Fremmede Universiteter. I. Oversigt over samtlige- Universiteter i udenfor iLvropa, samt deres Ssyning af Studerende. (Fornemmelig efter gencaloglsch-historifch-statistischer Almanach f. d. ). 1848.) ^ I U?vropa. I. Danmark. Kjobenhavn stiftet >178 Studerende 1841 I SM Kiel...... — 1665 — 1846 1!) I 1451 Angivelsen stemmer for Kjobenhavns Vedkommende ikke med Aarbogen, som for det ncrvnte Aar har >675 og efter den i de seneste Aargange fulgte nojagtigere Beregning udentvivl vildc hast et endnu ringere Antal. Desuden Soro Akademi, den gejstlige Dannelsesanstalt paa Is- land, den polytekniske og Dyrlcrgcanstalten. S. Sverrig og Norge. Upsala stiftet 1476 Studerende 1845 1367 (hvoraf fraværende 512) Lund... — 1668 — — 645 _ 2012 (1500) Kristiania— 1811 — — 693 Angivelsen fra Kristiania er efter den i de norske Annaler offentliggjorte Beretning for hoj (se Aarbogen f. A. S. 214). 3. Rusland. St. Petersborg stiftet 1819 Moskau............— Eharkov...... Kasan..............— Dorpat............— Kiev..................— Vilna..........— Helsingfors (Abo) — Varschau..........— Proff. 1705 — 1803 — 1803 — 1632 — 1833 — 1803 1828 (1640) — 1816 — 60 Studerende 100 — 83 — 96 — 80 — 85 — 1846 1841 700 1090 486 418 574 549 610 440 400 5S76 Dorpat er i Fremtiden Hovcddannelsesanstalten sor den protestantiske Gejstlighed i NuSland. Foruden de anforte maa som hoierc Jnftituter endnu navnes: liiclielieu i Odessa med 32 Lcrrcrc og 191 Elever; det bojere pcrdagogiske Institut i St. Petersborg med 45 Lcrrerc og 164 Elever; det Lasarevske Institut for osterlanvske Sprog i Moskau med 31 tarere og 131 Elever. 4. Vfterrig. Vien. stiftet Grcrtz — Jnsbruck — 1825 ..... Prag stiftet Olmutz — Lemberg — Pesth — Pavia — Padua — 1365....... 1486 ....... 1672 fornyet 1348........ 1581 forn.1827 1748 ....... 1465........ 1351........ 1228 ........ Professorer og Suppleanter Studenter. Omkostninger Hl. Konv. M. Stipendiat Stnd Antal. er blandt de erende. Stipendiernes Belob i Fl. K. M. 85 5395 190033 210 18348 28 942 26846 47 2634 24 416 27653 57 3293 71 2741 71189 46 1843 25 559 29954 19 714 35 1182 55984 50 3265 48 1250 96193 — — 57 1484 79837 17 2!>75 46 1825 91429 — — I579t ! 4. Vfterrig. 1365 1486 1672 fornyet 1348 1581 forn.1827 1748 1465 1351 1228 Fremmede Universiteter. 215 Desuden 8 Læreanstalter for Medicin og Kirurgi, 55 tbeologiflc Anstalter, 5 polytekniske Sko- ler, 3 Dyrlocgcskolcr, o. s. v. 5. PreuSscn. Berlin.......stiftet >818 Studerende 1656 Breslau...... — 1702 — 7^7 Bonn........ — 1818 — 652 Halle-Vittenberg — ^ — 645 Konigsberg ... — 1544 Gripsvalde ... — 1456 — 210 Munster...... — 1631 — 226 (hvoraf 158 (katholske) Theologer, 68 Philosopher). 4437 W.-lmSdcr^ P.W», P°st„. G„cs.^ 6. Det ovrige Tyskland. Saksen..... sLeipsig.... stiftet I4W Proff. og Docenter III Studerende 1846 < .^ena..... — 1557 — 6«) ^47. Hannover... Meklenborg Gottingen. Rostock 5»"..... .....j Vyrtemberg . Tybingen. l Mynchen . Bayern..... < Vyrtsburg s Erlangen. 1734 — 1419 — 1527 — 1607 — 1386 — 1457. — 1477 — 1826 — 1403. — 1743. 40 60 40 65 1843 1845 1847 69 76 Basel stiftet Zyrich — Bern — 7. Svejts. 1460 Studerende 1828 114 1833 — 1847 167 1831 — 1843 236 II. 832 425 591 120 241 570 955 219 867 1471 521 364 7176 507 Frankrig. Paris stiftet 1206 Studenter..... 7000 Retsfakultetctet 3889 Lcrgcfakultetet >783 DeSuden har Genf et akademisk Kollegium, 1831 med 210 Studerende. 8. Holland. Leyden... stiftet 1575 Studerende Groningen — 1614 — Utrecht... — 1636 — Desuden 2 Athcncrcr, ved det 145 Studerende. 9. Belgien. 1847 439 — 300 — 340 1079 i Amsterdam stiftct Gent.. Lyttich. BrySsel. — Loven.. — 1816 Studerende 1841 357 1816 — — 397 1834 — — 313 1834 — — 747 Toulouse.. stiftct 1233 Studerende 1250 Montpellier — 1189 780 Air...... — 1409 417 — 1433 295 Bordeaux. — 1447 120 >Vtrasburg. — 1638 880 Montauban — I80l> 400 Lyon..... — 1300 82 Roucn >... — 1800 85 Poitiers .. — I4II 205 Rcnncs ... — 1801 315 Besan?on.. — 1564 _ 70 Dijon .... 1722 — 396 12295 1847 439 — 300 — 340 1079 i Amsterdam 12. Spanien. 12. Spanien. (1426) 1814 Angivelserne, som her i den anforte Kilde ere ufuldstændige, crc supplerede af Aarb. f. 1844. 10. England. Oxford, stiftct Cambridge — London... — St. AndrcwS — Glasgow .. — Aberdeen .. — Edinburgh.. — Dublin !... — 1249 Studenter (1841) 5204 1279 1828 I4II 1454 1471 1581 1591 .5530 (1842) 886 — 200 — 1570 — 510 — 214,1 — 1350 Valencia stiftct 1410 Studerende 1841 1600 Valladolid — 1346 1300 Saragosfa — 1474 — 1 >00 Santiago — 1532 — 1815 1030 Sevilla... — 1501 800 Granada . — 1531 810 Ovicdo... — 1.580 450 Salamanca— 1222 — . — 302 7392 1249 Studenter (1841) 5204 (Malta — 1838 Lombardiet- s Pavia Venedig i Padua 17390 - — 150) 13. Portugal- Coimbra stiftet 1308 Studerende 1841 14. Italien. stiftet 1361 Studerende 1484 - 1228 - 1825 fe iovrigt under Dsterrig. at ovcrfore 3309 DeSuden have Madrid og Barcelona ct guds- videnskabeligt Fakultet, og de tidligere Universi- teter Ccrvera, Huesca, Alcala, Toledo, Palma og Orihuela crc nu Sekundcrrskoler. (Balbi an- forer dog alle disse som Universiteter, og tillocgger Spanien ialt 15 saadannc.) 1300. 216 Aarbog for 1847. s Turin ^ - ) Genua stiftet ^ Cagliari forn. 1412 Studerende 1812 17lN 1764 — >842 Overfort -N69 I12>» 610 240 4^» __21W Parina Modena Lucea l Pila Toflana < Siena., s ZlorentS Efter Almanakken har Modena et Universitet med 7 Professorer. Parma og Lueca intet; efter Balbi har det sidstnævnte et Universitet niedenS de i Parma og Modena ere ophcrvede i i^i2. stiftet 13i>0 Studerende >841 580 — >321 — — 216 — 1348 — — 21« kirkestaten Bologna Nom.... Perngia Eamerliw Hermo.. Maeerata Ferrara. 11— 124« — >387. forn. I824St — I »24 Studerende — 1^21 — 1824 — — IU24 — — i Neapel.. Neapel < P'^ermo ^eape, ^ ^anea. ' Messina. >224 1147 I l I«:;« — luti 2 II, ^, 235 32») 200 l>50 600 60 I,>14 Malta..— I6-K — — 2t«».'i 2! >45, I.'»li t >2>>2 I.',. Koniske Oer og Grækenland. ^oniste Oer.... Corfu stiftet I82.i 250—:ioo Studerende Grcckenland.... Athen — 1836 34 Profs. 1^5 — Ifolge forcstaaende Oversigt var det hele Antal af de i Virksomhed vcrrende Universiteter i Evropa 105, hvoraf vare stiftede i det 12te Aarbundredc 2 j det 16de Aarhundrcde 13 _ . inde — 9 - - 17de — 9 . _ ,4te — 9 - - I8de — «n - - I5dc — 24 - - INe — 20 u>.'» Det ncrrvcrrende Aarhundrcde har saaledeS, uagtet det endnu ikke er halv forlobet, det over- vejende storste Antal af nv Hojstoler at opvise, om end det anforte Tal bliver noget at ned- scrtte med Hensyn til at flere af de dette Aarhundrcde tilhorende Universiteter kun ere fornyede. Til Sammenligning med de ovenanforte Tabeller, hvad StiftelseSaaret angaaer, hidscrttes icvrigt en fra en anden Kilde taget Mc (af EckensteinS ..Akademische Mentor fur Die Stu- dierenden d. Friedrich« Wilhelms-Universitat ^u Berlin". 1835), der vel indeholder adstillige flere Universiteter end de ovennævnte, fordi den tillige optagcr de ophævede, men iovrigt syucS at vcrre paalideligere i Angivelsen end Almanakken. Jfolge bemeldte Liste vare stiftede: Bologna......................... 115«. Paris.......................... Valencia (foniyct 1804)..........................120!). Padna....................................................1222. Neapel......................................................1224. Orford..................................................1229. Toulouse..................................................12^8. Salamanea (fornyet I4<>1)..................I'25<>. ^errara....................................................1-^4. Cambridge................................................1279. Coimbra..................................................127i>. Montpellier..............................................I28!>. Lyon........................................................1-'^- Nom........................... Perugia..................................................>'^^7. Siena ......................................................IA30. Pisa......................................................>^38. Valladolid................................................UN6. Krakau......................................................1^47. Prag......................................................1348. Huesca ... ..............................................1^54. Pavia ......-........................................!W5. Vicn ............................ Heidelberg...................................1366. Coln..........................................................1388. Ersurt (ophccvet 1816).............. 1-^2. Palermo....................................................I3V4. Vyrksburg........................ Leipsig........................... I4l>i>. Air.............................. St. Andrews...................... Turin............................ >^2. Rostock........................... Parma .......................... l42!i. Loven........................... 1126. PoitierS.......................... Caen........................ - sslorentS......................... Catanei.......................... 1445. Bordeaur......................... 1447. GlaSgow......................... Gripi'walde........... ........... 1 Freiburg.......................... Basel (fornyet I82i>)............... Ilt,O. Pestb.......................... 146^. Fremmede Universiteter. 217 Aberdeen......... ............... Trier........................... Ingolstadt 1826—1826 i Landshut). Saragossa........................ Upsala.......................... Tvbingen......................... Mainz (ophcrvet 1798)............. Kjobenhavn....................... Aleala......................... Bittenberg (ophavet og forenet med Halle 1815).........'............... Sevilla ......................... Franksurt v. O?, (opvcrv.t og forenet med Breslau 1816)............ Marburg........................ Granada......................... St. Iago de Comp. ............... Konigsbcrg....................... Macerata ........................ Dillingen......................... Iena ............................ Gens............................. Befan?on..................... ... Lcyden........................... Bilna (fornyet 1^63).............. Helmftatt (ophcrvet 1869).......... Altorf (ophcrvet 1867)............. Oviedo .......................... Edinborg......................... Kiev....... ..................... Ferm o.......................... Dublin........................... Giessen.......................... Gronningen....................... Rinteln (ophcrvet 1»>>^)........... Strasburg........................ Salzburg (ophcrvet 1816)........... Denne Liste, som iovrigt har forbigaaet adstilligc Universiteter (Lund. London, Bryssel, Lyttich, Olmii^), og naturligvis ikke kunde optage de tre yngre, i Athen. Malta og Messina, har desuag- tet 1>7 Navne, deri dog indbefattede 12 senere ophcevede, foruden nogle andre som neppe lcrngere eristere eller kunne tillcrgges Navn af Universiteter, navnligen Koln.' Parma, Trier, Dillinaen, Genf, Munjter ('^). li. Udenfor «Lvrc>ptt. Det er kun i Amerika, der mere end nogen af de andre Verdensdele er bleven gjcnncintrcrngt af den evropcriste Civilisation, at der er Tale om Universiteter. Ifolge Almanakken ere i de fsrenede Skarer 176 Universiteter eller ^vlle^es med 16286 S »derende (foruden 6242 Akademier eller lcrrde Skoler). Af Universiteter i det ovrige Amerika anforcr samme alene solgende: (Balbi ncrvner dog kun 5 8 Kollegier eller Universiteter, sorudeu nogle Akademier, theologiste, juridiske og medicinile Skoler.) Caraecas stiftet 1722 med 425 Studerende; Mérida med et saakaldet Universitet (1841 II'.) Elever;) Lima med 55 Lcrrere; Cuzeo sts. 1692, sorn. 1^28; 71 Voctvres, 9 Al-zeslros, 18 IZzcliilleros; Chuquisaea; Santiago i Chili; I Brasilien mangler Universitet, hvorimod i Nio er en juridisk Skole samt 2 ^csilemigs 472. 1632. 147 e. 1636. 1474. Abo (1827 forlagt til Helsingfors)____ 1646. 1476. Bamberg (ophcrvet 1864)...... .... 1648. 1477. 1665. 1477. 1691. 1479. 1762. !4!/7. Moskau.......................... 1765. Cervera.......................... 1717. 1502. 1722. 1564. Camerino........................ 1727. Gottingen........................ 1734. 1566. Erlangen......................... 1743. 1527. Sassari.......................... 1765. 15,31. Lemberg ......................... 1784. 1532. Cagliari ........................ 1794. 1544. 1861. 1543. >801. 1549. Landshut(oph. og forl. t. Mynchen 1826) 1862. 1558. Berlin.......................... 1816. 1559. Montanban....................... 1816. 1564. 1811. 1575. Genua........................... I8I2. 1576. 1816. 1576. 1816. 1578. 1818. 1586. 1819. >581. Charkow......................... 1819. 1588. St. Petersborg.................... 1819. 1589. 1824. 1591. 1^25. U567. Mynchen.......................... 1826. I6I4. 1826. 1621. -Helsingfors....................... 1828. 1621. >838. 1623. Bern ......................... 1834. Ansiaacndc Rio« de Janeiro jfr. Aarb. S. "49. II. Oversigt over det norske Universitets Indtægter og Udgifter i 1833-46. (Som Supplement til dcn i forrige Aargang indforte Beretning om bemeldte Universitet). 1833. 1839. 1840. 1841. 1842. 1813. 1844. 1845. 1846. ! Gjennemsnit. ^ udtKgtcr. «-pd. st. «pd. st. Spd. st- Spd. st. Spd. st. Spd. st. Spd. st. Spd. st- Spd. st. Spd. st- 1. 133. 116 363. >62 182. >6 85. 76 29z 6267. 325 5383. >9z 4967. 9 4293. 55 3922. „ 2593. 17 5345. 4. Indtægter af Topcn Gaard........... 654, 4 565. 47 575. 56 661. » 585. 168 656. 86 448. 18 498. 11 554. 16 571. 49z 5. >96. » I »6. >48. 266. « 62. 117 248. „ 178. 148. ?, 229. 3 167. 935 6. Af Knstiania Brandkasses Fond....... 256. " 256. ,, 256. „ 256. 256. „ 742. 62 » ,, „ ?/ 62. 23 l. 73 7. Kongctiender*) ..................... 1779. 32 2573. 169 1376. 34 2456. », 3187. 163 3019. 113 3166. III 2882. 231 2982. 47 2661. 50,> 8. Studiiftat")........................ 1431. 53 1419. 85 1691. 27 24N7. 168 2319. 88 2567. 168 2851. 18 1431. 53 1419. 85 1966. 82; 9. Af Almanaksorlagct.................. 1065. » 996. „ 431. 72 2i56. >706. ,, 1973. 48 1766. „ 1700. ,, 2106. „ 1557. 40 1«. — dct Fmdcstc Lcgat................ 54. 37 128. 2 48. 23 138. 2 48. 8 54. 27 7«. 18 72. 60 68. 33 II. Jndtcrgtcr af Samlingerne (for Benyttelse as Laboratorierne, af dcn botaniske Havc, Mymsauilingcn)..................... 34. 175. » » 27l>. I 535. 62^ 161. 36 :N3. 915 183 1021 179. 15 212. 59z IS. JndskrivningSpcngc (i >84« tillige Gcbpr for Adgang til (5raniina)............. 476. 496. 536. » 465. 520. », 466. 435. 480. 1245. ,» 566. 13. 13. Af OplySnmgSvcrscnctS Fond.......... 15660. 2669627. 35 17249. 45 z li. StatSkassenS Tilstnd................. >76,16. 21666. », I50< >0. I50l10. „ 18366. 21606. « 21606. », 23806. » 26660. f, 21633. 46 15. Tilsccldige og blandede Jndtcrgter (der- blandt Nesusion for Skatter in. m.)---- 67. 3 134. 98 25. 254. >14 217. 227. 784 62. 4, 443. 29 129. 1135 173. 66z Summa Judtcrgt >65<»3. 97H 545. I66i 5868.164 II484. 33 j 7349. 107 169I6. 8897. ?8 7816. 56 ^ 9017. I5i 8524. s 3. II7I. 90 633. 133. 46 1383. 86 1810. l6I5. „ 1785. » 1764. 1730. 1329. 63l 4. Til videnskabelige Ncjscr i Norge ..... 5^11 48 616. 24 426. >611. 162 512.110 890. » 716. « 376. 776. » 648. 84« 5. Pensioner.......................... 136. 86 >31. IlX) 122. t>6 97. 15 95. 45 102. 16 166. 55 95. 45 168. 95 I >6. 6. Pedellens Andcl af JndstrivningSpcngcnc 86. 74. 5, 84. 75. « 72. « 57. » 76. » 76. »/ 68. 73. 66Z 7. Toycn Gaard....................... 453. 3 628. 115 156. 39 915. 70 844. 85 226. 375 281. 35 550. 56 894. 275 549. 52 8. Blandcde og tilfcrldige Udgifter (Skatter og Afgifter, Leieafgift, LvS og Brandsel, Trpk- . ningSomkostningcr.Vcdligcholdclsrr,Dag.,r- 118^ 575 27i 4297. bcjde,Festligheder,Opsyu vedEramina m.m) 4862. II 4542. 78 4642.IIIj 5>i>9. 4802. 59 3554. 100 4246. 162 4009. 3472. 7 s Summa Uraist 19989. 96 194>2. 69 15676. 95^ 57519. 42,', 52008. 9^ 53749. 265 52461. 53^ 52687. 57 53776. 99 51852. 160^ Universitetets Bpggefond.................. 666. " 15. " >725«. " >2173. 12 14756. 98.13. 66 9572. <56 3000. " 3660. " 7796. 1 Af rort Universitet« Regnskaber tr dct dkljendt, at begge disse Jndt»gt^roster aarligen godtgjorde Nnireisitetet af Aommxnitetett Katse Mkd resp. Td. B?zS Vaerdi, og 17txj rb. Ifr. EngelktostS Univ. o. SU Ann. 1VN !! D. S. Af rort Universitet« Regnskaber tr dct dkljendt, at begge disse Jndt»gt^roster aarligen godtgjorde Nnireisitetet af Aommxnitetett Katse Mkd resp. Td. B?zS Vaerdi, og 17txj rb. Ifr. EngelktostS Univ. o. SU Ann. 1VN !! D. S. Fremmede Universiteter. 219 III. Blandede Efterretninger. Sporgsmaalet om Oprettelse as er Universitet i Hamborg er i >847 kommet i Bevæ- gelse. Efterat en Ubcnccvnt i et eget Flyvestrift (Uber die Gnind'ung einer Universitat in Ham- burg. Hamb. 1847.) herom bavde udtalt sig og tilraadet en saadan Foranstaltning som i hoj Grad gavnlig og hensigtsmæssig, navnligen paa den Maade at det derværende Gyninasiuni, soni dog nodvendigen maa undergaae en Reorganisation, omdannedes og udvidedes til en Hojstole, er as en egen dertil udncrvnt Kommitte udgivet en Beretning (Bericht der provisorischen Comite zur Vorberathung uber eine in Hamburg zu grundende Universitat. Hamb. 1847.), som gaaer ud paa at anbefale Sagen. Efter Kommitteens Mening stal den ny Hojstole, idetmindste forelobi- gen, indstrcenkes, med Forbigaaelse af Theologien, til to fuldstændige Fakulteter, et lægevidenskabe- ligt og et retsvidenflabeligt, samt et mindre fuldstændigt philofophist Fakultet. LcLreramallet fore- siaaes til 6 ordentlige Professorer og andre Lcerere i det lcegevidenstabelige, 4 ordentlige og ^ overordentlige Professorer i det retsvidenskabelige, og 10 ordentlige Professorer i det philosophiste Fakultet, ialt 32. Omkostningerne anslaaes til Kurantmk. ><150<»0, hvoraf 3W(il) antages at vcrre disponible i Gymnasii-Professorernes Gager og paa anden Maade, de manglende 72«>«>l) mk. eller omtr. 38l>l>» rb. aarlig, maalte da siaffes tilveje fra nyt af, hvorved Kommitteen henviser til Borgernes Fccdrelandssind og Statens Forsorg. Dette Anliggende turde dog vel nu vcrre traadt i Baggrunden for det uendelig vigtigere: den tyste Enhed og den tyste Flaade. — Efter en for Udg. liggende „Personal-Stand d. akad. Senats u. d. Fakultaten-Lehrkorper, dann Ordnung der offentl., ordentl. u. ausscrordentl. Vorlesungen im Schuljahre 1848« ved Uni- versitetet i Prag, har dette for Vicblikket, foruden en KantSler og proteetor Stulliorum (Erkebi- stoppen af Prag), en Prorektor, 5 Studiidirektorer, 4 Dekani og 7 Seniorer og Vice-Seniorer i de 4 Fakulteter, hvilke Alle (dog med Undtagelse af den ene Dekanus og en af Seniorerne) staae udenfor Lærerpersonalet i disse, folqende Lcrrerbefcrtning: i det gudslcrrde Fakultet eller „Studium" ti ordentlige Professorer, 2 Adjunktcr; i det juridisk-politiste 7 ordentlige Professorer (I bårestol ledigD I overordentlig Docent, l Adjunkt; i det medieinsk-kirurgiste 14 ordentlige Professorer (1 PladS vakant), 2 overordentlige Professorer, 10 overordentlige Docenter og 9 Assistenter, hvor- hos 1 Assistcnwlads er ubesat; i det philosophiste Studium 15 ordentlige Professorer, 3 overor- dentlige Docenter, og 2 Adjunkter; tilsammen, naar Assistenterne og de ledige Pladser regnes med, 75 Lcrrere. Fortegnelsen viser derhos, hvilke Forelæsninger og Dvelser der ere foreskrevne for de sorskjel- lige Stadier af de enkelte Studier. De »obligate Lcrregjenstande" udstrcrkke sig i det theologiste og ligeledes i det juridifk-politiske Studium over 4 Aar, i Studiet af Lægevidenskaben og dcn hojere Saarlcrgekunst over 5 Aar, hvorhos der tillige er et kirurgisk Studium for Civil- og Land- Saarlcrger paa 3 Aar og et pharmacevtist Studium paa 2 Aar. Det philosophiste Studium er paa 2 Aar og de obligate Lcrregjenstande ere: i det forste Aar Religionsundervisning, theoretisk Philofophi, ren Mathematik, latinsk Philologi og almindelig Naturhistorie; i det andet Aar Re- ligionsundervisning, Physik og anvendt Mathematik, Moralphilosophi, latinsk Philologi og almin- delig Verdenshistorie. Desforuden tilbydes i alle Fakulteter forskjelligc Forelæsninger over »fri Lcrregjenstande". aa Grund af dcu i Udgiverens Stilling soregaacde Forandring ophore bermed f,Uni- versitetets Aarboger." Dog er dct Udgiverens Onffe, forsaavidt ikke Saadant ved offieielle eller lignende Meddelelser paa anden Maade inaatte blive overflodigt, og han iovrigt kan fee Omkostningerne dakkede, fremdeles for nogen Del at soitscrtte Skriftet, ved under Be- nævnelse: „Supplementer til Universitetets Aarboger" at udgive dels som hidtil de »årlige (5raincnsbcrctninger, dels enkelte andre lignende Efterretninger, saasom om Promotioner, Priskonkurrencen, Lovgivningsstykkcr, Resultater af Regnskaberne m. m. Hvorvidt her- med tillige kunde sorbindes en ester ossieielle Kilder udarbejdet kort Oversigt over Alt det Mærkeligste der i AarctS ^'ob er soregaaet vedkommende de i Aarbogernc omhandlede Stif- telser, vil beroe paa Omstændighederne.