Nogle Tilbageblik paa Universitetets og Kommunitetets formnelige Forfatning i den seneste Aarrcrkke og i den crldre Tid. s^det Aarbogen for 11te Gang kan nieddele Resultaterne af begge disse Stiftelsers aar- lige Regnskaber, har Udgiveren troet, at den forlobne Aarrcekke rar lang nok til, at en kort Dvalen for at kaste et Blik tilbage paa disse Resultater, i Sammenligning ined hvad angaaende de celdre Tider er bekjendt, vel turde lonne Umagen. De nedenstaaende Tabeller og Oversigter udvise en saa gladelig og stadigen fortsat Fremgang af disse Stiftelser, ifcer as Universitetet fra den Tid da Underfogelsen og Ordningen af dets husholdelige Forfat- ning i Aarene 4834—36 var bleven tilendebragt, en saa blomstrende Tilstand, og derhos, medens væsentlige Forbedringer og meget store Forogelser as Udgifterne have fundet Sted, dog til samme Tid ved de sårdeles betydelige, stedse stigende Overskud en saa onsielig Be- tryggelse for Fremtiden, at det ret falder i Ojnene, hvormegen Foje man har haft til at ansee disse Stiftelser for fcerdeles rigt udstyrede fra Fortiden. Dette gjelder vel isoer naar de betragtes i Forening, men kan dog udentvivl ogsaa siges om Universitetet for sig alene; thi om end dette aldrig uden de scerdeles betydelige Tilflud som det i saa lang en Aar- rcrkke har modtaget og vedbliver at modtage fra Kommunitetet (hvilke nedenfor skulde ncer- mere specificeres) kunde have udrettet hvad det har, etter vcere kommet til det Punkt hvorpaa det nu befinder sig, maa det paa den anden Side vel erindres, at paa den Tid Universitetet erholdt sin Udstyrelse, var det noget ganske Andet end i vore Dage, idet Lcerernes Antal neppe var mere end en Trediedel mod hvad det nu er, og de ovrige Udgifter stode i et endnn langt ringere Forhold til de nuvcrreude, og at Stiftelsen desuagtet nu med de selv- samme, ikke vcefentligen forogede, Indtægtskilder — thi den eneste faadan af Betydenhed der er kommet til, er den med det forrige kirurgiske Akademi overgaaede aarlige Jndtcegt af noget over 7000 rb., hvilken dog ikke var tilstrcekkelig til at fyldestgjore de dermed folgende ny Forpligtelser —, ved de i saa hej en Grad stegne og endnu stedse stigende Jndtcegter som dets Jordegods nu udbringes til, og ved den Hjelp som Kommunitetet yder det, ej alene kan bestride de derved i saa hoj en Grad, sikkert til langt over det Tredobbelte, forogede Udgifter, og ovfylde sit Ojemed paa en faadan Maade, at vort Universitet ikke^i saa Hen- seende staaer tilbage for noget andet i den civiliserede Verden, hvormed en Sammenligning er passende, men overgaaer de allerfleste *), men endda i de sidste 11 Aar har bast et Over- skud af ncesten 29000 rb. aarlig i Gjennemsnit Derhos har Kommunitetet, endskjont ogsaa dette i rigeligt Maal opfylder sit egentlige Ojemed, og det med netop nu forstcrrkede Summer, eg uagtet alt hvad det har afgivet til Universitetet, i famme Aarrcekke kunnet op, lcegge over 20000 rb. aarlig^*). *) Om Universiteterne i Par.s, London og Oxford o, s. v. kan her naturligvis ik?e vcrre Tale, formedelst den vcrsentlige Forfljellighed af alle Forholde; iovrigt er Scetningen dokumenteret l Aarv. 1844 S- 239—249. ") Om man end vil fraregne de to sidste saa overordentlig fordelagtige Aar. kliver Gienne^- fnlts-Ovcrfiudet (for de tidligere 9 Aar) dog over 2W«>) rd. * ) De to sidste Aar fraregnede, over I6S00 ri), aarlig. UniveisitetelS Aarbo.i, t847. , 2 Aarbog for 1847. Det er saaledes forst i den seneste Tid, og efterat Ncdvendigheden af den store For« ogelfe af Universitetets Udgifter overensstemmende med Tidens Fordringer ret havde gjort sig gjeldei.de, efterat disse Udgifter, som endnn ved Normalreglementet af 1836 vare fast. satte til 78860 rb., ved det otte Aar senere, i 1844, givne ny Normalreglement vare bestemte til 121500 rb. eller langt over en halv Gang saameget, at det ogsaa bar vist sig, og ved en som det synes uforkastelig Erfaring vundet Bekræftelse, at Stiftelsens Indtagtskilder nu ere fuldkommen tilstrækkelige til baade at bestride disse forogede Udgifter og lagge det fornodne Overstud tilside til Fremtidens Fordringer. Vel maa det hidtil ind- vundne Overstud, foruden Tilsindene fra Kommunitetet, væsentligst tilskrives de indtraadle ualmindelig beldige Tidsemstandigheder; men at disse ikke i den »armeste Fremtid ville i nogen betydelig Grad stille sig ringere, tnrde vare mere end sandsynligt, medens en saa- dan Eventualitet ialtsald vilde modvirkes ved den allerede opuaaede store Kapitalforogelse, der Aar for Aar giver storre Betryggelse. Kontrasten med den aldre Tid viser sig nu ogsaa i det starkcste 5!vs. Universitetet havde dengang knn 15 Professorer, til hvis pen- ning dct ansaaes nodvendigt at anvende ej alene det bele Jordegods, men endda desforuden den eneste davareude anden Indtægtskilde af Betydenhed, Stndiiskatten, og dog vare hine 15 Professorer ingenlunde bedre aflagte end de nuvarende 44, medens man haardt fav- nede Midler til andre fornodne Udgifter for Stiftelsen og senere til stere Lareres Ansattelse. Da man saaledes i Aaret 1770 erbvervede en ny Indtægtskilde, de saakaldte vestindiske Penge, !000 rd. vest. Kur. eller 750 rd. dansi Knr. aarlig, blev denne anseet som et yderst velkomment Supplement, der udstykkedes til forstjellige Anvendelser for de med Uni- versitetet forbundne Samlinger og Jnstituter, eller vel rettere til forst at grundlægge fl^e^af dem *). (?!n derimod er denne Indlagt frataget Universitetet, hvorom se forr. Aarg. (s. 72, faagodtfom uden at Savn/t vil kunne markes.) Da det ved Fundatsen af 1788 bestemtes, at nogle ertraordinare Professorer siulde ansattes, maatte den dertil fornodne Udgift, 2100 rd. til ny Profecsorer, forelobigen udredes af Finanskasfen, og de gjentagne Overvejelser om, hvorledes Universitetet selv kunde overtage Summen, hvortil Konsistoriet opfordredes, forte ikke til andet Nesnltat, end at man ingen Udvej hertil kunde finde Det var allerede meget tidligt at man sandt dct nodvendigt at tye til Fallesstiftets Hjelp for at bode paa Universitetets ringere Evne, thi allerede ved en kongelig Skrivelse as 25 April 1750 bestemtes det, at der af hints Midler maatte betales 200 rd. til en Person der kunde fore- tage en Rejfe til Sverrig paa Medicinen og Botaniken, samt 100 rd. til en Prosektor l Anatomien, og til en saadan at maatte kontinueres at betale aarlig 100 rd. Men iovrigt var det udentvivl forst i det narvarende Aarhundrede, at man sor Alvor begyndte at benytte denne Hjelpekilde, rimeligvis paa Grund af de stigende Udgifter for Universitetet ved det forogede ^arerpersonale, hvilke, saalange flere Lorpols endnu ikke vare bjemsaldne, ikke kunde bestrides af Universitetet selv. Hvor overordentlige de Summer have varet som Tid efter andet ere af Koinmuunelct afgivne som Bidrag til Universitetets Fornodenheder, vil sees af nedenstaaende Beregning Men forst maa dct kortelig forklares, hvori disse Bidrag have bestaaet. De kunne bensores til 4 forstjellige Klasser, nemlig: 1. De saakaldte rentefri Forstrækninger, som efterhaanden bleve udbetalte til Unioei- sitetet eftersom dettes Fornodenheder og øjeblikkelige <^orlegended ndkiavcde det, i cen oi- udsatning at de senere vilde blive at tilbagebetale; men da delte stedse sandtts umu ig eller altfor besvarligt for Stiftelsen, bleve de tilsidst, efterat Opgjorelsen af Forfatning havde fundet Sted, ved den kongelige Beslutning af 25de Novbr. ld^t> bestemte at skulle udflettes af Bygerne eller eftergives. De udgjorde allerede i Uarene 1810 eller 11 30237 rd. 57 si., og i Aaret 1837, da de if-lge nysnavnte Bestemmelse udgik af Bogerne, 168069 rb. 5 si. Men foruden denne Sum bleve ligeledes U'flette.e tvende rentebarende Laan der i sin Tid vare forstrakte, dels den akademiske ond t.l Istandsattelse af en Professorbolig, oprindelig 5000 rb., dels den botaniste ^ave, og som paa den Tid de udgik af Bogerne, i 1837, udgjorde tilsammen til Rest 35 si. Det Hele under denne Post er saaledes, Rentetabet uberegnet, 1731-7 rb. l( s. 2. Bestemte" aarlige Vidrag til sorsijellige af Universitetets Fornodenheder, hviitc ester- Se Badens Iourn. V. S. "') Baden l. S. i)7, 145. Nogle Tilbageblik. 3 haanden red kongelige Beslutninger bleve Kommunitetet paalagte, eftersom Trangen der- til gjorde sig gjeldende. Dette er Oprindelsen til de paa Budgetterne endnu stedse opfor te saakaldte „aldre Bidrag", hvilke ved Opgjorelfen sandtes ikke at kunne undvares for Universitetet og derfor betragtedes som en saft Indtægtskilde, der ogsaa senere, overensstem- mende med Noimalreglementet af 1836, er vedblevet at indbetales i samlet Sum i Univer- sitetets Kasse, og det uagtet deOjemed hvortil de enkelte Summer opiindelig vare bestemte, enten gansie ere ophorte, eller dog nu fyldestgjores paa en aldeles soistjellig Maade. De enkelte Bestanddele af disse Bidrag ere: .1. de ovenncevnte 100 rb. til en Projektors Limning, som maa antages lige siden 1750 at vare bleven udredet") af Kommunitetet, indtil denne Lonning ved en kongelig Beslutning af 16de Sept. 1820 sorhojedes til 300 rb. ligeledes as Fal- lesstiftet. Uagtet Prosektorposten i Aaret 1840 ophcrvedes ved Universitetet (Aarb. 1810 S. 19), blev det vedtaget, at der ikke derfor skulde afgaae Noget i de aldre Bidrag. !>. I Aaret 1810 bevilgedes en betydelig Sum i Gagetillag for flere Universitetslarere, saaledeS at disse, forsaavidt den akademiske Fond ikke skulde vare istand dertil, bleve at udrede af Kommunitetet. Det synes at dette kun har varet Tilfaldet med et af disse Tillag, stort 200 rb., som vedblev at udredes af Kommunitetet indtil vedkommende Professors Dod i 1840, hvorefter det da ligeledes er vedblevet ar udbetales tilligemed de ovrige aldre Bidrag c. Bidrag til Bibliotekarernes Lonning, nemlig for Bibliothekaren 43 rb., for 1ste Underbibliothekar 227 rb. 48 sk., og for den anden 100 rb. Denne sidste Gage blev oprettet og Kommunitetet paalagt ved kongelig Beslutning af 30 Maj 1812, de to andre vare langt aldre og idetmindste tidligere end Universitetsdirekrionens Op- rettelse Kommunitetet paalagte, men de sorstnavnte 43 rb. bortfaldt iovrigt ifolge en kongelig Bestemmelse af 1829, hvorved Bibliotekarens Lonningsforholde ble'.'e regulerede, og gik saaledes ikke ind i den i Normalreglementet optagne Sum af de aldre Bidrag. cl. Erstatningen for den ved det norske Universitets Oprettelse tabte norske Studiiffat og de tre norske Tiender, af hvilke hin beregnedes til 1763 rb,, disse til 565^ Td. Byg aarlig efter Kapitelstarten. e. Bidrag til Universitetsbibliotbeket. Esterat der forst ved en kongl. Beslutning af 28de Decb. 1811 var tilstaaet Bibliotheket 200 Spec. aarlig i 3 Aar af Kom- munitetet, blev senere under 8 Januar 1816 allernaadigst bestemt, at Bibliotheket sra 1ste Zanuar 1816 skulde have et fast Tilskud fra samme Stiftelse as 600 rb. aarlig, foruden en Sum yf 1000 rb. for engang og senere 500 rb. til Jndkjob as osterlandske Haandffrister. Senere, i 1827, blev det ligeledes for engang til- staaet 1000 rb. k. Bed kongelig Beslutning af 19de Marts 1819 paalagdes Kommunitetet et aarligt Bidrag til den botaniske Have af 3000 rb. De 200 rb. som ved den kongelige Beslutning af 17de Januar ^835 (bv. s. ak. Tdd. III S. 120) bleve bestemte til en midlertidig halv Huslejeportion som Erstatning for en Professor konsistorialis faalange Professorresidensen i Kannikestrade Nr. 33 er i en Professors Besiddelse som ikke er i Konsistorium. Denne Sum vil dog, saavidt skjonnes, bortfalde saasnart den anforte Grund til dens Bevilgelse ophorer. De aldre Bidrag bestaae saaledes af: s. i Penge: Erstatning for den norfie Studiiffat...... 1763 rb. sk. Bidragene til Bibliotheket og botaniske Have....... 3600 _ " - Bidragene til enkelte Universitetslareres og Betjentes Lonning (en Professor 200 rb., Prosektor 300 'rb. Underbibliotekarerne li. i Korn: Erstatningen for de norske Tiender' der som ansort varierer efter Kapi- 0 Denne Udgift navnes vel ikke udtrykkelig af Ianson, men maa vel vare indbefattet i de af ham anforte enten "fadvanlige Udgifter-' cller „overordentlige Udgifter". 327 rb. 48 si. . . . Til en midlertidig Huslejeportion 827 — 48 - 200— .. - 6390 rb. 48 ff. teistarten. ! Aarbog for 1847. Pil man nu udregne Storreisen as de Tilstudssnmmer der saaledes sra Kommunitetet i Virkeligheden ere udbetalte til Universitetet indtil )anuar 1837, da Normalreglementet af 1836 traadte i Kraft, da have de udgjort folgende Belob: ». Erstatningen sor de norfie Indtcrgter udgjor, naar Tienderne ester en lav Beregning, nemlig efter 14 A pr. Td. Byg, anscrttes til aarlig......1319 rb. og Studiifiatten............... . . 1763 — aarlig 3082 rb. hvilket, beregnet for Aarene 1813—36 eller 24 Aar, giver ialt 73968 rb. „ st- I.. Bidraget til Bibliotheket, 600 rb. aarlig, i Aarene 1816—36 etter 21 Aar, udgjor, med Tillcrg af de tidligere 400 rb. i 3 Aar og 2 Gange 1000 rb. samt engang 500 rb...... 16300 „ - c. Bidraget til botanisk Have, 3000 rb., begyndt 1ste Mil 1819, altsaa til Udgangen af 1836 eller for 17 Z Aar .... 53250 „ - ti. honningen for Prosektor bliver, beregnet for 70 Aar, 1751—1820, » 100 rb., og for 16 Aar, 1821—36, 300 rb., 7000->4800 rb............- - 41800 — „ - aa- danne som laae dets egentlige Vjemed ncrrmere, saasom RejseunderstLttel,er, men ogjaa mange andre, hvoraf nylig under t> og e et Par Erempler ere anforte. 3. Tilftndene til den ny Universitetsbygnings Opforelse og hvad dermed sto. i Forbindelse. Herom ansees det rigtigst at meddele folgende omstændelige!e ^oiklanng angaaende, dels hvorledes med den dertil dannede Bygningsfond er tilgaaet, dels hvilke Sum- mer der i Virkeligheden bleve anvendte til Bygningens Opforelse m. v. Overensstemmende nemlig med Universitetsdirektionens Skrivelse af 8de Deebr. ^ forndgaaede Bestemmelser om at en Bygningsfond flulde oprettes, blev dertil henlagt og afgivtt. s. sra Kommunitetet: ^ ^ ^ i 1. dets crldre Kapital, som indestod i Kvcrstnren......................................' 'l. 2. den opsparede til Kapital forvandlede Rente........................................^ ^ 3. ct Universitetet forstrakt rentebærende ^'aan .......... . ^ , >. Revr. 1^900 — " - 4. et lignende....................................................................................^ 5. kontant afleveret ...........................................'---^ cr 99999 rd. » fk. l). sra Universitetet: ^ ^ - o 1. fra de brand- og skadelidte Bygningers Fond Studngaardens For- sikkrings-Sum......................................................^ 2. Zienter af samme til Ilte Deebr- I82tt....... oa Revr. 454 — l,5 - ^______________1^37—3« tilsammen 106837 rb 39 ft. Denne Sum sknlde sra Kvcrsturen afgives i offentlige Papirer lydende paa ct lige Vewd og afseettelige til Pari Kurs, forsaavidt de forstnavnte 84293 rb. 79 sk. anglk, og sor de ovrige tant afgivne 2-^543 rb. 59 st. indkjobes lignende Obligationer. Derefter blev Fonden tilskrevet som Ejer solgende Obligationer: ^ 7? t. Brandkasse-Obligationer.......................................... 2. Nationalbank-Obligationer...................................... ysMin_ 3. opsigelige Asiatiske Kompagni's do........................... - - - tilsammen 83948 rb. 7^ sk. For den ovrige Del af hvad Kommunitetet skulde afgive, eller............ ^51 rb. si. i Forbindelse med de ovenfor under Post d ncevnte.....................^ ^ ^ samt Repr. 454 rd l>5 sk., eller ester Kurs 2«^...........' II «^4 I ^g med ^illcrg af Renten sor / Aar til INe Deebr- 18^9 af de 83918 rb. ^sk-^ ' tilså nm en 24553 rb. i 3 st. N»gle Tilbageblik. 5 blev da mbk>obt i Obligationer af Bankolaanet i Hamborg af 181!) 37909 zi Hb. Banko eller i r. S............................................................................................2166«i rb. 61 st. hvorefter Bygnmgssondcn, i forbindelse ined te ovenanforte................................83918 — 72 - udgjorde ved Udgangen af 1829 198615 rb. 49 st. For ^kenteindtagten til Iste Juli 1831 indljobtes senere et Belsb i Aktiver... 4066 — 64 - Fra Kommunitetet modtoges ligeledes ifolge kgl. Beslutning af Iste Juni 1832 et Tilskud i Aktiver af..........................................^ 21409 — . tilsammen i r. S. og Solv 134982 rb. 8 st. For dette Belob, der bestod i Aktiver som tildels bleve realiserede lidet over Pari, cr indkommet rede Selv 73697 rb. 93 sk. og Repr. 68720 rb. 69 sk. eller med Tillag af hvad der ved disse tvende Summers Omscetning nl Sedler indvandtes, nem- lig 186? rb. .................................................. 139^89 — 66 - Renteindtægten fra Iste )uii 1831 til Oetbr. >834, da de sidste Aktiver afhan- dedeS, belob r. S. 4952 rb. 44 st. og Nepr. 4752 rb. 35 sk., tilsammen 889 l — 79 - tagges nu hertil hvad Kommunitetet ifolge kongl. Beslutning as 19de Maj i«33 afgav i Kontanter........................................ 29099 — „ - saa udkommer 16^985 rb. 49 st. som det hele Belob der cr indkommet for Bygningsfondens Kapital med Renter, og Tilstud fra Kommunitetet. Universitetsbygningens Opforelse kostede, ifolge det derfor aflagte reviderede Regnskab, ialt folgende Summer: for ret egentlige Bygningsarbejde og for Inven- tarium ............................ Solv 29643 rb. 77 st. Nepr. I <>9402 rb. 75 st. for Brolagningsarbejde................... — » — " - — 1696 — 42 - i Honorarer og Talarer.................. — „ — „ - — 5427 — 32 - Omkostninger ved Bygningens Indvielse..... — 59 — „ - — 847 — 12 - Magler-Kurtage ved Solvomsatuinger m. m. — 96 — 44 - — 139 — .57 - Solv 29799 rb. 25 st. Repr. 16859 i rb. 26 st. hvori dog afgaaer som indkommet for bortsolgte tiloversblevne Matenalier............. — » — » - — 1919-25- igjen Solv 29799 rb. 25 st. Repr. 167485 — 1 - eller, naar Solvet reduceres til Repras. efter Kurs 292 ................................................. — 39988 -— 16 - i Repr. 19757,-j rb. 17 st. I denne Sum cr imidlertid ikke medtaget hvad Konsistoriets Forsamlingsværelse kostede at foran- dre, hvilket udgjorde 868 rb. 74 st. Den anforte Totalsum af hvad der var medgaaet til Universitetsbygningens Opforelse og hvad dermed staaer i Forbindelse blev, efterat Opgjorelsen var passeret Revisionen og Summen derved noget modificeret, samt med Tillag as 399 rb. der samtidigen tilstodes en Bygningskonduk- tor som Honorar for Opgjorelse af Regninger m. v., ved Skrivelse fra Direktionen as 29de Aug. 1837 bestemt til 198174 rb. 25 st. Repr., saaledes at den akademiske Fond heraf havde at udrede 39189 rb. 87 st.*), hvilket sidste Belob saaledes vilde vare at optage som Udgiftspost ved Op- gjorelsen af den Universitetets Underbalance for Aarene >834—36 som af Kommunitetets Kasse vilde vare at takke (bvorom se langere nede). Foruden den anforte Hovedsum af.............................. I98I74 rb. 25 st. bleve imidlertid senere i >837 af Direktionen approberede folgende Arbejders Udforelse for de cfternccvnte Summer, hvilke som henborende til Byg- ningens Fuldendelse bleve at udrede af Kommunitetets Kasse, nemlig: under I5re )uli til Gulvene i Forhallen og Korridorerne at gjennemtrakke med Olie.................... 99 rb. 82 st. — 29de > rb. 89 st................. — 21 de Okt. til Jernstanger for Vinduerne i Under- jordsrummet under Solennitetssalen............ — 7de Nov- til midlertidig Oplysning af Hovedindgan- gen til Bygningen ved en Lygte. ............ ... — 25de Novb. til Anbringelse af Iernbojler for at for- hindre Bygningens Besudling^as Forbigaaende____ at overfore 572 rb. 79 st. 198174 rb. 25 st. 75 - 4 - 61 — 8«> 79 — ,, - 6d> — 198 — ^ Univrisiictets Hovedbog ser sinveo dog i Virkeligheden denne Zum cpfe»t med 20 st.^een >« A.irbog for 1847. Overfort 572 rb. 7l> fl. IMI7j rb. 25 ss. naar hertil regnes Oinkostniugerne ved de to Statuer af Apollo og Minerva, samt tvende Kandelabre?, som vare bestemte til at anbringes t Bygningens ^orballe, men forst flere Aar senere ere anskaffede ^hv. se Aarb. 1^43 E- 2^), hvilke forst vare anslaaede til >i Isr. Akd. Tdd. IV, S. Ntt No!c**)/ h'.'cr det Nktep anssik?, at dtn UV !lniveisitetcb?)"tn>i. alt il't. egnet, hor tesict noget over 2!>M ,b> Nogle Tilbageblik. 7 fra de i nedenstaaende Tabel ti opsorte Summer at drage dels de ovennævnte til Dcrkning af Underbalancen indtil Udgangen af 1836 i det folgende Aar indbetalte 12716 rb. 88 si. dels Renter og Afdrag af Laanet paa 10000 rb., med ialt . . . 12640 — „ - dels endelig de for de sidste 3 Aar i Tabellen medoptagne Renter af de afgivne 250000 rb. med............ 30000 — „ - eller 55336- rb. 88 si. da den hele Sum af Tabellen udgjor..................256313 — 27 - blive disse Tilskud her at beregne til....................200956 rb. 35 si. foruden den afgivne store Kapital. Ifolge det Foranforte have faaledes de Summer som Kommunitetet i det Hele efter- haanden har asgivet af sit Overskud til Hjelp for Universitetet, udgjort folgende: 1. de rentefri Forstrækninger samt tvende rentebærende Laan, som ifolge den kongl. Be- flutning af 25de 9!ov. 1836 bleve udflettede af Bogerne, ialt 173127 rb. 40 sk. 2. de aarlige Bidrag til forstjellige Vjemed, for den aldre Tid indtil Udgangen af 1836 ialt....................171652 — 48 - foruden de oftere ved forstjellige Lejligheder afgivne Summer, hvilke ikke her kunne beregnes; 3. til Universitetsbygningens Opforelse ialt.........158929 — 62 - 4. de ifolge begge Normalreglementerne, af 1836 og 1844, afgivne, dels for engang........................250000 -- „ - dels aarlige Bidrag, indtil 1847 Aars Udgang..........200956 — 35 - altialt 954665 rb. 89 st. ^cegges hertil for Aarene 1848 og 1819, efter hvis Udlob det vil blive at afgjore, om det senest fastsatte Tilsind af 10000 rb. skal vedblive, den samme Sum som for 1847, ril Altialtet meget ncrrme sig en Million. I hvor overordentlig store nu end de Summer ere hvormed Kommunitetet faaledes har kommet Universitetet til Hjelp, vil man imidlertid dog finde, at den hele Sum son: bint i den seneste Aarrcrkke, 1837 — 47, har tilskudt, selv ester den videste Beregning, dog ej alene ikke overstiger, men tvertimod er noget mindre end hvad Univeisitetet i samme Tids- rum bar scet sig istand til som rent Overskud at oplcrgge til Kapital. I denne Aarrcrkke bave nemlig Kommunitetets Tilsind, derunder indbefattede dels den oftere ncrvnte i 1837 indbetalte Snm til Dcrkning af Universitetets Underbalance indtil Udgangen af 1836, dels de betalte Afdrag og Renter af Laanet af 1835 paa 10000 rb., dels endelig Renterne af den afgivne store Kapital af 250000 rb. ogfaa ester dennes Afgivelse (medens natur- ligvis selve denne Kapital her er boldt udenfor Beregningen, saavel af Kommunitetets Til- skndssummer, som af Universitetets Kapitalfowgelfe), udgjort, faaledes som nedenstaaende Tabel c udviser, ialt.............. 256313 rb. 27 si. Men ved at estersee hvad Universitetet har hast i aarligt rent Over- sind eller Formueforogelfe i samme Aarrcrkke, hvilket findes nedenfor paa samme Tabel, nemlig ialt. ... ....... 318931 — 78 - vil man finde, at denne Snm ikke lidet overstiger hin, nemlig med ialt 62618 rl'. 51 si. etter i Gjennemsnit, aarlig 5692 rb. 57 si. Heraf solger dog naturligvis ingenlunde, at Universitetet i den ommeldte Aarrcrkke kunde aldeles have undværet Kommunitetets bele Hjelp uden egentlig Tilbagegang; thi dels maa det bemcrrkes, at Renten af de hvert Aar oplagte Summer, som for den hele Aarrcrkke vil udgjore et meget betydeligt Belob af den indvundne Formueforogelfe, i faa Fald vilde have bortfaldet, dels vilde man naturligvis, uden at knnne gjore Regning paa disse Tilsind, eller de nysncrvnte ved sammes Hjelp indvundue Renter, alvrig kunne have vovet at give Universitetets Udgifter den store Fore- gelse som de ved det ny Normalreglement erholdt, eller engang at anvende saa store Summer som esterhaanden er sieet paa aldeles ertraordincrre Anskaffelser eller Forbedringer, ligesom overhovedet den hele Betryggelse for Fremtiden ved den store Kapitalsorogelse ikte vilde vcere opnaaet. Hvad iovrigt angaaer de nysncrvnte Summer, som i den oftncrvnte Aarrcrkke aldeles extraordincrrt bave vceret anvendte til forsijellige Ojemed af de aarlige Overskud udeufor det ovenanserte Belob af disse der er henlagt til Formu eso rog else, og hvis samlede Sum idetmindste turde opveje den omtalte indvundne Rentesum, da have de,- foruden en hel Del mindre Snmmer til et ikke ubetydeligt samlet Belob, som ligeledes Aar for Aar findes angivne i Aarbogerne, udgjort folgende: 8 Aarbog for 1847. i 1837 til Kommunitetsbygningens Omdannelse. ...... 14160 rb. 94 sk. i 1838 - Restitution af det Trellundske Legat.......<>000 — „ - > 1841 - Jndkjob af den Eschrichtske Samling............6000 — - i 1843 - Jndkjob af Huset Nr. 200 i Fiolstræde......9862 — 74 - i — - — - — — 202 i —............5346 — 17 - i — - to ny Varthnse i botanisk Have................9000 — „ - i 1844 - Indlob af Huset Nr. 108 og 9 i St. Pedersstrade. . 6763 — 45 - i — - — - — — 201 i Fiolstræde......6169 — 21 - i 1816 - til Ombygning af det crldre Vartbus i botanisk Have . 6500 — „ - tilsammen 69802 rb. 59 ff. Hvad nu angaaer begge Stiftelsers, og forst Universitetets Aapitalfonnue og aarlige Indtægter i den crldre Tid, da erfares af det bekjendte af Janson i 1787 udgivne Skrift, at Stiftelsen paa den Tid ikke bavde andre Kapitaler end nogle mindre Summer tilborcnde forstjellige af dets Jnstituter eller Samlinger, nemlig: BygningskaSfen til horende...... 41233 rd. „ sk. Bibliotbeket — ...... 10800 — „ - Botanisk Have —...... 5731 — 51 - Observatoriet —...... 1500 — „ - Residenserne —...... 5330 — 80 - tilsammen 34595 rb. 38 sk. For Universitetets jordegods, som altsaa da var nasten dets eneste Indtægtskilde, og som tilligemed den eneste betydelige anden Jndtcegt, Studiiskatten, anvendtes udelukkende ril Professorernes Louning, kunde, som bekjendt, ikke aflagges noget Regnstab, af den Aar- sag, at bele Godset, istedetfor at bestyres sor Stiftelsens Regning, var for den betydeligste Del udstykket mellem samtlige Professorer, saaledes at hver fik sin Anpart eller „Korpus." for at nyde Indtagten af samme istedetfor Lonning, medens en mindre betydelig Del besty- redes som falles Gods, hvis Jndtcrgter indflode i den „falles Kasse." Ta denne Ind- retning forst fuldstandigen opborte i 1831 ved Inddragelsen as det sidste „Korpus," er det forst fra den Tid at et fuldstandigt, bele Jordegodset omfattende. Regnskab har kunnet aflagges. Angaaende Jndtagten i den aldre Tid, sorinden Inddragelsen af „Korpora" begyndte, baves, faavidt Udg. bekjendt, ingen anden Efterretning, end den der findes i )ansons Skrift. Af dette erfares nu, hvormeget Jndtagten af det hele Jordegods, saavel af selve „Korpora" som af det falles Gods, paa bin Tid knnde anflaaes til. Jndtagten af „Ixorpon't" anstaaer Janson saaledes, at den afJord egodfet i de sidste ^lar kan for nogle Professorer vel have belobet til 600 — 500 rd., men for nogle maaske ikke til 300 rd., og af de til „Korpora" horende Tiender, af de bedre 600 rd., af de ringere 400-200 rd., for de Yngste Professorer, som kun havde Ret til at optere cn Tiende, ikke engang saameget. I den fcvlleS ixasfe indstod dels Jndtagten af del almindelige Jordegods, isar det jydske^), hvilken Jndtagt anflaaes i det Hojeste til. 250 rd. „ st. dels den saakaldte „Kanon" as Kongetienderne, hojt anflaaet aarlig. . 1700 — „ ^ dels de Distribntsen tillagte Jndtagter af forskjellige Legater*^) . . . 528 — 78 - dels endelig Studiiskatten.............. 5000 — ^ tilsammen 7478 rd. 78 sk. naar herfra drages nogle Udgifter og Omkostninger, til Belob 2400 — „ - blev tilbage til Fordeling blandt 14 Professorer (da den 15de ikke deltog heri).............. 5078 rb. 78 st. eller til hver ikke mere end 362 rd. 74 sk., eller „rummelig beregnet" for enhver Pro- fessor aarlig af Distributfen 400 rd. „Slutningen af den hele Beregning" siger Janson „bliver, at de ordentlige Profes- sorers sastsatte Indkomster ikke ere lige hvert Aar, men at de dog ere vel indrettede til ") Af Aarb. 1839 S. >l)7 ff. erfares, at dette GodS, paa den omhandlede Tid omtrent >12 Td. Hartkorn, i Aarene IttlO—s»r storstedelen asbandedes for ialt 45515 rd., og at det derefter tiloversblevne, c. 27 Td. Htk., i I8W blev bortsolgt sor 7075 rb. og de tilhorende Skove og Heder sor 7l>Il) rb., hvilke to sidste Summer ere indgaaede i Universitetets Kapital. ") Denne Jndtagt er nu, som af Aarb. >814 S. >50 erfares, noget mindre, hvilket dog for det meste hidrorer fra, at i den seneste Tid ved et Par af legaterne Noget er taget fra Distribntsen s.lv og henlagt tll Eforus sarskilt, se Aarb. I8l:j S. W, S. 68. Nogle Tilbageblik. skikkelig Underhold for Enhver: og om man vilde ansiaae dem i Penge et Aar i det an- det beregnet, de da kan belobe sig for de celdste og bedst aflagte til omtrent 1500 rd., for andre til 1200 rd., for de yngste til 900 rd. og vel undertiden ikke over 800 rd." Beregner man nn efter disse Opgivelser Jndtagten af det hele Gods, deri tillige ind- befattet Distributfens Jndtagt af Legaterne og hele Stndiiflatten, for 5 Professorer til 1500 rd., (eller ester den forandrede Myntfod i Nigsbankdaler 2100) altsaci . 7500 rd. for 5 Professorer til 1200 rd. (eller 1920 rb.), altsaa..............6000 — og for de 5 Yngste til 900 rd. (eller 1440 rb.), altsaa.......4500 — da udkommer som Totalsum for den hele Indlagt som dengang anvendtes til Universitetslærernes Lonninger..............................18000 rd. eller for hver af de 15 Larere i Gjennemfnit 1920 rb.; og naar herfra dra- ges de anforte Jndtcegter af Studiiskatten og Legaterne med ...... 5529 — bliver den hele Sum som Jordegodset da indbragte ........ 12171 rd. eller i de nuvarende Penge 19885 rb. For i et tydeligt at fremstille Forskjellen mellem Iordebogsindtagterne og deres For- bold til Professorernes Lonninger, i hine Tider og i den seneste Aarrakke, bidsattes hos- staaende Tabel der viser, at Jordebogsindtagten i den siden 1837 forlobne Aarrakke, som har varet i uafbrudt gradvis Stigen, i den forste Halvdel af dette tidsrum har varet over 3 Gange, i den senere tildels 1 eller 5 Gange faa stor som paa hin Tid (selv naar Bereg- ningen for denne skeer i de nuvarende Penge), og at der, uagtet Universi- tetslærernes Antal har varer i det Hele 40 eller over 2^ Gange faa stort som dengang, dog til Limnin- gerne for alle disse Larere langtfra ikke er anvendt den hele Jordebogs- indlagt, end sige noget af de andre Jndtagter, men at tvertimod faameget af Jordebogsindtagten hvert Aar er bleven tilovers, at dette Overskud ej al- ene overstiger, men tildels naaer det Dob- belte af hvad den hele )ordebogsindtagt i hine Tider udgjorde i davarende Penge. Jovrigt har Gjmnemsnittet af Lonningerne til det nuvarende langt storre Antal af Universitetslarere varet i den tidligere Del af den anforte Aarrakke omtrent 14—1500 rb., i de tre sidste Aar 16 — 1700 rb., altsaa hele Tiden storre end Gjennemsnittet for alle 15 Universitetslarere i hine Tider udgjorde i de davarende Penge, hvilket var 1200 rd. Hvad dernast 8^'llesstifret angaaer, da viser Iansons Skrift, at Kapitalformue il paa hin Tid just nylig var begyndt at grundlagges og ved Udgangen af Aaret 4786 alene udgjorde 31850 rd. Deu var ved Udgaugen af 1812 opvoret til 216150 rd. belob ved Udgangen af 1813, alt i Solvvardi,................267996 — ved Udgangen af 1814........ .......318196 _ mest i Solvvardi; den var i Aarej 1830, efter den da nylig foregaaede Af- givelse af de ovennavnte store Summer til Universitets-Bygningen, . . . 311428 — ved Udgangen af 1831 ...........................323769 — — - - 1832................................357298 — — — - 1833................................352154 — i hvilke tvende Aar bleve afgivne de senere bestemte 41400 rb. til Bygningen. Kapital- formuens Belob i hvert af Aarene 1837-47 vil findes angiver nedenfor paa Tabel I>. Til Oplysning om Stiftelsens aarlige Jndtagrer, dels i Aarene 1785 og 1786 ester )anson, dels for 1810—11 efter nogle for Udg. liggende tjenstmassige Indberetnin- ger, dels for 1832 og 1833 efter ,Akd. Tdd." II. S. 183 ff., hidfattes nedenstaaende Tabel k, hvilken for den senere Aarrakke fortsattes ved den nedenfor folgende Tabel !>'. i Tisse Lonninger ere blot de som redlomme de egentlige Universitetslærere, saa'edcs som de i Aarbsgerne angives, dels as den oidentlige Gaqeringssum, dels af det tidligere saalaldte Ert.aordinariuin, senere Reser"'efon. dens disponible Renter, men naturligvis med Fradrag af Pensioner og VartPenge (tidligere IlMZ Nb., siren ti^l rb. foruden Vartpengene til Neservckirurgerne, Tabel Aar. Universitetets Zordedogs- indt^gt. Professorer- nes ^snniugs- sum*). Overskud af Iordedonsind- tceqlen over honningen. rb. sk- rb. rb. sk- 1837 61423 44 46625 56 14797 84 64092 9 46118 28 17973 77 —39 65(156 70 47165 73 17890 93 —40 65193 57 47239 35 17954 22 — 41 65200 89 47099 87 I8I01 2 —42 71083 53 50577 29 20506 24 —43 75793 6 50754 39 25038 63 —44 7^798 34 51498 82 25299 48 —45 73015 28 65858 6>i 7156 61 —4« 97162 52 68000 „ 29162 52 -47 131516 62 68715 15 62801 47 Tabel 10 Aarbog for 1347. Det erfareS beraf, at i 1785 og 86 have Iordebogsindtcegterne kun udgjort imellem en Trediedel og en Fjerdedel og tildels en endnn mindre Brok af hvad de i den seneste Aarrcekke dave indbragt, og at Jndtcegten i det Hele har vceret mellem Fjerdedelen og Femtedelen, og i de to sidste Aar Sjettedelen mod nu; hvorved dog maa erindres, at i hine Aar var Jndtcegten af Ligbceringen endnu ikke begyndt, idet Studenternes Ligbcenng in nslur-a endnu ikke var asffaffet. At Jordebogsindtcegterne i Aarene 1810—14. for det Meste have vcrret storre og tildels meget storre end i den seneste Aarrcekke, maa vel mest tilskri- ves Pengenes davcerende lave Bcerdi. Der er ogsaa i denne Henseende en mcrrkelig Foi- ftjel mellem de enkelte Aar, idet navnligen Jndtcegten i 1813 har vcrret ncesten kun halv saa stor som i 1.810 og en Trediedel mod i 1814. Hvad den seneste Aarrcekke angaaer, da bave saavel )ordebogSindtccgterne som Jndtcegternes Totalsum i det Hele vceret i be- standig Stigen, og navnligen i de sidste Aar, uagtet i disse Neuten er bortfaldet af den store til Universitetet afgivne Kapital af L50000 rb. L. Oversigt ovm- kommunitetets Indtægter i nogle af de tidligere Aar. Jndtcegter. 1785. >786. 1810. 1811. >813. 1814. 1832. 1833. rb. si. rb. il. >d. rb. st- rb. st- rb. st. rb. st. rb- st. Af jordegodset.. 27 >5 32 189«) 85 9424 31 >1740 ti 2132 >2 7674 70 12581 49 9601 30 — Tiender..... 10713 82 11721 52 > l^ 7l> 72810 >6 N >90 50 86081 92 12019 65 11033 65 Renter......... 1081 84 1175 60 7578 „ 7686 13688 45 14738 27 For Konsuint.Frib. og Brpggerrctt. 433 32 433 32 433 3? 433 32 ',6280 46 25003 58 433 32 433 32 i!lgbccriiigs KaSsen „ » „ .. 5707 92 5596 I >2 Andre Iudlcegter. 1337 318 29 » " 3889 80 161 35 16321 38 1555 l I 66 72892 40 96559 43 j9903 12 118763 28 74595 13 61437 71 L. Oversigt ovm- kommunitetets Indtægter i nogle af de tidligere Aar. Til Oplysning om begge Stiftelsers Forfatning i den seneste Aarrcekke af 11 -Aar, 1837—47, folge derncest Tabellerne c—I, over begge Stiftelsers aarlige rene Over- stud og Kommunitetets Bidrag til Universitetet; over deu rentebcerende Formue og dennes aarlige Forogelse, saavel sor hver af Stiftelserne sor sig, som for begge tilsammen og den hvert Aar vundne Tllvcert; over Universitetets aarlige Jndtcegter, saavel hver for sig som tilsammen, igjenneiu hele Aarrcekken; ligeledes for Kommunitetet; ligeledes for begge under Ct; endelig over )ordebogsindtcrgterne i deres enkelte Forgreninger og de aarlige Kornkvan- titeter, saaledes som de i Budgetterne for 1841—48 ere angivne. Oversigt over Universitetets og RommuniretetS rene Overskud og sidst- nævntes Vidrag til det fsrstnaevnte i Aarene 1837—47. Aar. Rent Overstud for Universitetet. Komnnllutctets Bidrag til Uni- versitetet (l vi- deste Forstand. *) Rent Overskud for Kommuni- tetet. ") 1837 —38 —39 —40 —41 —42 — 43 —44 — 45 —46 —47 ialt i (Ajeunemsmt aarlig rb. 369^8 7183 20880 35910 15502 28821 8550 22734 21591 39523 81305 st. 73 68 25 67 7 43 I3Z 38. 85. rb. 31138 20391 19588 I96I3 19249 19368 19287 19435 29313 29685 29240 st. 51 30 75 53 68 66 45 85 43 58 29 rb. 10382 >65.'. 22729 23598 15520 23316 17970 19722 10772 29724 46354 st- 48 86 73 29 82 16 75 46 68 36 924- 318931 78^ 256313 27 221808 754 28993 77 23301 20 20164 42 Oversigt over Universitetets og RommuniretetS rene Overskud og sidst- nævntes Vidrag til det fsrstnaevnte i Aarene 1837—47. I disse Summer ere nemlig indbefattede, foruden de egentlige Tilsludsfummer, t>llige Bidraget til Dirkning ak Universitetets »nderdalanee mdtil Udgangen as >t736, de aarlige Afdrag og Renter af Laanet af UXXN rb. ifslge kgl. Beslutning af L9ve Mai 15M, samtGlenterne as de i Slutningen af afgivne rb. ") Det bemarles, at sor Aarene 1837—it>, i hvilke Regnskaberne alene udtogsvis ere meeceUe i Aarboien og in>e« egentligt Oversind angive«, lstedetfor dette alene er optager Zorstjellen mellem dc incfiiede og igjen udsalte Ka- pitalt,, der faaletcs tilkendegiver Zremgangeii as den rentebairende Zvrmue. I disse Summer ere nemlig indbefattede, foruden de egentlige Tilsludsfummer, t>llige Bidraget til Dirkning ak Universitetets »nderdalanee mdtil Udgangen as >t736, de aarlige Afdrag og Renter af Laanet af UXXN rb. ifslge kgl. Beslutning af L9ve Mai 15M, samtGlenterne as de i Slutningen af afgivne rb. ") Det bemarles, at sor Aarene 1837—it>, i hvilke Regnskaberne alene udtogsvis ere meeceUe i Aarboien og in>e« egentligt Oversind angive«, lstedetfor dette alene er optager Zorstjellen mellem dc incfiiede og igjen udsalte Ka- pitalt,, der faaletcs tilkendegiver Zremgangeii as den rentebairende Zvrmue. Nogle Tilbageblik. Il O. Oversigt over begge Stifrelsers rentebærende Formue og dennes Forsgelse i Aarene 1836—1847. Aar. Universitetet. Kommunitetet*) Tilsammen. rb. sk- rb. st. rb. ft. 1836 74856 691. 372921 52 447778 2^ - 37 I12125 3^ 383905 74 496031 —38 120469 285 387918 20 508417 48^ —39 129500 3Nz 409978 7 539478 37 z —40 163297 36 431124 55 594421 91 —41 >84648 9 43N540 79 6I5I88 88 —42 2I34I0 I 4522u0 II 665700 12 —43 219657 29 465739 66 685396 95 —44 506)41 65 254103 „ 760644 65 —45 523843 17 267251 21 791094 38 —46 .575223 64 295097 49 870321 17 —47 647743 88 341072 14 988816 6 Forogelse. rb. ) 48252 ) I2386 ) 31060 ) 54943 ) 20766 ) 5051, ) 19696 ) 75247 ) 36449 ) 79226 118494 i) Oversigt over Universitetets Indtægter i Aarene 1837—47. ft. 85 34 85 535- 93 20 83 60 69 75 85 Aar. jordebogs- indrcrgt. Kapital- renter. Studiistat og Kathe- dratiku u. Af Alma- nakprivile- giet- Legalrenter Huslejeind- tægt. ^ordstvlds- ' penge. rb. ft. rb. ft. rb. si. rb. ft. rb. ft. rb. ft- rb. ft. 1837 61423 44 3840 3 4651 22 3700 „ 949 67 750 „ 272 86 —38 04092 9 4751 69 4653 82 3700 „ 1389 20 1030 272 87 —39 65056 70 5116 46 4640 50 3700 „ 1169 44 580 „ 272 87 —40 65193 57 6063 13 4659 74 3700 „ 1169 44 580 „ 272 87 —41 65200 89 6580 36z 4634 81 3700 „ 1169 44 480 „ 272 87 —42 71083 53 8103 43 4650 80 7039 7 1169 44 480 „ 272 86 —43 75793 6 8835 2^ s 4650 81 6615 23 >169 44 480 „ 272 86 —44 76798 34 9892 614» 4655 81 6620 40 1169 44 480 „ 272 80 — 45 73015 28 21192 78z 4655 84 6866 74 1169 44 980 7 272 87 —46 97162 52 22276 25 4655 8! 7220 94 1169 44 941 28 276 11 —47 I3I5I6 62 24605 27 4655 81 7503 37 1169 44 1172 65 276 II r. Overskud af Exa- mens- og Dekanals- indtcrgr. Embeds- asgifter. Kvartpro- eenten af Legaterne. Tilfældige Indtas- ter. d Kommuni- tetets Bi- drag. Fra Ge- neralpest- direktio- nen for Portofri- bed. Tilstud fra Finan- serne. rb. ft- rb. >?. rb- ft. rb. ft. rb. ft. ,rb. ft. rb. ft- 1837 303 89 1567 77 1589 26 559 61 18021 59 „ 413 44 —38 448 » 8!)0 ,, 1596 66 294 61 17991 30 „ „ 440 30 —39 340 70 840 ,, 1552 88 169 90 18268 75 „ „ 439 6 —40 165 54 840 1592 I 175 64 18333 53 „ 439 6 —41 197 91 1480 1643 6>> 148 76 18009 68 „ „ 839 4 6 —42 141 60 810 I <>36 94 94 77 18168 66 50 10382 ^4 —43 535 5 c 840 1640 18 62 25 I8I27 45 150 10382 24 —44 433 28 c 200 1692 20 49 28 18315 85 150 „ 10382 26 —45 1001 37 840 ,, 1700 69 56 88 18233 43 150 „ >0382 26 —16 8SL 91 840 1714 32 72 76 18645 58 150 10382 26 —47- 1023 83 350 " 1746 56 49 76 19240 29 150 „ 10382 26 Tilsam- men. rb. ^ ^^A^kkserne for Kommunitetet for de aldre Aar maa vel erindres, at Summerne ikke saaledeS ere angivne i lbogen, men forst fremkomme naar dels Overformynderikapitalerne, dels de ikkerentebcrrenoe ^aan „efter ,^or- .fradrages de xaa de vedkommende Steder anforte Zummer. Ved 1!?39 er Belobel af ?e Umvndiaeo fsl.,cnde Aargm^g givne'Ber'ii^ antaget ligt det for det folgende Aar. Ded 164i maa eftkrsces den i den ^ indbesatlet Uicn en af del forrige Haandlage-Akademi'S Kapitaler, hvilken Rente i Neqnstaberne for disse Aar staaer , en egen Rubrik. , i" Tilsam- men. rb. ft. 98073! 2 I0I550 70 102147^50 103184 69 >04357!29553j7i; I3I1I2',3^ >40517^89^ 166361 12 203842i21 ^ ^^A^kkserne for Kommunitetet for de aldre Aar maa vel erindres, at Summerne ikke saaledeS ere angivne i lbogen, men forst fremkomme naar dels Overformynderikapitalerne, dels de ikkerentebcrrenoe ^aan „efter ,^or- .fradrages de xaa de vedkommende Steder anforte Zummer. Ved 1!?39 er Belobel af ?e Umvndiaeo fsl.,cnde Aargm^g givne'Ber'ii^ antaget ligt det for det folgende Aar. Ded 164i maa eftkrsces den i den ^ indbesatlet Uicn en af del forrige Haandlage-Akademi'S Kapitaler, hvilken Rente i Neqnstaberne for disse Aar staaer , en egen Rubrik. , i" ^ Lidra7 Vidraq for Bestyrelsen af sine Midler. 10«) rb., faal-rnge dett- ^ ^>-^1 ^ ^ndt Tted, d. e. 4l, deis Zndtcrgten for KUdsbreve, hvilken i Aarcne N v^r opfort sårskilt. ° egen R^ub,?^ lamme Zndtcrgt red der forrige haandloegelige Akademi, hvilken Indlagt i Regnskaberne har sin 6 Til dette Tilstud fra Finanserne for dette og de foregaaendc Aar burde egentlig fejes de 2ZHV rb. som af Finan- >eine ligesaavel l disse som i de folgende Aar ere udbetalte til den botanlfte Have (js. Aarb. S 97 oa 9^i - Ivrbigaaet^"'^"" ' ' tidlige,c Aars Reg^ftaber .Itc cr opfort som Zndt.rgr, er den ogsaa'ber 12 Aarbog for 1847. l>'. Gversigt over RoinmunireretS Indtægter i Aarene 1837—17. Aar. jordebogs ' indtcrgt. Kapital- renter. Andel i Hongehn: sets Legat. Ligbcr- ringsvcrse- nets Ind- tccgt. Lejeind- tægt. Refusion for Kon- sumtions- frihed og Brygger- rettighed. Andre ^ndtcrg- ter. Tilsam- men. > ^ , sk. rl'. st- rb. st. rb. st. rb. sk. ib. st. rb. st. rb. sk. 1837 17332 92 I >350 51 2i> 41 4923 30 „ ,, 433 32 „ « 67066 5)4 —38 16 220 91 >5319 3 20 41 4 8t>6 80 „ „ 433 32 64 94 66925 53 —Ni, 52959 5)4 15,12 5« 20 41 4 8',8 80 „ f, 433 32 90 8t) 73775 89 —40 ,.5937 46 >6930 54 2l> 41 4935! 80 „ 433 32 102 84 78361 49 —41 17079 22 I66!)4 81 20 41 4949 80 78 „ 433 32 70 67 69126 35 —42 >3251 41 I7<>45 35 20 41 4970 64 70 133 32 „ /, 76391 24 - 43 >2052 2, »8515 38 2il 41 4 558 80 70 » 131 32 3 60 75683 83 — 44 55150 15 18209 58 20 41 4517 80 70 « 433 32 4 80 781 Oli 18 —45 >670l» 68 10484 89 20 41 4930 80 70 » 433 32 » »/ 72640 22. —46 69115 84 >1''.4 5 22 20 4> 52',9 80 70 „ 433 32 » » 86844 67 —47 87381 13017 83 f, ,» 5435 80 70 " 433 32 " » ll)6338 69 (Dverflgt over begge Stiftelsers Indtægter under iLt i 1837—17. ?ord- Forssjelli- Tilsind el- Aar. ^ordcdogs- indtcrgter. Kapital- renter. sk^dopen- !ic og Lejeind- Indtcrgt af Lega- ter. ge Afgifter og lignen- de Indtæg- ler Godt- gjorelser af finan- Tilsam- men *). tccgt. ter. serne. rb. il. st. rb. st. rb. si. rb. il- rb. st. rb. st. 1837 108756 40 >8196 54 >022 86 2559 38 15705 87 876 76 1471>7 93 —38 I103I3 4 20« >70 72 >302 87 3006 31 14918 29 873 62 150484 93 —39 I18016 68 20529 „ 852 87 27 12 77 11640 82 872 38 157654 64 —40 >21131 7 22!»'«'i 67 852 87 2781 86 > 1580 68 872 38 163212 65 —41 II2280 >5 23275 21 l 830 87 2833 49 15182 11 1272 36 I55671 27 z- — 42 >24335 I 257 18 78 822 86 2826 83 17787 ,, 10815 56 182336 16 —43 >27845 30 27380 40 822 86 2830 7 17115 82 10815 56 1871>0 13 —44 I3I918 49 2^>l>2 23^ 8 >2 8 ti 2882 9 16631 49 >0815 58 191202 82z -45 I297I6 „ 31077 47 1322 91 28W 58 18501 75 10815 58 194924 685 —46 Il >6578 40 ^^92 I >287 39 2904 21 19053 38 10815 58 234560 51 —47 218898 32 37623 >4 1518 7. 2916 4 19168 69 >0815 58 290910 61 (Dverflgt over begge Stiftelsers Indtægter under iLt i 1837—17. !l. Z?>egge Stiftelsers ^ordebogsindta'gter efter disses enkelte Forgreninger. Universitetet. Kommunitetet. Aar. Kje> delser og »jobe- Tiender. Jalt. Landgilde.! Tiender. Jalt. Tilsammen. rb. st. >b. st. rb. st. rb. st- rb. st. rb. st. >b. st. rb. st. rb. st. >837 31718 31 3358 >5 „ „ 26316 91 61123 41 9444 65 37888 27 47332 92 108756 40 —38 37220 11 4123 20 » 22748 74 64092 9 9449 64 36771 2? 46220 91 110313 4 —39 35797 12 1814 91 >78 69 27265 60 65056 70 >2733 30 10226 64 52959 94 118016 68 — 40 34539 19 3644 9 « 27010 29 65193 57 11337 IS 44600 >7 55937 46 121131 7 —41 33195 85 5072 70 3080 53 23551 73 65200 89 9568 2 37511 2047079 22 112280 15 —42 '18993 36 4265 Ib 2151 77 25673 17 71083 53 13316 44 39905 ,, 53251 44 124335 1 —43 13792 30 4509 89 >932 89 25557 86 75793 6 12928 „ 39124 24 52052 24 127845 30 —44 38653 52 9129 27 2381 87 26633 60 76798 34 11989 26 43160 8555150 15 131948 49 —45 38654 76 5947 II 1755 46 26657 87 73015 25 14575 28 42125 40 56700 68 129716 „ — 46 57601 82 4237 75 >972 88 33286 95 97162 52 17477 80 51938 469415 84 166578 40 —47 71893 32 14966 35 1884 5 42772 85 131516 62 21861 36 65520 3087381 66 218898 32 Ziaar til de anforte Totalsummer for 45 lceggeS de i NormalreglemenietS 4de Udgiftspost ommeldte 5!nd- togter fo> Legater og den polytekniske Loereanstalt af ialt rb., fremkomme de samme Summer som ere an- forte i Aarbogen Mz S. Note. At Summe" for 1«4l ikke stemmer, er fordi paa sidstnarnte Sted e> optaget det oven S. II Note begge ^tlltel>er under Et ilke kan svaic til Summen af begge de cnkclte Stiftelsers Totalindteegter for sig. Nogle Tilbageblik 13 I. (Dversigt over de i de aarlige Budgetter angivne Rornkvanrireter og disses stadige Stigende. Aar. Universitetet Kommunitetet. Tilsammen. 1811 Tdr. Rug 3105 Byg >1454 Havre 3105 S-P. Zl- Stp. U. Tdr. Slp. , Sk. — 12 Rug 3154 Byg 11503 Havre 3139 3 4 2., -i 1080 12048 1175 " " 4234 23551 4314 3 4 2' 17 ' !> — 13 Rug 3540 Byg 11913 Havre 3521 5 4 1223 12282 1322 " " 4763 21195 4846 5 4 7 Ol! — 14 Rug 3959 Byg 12323 Havre 3934 6 6 6 ?'! 1357 12520 1455 " " 5316 24813 5389 6 6 6 —45 Rug 4042 Byg 12280 Havre 4001 I <; 5 i? 2,' 1388 i.30I7 1487 6> ^ r«! 5430 25298 5488 4 5 5 32 3' 2» —16 Rug 4070 Byg 12476 Havre 4030 " Z 1 2 3 1390 13029 1471 4 I 3/2 3^ 3U 5460 25505 5501 5 3 2 u 2 s ^ —47 Rug 4110 Byg 12700 Havre 4002 I 7 I 1394 >3210 1475 7 5 4 Z 7 5505 25917 5537 4 6 2 > !> —48 Rug 4138 Byg 12785 Havre 4097 4 3 I ? 3/ 5 1395 13595 1476 6 1 3 3^ 1^ 5534 26380 5573 2 5 4 I Forsk,ellen for resp. 7 og 6 Aar. Tdr- Rug >033 Byg 1331 Havre 992 Skp. 4 3 I Fk. Tdr. 315 1547 301 Skp. 6 I 3 Fk. ? 32 Z 7 7 ? Tdr. 1319 2878 1293 2 5 Fk. 1 11 ? ialt 3357 I 2161 3 > ? 5521 5 Foruden hvad alt i detForegaaende er bemcerket, fremgaaer af Tabellerne, at Kapital- sormnen for begge Stiftelser er foroget nied langt over en halv Million (541037 rb. 76^ sk.), at som Folge heraf Renteindtægten er steget til over det Dobbelte, nemlig fra 18196 rb. 54 sk. i 1837 til 37623 rb. 14 fk. i 1847, og at ligeledes den hele Ind- togt for begge Stiftelser er steget til ncesten det Dobbelte, nemlig fra 147117 rb. 93 sk. i 1837 til 290940 rb. 61 sk. i 1847. Af de enkelte Stiftelser viser Fremgangen sig stcerkest for Universitetet, som naturlig Folge af, dels at dette har det storste Gods (af hvilket Jndtcegten isoer er den der har varet i Stigende), dels at dettes Pengestol*) er for- oget med de 250000 rb. som isolge den kgl. Beslutning af 13 Nov. 1844 bleve af- givne fra Kommunitetets Formue, hvorved saaledes sidstnævntes aarlige Jndtcegt har lidt en Formindskelse as 10000 rb., medens Universitetets er soroget med samme Belsb. Dettes Jndtcegt er nemlig steget fra lidt over 98000 til henimod 204000 rb.. Kommunitetets alene foioget med henimod 40000 rb. Om nu end denne store Forogelse for en stor Del maa tilskrives det eller de to seneste Aars ualmindelig heldige Beskaffenhed paa Grund af de hose Kornpriser, er det dog paa den anden Side vist, at den vcesentligste Jndtcegt, nemlig as Godset, iscrr for Universitetet har vcrret i uafbrudt gradvis Stigen gjennem alle blårene, hvilket ikke beroer paa Kornpriserne alene, men navnligen paa den tidligere Af- *) Naar man kan sige "Hovedstol", hvilket Udtrok endnu bestandigen cr gangs ved Siden af det fremmede »Kapital", maa man upaatvivlelig ogsaa kunne benytte det langt forstaaeligere "Pengestol"; men man maatte da vist ogsaa vare berettiget til at vende Sammenfatningen om og slge.-^Stolspenge« for -Kapitaler" og fremdeles "Stolsformue", ..Swlsrenter" "Stols- afdrag-, -/^tolsejer" for ,-Kapitalist" o, s. v. 14 Acuboq for 1847. gistsmoderations Oplor i Aarene 1842 og 43 og paa den derved og ellers ved de efter« haanden asflnttede fordelagtigere Tiendeakkorder eller Kjendelfer m. m. bevirkede stadige For- rgelse af Kornkvantiteterne, der ifolge Tabel I i de 0—7 Aar 1841—48 ere forogede med over 5.^00 Tender Korn af alle Slags; og naar derbos erindres den ovcnncrvnte store og stadigen stigende Nentcforegelse og den ligeledes ikke lidet forogede Jndtcrgt paa ct Par af de andre Poster, navnligen af Almanakprivilegiet med ncrsten 4000 rb. og Ind- " tcrgten fra Finanserne, som bidrorer fra den mcd det kirurgiske Akademi overgaaede Znd- tcrgt af over 7000 rb., turde det vise sig, at den paafaldende store Zndtcrgtsforegelse for den storste Tel ogsaa for Fremtiden vil knnne betragtes som varig og sikker.