Embeds- og Person alf orhold. 1065 C. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. Ved Lov Nr. 81 af 19de April 1907 om et midlertidigt Lønningstillæg for Finansaaret 1907—08 blev der tilstaaet de ved Universitetet, Kommu- nitetet og den polytekniske Læreanstalt fast ansatte Personer, hvis samlede Indtægt fra deres Stilling ikke naaede 1,500 Kr., midlertidigt Lønnings- tillæg efter de sædvanlige Regler. — Ved Finansloven for 1907—08 blev i Henhold til et af Konsistorium fremsat Andragende under Universitetets Udgiftspost 1. d. bevilget 380 Kr. til Forhøjelse af det til Budhjælp for Universitetspedellerne normerede Beløb 720 Kr. til 1,100 Kr. I Anmærkningerne til Forslaget, jfr. Rigsdags- tidenden for 1906—07, Tillæg A., Sp. 1133—36, udtaltes følgende: »Ved Lov af 12te April 1892 om de Universitetet og Kommunitetet vedkommende Lønningsforhold, jfr. Rigsdagstidenden for 1891—92, Tillæg A., Sp. 3219—22, blev der normeret et Beløb af 720 Kr. til Budhjælp for Uni- versitetspedellerne, idet det tidligere i dette Øjemed tilstaaede Beløb af 600 Kr. paa Grund af de ved Stadens Udvidelse fremkomne vanskelige Forhold med Hensyn til Udførelsen af Pedellernes Budtjeneste blev for- højet med 120 Kr. til 720 Kr. Dette Beløb blev ved Finansloven for 1900 —01 forhøjet med 180 Kr. som personligt Tillæg til det daværende Hjælpe- bud, jfr. Anmærkningen til Forslaget S. 405 (Rigsdagstidenden for 1899— 1900, Tillæg A., Sp. 1079—80). Da han kort efter afgik ved Døden, blev det nuværende Bud ansat med en aarlig Lønning af 720 Kr. Siden den nævnte Plads blev oprettet, har den fuldstændig skiftet Karakter, idet der, medens det forrige, ældre og svagelige Bud kun besørgede almindelig By- tjeneste, nu nødvendig udkræves en langt større Arbejdsdygtighed, efter- som Budet tillige maa hjælpe til med Afsendelse af Disputatser, Festskrifter m. m., Paaskrivning paa Pakker og Adressebreve, hvortil udkræves en større Intelligens. Ligesom det, saaledes som Forholdene have udviklet sig, nu ikke er muligt at skelne mellem Budets Forretninger for LTniver- sitetet og for Pedellerne, og han derfor rettest bør betegnes som Universitets- bud, saaledes anser Konsistorium det for meget ønskeligt, at Budets Løn- ning ansættes i Forhold til den Lønning, som oppebæres af andre Bude ved Universitetet, af hvilke nogle foruden Pengelønning 1,000 Kr. aarlig tillige have Fribolig, og anholder derfor om, at Løningen, 720 Kr., maa blive forhøjet med 380 Kr. til 1,100 Kr.« Konsistorium ansatte derefter ved Skrivelse af 18de April 1907 hidtil- værende Pedelbud S. Boesen som Universitetsbud fra 1ste April 1907 at regne med en aarlig Lønning af 1,100 Kr. og med gensidig Opsigelsesfrist af 3 Maaneder. 1066 Universitetet 190fi—] 907. — Paa Universitetets Udgiftspost 10., Forskjellige løbende og extra- ordinære Udgifter, for Finansaaret 1906—07, blev bl. a. afholdt: Udgifterne ved Betjent paa Universitetets fysiologiske Laboratorium, Medhjælper J. Christensens Ophold paa Boserup Sanatorium i Tiden fra Ilte Maj til 29de September 1906, 109 Kr. 50 0., Ministeriets Skrivelse af 23de No- vember 1906, og Erstatning til Portner ved Universitetsbygningerne i Studiestræde og St. Pederstræde Julius Becker for Udgifter i Hjemmet til Læger, Medicin og Sygeplejeartikler i Anledning af hans Hustrus Syg- dom fra 21. Januar til 5te Oktober 1906, 167 Kr., Ministeriets Skrivelse af 26de Januar 1907. Ifølge samme Skrivelse blev der endvidere udbetalt Portner Becker et Beløb af 100 Kr. til Hjælp til Dækning af Udgifterne ved hans Hustrus Begravelse, hvilket Beløb afholdtes paa forventet Tillægs- bevilling af Universitetets Udgiftspost 6. c., Understøttelser til Univer- sitetets Bestillingsmænd og deres efterladte. Paa Kommunitetets Udgiftspost 10., Ex;traordinære Udgifter, for Finansaarene 1906—07 og 1907—08 blev bl. a. afholdt: Udgifter til Ar- bejdshjælp under Regenskarlens Sygdom, 55 Kr. 60 0., Ministeriets Skri- velse af 15de November 1906, Udgifter til Besørgelse af Regensportnereiis Arbejde under hans Sygdom fra 12te til 22de Marts 1907, 10 Kr. 50 0., Ministeriets Skrivelse af 22de Maj 1907, og Udgifter til Anskaffelse af et Tandsæt m. m. til Regensportneren, 40 Kr., Ministeriets Skrivelse af 14de August 1907. Om Patronatsforholdet til Frue Kirke i Aarene 1905—06 og 1906— 07 vil Meddelelse blive givet i næste Hæfte af Aarbogen.