Andet Afsmit. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. Å. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af enkelte Tilfælde. I. Universitetets Almanakprivilegium. Ved Skrivelse af 21de September 1906 meddelte Konsistorium, efter Almanakkomiteens Indstilling, Bogtrykker Chr. Justesen af Kjøbenhavn Tilladelse til at optage en Dagfortegnelse i en »Jagt-Journah, som han agtede at udgive, paa følgende Vilkaar: »1. Til Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved Ud- givelsen af det ovennævnte Skrift, betales 5 Øre pr. Exemplar til Univer- sitetskvæsturen, der udleverer de trykte Exemplarer, efter at de ere blevne forsynede med Universitetets Stempel. Ved Partiindløsning af i det mindste 50 Exemplarer erholdes en Rabat af 20 pCt. 2. Paa Skriftets Titelblad, ikke blot paa Omslaget, skal være an- ført dets Navn og derunder Udgiverens og Trykkeriets Navne. 3. Særskilt Salg af den kalendariske Del af ovennævnte Skrift er ikke tilladt. 4. Inden Stemplingen finder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen. 5. Alle Exemplarer blive direkte fra vedkommende Trykkeri at af- give til Universitetskvæsturen, ledsagede af Trykkeriets Attest om Op- lagets Størrelse. 6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren. 7. De Exemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage- leveres Universitetskvæsturen inden 31te December i det Aar, for hvilket Almanakken gælder. 8. Restoplaget kan erholdes udleveret efter 1ste April i det derpaa følgende Aar«. — Efter Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstillinger bifaldt Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet under 28de September 1906, at der meddeltes Assistent ved Statsbanerne C. J. M. Svendsen i Horsens Tilladelse til for 1907 og indtil videre at optage Universitetets Almanak i et af ham under Titel »Be fordring s-Vejleder« udgivet Hæfte. 1058 Universitetet 1906—1907. Den ommeldte Tilladelse meddeltes paa samme Vilkaar som fastsat for fornævnte Almanak, dog at Betalingen for hvert Ex;emplar sattes til 16 Øre. — Ved Skrivelse af '21de December 1906 bifaldt Ministeriet, efter Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstillinger, at det tillodes Bog- trykker R. Chr. Jorgensen i Slagelse at optage Universitetets Almanak i et Skrift, som af ham i Forening med Konsulent Hans C. H. Vange agtedes udgivet under Titel »Husmandens Lommebog«, for 1907 og indtil videre paa samme Vilkaar som for førstnævnte Almanak, dog at Betalingen for hvert Exemplar sattes til 16 Øre. - Under 9de Januar 1907 meddelte Ministeriet, efter Almanak- komiteens og Konsistoriums Indstillinger, Bogtrykker M. Asbæk i Silkeborg Tilladelse til at optage Universitetets Almanak i et Skrift, som han agtede at udgive under Titel »Almanak for 1907, Vejviser og Fagregister for Silke- borg og Omegn«, for 1907 og indtil videre paa samme Vilkaar som for først- nævnte Almanak, dog at Betalingen for hvert Exemplar sattes til 16 Øre. — Efter Almanakkomiteens Indstilling meddelte Konsistorium under 15de Januar 1907 »Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag« Tilladelse til at optage en Dagfortegnelse i et Skrift, som Forlaget agtede at udgive under Titel »Gyldendals Aarbog«, for 1907 og indtil videre paa samme Vil- kaar som fastsat for den førstnævnte Almanak. I Anledning af en fra Almanakkomiteen fremkommen, af Konsi- storium til Ministeriet indsendt Sag angaaende Spørgsmaalet om, hvor vidt den islandske Almanak for Aaret 1908 burde beregnes efter international Zonetid 1 Time Vest for Greenwich, meddelte Ministeriet under 22de Marts 1907 Konsistorium, at Ministeriet fra Islands Ministerium havde mod- taget Meddelelse om, at der ved sidstnævnte Ministeriums Bekendtgørelse af 10de Oktober 1906, offentliggjort i Regeringstidende for Island, Af- deling B., Side 304, var fastsat en Normaltid for Post- og Telegraftjenesten i Island, hvilken Tid er lig med Middelsoltiden for den 15de Breddegrad Vest for Greenwich, samt at Islands Ministerium var sindet at forelægge det i Sommeren 1908 sammentrædende Alting et Lovforslag, hvorved for- nævnte Tid fastsattes som Normaltid for alle Dele af Island. — Efter Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstillinger bifaldt Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet under 5te Juli 1907, at den Redaktør Emil F. Petersen af Aalborg ved Ministeriets Resolution af 9de August 1906 givne Tilladelse til at optage Universitetets Almanak i den af ham udgivne »Norrejyllands Almanak« forandredes saaledes, at det for 1908 og indtil videre tillodes ham at optage Almanakken i »Jyllands Alma- nak«, medens Vilkaarene for Benyttelsen af Universitetets Almanak i øvrigt forbleve uforandrede. II. Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. Paa Finansloven for 1907—08, jfr. Rigsdagstidenden for 1906—07, Tillæg A. I., Sp. 1181—84 og Tillæg B., Sp. 313—14, og Tillægsbevillings- loven for samme Finansaar, jfr. Rigsdagstidenden for 1907—08, Tillæg A. II., Sp. 3969—72 og Tillæg B., Sp. 2213—14, blev paa Universitetets Ud- giftspost 9. a. 2., Hovedistandsættelser, bevilget: 1. Universitetsbiblio- theket, til Flytning af Udlaanet, 9,600 Kr.; 2. Zoologisk Museum: a. Ind- retning af to Lokaler i Loftsetagen til Opbevaring af Museumsgenstande, Byggeforanstaltniriger ved Universitetet og Kommunitetet. 1059 5,240 Kr., b. Hovedistandsættelse af Hvalsamlingens Lokaler 850 Kr.; 3. Mineralogisk Museum og kemisk Laboratorium: a) Installation af Vand- klosetter og elektriske Belysningsledninger 16,037 Kr. 65 Øre, b) Istand- sættelse af Professorboligen i kemisk Laboratorium (Tillægsbevilling) 400 Kr.; 4. Astronomisk Observatorium: a) Istandsættelse af Professorboligen (Til- lægsbevilling) 1,810 Kr., b) Installation af Vandklosetter (Tillægsbevilling) 2,635 Kr.; 5. Fysiologisk Laboratorium: Installation af Vandklosetter i Embedsboligen i det forrige kirurgiske Akademi i Bredgade 1,332 Kr.; 6. Tilskud til Asfaltering af Nørregade (Tillægsbevilling) 4,079 Kr. 99 Øre; 7. Universitetets Landsbykirker: a) Fax;e: Indlæg af elektrisk Belysning 1,751 Kr., b) Værløse: Ombygning af Orgelet 397 Kr., c) Egeslevmagle: Hovedistandsættelse 5,828 Kr., d) Herlev: Opførelse af et Lighus med Materialrum 2,348 Kr., e) Sæby: Fjernelse af den gamle Altertavle og An- bringelse af en Predella med et mindre, i Træ udskaaret Krucifix; (Tillægs- bevilling) 720 Kr. Paa Finansloven for 1907—08, jfr. Rigsdagstidenden for 1906—07, Tillæg A. I., Sp. 1205—06, blev paa Kommunitetets Udgiftspost 7. a. 2., Hovedistandsættelser, bevilget et Beløb af 8,830 Kr. til Installation af Vandklosetter i Professorerne Scharlings og Jungersens Embedsboliger og til Indretning af Badeværelser med Tilbehør i disse Boliger samt til Ind- retning af 2 Gaardklosetter og Omordning af Vandklosetternes og Vaske- kældernes Afløbsforhold. B, Enkelte Foranstaltninger, I. Universitetsbygningens Forskjønnelse. Af Malerinden Frøken Nicoline Tux;en blev i 1907 malet et Billede af afdøde Professor, Dr. jur. F. C. Bornemann. Maleriet er ophængt i Konsi- storiums Forsamlingssal. Udgiften til Maleriet med Ramme, 850 Kr., blev afholdt af det paa Universitetets Udgiftspost 9. b. 4., Dekorationsarbejde, bevilgede Beløb. — Paa samme Udgiftspost blev udbetalt 250 Kr. 51 Øre for Restau- rering m. m. af 3 Kartons af Marstrand og Constantin Hansen samt Rammer til disse Kartons. Disse 3 Billeder ere ophængte i Udvalgsværelset. II. Universitetets Landsbykirker. Efter Indstilling af Eforen for Kontoen til Landsbykirkernes For- skønnelse bevilgede Konsistorium ved Skrivelser af 24de Oktober 1906 og 27de Februar, 1ste Juni og 26de Juni 1907, at der af den paa Kontoen bevilgede Sum maatte udbetales henholdsvis: 30 Kr. for Transport til og Ophængning i Sæby Kirke af de til Kirken anskaffede to 16-armede Lyse- kroner; 800 Kr. til Restaureringen af de gamle Kalkmalerier i Sæby Kirke; yderligere 92 Kr. til Dekorationsmaler Rothe for Restaureringen af de nævnte Kalkmalerier samt 10 Kr. 50 Øre til Anskaffelse af et Forligger- tæppe foran Alteret i Bringstrup Kirke. — Angaaende Bygningsforanstaltninger ved Faxe, Værløse, Egeslev- magle, Herlev og Sæby Kirker jfr. ovenfor. Universitetets Aarbog. 133