for finansåret 1967/68 ialt stillet ca. 119,6 mill. kr. til rådighed til vederlæggelse af personale ved Københavns Universitet. 1. Oprettelse og nedlæggelse af stillinger. ORDINÆRE PROFESSORATER (konto 01) På forventet tillægsbevilling og i forventning om senere endelig normering er antallet af ordinære professorater ved Københavns Universitet forhøjet med 11 til 175. De 11 nye ordinære professorater, som i henhold til det foran i afsnit b. bemærkede foreløbig kun kan besættes ved funktion, dækker nedenstående fag. Det samlede antal ordinære professorater i de pågældende fag efter stillingens oprettelse anføres i parentes i tilfælde, hvor der er andre ordinære professorater i samme fag. 1. Kriminologi. 2. Ortopædi. 3. Medicinsk Fysiologi (3). 4. Biokemi (3). 5. Medicinsk Kemi. 6. Musikvidenskab (3). 7. Dansk Sprog. 8. Iransk Filologi. 9. Nordisk Litteratur (2). 10. Biologisk Kemi (2). 11. Botanisk Økologi. I forbindelse med oprettelsen af de nævnte nye professorater nedlægges : ad 1. 1 lektorat (3.900 kr.). ad 2. 1 honorarlønnet professorat (7.200 kr.). ad 5. 1 lektorat (3.900 kr.). ad 11. 1 lektorat (3.900 kr.). Økonomiske forhold 39 Der har været fremsat forslag om en række instituthestyrerhonorarer, men disse forslag har ikke kunnet godkendes på det foreliggende grundlag. EKSTRAORDINÆRE PROFESSORATER (konto 01) På forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68 er oprettet et ekstraordinært professorat i astronomi for professor, dr. phil. Bengt Stromgren. Ved professorerne, dr. phil. Magnus Degerbols og dr. phil. K. Barrs afgang er 2 ekstraordinære professorater i henholdsvis kvartærzoologi og iransk filologi bortfaldet. Der er herefter ved universitetet ialt normeret 22 ekstraordinære professorater. Tavle I. Professorater. Fakultet Ordinære professorater Ekstraordinære professorater Honorarlønnede professorater Professorater ialt Teologiske 9 2 11 Rets- og statsvidenskabelige .... 23 3 26 Lægevidenskabelige 38 1 t 43 Filosofiske 54 10 - 64 Matematisk-naturvidenskabelige . 51 6 - 57 Tilsammen 175 22 4 201 Af professorater - ordinære og ekstraordinære - er der således normeret ialt 197, hvortil kommer 4 honorarlønnede professorer (grundhonorar 7.200 kr.) under det lægevidenskabelige fakultet. I tavle I er angivet fordelingen af de 201 ordinære, ekstraordinære og honorarlønnede professorater på fakulteterne. Praktikantprofessoraterne, 18 honorarer på 3.900 kr. + tillæg til overlæger ved hospitaler i København og omegn for afholdelse af p r a k t i k a n t k l i n i k k e r , er m e d t a g e t n e d e n f o r i t a v l e I I . LEKTORATER (konto 05) På forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68 er stillet 72 nye lektorater til rådighed. Af de 72 nye lektorater har 56 grundhonorar 3.900 kr., 11 grundhonorar 2.700 kr. og 5 grundhonorar 1.500 kr. De fordeler sig således på fakulteterne. Rets- og statsvidenskabelige fakultet 12 Lægevidenskabelige fakultet 25 Filosofiske fakultet 19 Matematisk-naturvidenskabelige fakultet 16 Ialt... 72 40 Universitetets årbog 1966-67 I forbindelse med oprettelse af ordinære professorater i kriminologi, musikvidenskab og botanisk økologi er som tidligere nævnt bortfaldet 3 lektorater. Det samlede antal lektorater er herefter forhøjet med 69 til 361. Hertil kommer 9 lektorater for udenlandske lektorer, der aflonnes med vederlag svarende til 4. trin i 19. lonningsklasse og 6 hovedstillingslektorater, som lønnes med af magisteroverenskomstens satser, alle under det filosofiske fakultet. Tavle II. Lektorater, Praktikantprofessorer. 3.900 kr. Lektorater Grundhonorarer 2.700 kr. 1.500 kr. lait Praktikantprofessorer 3.900 kr. Fakulteter1) _ 1 _ 1 Teologiske 2 Ipliia - 2 Rets- og statsvidenskabelige . . . . 55 3 - 58 - Lægevidenskabelige 63 17 4 84 18 Filosofiske 61 5 5 71 - Matematisk-naturvidenskabelige . 103 30 12 145 - Tilsammen 284 56 21 3612) 18 1) I denne rubrik er anført et ved universitetsårets udgang til rådighed værende lektorat. 2) Heraf udefra kommende lektorer (tillæg 1.500 kr.): 130. Antallet af praktikantprofessorater under det lægevidenskabelige fakultet (grundhonorar 3.900 kr.) er på forventet tillægsbevilling forhøjet med 1 til 18, idet der er oprettet et praktikantprofessorat i røntgendiagnostik. De fornævnte 361 lektorater fordeler sig på fakulteterne og aflønnes med grundhonorarer (3.900 kr., 2.700 kr. og 1.500 kr.), som angivet i tavle II, hvori også praktikantprofessoraterne er medtaget. De udenlandske lektorer og hovedstillingslektorer er medtaget nedenf o r i t a v l e I V . TJENESTEMANDSSTILLINGER FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE (konto 01) 27. lonningsklasse. Udover professoraterne er der i 27. lonningsklasse uforandret normeret 3 direktørstillinger, deraf 2 under det lægevidenskabelige fakultet (direktørerne for den medicinske og den kirurgiske afdeling af institut for eksperimentel medicin og kirurgi) og 1 under det matematisknaturvidenskabelige fakultet (direktøren for Zoologisk Museum). 25. lønningsklasse. På forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68 og forventet senere endelig normering er antallet af stillinger for afdelingsledere ved Økonomiske forhold 41 laboratorier, instituter og museer (82) og antallet af stillinger for docenter og amanuenser i 25. lonningsklasse (34) forhojet med 24 til ialt 140 stillinger af de to nævnte kategorier mod bortfald af 3 overenskomstlønnede amanuensisstillinger. De 3 omdannede amanuensisstillinger er alle i faget filosofi. De 21 nye stillinger fordeler sig således på fakulteterne: Det rets- og statsvidenskabelige fakultet 2 Det lægevidenskabelige fakultet 9 Det filosofiske fakultet 6 Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 4 lait... 21 Der er ikke ved bevillingen af de 21 nye stillinger truffet bestemmelse om fordelingen på de 2 stillingskategorier, men det påregnes, at alle 21 stillinger vil blive sogt normeret som afdelingslederstillinger, hvoraf der herefter vil være 106, medens antallet af stillinger som docent og amanuensis i 25. lonningsklasse uforandret vil være 34. Da der udover de to nævnte stillingskategorier er 4 særskilt normerede stillinger for videnskabelige medarbejdere i 25. lonningsklasse, paregnes der i denne normeret ialt 144 videnskabelige medarbejdere. En del af de således normerede tjenestemandsstillinger er ikke besat som sådanne, idet de bestrides af overenskomstlonnede amanuenser. Tavle III. Tjenestemandsstillinger for direktører (27. Ikl.) og afdelingsledere m. fl. {25. Ikl.). 27. Ikl. 25. Ikl. Særligt Fakultet Direktører Afd.ledere normerede lait stillinger Teologiske _ 2 _ 2 Rets- og statsvidenskabelige - 3 - 3 Lægevidenskabelige 2 35 1 38 Filosofiske - 11 1 12 Matematisk-naturvidenskabelige . . 1 55 2 58 Tilsammen 3 106 4 113 I tavle III er angivet, hvorledes de 3 tjenestemandsstillinger for videnskabelige medarbejdere i 27. lonningsklasse og de 110 stillinger i 25. lonningsklasse for afdelingsledere og særskilt normerede videnskabelige medarbejdere er fordelt på fakulteterne. De 34 stillinger i 25. lonningsklasse for docenter og amanuenser er m e d t a g e t n e d e n f o r i t a v l e I V . 19.-24. lonningsklasse. Antallet af tjenestemandsstillinger i 19.-24. lonningsklasse er uforandret 92. (Een af de på normeringsloven for 1966/67 anførte 93 stillinger 42 Universitetets årbog 1966-67 er til rådighed for Dansk Sprognævn, der ikke henhorer under universitetet). Et antal af disse tjenestemandsstillinger er ikke besat som sådanne, men hestrides af overenskomstlonnede amanuenser. OVERENSKOMSTLØNNEDE AMANUENSISSTILLINGER (konto 02) På forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68 er antallet af overenskomstlonnede amanuensisstillinger forhojet med 104. Som tidligere nævnt er 3 overenskomstlonnede amanuensisstillinger omdannet til afdelingslederstillinger. Antallet af stillinger som overenskomstlonnet amanuensis er herefter forhøjet med 101 til 504. De på forventet tillægsbevilling nyoprettede 104 overenskomstlonnede amanuensisstillinger samt 5 i foregående finansår oprettede stillinger, som endnu ikke var fordelt ved universitetsårets begyndelse, ialt 109 stillinger, er fordelt således på fakulteterne: Det teologiske fakultet 2 Det rets- og statsvidenskabelige fakultet 3 Det lægevidenskabelige fakultet 34 Det filosofiske fakultet 41 Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 28 Til rådighed ved universitetsårets udgang 1 lait... 109 I de 504 overenskomstlonnede amanuensisstillinger indgår 10 stillinger til bestridelse af ubesatte tjenestemandsstillinger som amanuensis, og der er således - på normeringslov og finanslov - bevilget ialt 586 amanuensisstillinger i 19. og 24. lonningsklasse eller med overenskomstløn. 1 tavle IV er angivet, hvorledes de nævnte 586 amanuensisstillinger samt de tidligere nævnte 34 stillinger i 25. lonningsklasse som docent eller amanuensis, ialt 620 stillinger, fordeler sig på fakulteterne. Tavle IV. Docent- og amanuensisstillinger samt særlige lektorater. Docent- og Uden- Hovedamanuensis- landske stillings- lait stillinger lektorer m.fl. lektorer Fakulteter1) 1 - - 1 Teologiske 6 - - 6 Rets- og statsvidenskabelige 17 - — 17 Lægevidenskabelige 135 - - 135 Filosofiske 172 9 6 187 Matematisk-naturvidenskabelige . . 289 2 - 291 Tilsammen 620 11 6 637 1) I denne rubrik er anført en ved universitetsårets udgang til rådighed værende stilling. Økonomiske forhold 43 I tavlen er ligeledes medtaget de tidligere nævnte 9 lektorater for udenlandske lektorer og 6 hovedstillingslektorater, og sammen med de udenlandske lektorer er medtaget de tidligere nævnte 2 stillinger for udenlandske gæsteprofessorer. ADMINISTRATIONEN (konto 01-02) På finansloven er oprettet 3 stillinger som kontorfunktionær ved konsistorialkontoret og 4 stillinger som kontorfunktionær ved kuratoriet. På forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68 er der oprettet 4 akademiske sekretærstillinger ved konsistorialkontoret og 3 ved kuratoriet. Det er herved forudsat, at 2 honorarer med grundbelob 2.700 kr. til fakultetssekretærer og 3 honorarer (3.900 kr., 3.300 kr. og 3.300 kr.) for akademisk deltidsmedhjælp ved kuratoriet bortfalder. Yderligere er på forventet tillægsbevilling oprettet 1 kontorfunktionærstilling ved fakultetskontorerne. Med lønningsrådets tilslutning kan der fortsat udredes vederlag til 2 tjenestemænd i 19.-24. lonningsklasse ved rektors administration og 2 tjenestemænd i 19.-24. lonningsklasse ved kuratoriet for funktion som kontorchefer i 26. lonningsklasse. Een af funktionerne ved konsistorialkontoret er dog for tiden ubesat. Tavle V. Administration. Konsistorialkontoret Fakultetskontorerne Kuratoriet lait Tjenestemænd 28. Ikl. (kurator) - - 1 1 26. - (universitetssekretær, kontorchefer)1)2) 1 2 3 6 25. - (kontorchef) - - 1 1 23. - (konsulent i databehandling, universitetskasserer). . 1 - 1 2 21. - (afdelingsleder, bogholder). - - 2 2 19.-24. Ikl. (eksp.sekretærer, fuldmægtige, sekretærer)2) .... 1 2 4 7 18. - (bogholder, kasserer) - - 2 2 15. - (overassistenter, underbogholdere) 1 - 4 5 9. - (assistenter) 1 - 7 8 7. - (budformænd) 1 - - 1 3. - (kontorbud) 1 - 1 2 2. - (kontorassistenter) 2 - 1 3 Overenskomstansatte Fuldmægtige, sekretærer2) 4 4 7 15 Kontorfunktionærer 17 14 54 85 Medhjælpslønnede Kontorbude 2 - 1 3 Tilsammen 32 22 89 143 1) Herunder også 4 fungerende kontorchefer. 2) De under fakultetskontorerne anførte kontorchefer, ekspeditionssekretærer, fuldmægtige og sekretærer deltager også i konsistorialkontorets arbejde. 44 Universitetets årbog 1966-67 1 tavle V meddeles en oversigt over administrationspersonalet og dets fordeling på konsistorialkontoret, fakultetskontorerne og kuratoriet. Udover det på tavle V anførte personale er der indtil videre stillet en ikke-tjenestemandsnormeret funktionærstilling til rådighed for det lægevidenskabelige fakultets kontor til aflonning af en kontorfunktionær TJENESTEMANDSNORMEREDE FUNKTIONÆRSTILLINGER (konto 01) 2.-18. lønningsklasse. Antallet af tjenestemandsstillinger udenfor den centrale administration i 2.-18. lønningsklasse er uforandret 134. Nogle af de normerede tjenestemandsstillinger henstår ubesatte som sådanne, idet de bestrides af overenskomst- eller medhjælpslønnet personale. I tavle VI vises, hvorledes de 134 normerede tjenestemandsstillinger i 2.-18. lønningsklasse fordeler sig på fakulteter m. v. Tavle VI. Tjenestemandsnormerede funktionærstillinger udenfor administrationen. Lønningsklasse 18 15 12 10 9 7 4 3 lait Fakulteter1) _ _ _ _ 8 _ 9 _ 17 Teologiske - - - - - - - Rets- og statsvidenskabelige - - - — - - - - Lægevidenskabelige 1 2 2 4 3 16 - - 28 Filosofiske - 1 - - - - - - 1 Matematisk-naturvidenskabelige 5 11 2 20 2 26 - 8 74 Fællesindretninger (auditorier m. v.) 1 - 1 — - 6 — 6 14 Tilsammen 7 14 5 24 13 48 9 14 134 !) I denne rubrik anføres stillinger, hvis fordeling på fakulteterne er varierende. IKKE-TJENESTEMANDSNORMEREDE FUNKTIONÆRSTILLINGER (konto 02) Det overenskomstansatte laboratorieassistentpersonale (i henhold til overenskomster med Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund øg Sammenslutningen af Hospitaislaboranter) er på finansloven forøget med 46 og på forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68 med yderligere 59 laboratorieassistentstillinger. Antallet af øverenskomstlonnede laboratorieassistentstillinger forøges således med 105 til 494. Andet medhjælps- eller overenskomstlonnet personale (i henhold til overenskomst med Teknisk Landsforbund vedrørende teknikumingeniører, Teknisk Landsforbund vedrørende tekniske tegnere, Fysioterapeutforeningen. Maskinmestrenes forening. Smede- øg Maskinarbejdernes Fagforening øg Lager- og Handelsarbejdernes forbund) er på Økonomiske forhold 45 finansloven forøget med 13, heraf 2 ved overforelse fra medhjælpssnmmer, og på forventet tillægsbevilling med yderligere 8. Det samlede personale under kategorien andet medhjælps- eller overenskomstlonnet personale forøges herefter med 21 til 206. I tavle VII vises, hvorledes det medhjælps- eller overenskomstlønnede funktionærpersonale fordeler sig på fakulteter m. v. Tavle VII. Ikke-tjenestemandsnormerede funktionærstillinger udenfor administrationen. Laboratorieassistenter Andre medhjælps- eller overenskomstlonnede funktionærer lait Fakulteter1) 5 - 5 Teologiske 5 - 5 Rets- og statsvidenskabelige 16 - 16 Lægevidenskabelige 213 41 254 Filosofiske 39 11 50 Matematisk-naturvidenskabelige 216 145 361 Fællesindretninger (auditorier m. v.) . . . . . . . 9 9 Tilsammen 494 206 700 !) I denne rubrik anføres stillinger, som var til rådighed ved universitetsårets udgang samt den til rådighed for konsistorialkontoret stillede stilling. 2. Andre personalebevillinger. (konto 02, 05, 06) Udover de forannævnte personalebevillinger er der på universitetets budget på finansloven samt på forventet tillægsbevilling stillet en række bevillinger til rådighed til vederlæggelse af mere løst tilknyttet såvel akademisk som ikke-akademisk personale. Blandt andet på grund af det stærkt stigende studentertal og i forbindelse med den nye lægevidenskabelige studieordning har der fundet betydelige forhøjelser sted af disse bevillinger. Blandt disse bevillinger skal fremhæves følgende: Konto 02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Undervisningsassistenter under det rets- og statsvidenskabelige fakultet (ca. 70) Demonstratores anatomiæ Instruktorer ved fysik- og kemiundervisningen for lægevidenskabelige studerende Undervisningsassistenter ved skoleembedseksamen i samfundsfag under det filosofiske fakultet (6) . . Medhjælp ved undervisningen i filosofisk propædeutik Instruktorer under det filosofiske fakultet (psykologistudiet) Instruktorer under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet Konservatorelever (8) og fotografelev ca. 1.100.000 kr. ca. 200.000 ca. 467.000 - ca. 91.000 - ca. 125.000 ca. 175.000 ca. 4.852.000 - ca. 88.000 - 46 Universitetets årbog 1966-67 Medhjælpssummer ved instituterne: Det teologiske fakultet 38.000 kr. Det rets- og statsvidenskabelige fakultet 118.000 - Det lægevidenskabelige fakultet . . . 265.000 Det filosofiske fakultet 353.000 - Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 1.584.000 - 2.358.000 kr. Vikarudgifter (anslået) 700.000 - Vederlag til rengøringspersonale, fyrbødere, snekastere m. 11 4.910.000 - Konto 05. Honorarer. Seniorinstruktører ved medicinsk-anatomisk institut (4 å 6.000 kr. i grundhonorar) ca. 94.000 kr. Tutorer ved den prodædeutisk-kliniske undervisning i medicin (13 å 3.900 kr.) ca. 198.000 Afholdelse af kirurgisk reservelægeklinik (13 å 2.100 kr.) ca. 106.000 Undervisning i anæstesiologi (4 å 2.100 kr.) ca. 33.000 - Klinisk undervisning i intern medicin og kirurgi (20 å 2.700 kr.) ca. 210.000 - Undervisning i patologisk anatomi (10 å 1.200 kr.) ca. 47.000 Konto 06. Diverse vederlag. Vederlag til censorer og eksaminatorer m. 11 2.200.000 kr. Vederlag til lærere ved forskellige kursus m. v 10.280.000 - Heraf vederlægges bl. a. manuduktører ved den juridiske undervisning, instruktører ved den lægevidenskabelige undervisning og undervisningsassistenter under det filosofiske fakultet Rådighedssum til ekstra assistance ved undervisningen 350.000 — Summen af universitetets personalebevillinger udover bevillingerne til de i tavle I-VI II nævnte stillinger andrager ca. 31 mill. kr. Heraf udgør summen af de foran fremhævede bevillinger ca. 28,5 mill. kr. 3. Personaleoversigt. Som afslutning på denne gennemgang af universitetets pesonalebudget 1967/68 skal i tavle VIII meddeles en personaleoversigt for det Københavns Universitet fastere tilknyttede personale. De enkelte grupper i den samlede oversigt korresponderer med tavle I-VII, således at disse tavler tjener som specifikation af de i tavle VIII meddelte tal. Økonomiske forhold 47 Fakulteter1).... Teologiske Rets- og statsvidenskabelige Lægevidenskabelige Filosofiske Matematisknaturvidenskabelige .... Administration . Fællesindretninger (auditorier m. v.) Tavle VIII. Personaleoversigt. Professorer II III Udefra kom- Direkmende torer lektorer. (27.1kl.) Prakti- afd.- kant- ledere profes- (25.1kl.) s or er IV Docenter, amanuenser, særlige lektorater V Administration VI Tjmd. i 2.-18. Ikl. udenfor administrationen VII Ikketjm. ansatte funktionærer VIII lait 11 26 130 17 17 5 5 16 153 24 62 43 64 18 38 12 135 187 28 1 254 50 516 314 57 58 291 143 74 361 841 143 14 23 Tilsammen 201 148 113 637 143 134 700 2076 !) I denne rubrik anfores stillinger, hvis fordeling på fakulteterne er varierende. For lektorernes vedkommende (tavle II) er i tavle VIII dog kun medtaget de ude fra kommende lektorer, således at personer, som både beklæder et lektorat og for eksempel en amanuensisstilling kun medregnes eet sted i den samlede oversigt, nemlig i rubrikken for amanuenser. Det i foranstående afsnit om »andre personalebevillinger« omhandlede personale er ikke medtaget i oversigten. Udover udgiften til vederlæggelse af de i tavlerne medtagne stillinger, som udgor ca. 88 mill. kr., udredes således vederlagssummer på ca. 28,5 mill. kr. til de under »andre personalebevillinger« fremhævede formål og herudover ca. 2,5 mill. kr. til forskellige honorarer og vederlag dels til indehaverne af de i tavlerne nævnte stillinger og dels til andre. Stipendiater (forskerstipendiater, universitetsadjunkter, kandidatstipendiater og scholarstipendiater) er heller ikke medtaget i oversigten. Om disse er der meddelt oplysninger nedenfor i afsnit e (konto 65). d. LOKALEFORHOLD På finansloven for finansåret 1967/68 er på universitetets driftsbudget under konto 31-35 til bygningsudgifter bevilget ialt 10.034.000 kr., herunder til ordinær vedligeholdelse af bygninger (konto 31) 2.714.000 kr. og til husleje (konto 35) 1.720.000 kr. 48 Universitetets årbog 1966-67 På universitetets anlægsbudget på finansloven (§ 27.2.20.01) er til større byggearbejder bevilget 15.348.000 kr. På tillægsbevillingsloven for finansåret 1966/67 er under § 30.1. A. 2.20 optaget bevillinger til 3 ejendomserhvervelser for Københavns Universitet, heraf en gave og to køb til købesummer på ialt 10.067.000 kr. På forventet tillægsbevilling for finansåret 1967168 har folketingets finansudvalg tiltrådt de nedenfor i afsnittet om løbende byggearbejder m.v. omtalte foranstaltninger til fremskyndelse af arbejdet med ombygning og indretning af ejendommen Rådmandsgade 71 til lægevidenskabelige instituter samt 3 ejendomserhvervelser for Københavns Universitet til købesummer på ialt 2.344.000 kr. Herudover har universitetet andel i fællesbevillingerne på finansloven under § 27.2.20.05 til mindre byggearbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter på 6.000.000 kr. og under § 27.2.20.06 til projektering vedrørende universiteter og højere læreanstalter på 1.500.000 kr., altså fællesbevillinger på ialt 7,5 mill. kr. Af disse fællesbevillinger har universitetet ved universitetsårets udgang fået tillagt ca. 2,9 mill. kr. Udover vedligeholdelses- og hovedistandsættelsesarbejder er der således til byggearbejder ved universitetet i finansåret 1967/68 stillet ca. 18,2 mill. kr. til rådighed, og der er i universitetsåret 1967/68 foretaget ejendomserhvervelser for universitetet for ialt ca. 12,4 mill. kr. Det skal yderligere nævnes, at der på tillægsbevillingsloven for finansåret 1966/67 er optaget en bevilling på 14,8 mill. kr. til erhvervelse for undervisningsministeriet af parcel II af ejendommen matr. ur. 1593 af Udenbys Klædebo Kvarter (Thrige-Titan's fabriksejendom ved Hermodsgade, Sigurdsgade og Titangade, København N). Denne ejendomserhvervelse omtales nedenfor i afsnittet om lokalemæssig udbygning på længere sigt. Nedenfor i afsnit 1. gives oplysning om tilgang og afgang af lokaler, herunder byggearbejder m.v., som er afsluttet inden det akademiske års udgang. I tilslutning til dette afsnit er i tavle IX givet en oversigt over Københavns Universitets ved universitetsårets udgang til forskellige universitetsformål anvendte lokaler i egne, andre offentlige institutioners eller lejede ejendomme med omtrentlig angivelse af bruttoetagemeterarealer, om hvis nøjagtighed der dog må tages forbehold, idet det foreliggende grundlag for angivelserne er af noget uensartet karakter. De forskellige universitetsformål er inddelt i følgende hovedgrupper: De 5 fakulteter. Fællesindretninger (fællesauditorier m.v.). Administration. Studenterorganisationer. Andre universitetsformål. Økonomiske forhold 49 Tjenesteboliger og kollegieboliger er ikke medtaget i oversigten. Om løbende byggearbejder m.v. og om lokalemæssig udbygning på længere sigt gives oplysning i afsnit 2. og 3. 1. Tilgang og afgang af lokaler; lokaleoversigt. DET RETS- OG STATSVIDENSKABELIGE FAKULTET Lokalerne på 2. sal i ejendommen Set. Pederstræde 19, K. - brutto ca. 240 m2 - som tidligere har været benyttet af Danmarks internationale Studenterkomité (D.I.S.), er i efteråret 1967 færdigindrettede til og taget i brug af det retsvidenskabelige institut, som herefter råder dels over disse lokaler og dels over institutets hidtidige lokaler, Krystalgade 16, 2. sal, hvor der foruden en afdeling af det retsvidenskabelige institut huses et institut for skatteret og et institut for forvaltningslære. lait råder disse retsvidenskabelige instituter således nu over brutto ca. 400 m2. En tidligere betjentbolig på 1. sal i ejendommen Set. Pederstræde 5 (Studiegården) - brutto ca. 85 m2 - er indtil videre stillet til rådighed som arbejdslokaler for det økonomiske institut. DET LÆGEVIDENSKABELIGE FAKULTET I Rockefellerbygningen er arbejdet med indretning af lokaler til medicinsk-fysiologisk institut B, de biokemiske instituter A og B samt biofysisk institut tilendebragt og lokalerne taget i brug. Instituterne omfatter brutto ca. 2.250 m2. Udgifterne har andraget ca. 4,2 mill. kr. Forskellige andre arbejder i dette bygningskompleks fortsættes, hvorom henvises til afsnittet om løbende byggearbejder. Anatomisk instituts sydlløj, der tidligere har været benyttet af instituterne under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet for almen zoologi øg sammenlignende anatomi, er i efteråret 1967 i alt væsentligt færdigindrettet til øg taget i brug af de medicinsk-anatomiske instituter, hvis lokaler herved udvides med brutto ca. 1.650 m2 til ca. 7.860 m2. Den samlede udgift til disse lokalers indretning før de lægevidenskabelige instituter er senest opgjort til ca. 1.980.000 kr. Det til institutet før medicinsk mikrobiologi knyttede proteinlaboratorium er i forbindelse med institutets ombygning fraflyttet dette og har fået midlertidige lejede lokaler i en fabriksbygning, Ryesgade 27 B, N. Lokalerne andrager brutto ca. 300 m2. På institutet for human arvebiologi og eugenik er indrettet et gendiagnostisk laboratorium til en samlet udgift af ca. 338.000 kr. Institutet har endvidere taget 1. sal og ca. halvdelen af kælderen i ejendommen Blegdamsvej 19, 0 (det tidligere fysisk-kemiske institut) i brug som laboratorium, øvelsesrum og auditorium m.v. Udvidelsen andrager brutto ca. 550 m2. 4 50 Universitetets årbog 1966-67 Et nyt institut Tor eksperimentel immunulogi er færdigindrettet og taget i brug i efteråret 1967 på andensalen i institutbygningen, Nørre Alle 71, 0, som har henstået som råhus siden bygningens opførelse (»den tomme etage«). I forbindelse hermed er opfort og taget i brug en ny dyrestaldbygning for instituterne i nævnte institutbygning. Det nye institut omfatter brutto ca. 360 m2 og dyrestaldbygningen brutto ca. 460 m2. Udgifterne har andraget henholdsvis ca. 710.000 kr. og ca. 1.270.000 kr. Af udgifterne dækkes ca. 320.000 kr. ved tilskud fra Danske Forsikringsselskabers Fond af 1952, som i sin tid har bekostet institutbygningens opførelse, og 200.000 kr. ved tilskud fra Michaelsen Fonden. DET FILOSOFISKE FAKULTET I ejendommen Købmagergade 44-46, der som nedenfor nærmere omtalt er erhvervet for universitetet, og hvis mere varige indretning til brug for det lilosoliske fakultet er under programmering, er midlertidigt installeret en række - til dels nye - instituter under det filosofiske fakultet, nemlig instituter for almindelig litteraturvidenskab, eskimologi (afd. A), folkemindevidenskab, germansk filologi, nordisk filologi og Sproglaboratoriet samt en afdeling af filosofisk laboratorium. Disse instituter beslaglægger ialt brutto ca. 2.000 m2. Ejendommen har fået navnet Købmager-annekset. Færøsk laboratorium, som siden udflytningen fra St. Kannikestræde 13 har haft midlertidigt til huse på 1. sal i Dyrkøb-annekset, Dyrkøb 3, K, har fået varigt indrettede lokaler i stueetagen i samme ejendom. Lokalerne andrager brutto ca. 75 m2. Laboratoriet for metrik og foredragslære har fået sine lokaler i Universitetsannekset, Studiestræde 6, K. udvidet med tilstødende lokaler af bruttoareal ca. 45 m2, således at laboratoriets samlede bruttoareal i nævnte bygning nu andrager ca. 115 m2. DET MATEMATISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET I Sølvtorvskomplekset (Sølvgade-annekset), som delvis er rømmet af Den polytekniske Læreanstalt, er etape I og II af indretningen af rømmede lokaler til universitetsbrug i det væsentlige fuldfort og lokalerne taget i brug. Etape I omfatter arbejder i auditorieflojen. Universitetet har her fået rådighed over 3 auditorier med 940 tilhørerpladser og et bruttoareal på ca. 760 m2 samt nogle lokaler af bruttoareal ca. 400 mé, som er taget i brug som øvelseslokaler for mineralogisk-geologisk institut og for visse botaniske fag. Etape II omfatter fysisk fløjs stueetage og 1. etage. Stueetagen - brutto ca. 670 m2 - benyttes midlertidigt af instituterne for etnologi og antropologi, teoretisk meteorologi og geofysik. 1. etage - brutto ca. 670 Økonomiske forhold 51 m2 - er indrettet lil institut for planteanatomi og cytologi. Dette instituts hidtidige lokaler i Botanisk Laboratorium, Gothersgade 140, K - brutto ca. 260 m2 - er overtaget af de botaniske instituter, som har til huse i denne bygning. Under etape II er tillige tilvejebragt lokaler - brutto ca. 250 m2 - for institutet for fysisk oceanografi på 2. etage i kemisk tloj. Udgifterne til etape I og II har andraget ca. 1,2 mill. kr. Arbejdet med indretningen af de tidligere af kemisk laboratorium benyttede lokaler, Øster Voldgade 5, K, til de mineralogisk-geologiske instituter og mineralogisk museum samt Gronlands Geologiske Undersøgelse er i alt væsentligt tilendebragt og lokalerne taget i brug. 1 forbindelse med disse arbejder har der fundet udgravning sted af en magasinkælder under gården, og de 2 professorboliger er blevet inddraget til institutbrug, heraf den ene dog kun midlertidigt. De mineralogisk- geologiske instituter har således ved disse byggearbejder opnået en samlet arealudvidelse på brutto ca. 5.200 m2 og råder nu over hele komplekset Øster Voldgade 5-7 med et samlet bruttoareal på ca. 8.600 m2. De samlede udgifter til disse arbejder har andraget ca. 4,1 mill. kr. Det zoologiske museum har i efteråret 1967 lukket sine ofTentlige udstillinger i Museumshuset, Krystalgade 27, K. Udstillingerne vil først kunne genåbnes i museets nye bygning. Universitetsparken 15, 0, når samlingerne er opstillet i de nye udstillingslokaler, forventelig i 1971. De til de offentlige udstillinger hidtil benyttede lokaler i Museumshuset - brutto ca. 1.500 m2 - vil efterhånden som de rømmes af museet blive anvendt til auditorier og administration. Det havbiologiske laboratorium i Frederikshavn, som har måttet fraflytte sine hidtidige lokaler i Frederikshavns tekniske skole, har i sommeren 1967 taget midlertidige, lejede lokaler i den tidligere postbygning i Frederikshavn i brug. Lokalerne omfatter brutto ca. 500 m2. På tillægsbevillingsloven for finansåret 1966/67 er tilvejebragt hjemmel til modtagelse som gave fra professor, dr. Hans Johansen af forskellige uopdyrkede arealer på Læsø på ialt godt 100 ha., som henlægges under Læsølaboratoriet, Østerby, Læsø, sammen med de af professor Johansen tidligere skænkede arealer af Nordmarken. De under Læsølaboratoriet hørende arealer udgør herefter ialt ca. 315 ha., der henligger uopdyrket som fuglereservat. Til brug for det ferskvandsbiologiske laboratorium i Hillerød er med finansudvalgets tilslutning af 14. februar 1967 (aktstk. nr. 143) på forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68 erhvervet ejendommen matr. nr. 53/ og g af Hillerød købstads bygrunde. Helsingørgade 51, Hillerød, for en købesum med omkostninger på 632.900 kr. Den erhvervede ejendom, som omfatter et mod slotssøen grænsende grundareal på ca. 6.080 m2 og et bruttoetageareal på ca. 500 m2, ligger imel52 Universitetets årbog 1966-67 lem laboratoriets hidtidige 2 ejendomme, og laboratoriets 3 ejendomme udgør således nu et samlet, mod slotssøen grænsende areal på ca. 10.400 m2. Den på den nyerhvervede ejendom beliggende villabygning med tilhorende garagebygning agtes anvendt dels til undervisningslokaler og forskningslaboratorier og dels til sove- og opholdsrum for kursister. Bygningen er ikke færdigindrettet til laboratoriets brug, men den er taget i foreløbig brug. Til brug for universitetsobservatoriet i Brorfelde er med finansministeriets tilslutning af 17. maj 1967 (aktstk. ur. 282) på forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68 for et omkostningsbeløb på 90.000 kr. erhvervet ejendommen matr. nr.le af Brorfelde by. Kvanløse sogn. Ejendommen, der omfatter et grundareal på ca. 2.760 m2 og en beboelses- og værkstedbygning med et bruttoetageareal på ca. 200 m2, er beliggende umiddelbart ved indkørslen til observatoriet og som en enklave i observatoriets område. Ejendommen tænkes anvendt til funktionærbolig og gæsteværelser for studerende og besøgende videnskabsmænd. P'ÆLLES INDRETNINGER En i den for universitetet erhvervede ejendom, Købmagergade 44-46, nu benævnt »Kobmagerannekset«, af de tidligere ejere indrettet kantine på 2. sal er taget i brug som studenterkantine med servering af kaffe og smørrebrød m.v. Kantinen med tilhørende køkken omfatter brutto ca. 170 m2 og ca. 100 spisepladser. Endvidere er nogle lokaler i bygningen - brutto ca. 900 m2 - taget i brug som fællesauditorier og samlæsningslokale for de studerende. Der er i efteråret 1967 truffet aftale med ejerne af Rosenborg-annekset (K.F.U.M.) om leje af nogle kælderlokaler i ejendommen samt en gymnastiksal med gulv i kælderniveau og loft i stueetagens loftshøjde. Gymnastiksalen, der har et bruttoareal på ca. 190 m2, er foreløbig taget i brug til auditorieformål. ADMINISTRATION Konsistoriatkontoret har overtaget de hidlil af studenterrådet benyttede lokaler på 1. sal i Konsistoriehuset - brutto ca. 80 m2 - og de hidtil af Folkeuniversitetet i København benyttede kontorlokaler på 2. sal i Kommunitetsbygningen - brutto ca. 100 m2. STUDENTERORGANISATIONER Studenterrådet ved Københavns Universitet har fået overladt de hidtil til »Finanstidende« udlejede lokaler i stueetagen af ejendommen Krystalgade 16 (Fiolannekset) - brutto ca. 160 m2 - og har afgivet sine hidtidige lokaler på 1. sal i Konsistoriehuset - brutto ca. 80 m2. Økonomiske forhold 53 ANDRE UN IVERS ITETSFORMÅL Nogle lokaler - brutto ca. 75 m2 - i tagetagen (4. sal) af ejendommen Fiolstræde 24 (Fiolannekset) er stillet til rådighed for Ungdommens Uddannelsesfond, som selv har bekostet lokalernes indretning. Ungdommens Uddannelsesfond administreres i nær forbindelse med Dansk Studiefond, som råder over 2. og 3. sal i samme ejendom. Dansk Stndiefond har yderligere fået stillet de 2 lejligheder pa 3. sal i ejendommen Fiolstræde 26 - brutto ca. 100 m2 - til rådighed. Det er tanken ved en branddør at skabe direkte forbindelse mellem disse lokaler og studiefondens lokaler i Fiolstræde 24. Nordisk Sommeruniversitet, som midlertidigt havde rådighed over den ene af de af studiefonden overtagne lejligheder på 3. sal i Fiolstræde 26, har i stedet fået midlertidig rådighed over en lejlighed på 1. sal - brutto ca. 50 m2 - i samme ejendom. Folkeuniversitetet i København er frallyttet sine hidtidige kontorlokaler på 2. sal i Kommunitetsbygningen - brutto ca. 100 mé - og har fået overladt de tidligere af institut for samtidshistorie og statskundskab benyttede lokaler - brutto ca. 100 mé - i Set. Pederstræde 19, st. Tavle IX. Oversigt over Københavns universitets lokaler til universitets formål. (Kollegier og andre boliger ikke medtaget). A. INDRE BY M.V. Brutto m2 Universitetets hovedsæde, ^Frue Plads, Nørregade 8-10, Krystalgade 27, Fiolstræde 1, K. Filosofiske fakultet (filologisk laboratorium) 1300 Fællesindretninger (festsal, auditorier, spisestuer) 9400 Administration (rektor, konsistorium, fakulteter) 2200 Andre formål (Universitetsbibliotekets 1. afd.) 5000 Studiegården og Universitetsannekset, Studiestræde 6, Set. Pedersstræde 5-15, K. Teologiske fakultet (teologisk laboratorium, Søren Kierkegaard biblioteket).. 550 Rets- og statsvidenskabelige fakultet (juridisk laboratorium, økonomisk institut) 3000 Filosofiske fakultet (psykologisk laboratorium afd. A, laboratoriet for metrik og foredragslære) 1800 Fællesindretninger (auditorier, frokoststue) 2500 Administration (kurator) 1400 Metroannekset, Fiolstræde 4-6, K. Filosofiske fakultet (filosofisk laboratorium) 500 Fællesindretninger (auditorier, gymnastiksal) 1800 Bispetorvannekset, Bispetorvet 1-3, Studiestræde 1, K. Filosofiske fakultet (historisk institut, slavisk institut) 1700 Fællesindretninger (auditorier) 1800 Gråbrodreannekset, Kejsergade 2 - Gråbrødretorv 6-8, K. Filosofiske fakultet (orientalistiske instituter, institut for græsk og latinsk middelalderfilologi) 1500 Fællesindretninger (auditorier) 500 Juristannekset, Sd. Pedersstræde 19, K. Rets- og statsvidenskabelige fakultet, (retsvidenskabeligt institut, statistisk institut) 540 Fællesindretninger (auditorier) 300 Andre formål (folkeuniversitetet) 100 54 Universitetets årbog 1966-67 Studiestræde 8-10, K. Brutto m2 Administration (kurator) 500 St. Kannikestræde 13, K. Filosofiske fakultet (instituter for dansk dialektforskning, lingvistik og fonetik) . . 800 Dyrkøbannekset, Dyrkøb 3 - Skindergade 36, K. Filosofiske fakultet (psykologisk laboratorium, afd. C, færøsk laboratorium, romansk faggruppe m. v.) 400 Fællesindretninger (auditorier) 70 Andre formål (Danmarks internationale Studenterkomité) 580 Fiolstræde 10 - St. Kannikestræde 18, K. Filosofiske fakultet (børnepsykologisk klinik, faget engelsk) 760 Administration (kurator) 240 Fiolannekset, Fiolstræde 20-26 - Krystalgade 14-16, K. Rets- og statsvidenskabelige fakultet (retsvidenskabelige instituter) 160 Fællesindretninger (auditorier) 1800 Studenterorganisationer (Studenterrådet, Danske studerendes Fællesråd) 510 Andre formål (Dansk studiefond, Ungdommens Uddannelsesfond, Nordisk Sommeruniversitet) 550 Købmagerannekset, Købmagergade 44-46, K. Filosofiske fakultet (instituter for almindelig litteraturvidenskab, eskimologi afd. A., folkemindevidenskab, germansk filologi, nordisk filologi og sproglaboratoriet) 2000 Fællesindretninger, (auditorier, kantine) 1070 Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, K. Teologiske fakultet (Pastoralseminariet) 170 Fællesindretninger (auditorium) 80 Frederiksholms Kanal 12, K. (Nationalmuseet). Filosofiske fakultet (forhistorisk-arkæologisk institut, institut for klassisk og nærorientalsk arkæologi, institut for eskimologi, afd. B.) 300 Christians Brygge 8, K. {Proviantgården). Filosofiske fakultet (Det arnamagnæanske institut) 390 Rosenborgannekset, Rosenborggade 15, K. (K.F.U.M.). Rets- og statsvidenskabelige fakultet (sociologisk institut, kriminalistisk institut) 1500 Filosofiske fakultet (institut for samtidshistorie og statskundskab, institut for navneforskning) 1550 Fællesindretninger (auditorier) 900 Heibergsgade 9, K. (Det kgl. Teaters bibliotek). Filosofiske fakultet (teatervidenskabeligt institut) 90 Bredgade 60-62, Fredericiagade 18, K. Lægevidenskabelige fakultet (medicinsk-historisk museum) 4900 Filosofiske fakultet (kunsthistorisk laboratorium, psykologisk laboratorium afd. B, musikvidenskabeligt institut) 1100 Amaliegade 29 A, K. (Kunstindustrimuseet). Filosofiske fakultet (musikvidenskabeligt institut) 200 Vodroffsvej 8, V. Teologiske fakultet (institut for dansk kirkehistorie, økumenisk institut).... 300 Indre by ialt 56810 Økonomiske forhold 55 B. OSTRE VOLD. BrilttO ITl2 Botanisk Have, Gothersgade 130-140 - Øster Farimagsgade 2, K. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (Botanisk Have, botaniske instituter, genetisk institut, mikrobiologisk institut, institut for biologisk kemi) 16720 Øster Voldgade 3, K. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (astronomisk observatorium) 1740 Øster Voldgade 5-7, K. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (mineralogisk-geologiske instituter og mineralogisk museum) 8600 Sølvgadeannekset, Sølvgade 83, K. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (instituter for planteanatomi og cytologi, etnologi og antropologi, teoretisk meteorologi, fysisk oceanografi og geofysik) 2000 Fællesindretninger (auditorier) 760 Østre Vold ialt 29820 C. RIGSHOSP1TALSOMRÅDET Frederik den Stesvej 9-11, 0. Lægevidenskabelige fakultet (retsmedicinsk institut, patologisk-anatomisk institut) 7010 Juliane Mariesvej 20-22, 0. Lægevidenskabelige fakultet (farmakologisk institut, institut for medicinsk mikrobiologi) 8480 Jnliane Mariesvej 26-36, 0. (Rockefellerinstitutet). Lægevidenskabelige fakultet (medicinsk-fysiologisk institut A-B, biokemisk institut A-B, biofysisk institut, neurofysiologisk institut) 9600 Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (zoofysiologisk laboratorium A-B, gymnastikteoretisk laboratorium A-B) 2500 Blegdamshospitalets auditorium. Lægevidenskabelige fakultet 340 Blegdamsvej 15-17, 0. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (Niels Bohr fnstitutet) 9500 Blegdamsvej 19, 0. Lægevidenskabelige fakultet (institut for human arvebiologi og eugenik) 550 Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (Niels Bohr institutet) 1200 Blegdamsvej 21, 0. Lægevidenskabelige fakultet (hygiejnisk institut og Budde-laboratoriet) 2280 Tagensvej 14, N. Lægevidenskabelige fakultet (institut for human arvebiologi og eugenik).... 1180 Tagensvej 18, N. (Rigshospitalets Tagensvejafsnit). Lægevidenskabelige fakultet (oftahnopatologisk laboratorium) 180 Ryesgade 27 B, N. Lægevidenskabelige fakultet (Proteinlaboratoriet) 300 Rigshospitalsområdet ialt 43120 D. UNIVERSITETSPARKOMRÅDET Anatomisk institut, Universitetsparken 1-3, 0. Lægevidenskabelige fakultet (medicinsk-anatomisk institut, kirurgisk instrumentsamling) 7860 56 Universitetets årbog 1966-67 H. C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, 0. Brutto m2 Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (fysisk laboratorium I-II, kemisk laboratorium I-V, matematisk institut, forsikringsmatematisk laboratorium, institut for matematisk statistik) 30660 Zoologisk Centralinstitut, Universitetsparken 15, 0. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (Zoologisk Museum, zoologisk laboratorium og studiesamling, kvartærzoologisk laboratorium, institut for almen zoologi, institut for sammenlignende anatomi) 28450 Nørre Allé 71, N. Lægevidenskabelige fakultet (instituter for eksperimentel medicin, kirurgi og immunologi) 3360 Haraldsgade 68-70, 0. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (geografisk institut) 3580 Universitetsparkområdet ialt 73910 E. UDENFOR KØBENHAVN Institut for europæisk folkelivsforskning. Nationalmuseet, Brede, Lyngby. Filosofiske fakultet 300 Niels Bohr Institutets Risø Afdeling, Tandem accelerator laboratoriet, Risø pr. Roskilde. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet 3200 Ferskvandsbiologisk laboratorium, Helsingørsgade 49-51 og Chr. IV.vej 5, Hillerød. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet 970 Marinbiologisk laboratorium, Grønnehave, Helsingør. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet 680 Observatoriet i Brorfelde pr. Tølløse. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (astronomisk observatorium) 3600 Suseruplaboratoriet pr. Sorø. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (ferskvandsbiologisk laboratorium).. 120 Christiansminde pr. Sorø. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (kursus- og ekskursionscenter) 270 Gravgærde, Åker, Bornholm. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (kursus- og ekskursionscenter) 250 Det havbiologiske laboratorium, Frederikshavn. Matematisk naturvidenskabelige fakultet 500 Silkeborglaboratoriet pr. Virklund. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (ferskvandsbiologisk laboratorium).. 140 Skalling Laboratoriet. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet (geografisk institut). 1. Skalling afdeling, Ho pr. Oksbøl 150 2. Esbjerg afdeling, GI. Havn, Esbjerg 350 3. Tønder afdeling, Nørregade 15, Tønder 220 Arktisk station, Godhavn, Disko. Matematisk-naturvidenskabelige fakultet 910 Udenfor København ialt 11660 Økonomiske forhold 57 SAMMENFATNING Brutto ITl A. Indre by 56810 B. Østre Vold 29820 C. Rigshospitalsområdet 43120 D. Universitetsparkområdet 73910 E. Udenfor København 11660 Brutto m2 ialt 215320 Det teologiske fakultet. Indre by 1020 Det rets- og statsvidenskabelige fakultet. Indre by 5200 Det lægevidenskabelige fakultet. Indre by 4900 Rigshospitalsområdet 29920 Universitetsparkområdet 11220 ———— 46040 Det fdosofiske fakultet. Indre by 14390 Udenfor København 300 14690 Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet. Østre Vold 29060 Rigshospitalsområdet 13200 Universitetsparkområdet 62690 Udenfor København 11360 116310 Fællesindretninger. Indre by 20220 Østre Vold 760 20980 Administration. Indre by 4340 Studenterorganisationer. Indre by 510 Andre universitetsformål. Indre by 6230 Brutto m2 ialt 215320 2. Lobende byggearbejder m.v. DET LÆGEVIDENSKABELIGE FAKULTET På finansloven (§ 27.2.20) er udover en bevilling på 824.000 kr. til færdiggørelse af det foran i afsnittet om tilgang og afgang af lokaler omhandlede arbejde med indretning af Anatomisk Instituts sydfløj optaget de nedennævnte bevillinger på ialt 5.926.000 kr. til byggearbejder vedrørende instituter under det lægevidenskabelige fakultet. Til hovedistandsættelse af de tekniske installationer og ombygningsarbejder på institut for medicinsk mikrobiologi (det hidtidige institut for almindelig patologi) er på finansloven bevilget 1.098.000 kr. som sidste del af en samlet bevilling, som efter seneste opgørelse forventes at ville beløbe sig til ca. 4,4 mill. kr., heraf ca. 1,1 mill. kr. til løst inventar og materiel. I forbindelse med disse byggearbejder, som forventes at kunne afsluttes i finansåret 1967/68, er ved tekstanmærkning nr. 85 til tillægsbevillingslovens § 20 tilvejebragt hjemmel til nedlæggelse af institutets bestyrerbolig og betjentbolig, som inddrages til institutbrug. 58 Universitetets årbog 1966-67 Til ombygning og indretning af ejendommen Rådmandsgade 71, N, til brug for lægevidenskabelige instituter er på linansloven bevilget 3 mill. kr. som 1. del af en samlet bevilling på 7 mill. kr., eksklusive videnskabeligt apparatur. Som nævnt i årbogen for 1964-65 s. 33-34 blev denne ejendom erhvervet for universitetet i sommeren 1965 for en kobesum af 6,5 mill. kr., men den blev forst fraflyttet af de tidligere ejere i foråret 1967. Da der viste sig mulighed for ved anvendelse af en hovedentreprenorordning under tilsyn af undervisningsministeriets byggeadministration at fremme ombygningen af denne bygning hurtigere end ved finanslovforslagets udarbejdelse forudset, opnåedes finansudvalgets tilslutning (aktstk. ur. 358 af 22. juni 1967) til, at der - mod kompenserende besparelser på andre finanslovkonti - ud over de på finansloven bevilgede 3 mill .kr. anvendes 4 mill. kr. til færdiggørelse af arbejdet indenfor finansåret 1967/68. Yderligere opnåedes finansudvalgets tilslutning (aktstk. nr. 359 af 22. juni 1967) til, at der - ligeledes mod kompenserende besparelser på andre finanslovkonti - i samme finansår anvendes 2.640.000 kr. (eksklusive meromsætningsafgift) som 1. del af en 3-årig bevilling på ialt 6.050.000 kr. til anskaffelse af videnskabeligt apparatur og undervisningsmateriel til brug for de instituter, der efter ombygningen overflyttes til ejendommen. Byggearbejdet forventes afsluttet i finansåret 1967/68. I bygningen indrettes lokaler for biokemi, medicinsk fysiologi, anatomi, genetik, medicinsk kemi og proteinkemi, idet det ved indretningen er forudsat, at bygningen senere - når de lægevidenskabelige fag flyttes til Panuminstitutet - kan overtages af kemiske fag under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet. Den på ejendommen Rådmandsgade 71 beliggende kantinebygning omfattedes oprindelig ikke af erhvervelsen, idet sælgerne forbeholdt sig at flytte denne bygning fra ejendommen. Med finansudvalgets tilslutning af 28. februar 1967 har man imidlertid på forventet tillægsbevilling for finansåret 1966/67 erhvervet denne bygning for en kobesum på 200.000 kr. Bygningen, der forst blev taget i brug af sælgerne i 1965, har et bebygget areal på 380 m2 og omfatter foruden kokken med birum et lokale med ca. 200 spisepladser og et mindre lokale. Til indretning af bygningen til kantine for instituterne i Rådmandsgadebygningen er stillet ca. 10.000 kr. til rådighed af fællesbevillingen til mindre byggearbejder. På forventet tillægsbevilling for finansåret 1967/68 er med finansministeriets tilslutning af 13. december 1966 (aktstk. nr. 39) for universitetet erhvervet ejendommen matr. nr. 5692 af Udenbys Klædebo Kvarter, Sigurdsgade 34, N. for en kobesum m.v. på 1.621.300 kr. Denne ejendom ligger i umiddelbar tilslutning til ejendommen Rådmandsgade 71 og omgivet af denne på 3 sider, således at de 2 ejendomOkonomiske forhold 59 me vil kunne komme til at udgore en helhed. Ejendommen Sigurdsgade 34 omfatter et bruttoetageareal på ca. 1.760 m2. Dens indretning til brug for det retsmedicinske instituts blodtypeafdeling og proteinlaboratoriet er under programmering. Til en dyrestald ved Rockefellerbygningen er på finansloven bevilget 828.000 kr. som restbeløb af en samlet byggeudgift på anslået 1.178.000 kr., hvoraf ca. 350.000 kr. med hjemmel på tillægsbevillingsloven er afholdt i finansåret 1966/67. Byggearbejdet forventes dog ikke at kunne tilendebringes i finansåret 1967/68. Udover byggeudgiften er påregnet en udgift til lost inventar og materiel på 314.000 kr. Til arbejder ved Rockefellerbygningen er iøvrigt af fællesbevillingen til mindre byggearbejder ved universiteter og højere læreanstalter (§ 27.2.20.05) stillet følgende bevillinger til rådighed: Til færdigindretning af et biofysisk institut (2. sal, østfløjen) 44.600 kr. Til indretning af kantine i den tidligere professorbolig for medieinsk-fysiologisk institut 156.300 Til ombygning af varmecentral 65.200 - Til opforelse af en værkstedsbygning 148.500 I forbindelse med byggearbejderne ved Rockefellerbygningen er der ved tekstanmærkning nr. 85 til tillægsbevillingslovens § 20 tilvejebragt hjemmel til nedlæggelse af 2 amanuensisbøliger ved zoofysiologisk laboratorium og 1 amanuensisbolig ved medieinsk-fysiologisk institut. Til projektering af en fornyelse af det patologisk-anatomiske instituts og det retsmedicinske instituts bygninger er på finansloven bevilget 1 mill. kr. Kun en mindre del af beløbet forventes at komme til anvendelse i finansåret til skitseprojektering. Arbejdet koordineres med udbygningen af Rigshospitalet. De samlede udgifter eksklusive videnskabeligt udstyr anslås foreløbigt til 20 mill. kr. Af fællesbevillingen til mindre byggearbejder (§ 27.2.20.05) er iøvrigt bl. a. stillet følgende beløb til rådighed til arbejder ved lægevidenskabelige instituter: Det hygiejniske institut, Blegdamsvej 21, 0., til istandsættelse øg indretning af lokaler, søm har været benyttet af statens institut for arbejdshygiejne 75.000 kr. Det medicinsk-historiske museum. Bredgade 60-62, K, til istandsættelsesarbejder på ejendommen Bredgade 60- 62, Fredericiagade 18 90.181 - Af fællesbevillingen til projektering vedrørende universiteter øg højere læreanstalter (§ 27.2.20.06) er afholdt udgifter til projekteringsarbejder vedrørende Panum-Institut et. I henhold til den mellem staten og Københavns kommune indgåede overenskomst af 15. september 1964, jfr. årbøg 1963-64, s. 28, kan det 60 Universitetets årbog 1966-67 forventes, at kommunen i 1968 vil afgive et areal pa ca. 10.000 m2 af Blegdamshospitalets grund - beliggende langs Tagensvej og Blegdamsvej - til universitetet. I 1969-70 kan der forventes afgivet et yderligere areal på ca. 8.000 m2 langs Tagensvej i forlængelse af det fornævnte areal, og den resterende del af Blegdamshospitalets areal - ca. 52.000 m2 - kan forventes afgivet i 1976. Kgl. bygningsinspektor, arkitekt Nils Koppel, der er antaget som arkitekt for opførelse af Panum-Institutet på Blegdamshospitalets grund, har udarbejdet en skitse til den samlede bebyggelse, hvorefter denne vil kunne få et bruttoetageareal på ca. 120.000 m2. Heraf kan ca. 28.000 m2 opføres på det areal, som afgives i 1968. Til foreståelse af byggeriet er nedsat et byggeudvalg med repræsentation for undervisningsministeriets byggeadministration og universitetet. DET FILOSOFISKE FAKULTET På finansloven (§ 27.2.20) er til detailprojektering og påbegyndelse af ombygnings- og nybygningsarbejder på ejendommene Åbenrå 26-30 til indretning af nye lokaler for det musikvidenskabelige institut bevilget 1,5 mill.kr. af en anslået samlet udgift på 3.350.000 kr., heri indbefattet 410.000 kr. til løst inventar og materiel. Kun en mindre del af bevillingen forventes anvendt i finansåret til projekteringsarbejder, idet man efter henstilling fra Københavns Magistrat overvejer mulighederne for at undgå en nedrivning af ejendommene nr. 28 og 30. Af fæUesbevillingen til mindre byggearbejder (§ 27.2.20.05) er for det filosofiske fakultets vedkommende bl. a. stillet følgende beløb til rådighed : Til fortsættelse af arbejdet med ombygning af Gråbrødreannekset til de orientalistiske instituter og istandsættelse af facaden af ejendommen Gråbrødretørv 8 502.700 kr. Da institut for europæisk folkelivsforskning ikke kan forblive i sine nuværende lokaler i de Nationalmuseet tilhørende bygninger i Brede, er der indgået lejemål fra 1. februar 1968 at regne om en villa i Brede Alle, Brede 69, til brug før institutet. Villaen omfatter et bruttoetageareal på ca. 400 m2, og koster i årlig leje ca. 55.000 kr. Med finansudvalgets tilslutning af 16. december 1966 (aktstk. nr. 40) og efterfølgende hjemmel på tillægsbevillingsloven er ejendommen matr. nr. 6 af Bosenborg Kvarter, Købmagergade 44-46, K., erhvervet for Københavns Universitet for en kobesum m.v. på 9.867.000 kr. Ejendommen omfatter et bruttoetageareal på ca. 11.000 m2, hvoraf dog kun ca. 6.000 m2 er til rådighed for universitetsformål, idet en væsentlig Økonomiske forhold 61 del af stueetagen og kælderetagen ved langvarigt lejemål er udlejet til »Messen«. Ejendommen er stillet til rådighed for det filosofiske fakultet og er som tidligere nævnt taget i midlertidig brug af en række af dette fakultets instituter, medens en mere varig indretning og anvendelse af bygningen er under programmering. Kort efter universitetsårets udgang - med finansudvalgets tilslutning af 15. december 1967 - er erhvervet en anden ejendom i Købmagergade, nr. 50, som delvis grænser umiddelbart op til ejendommen ur. 44-46, og som må tages i betragtning ved programmeringen af sidstnævnte ejendoms anvendelse. DET MATEMATISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET På finansloven (§ 27.2.20) er optaget de nedennævnte bevillinger på ialt 7.098.000 kr. til byggearbejder vedrørende det matematisk-naturvidenskabelige fakultet: Til videreførelse af opbygningen af Zoologisk Centralinstitut er ialt bevilget 3.608.000 kr., som fordeler sig således: Etape II (forsknings-, magasin- og udstillingsbygning). Til magasininventar, reoler og skabe m.v 208.000 kr. Etape III. A. (færdiggørelse af udstillingsetagerne). Til arbejdets videreførelse 900.000 - Etape IV (opførelse af en nybygning for de zoofysiologiske instituter m.v.). Til fortsat detailprojektering og påbegyndelse af arbejdet 2.500.000 - De samlede udgifter til etape III. A. er i april 1967 opgjort til ca. 7 mill. kr., hvoraf 1.850.000 kr. til løst inventar og materiel. Af den samlede udgift var ved udgangen af finansåret 1966/67 forbrugt ca. 500.000 kr. Arbejdet påregnes ikke at kunne afsluttes før i finansåret 1971/72. De samlede udgifter til etape IV er i april 1967 anslået til ca. 29 mill. kr., heraf 9.400.000 kr. til løst inventar øg materiel. Arbejdet påregnes ikke at kunne afsluttes før i finansåret 1971/72. Til fortsættelse af arbejdet med indretning af Sølvtorvs-komplekset for instituter under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet er på finansloven bevilget 2.990.000 kr. Bevillingen er beregnet dels til færdiggørelse af etape II, hvorom henvises til det foran i afsnittet om tilgang og afgang af lokaler bemærkede, og dels til påbegyndelse af etape III, som omfatter fysisk fløjs kælder og 2. øg 3. etage samt de af Den polytekniske læreanstalt rømmede dele af elektroteknisk fløj, nemlig 3. etage og dele af stueetagen og 2. etage. Fysisk fløjs 2. og 3. etage agtes indrettet til institut for biologisk kemi, faget biokemi øg øvelseslokaler for genetisk og mikrobiologisk institut. De rommede lokaler i elektroteknisk fløj, som delvis 62 Universitetets årbog 1966-67 er taget i brug af universitetet, agtes indrettet til brug for instituter for sporeplanter og botanisk økologi samt til afhjælpning af pladsmangelen i botanisk museum. Den samlede udgift til etape III er i april 1967 anslået til 3.945.000 kr., heraf 1.080.000 kr. til løst inventar og materiel. Arbejdet påregnes fuldført i finansåret 1969/70. De af polyteknisk læreanstalt endnu benyttede lokaler i elektroteknisk fløj samt maskinhallen påregnes rømmet i 1970, medens kemisk fløj forst påregnes rømmet i 1971-72. Til detailprojektering og påbegyndelse af en udvidelse og ombygning af marinbiologisk laboratorium i Helsingør er på finansloven bevilget 500.000 kr. Den samlede udgift til dette byggearbejde er i april 1967 opgjort til ca. 6,2 mill. kr., heraf ca. 700.000 kr. til løst inventar og materiel. Af udgiften dækkes 311.000 kr. ved tilskud fra den svenske stat til forskellige særlige arbejder. Ved udgangen af finansåret 1966/67 var afholdt ca. 60.000 kr. Arbejdet påregnes fuldført i finansåret 1969/70. Med finansministeriets tilslutning i skrivelse af 7. marts 1967 (aktstk. nr. 181) er der indgået aftale med Esbjerg kommune om, at der i tilslutning til det under opførelse værende Fiskeri- og Søfartsmuseum i Esbjerg indrettes en laboratoriefløj til brug for geografisk institut. Den hermed forbundne udgift er foreløbig anslået til 1.205.000 kr. De nye lokaler skal tjene til erstatning for institutets hidtidige lokaler i en bygning i GI. Havn, Esbjerg, som skal nedrives. Af fællesbevillingen til mindre byggearbejder (§ 27.2.20.05) er ved universitetsårets udgang bl. a. stillet følgende beløb til rådighed for instituter under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet: Niels Bohr Institutet til indretning af lokaler i ejendommen Blegdamsvej 19 102.390 kr. Fysisk laboratorium II til opførelse af en barak ved H. C. Ørsted Institutet til geofysisk datering 126.000 - FÆLLESINDRETN INGER Universitetsåret har ikke bragt nogen afklaring af universitetets spisestuers lokaleproblem udover, at tanken om at anbringe spisestuernes hovedlokaler i Fiolannekset nu må betragtes som definitivt opgivet. Ved universitetsårets slutning så man sig nødsaget til med virkning fra 1. januar 1968 at standse fremstillingen af middagsmad i spisestuernes køkken i Nørregade, idet man dog traf foranstaltning til, at der fortsat kunne serveres varm mad, som er fremstillet og leveret udefra. Spørgsmålet om indretning i Købmagerannekset af en kantine, som også kan servere varm mad er under overvejelse og skitsemæssig udformning. Økonomiske forhold 63 3. Lokalemæssig udbygning på længere sigt. Som nævnt i årbogen for 1965-66 s. 37 har det af undervisningsministeriet den 2. februar 1965 nedsatte dispositionsplanudvalg for Kobenhavns Universitet ved udgangen af året 1966 afgivet betænkning om Kobenhavns Universitets udbygning (betænkning nr. 451/1967). Idet der iovrigt henvises til den trykte betænkning, skal her kun fremhæves følgende. Bortset fra, at formanden for planlægningsrådet for de hojere uddannelser som medlem af udvalget forbeholdt sig sin endelige stilling til den af udvalget opstillede dispositionsplan, var der blandt udvalgets medlemmer enighed om at foreslå erhvervet et udflytningsareal på ca. 500 ha for Københavns Universitet og om i så henseende - i henhold til en af arkitekt, professor Peter Bredsdorff til udvalget afgivet redegørelse - at pege på Høje Tåstrup-området. Der var også enighed øm at føreslå Polyteknisk læreanstalts Østervoldgadekømpleks stillet til rådighed for universitetet øg at foreslå Blegdamshøspitalets areal stillet til rådighed for det lægevidenskabelige fakultet og om, at der i tiden indtil 1974 måtte skaffes et yderligere bruttoetageareal på mindst 35.000 m2 til midlertidig anvendelse før de humanistiske fakulteter. Der var yderligere enighed øm at foreslå nybyggeri før det matematisknaturvidenskabelige fakultet placeret på det foreslåede udflytningsareal, men et førslag om, at stort set alt nybyggeri før de humanistiske fakulteter skulle placeres på udflytningsarealet, og at der snarest muligt skulle finde udflytning sted af dele af de humanistiske fakulteter, vandt kun tilslutning fra 12 af udvalgets 15 medlemmer. Der var i dispositiønsplanudvalget enighed om, at udvalgets førslag et udflytningsømråde før Københavns Universitet ved Høje Tåstrup ikke ville give anledning til ændring af det af planlægningsrådet i den i årbøgen for 1964-65 s. 31 omtalte indstilling af 7. december 1965 fremsatte førslag om placering af et center før højere uddannelser i området omkring Røskilde, uanset den ringe afstand mellem de tø områder. Det skal dog i denne forbindelse fremhæves, at der i dispositionsplanudvalgets betænkning - s. 54 - er udtalt følgende: »Udvalgets forslag til dispositionsplan før Kobenhavns Universitet er udarbejdet ud fra hensynet til dette universitets tarv og det tilkommer ikke nærværende udvalg, men Planlægningsrådet for de højere uddannelser at overveje øg tage stilling til, hvorledes de foreslåede udbygningsplaner må bedømmes i lyset af den planskitse før den samlede udbygning af de højere uddannelser her i landet i perioden 1967-1981, som for tiden er under udarbejdelse, øg hvorledes de kan indpasses heri«. Hovedvægten kommer således til at ligge på planlægningsrådets behandling af dispositionsplanudvalgets indstilling. I skrivelse af 17. januar 1967 har undervisningsministeriet udbedt 64 Universitetets årbog 1966-67 sig planlægningsrådets udtalelse vedrorende betænkningen, idet undervisningsministeriet og regeringen ikke har ment at burde tage stilling til betænkningen, før planlægningsrådets udtalelse foreligger. På grund af planlægningsrådets arbejde med den nedenfor nævnte planskitse for udbygningen af de højere uddannelser kom planlægningsrådets udtalelse om betænkningen først til at foreligge i september 1967 i form af en indstilling fra planlægningsrådet vedrørende udbygningen af universitetskapaciteten øst for Storebælt (herunder planlægningsrådets stillingtagen til dispositionsplanudvalgets betænkning). I denne indstillings sammenfattende vurdering og konklusion opstiller planlægningsrådet 3 mulige løsninger vedrørende udbygning og opbygning af universitetskapaciteten øst for Storebælt indtil 1980, nemlig: Løsning A: En begrænset udbygning i København og en moderat udbygning i Høje Tåstrup samtidig med opbygningen af det nye universitet i Roskilde. Løsning B: En begrænset udbygning i København og en kraftig udbygning i Høje Tåstrup samt en udskydelse af opbygningen af det nye universitet i Roskilde. Løsning C: En kraftig udbygning af Københavns Universitet i det egentlige hovedstadsområde (enten nord for Nørre Fælled m.v. eller ved Kalveboderne) samtidig med opbygningen af universitetet i Roskilde. Efter en nærmere gennemgang af disse førskellige muligheder kommer rådet til følgende konklusion: Rådet finder, at hverken løsning A, B eller C kan afvises. Løsning C kan dog kun accepteres, før så vidt der skabes sikkerhed for, at arealerhvervelsen sker tilstrækkeligt hurtigt. Hvilken af de tre løsninger, man vil foretrække, afhænger ikke blot af de vurderinger, der anlægges med hensyn til de anførte punkter, men også af en række andre forhold som f. eks. by-, egns- og landsplanmæssige hensyn, som rådet ikke har ment at kunne behandle. Rådet anbefaler - uanset hvilken løsning, der vælges: at der snarest gennem dertil sigtende lovforslag søges tilvejebragt bevillingsmæssigt grundlag for gennemførelsen af den del af Københavns universitets udbygningsplaner, som allerede på det i dag foreliggende grundlag kan siges at ligge fast, i det væsentlige omfattende byggerier inden før den lægevidenskabelige og den naturhistorisk- geografiske faggruppe. De hermed forbundne udgifter må efter de foreliggende oplysninger anslås til ca. 400 mill. kr. (1965- priser). Okonomiske forhold 65 at der stilles de fornødne bevillinger til rådighed til gennemførelsen af de foranstaltninger, som under alle omstændigheder vil være nødvendige for at løse Københavns universitets problemer på kortere sigt. Udgifterne hertil anslås til knapt lOOmill. kr. i perioden indtil 1975, at der, så snart der er skabt klarhed vedrørende placeringsspørgsmålet, stilles en samlet rammebevilling til rådighed for Kobenhavns universitets ndbygning, at der hurtigst muligt søges tilvejebragt et organ ved Københavns universitet uden for den daglige administration, som kan forestå det videre praktiske arbejde med forberedelse og gennemforelse af Kobenhavns universitets samlede dispositionsplan. Vælges løsning A eller løsning B henstilles endvidere: at der samtidig gives bemyndigelse til erhvervelse af arealet i Høje Tåstrup. Vælges løsning C henstilles endvidere: at der snarest iværksættes en nærmere undersøgelse og vurdering af de senest opståede muligheder for tilvejebringelse af yderligere arealer inden for Københavns kommune, herunder i særdeleshed Kalvebodarealerne og arealer omkring Nørre Fælled, således at der senest om et år foreligger grundlag for en endelig stillingtagen til hoveddispositionerne vedrørende Københavns Universitet, idet rådet er af den opfattelse, at en yderligere udsættelse vil få alvorlige konsekvenser for den højere uddannelses fremtidige vilkår. Vælges losning A eller C henstilles endvidere: at de arealmæssige forudsætninger for placeringen af et universitetscenter i Roskilde søges nærmere afklaret med henblik på, at den videre planlægning og etablering af det nye center kan fremskyndes mest muligt. 24 af rådets 28 medlemmer har afgivet eller tilsluttet sig 4 særudtalelser. 13 medlemmer har sluttet sig til sænultatelse /, som udfra en samlet målsætning for udbygningen af universitetskapaciteten øst for Storebælt på helt langt sigt konkluderer i, at 1. Roskilde Universitet bør planlægges og opbygges således, at det efter 1980 kan modtage studerende inden for en række fagretninger, 2. Københavns Universitets udbygning må have første prioritet ved udvidet universitetskapacitet ost for Storebælt og bevare karakteren af et fagligt alment universitet med en kapacitet på op til 25-30.000 studiepladser. 66 Universitetets årbog 1966-67 3. erhvervelse af et areal på 400-500 ha ved Høje Tåstrup vil kunne opfylde denne målsætning og skabe en nødvendig dispositionsfrihed over for fremtidige behov for tilfredsstillende undervisning, forskning og studenterliv, 4. en losning af Kobenhavns Universitets fremtid udfra en begrænsning til områder mellem Nørre Fælled og Vognmandsmarken vil ikke kunne opfylde de hensyn, som er anført i indstillingen. 9 medlemmer har sluttet sig til særudtalelse II, som konkluderer i, at fraråde en udflytning af Københavns Universitet og anbefale: a. at der så hurtigt som muligt tilvejebringes klarhed over, om der er politisk tilslutning til at sikre Københavns Universitet de fornødne udbygningsarealer på arealerne nord og vest for Jagtvejen, b. at der, såfremt sådan politisk tilslutning gives, hurtigst muligt udarbejdes en samlet plan for frigørelse af og udbygningen på disse arealer, c. at der samtidig træffes beslutning om placeringen af det andet sjællandske universitet, og at udbygningen af dette universitet i enhver henseende søges fremmet med henblik på at aflaste Københavns Universitet. En placering i nærheden af Roskilde forekommer hensigtsmæssig, dels af hensyn til samarbejdet med Københavns Universitet og Risø, dels fordi der må forventes en stærk byudvikling langs Køgebugt. En særlig administrator herfor må udpeges fra starten og forsynes med den fornødne stab af medarbejdere. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at søge opgaverne løst gennem undervisningsministeriets departement, eller gennem Københavns Universitets administration. Det kan muligvis være hensigtsmæssigt i den indledende fase - f. eks. 5 år - at søge arbejdet styrket ved at udpege en akademisk ledelse bestående af et antal professorer fra Københavns Universitet og andre højere læreanstalter. Disse bør dog kun fungere indtil det ny universitet er blevet en realitet og kan vælge sin egen akademiske ledelse, d. at Københavns Universitets akutte pladsproblemer søges løst så hurtigt som muligt gennem nødløsninger, bl. a. ved erhvervelse af ejendomme til midlertidig anvendelse for universitetsformål, e. Det tilføjes, at den fortsatte hurtige udbygning af universiteterne i Århus og Odense også vil bidrage til at lette presset på Københavns Universitet. Et medlem har afgivet en særudtalelse III, hvori det anføres, at den højere uddannelse øst for Storebælt findes at ville være bedre dækket ved et storbyuniversitet og højere læreanstalter i København samt en campus ved Roskilde, end ved en campus i Høje Tåstrup øg en campus ved Roskilde eller ved en enkelt stor campus i Høje Tåstrup. Økonomiske forhold 67 Det anses derfor for ønskeligt, at Kobenhavns Universitets udbygning i videst muligt omfang sker i Kobenhavn, men hvis der ikke kan skaffes tilstrækkeligt plads i byen samt på et udflytningsområde på mindst ca. 200 ha for de matematiske, fysiske og kemiske fag til byggeri og udvidelsesreserve - der peges her særlig på Kalvebodområdet - må der skaffes et så stort areal udenfor byen, at det bliver muligt at samle hele universitetet her. Et medlem har i særudtalelse IV foreslået: 1. Beslutning om et egnet areal udenfor byen træffes i indeværende kalenderår. Umiddelbart derefter påbegyndes projektering af et universitet på arealet. Et nyt center er under alle omstændigheder påkrævet. 2. Der indledes forhandlinger om en eventuel udbygning af Kobenhavns Universitet i København. De foreslåede arealer er én mulighed. Såfremt de lovmæssige forudsætninger med hensyn til ekspropriation eller de nødvendige garantitilsagn fra Københavns kommune for denne løsnings realisation over en kort årrække - og med mulighed for meget hurtigt at påbegynde udbygningen - ikke tilvejebringes indenfor ét år, gennemføres en udflytning til det nævnte areal udenfor byen. Planlægningsrådet for de højere uddannelser har som nævnt i juni f967 afgivet en skitse for udbygningen af de højere uddannelser i tiden indtil 1980, søm forelå trykt i efteråret 1967. Da spørgsmålet om Kobenhavns Universitets udbygning er mere konkret behandlet i planlægningsrådets foran omtalte indstilling af september 1967 end i planskitsen, skal der ikke her gøres rede for planskitsens omtale af dette spørgsmål. Som nævnt i årbogen for 1965-66 s. 37 er det samme sted s. 35-36 omhandlede forslag til lov øm centre før højere uddannelser genfremsat i folketinget i 2. samling 1966-67 den 9. december 1966 (Folketingstidende 1966/67 2. samling sp. 140-144, jfr. tillæg A, sp. 1243-1286), og forslaget har været til 1. behandling i folketinget den 19. januar 1967 (Folketingstidende sp. 968-1015), hvor lovforslagets overgang til 2. behandling vedtoges, og lovforslaget henvistes til et udvalg på 17 medlemmer, jfr. Folketingstidende sp. 1048. Udvalget afgav beretning den 2. oktober 1967 (Folketingstidende 1966-67 2. samling, tillæg B sp. 2337-38), hvori anføres, at udvalget har afventet den af Planlægningsrådet for de højere uddannelser udarbejdede skitse for udbygningen af de højere uddannelser, som imidlertid først er fremkommet på et så fremskredet tidspunkt, at udvalget ikke har været i stand til at afslutte sit arbejde. Lovforslaget er ikke genfremsat i folketingets 1. samling 1967-68. 5* 68 Universitetets årbog 1966-67 ØSTRE VOLD Den polytekniske læreanstalts Østervoldgade-kompleks, Øster Voldgade 8-10, K., som omfatter et bruttoetageareal på ca. 40.000 m2, tor formentlig nu betragtes som reserveret for Københavns Universitet, efterhånden som læreanstalten og ingeniørakademiet rømmer bygningerne. Disse tænkes stillet til rådighed dels for de mineralogisk-geologiske fag og dels - i hvert fald midlertidigt - for de humanistiske faggrupper. 1 årene 1968 og 1969 ventes ca. 2I3 af den teknisk-kemiske floj frigjort. Fløjen omfatter brutto ca. 6.000 m2 og de lokaler, der frigøres i denne lloj, er stillet til rådighed for de mineralogisk-geologiske fag. 1 1970 ventes laboratorierne for styrkelære, maskinelementer, stromningsmaskiner, køleteknik, opvarmning og ventilation og motorlaboratoriet rømmet. Disse laboratoriers lokaler omfatter brutto ca. 7.000 m2. 1 årene 1971 og 1972 paregnes resten af komplekset rømmet, dog at Danmarks tekniske bibliotek forudsættes at bevare sine lokaler brutto ca. 3.000 m2 - som et teknisk lokalbibliotek i København, ligesom det under akademiet for de tekniske videnskaber horende vandbygningsinstitut forudsættes at beholde sine haller med tilhørende kontorer - brutto ca. 1.100 m2. Yderligere påregnes ejendommen Odensegade 14, 0. (den tidligere lærerhøjskole - brutto ca. 2.000 m2) rømmet af polyteknisk læreanstalt i 1969 og ejendommen Klerkegade 2, K. (den tidligere frimurerloge - brutto ca. 4.900 m2) rømmet af ingeniørakademiet i 1971-72. UNIVERSITETSPARK-OMRÅDET Med finansministeriets tilslutning af 21. februar 1967 (aktstk. ur. 159) har undervisningsministeriet for en købesum m.v. på 14,8 mill. kr. erhvervet parcel II af ejendommen matr. ur. 1593 af Udenbys Klædebo Kvarter. Det erhvervede areal er en del af den Thrige-Titan A/S hidtil tilhørende ejendom beliggende mellem Hermodsgade, Sigurdsgade og Titangade og omfattende ca. 25.000 m2. Arealet er bebygget med ældre og nyere fabriksbygninger med et samlet bruttoetageareal på ca. 25.000 m2, men vil efter ligningsdirektoratets skøn kunne bebygges med et bruttoetageareal på ca. 60.000 m2. Undervisningsministeriets erhvervelse af den pågældende ejendom er ikke sket efter aftale med universitetet, men undervisningsministeriet har underrettet universitetet om erhvervelsen i en sålydende skrivelse af 8. marts 1967: »Ved skrivelse af 21. februar 1967 (aktstykke ur. 159) har finansudvalget givet sin tilslutning til, at undervisningsministeriet erhverver Okonomiske forhold 69 parcel ur. II af den Thrige-Titan A/S tilhørende ejendom, matr. nr. 1593, Udenbys Klædebo kvarter, for 14,5 mill. kr. med tillæg af et anslået beløb på 300.000 kr. til stempling og tinglysning m.v. samt til i indeværende finansår at afholde driftsudgifter med et anslået beløb på 200.000 kr., herunder forrentning af købesummen med 8 0/0 p.a. fra 15. februar 1967 til skødets tinglysning. Man henviser i øvrigt vedrørende de nærmere forudsætninger og vilkår for erhvervelsen til vedlagte kopi af aktstykket. Som det fremgår heraf, er det forudsat, at lovforslag om Københavns universitets udbygning vil være at forelægge folketinget til afgørelse i folketingssamlingen 1967/68. Der er således ikke fra regeringens side på nuværende tidspunkt taget endelig stilling til dette spørgsmål, som bl. a. afventer planlægningsrådets udtalelse. Det har imidlertid været regeringens opfattelse, at man ved at undlade at soge den foreliggende konkrete kobsmulighed udnyttet, på afgørende måde faktisk ville have foregrebet folketingets muligheder for en fri losning af Københavns universitets areal- og lokaleproblemer. Ud fra denne forudsætning har regeringen ment at burde søge den omhandlede ejendomserhvervelse gennemført. Man vil senere vende tilbage til sagen, når planlægningsrådets udtalelse foreligger. Det tilføjes, at ejendommen indtil videre vil blive administreret af byggeadministrationen for de højere læreanstalter, for så vidt angår udlejningen efter forhandling med boligministeriet«. I aktstykket er det bl. a. fremhævet, at den erhvervede ejendom kun er adskilt fra de for universitetet erhvervede ejendomme i Rådmandsgade og Sigurdsgade ved et areal, som ejes af Københavns kommunes håndværksafdeling, og at kommunen har erklæret sig villig til at overveje en overdragelse til staten af dette areal (ca. 14.800 m2). e. ANDRE BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD 1. Andre driftsudgifter. TJENESTEYDELSER (konto 24) På universitetets budget er under denne konto bl. a. opført et beløb på 2.015.000 kr. til vagttjeneste og rengøring udført af selskaber. I henhold til rammebevillingsordningen kan besparede lønbeløb under nærmere angivne forudsætninger efter bestemmelse af universitetets administrative ledelse anvendes under denne konto til betaling af enkeltpersoner eller institutioner for tjenesteydelser. Af fællesbevillingen under konto 6.21.24 til benyttelse af elektroniske regneanlæg ved undervisnings- og forskningsopgaver er der stillet 293.900 kr. til rådighed for Københavns Universitet. 70 Universitetets årbog 1966-67 Dette belob fordeler sig således på fakulteterne: Det rets- og statsvidenskabelige fakultet (Kriminalistisk, økonomisk, statistisk og sociologisk institut) 154.400 kr. Det lægevidenskabelige fakultet (institut for medicinsk mikrobiologi) 1.500 - Det filosofiske fakultet (institut for germansk filologi, romansk institut) 88.000 - Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet (Botanisk laboratorium og Niels Bohr institutet) 50.000 - lait. . . 293.900 kr. ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF INVENTAR M. V. (konto 53) Bevillinger under denne konto er på finansloven forhøjet med 2.850.000 kr. til 19,2 mill. kr. Der er vedføjet kontoen den anmærkning, at besparelser på kontoen indenfor et beløb af 1,5 mill. kr. ikke kan anvendes til andre formål. Kontoen kan specificeres således: Driftsudgifter for laboratorier og samlinger 11.300.000 kr. Rådighedssum for universitetets ledelse 1.100.000 Anskaffelse af inventar 400.000 Større anskaffelser 6.400.000 - lait. . . 19.200.000 kr. Beløbet til driftsudgifter til laboratorier og samlinger er med finansudvalgets tilslutning på forventet tillægsbevilling forhøjet med 427.500 kr. til 11.727.500 kr. Forhøjelsen vedrører de lægevidenskabelige instituter. Beløbet til større anskaffelser er på forventet genbevilling forhøjet med et i det foregående finansår besparet beløb på 715.000 kr. og på forventet tillægsbevilling yderligere med 1.902.600 kr. til ialt 9.017.600 kr. Forhøjelserne vedrører lægevidenskabelige og matematisk-naturvidenskabelige instituter. Over beløbet til driftsudgifter til laboratorier og samlinger, 11.727.500 kr., var der ved universitetsårets udgang disponeret således: Det teologiske fakultet 66.000 kr. Det rets- og statsvidenskabelige fakultet 218.500 Det lægevidenskabelige fakultet 3.505.000 Det filosofiske fakultet 831.000 Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 6.833.000 - Endnu til rådighed 274.000 lait... 11.727.500 kr. Økonomiske forhold 71 Over rådighedssummen for universitetets ledelse, 1,100.000 kr., er der ved universitetsårets udgang disponeret således: Det teologiske fakultet 31.400 kr. Det rets- og statsvidenskabelige fakultet 73.300 - Det lægevidenskabelige fakultet 117.200 - Det filosofiske fakultet 248.800 Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 93.100 - Fællesformål 335.700 - Endnu til rådighed 200.500 - lait... 1.100.000 kr. Over belobet til inventaranskafTelser, 400.000 kr., var disponeret fuldt ud ved universitetsårets udgang. Over belobet til større anskaffelser, 9.017.600 kr., var der ved universitetsårets udgang disponeret således: Det rets- og statsvidenskabelige fakultet 4.000 kr. Det lægevidenskabelige fakultet 3.885.630 - Det filosofiske fakultet 65.350 - Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 4.218.920 - Fællesformål 2.400 Endnu til rådighed 841.300 - lait... 9.017.600 kr. De ved universitetsårets udgang endnu til rådighed værende beløb til driftsudgifter, rådighedssum og større anskaffelser forventes anvendt fuldtud inden finansårets udgang. Efter rammebevillingsordningen kan besparede lønbelob under nærmere angivne forudsætninger efter bestemmelse af universitetets administrative ledelse anvendes under konto 53 til anskaffelse af arbejdsbesparende materiel. 2. Tilskud. KOLLEGIER, STUDENTERFACILITETER M. V. (konto 64) På finansloven for finansåret 1967/68 (§ 20.6.21.64) er tilskudet til Danske Studerendes Fællesråd til fællesrådets almindelige virksomhed blevet forhøjet med 45.000 kr. til 120.000 kr. under hensyn til fællesrådets øgede deltagelse i arbejdet vedrørende planlægningen af undervisningen m.v. ved universiteterne og de højere læreanstalter. Endvidere er bevillingen til fællesrådet på 50.000 kr. til driften af rådgivningsvirksomhed forhøjet med 35.000 kr. til 85.000 kr. som følge af stigende driftsudgifter i forbindelse med social-pædagogisk rådgivningsvirksomhed for studenter. 72 Universitetets årbog 1966-67 STIPENDIER M. V. (konto 65) Antallet af kandidatstipendier, universitetsadjunkturer og forskerstipendier på universitetets budget er uforandret henholdsvis 114, 83 og 3. Antallet af forskerstipendier, som af fællesbevillingen tinder § 20.6.21 er stillet til rådighed for Københavns Universitet, er forhøjet med 1 til 8, således at der ialt er 11 forskerstipendiater ved universitetet. Antallet af kandidatstipendier, universitetsadjunkter og forskerstipendier ved Københavns Universitet udgør herefter tilsammen 208. Af fællesbevillingen under § 20.6.21 til scholarstipendier er uforandret stillet 32 scholarstipendier til rådighed for Københavns Universitet. 3. Indtægter. ALMANAK AFGIFT (konto 94) Som indtægt for universitetet hidrørende fra almanakafgift er opført 2,9 mill. kr. Universitetet udgav selv ca. 21.000 almanakker og kalendere for 1967. Antallet af afgiftsberigtigede almanakker og kalendere for 1967 udgivet af andre udgjorde ca. 15 millioner. Af de ca. 15 millioner kalendere for 1967 blev ca. 3,7 millioner - heraf ca. 400.000 udenlandske - stemplet ved universitetskuratoriets foranstaltning, medens ca. 11,3 millioner blev stemplet ved producenternes foranstaltning i medfør af den ved undervisningsministeriets bekendtgørelse af 17. februar 1958 åbnede adgang for producenterne til at opnå tilladelse til at påføre stempel ved egen foranstaltning mod at underkaste sig regnskabsmæssig kontrol af afgiftsberigtigelsen af universitetskuratoriet. Almanakafgiften udgør i henhold til nævnte bekendtgørelse 20 øre pr. eksemplar, idet der, forsåvidt en tryksag indeholder mere end een kalender, må betales afgift for hver enkelt kalender. f. ANDRE ØKONOMISKE FORHOLD SONNING-FONDEN 1 henhold til Sonning-Fondens regnskab for året 1966 var der et beløb på ca. 313.000 kr. til rådighed til legatformal. Heraf er udredet Sonningprisen for 1967 med 125.000 kr., og herudover er med undervisningsministeriets godkendelse bevilget følgende tilskud af fondens midler: Økonomiske forhold 73 Til Det kgl. danske Musikkonservatorium som bidrag til et jubilæumslegat 50.000 kr. Til Studentermusikforeningen som tilskud til foreningens virksomhed 5.000 Til 5. internationale ballet seminar i København juliaugust 1967 10.000 lait. . . 65.000 kr. På et bestyrelsesmøde i november 1967 er yderligere bevilget en række tilskud til et samlet beløb af 90.000 kr., som dog ved universitetsårets udgang endnu ikke var godkendt af undervisningsministeriet. KØBENHAVNS UNIVERSITETS FØND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER TIL STUDERENDE Fondens bogsalg, som varetages af universitetets kassererkontor, har i regnskabsåret 1966/67 andraget ca. 415.000 kr. Der er i dette år indtjent et driftsoverskud på ca. 95.000 kr., og der er siden fondens stiftelse i 1953 opsamlet en formue på ca. 361.000 kr., som dog fuldt ud indestår i beholdningen af bøger, hvis værdi - beregnet efter fremstillingsudgiften - pr. 31. marts 1967 er opgjort til ca. 637.000 kr. Salgsværdien af bogbeholdningen med fradrag af forfatterhonorar er opgjort til ca. 1.164.000 kr. De ved fondens foranstaltning fremstillede bøger sælges til de studerende til priser, der ligger væsentlig under, hvad de ville koste, såfremt de blev fremstillet og forhandlet på sædvanlig vis gennem forlag og boghandel. 1 universitetsåret er udgivet 45 nye titler, hvoraf skal nævnes: Johs. Brøndum-Nielsen: Gammeldansk Grammatik III. Genoptryk. Romana Heltberg: Polske Prosastykker. G. F. V. Lund: Ordbog til de gamle danske Landskabslove, de sønderjydske Stadsretter samt øvrige samtidige Sprogmindesmærker. Genoptryk. Erik Arup: Danmarks Historie III. Genoptryk. Historiske Kildesteder ved Aksel E. Christensen. Søren Holm: Filosofien i det 19. århundrede. Tyge W. Bocher: Botanik Bd. I Nr. 1. Plantecytologi. W. E. von Eyben: Fast ejendoms regulering. Søren Holm: Filosofien i det 20. århundrede. C. Møller: Forelæsninger over kvantemekanik. 3. del. fhorvald Sørensen: Karsporeplanter og Nøgenfrøede. C. Møller: Forelæsninger over kvantemekanik. 4. del. Henning E. Jørgensen: Mælkevejsystemet. 74 Universitetets årbog 1966-67 E. Asmussen og E. Hohwii Christensen: Kompendium i legemsøvelsernes specielle teori. Valdemar Poulsen: Grønlands Geologi. Palæozoikum, P. C. Matthiessen: Teoretisk Demografi. Gunnar Viby Mogensen: Økonomiske Udviklingslinier 1945-1965. (Memorandum fra Københavns Universitets økonomiske Institut 15). P. Nørregaard Rasmussen: Forelæsninger om nationalregnskaber. (Memorandum fra Kobenhavns Universitets økonomiske Institut 16). Steen Leth Jeppesen: Økonomisk Politik. W. E. von Eyben: Formueretlige domme til studiebrug. A. Vinding Kruse: Lejekontrakter.