772 Universitetet 1906—H>07. i Kemi og Fysik, idet hans Karakterer i disse Fag fra Skovbrugseksamens 1ste Del efter Omstændighederne maatte anses for fyldestgørende. IV. Prisopgaver. Under 27de Februar 1907 vedtog Konsistorium, at Bedommelsen af Besvarelserne af Universitetets Prisspørgsmaal for Fremtiden skulde afgives inden 1ste April. I)a det ved Bedommelsen af de indkomne 4 Besvarelser af Pris- opgaven i Teologi for Aaret 1905—06 viste sig, at 2 af Afhandlingerne vare fundne værdige til Prisen, bifaldt Ministeriet efter Konsistoriums Indstilling under 16de April 1907, at der maatte uddeles Universitetets Guldmedaille for begge Afhandlinger. V. Akademiske Grader. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelse af Doktorgraden. Ved kgl. Resolution af 1ste November 1906 blev det tilladt Assistent i Rigsarkivet, Cand. mag. Carl Sehested Christiansen at disputere for den filosofiske Doktorgrad, uanset at han kun havde opnaaet Karakteren Haud illaud. til sin Embedseksamen. Det filosofiske Fakultet havde varmt anbefalet, at den ansøgte Dispen- sation gaves, idet Ansøgeren dels ved en Afhandling, for hvilken der blev tilkendt ham Universitetets Guldmedaille, dels ved andre Arbejder havde godtgjort en saadan videnskabelig Modenhed, at den rigeligt opvejede den Mangel, der fandtes i Karakteren ved hans Embedseksamen. Ved kgl. Resolution af 24de Maj 1907 blev det tilladt Reservelæge, Cand. med. & chir. Aage Holm at disputere for den medicinske Doktorgrad, uanset at han ved sin Embedseksamen kun havde opnaaet Karakteren Haud illaud. primi gradus. Fakultetet havde udtalt, at det formente, at Ansøgeren ved videnskabelige Arbejder havde godtgjort sin almindelige videnskabelige Modenhed og Indsigt i sit Fag. VI. Akademiske Højtideligheder. Universitetets Aarsfest afholdtes Torsdagen den 22de November 1906. Talen holdtes af Professor, Dr. med. C. Christiansen. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. jur. C. Torp: Om den saakaldte formindskede Tilregnelighed, 64 S. 8V0. Ved Festen blev den til Universitetets 400 Aars Fest i 1879 af J. P. E. Hartmann komponerede Kantate med Tekst af C. Ploug paany opført. Festskriftet i Anledning af Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag inde- holdt en Afhandling af Universitetets Rektor, Professor, Dr. phil. M. Cl. Gertz: Knud den Helliges Martyrhistorie. 126 S. 8>u.