Aarlwg for KMtnhavns Universitrt og ovrige hovere Undervisningsanstalter « for 1847. Ved Hannibal Peter Selmer, Iustitsraad. tlle aargang eller 3die Samlings 2det heste^ Kjobcnhuvn I Kommission hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Trykt hos Kgl. HofbogtrMcr Bianco Luno. Indhold. Side Nogle tilbageblik paa Universitetets og Rommunitetets formuelige Forfatning i den seneste Aarrcrkke og i den crldre Tid............................................................................I. Overbestyrelsen............................................................................................15. Universitetet. I. Lovgivning, Bestemmelser, Foranstaltninger m. m..........................................................2^. il. Lccreres og Studerendes Antal. Eramina, Forelæsninger, Negnstabcr, m. m............108. Den brugsvidenskabelige Lcereanstalr....................................................................................171. Goro Akademi............................................................................................................................18!). Det Ic?rde Skolevæsen................................................................................................................200. Fremmede Universiteter. l. Oversigt over samtlige Universiteter i og udenfor Evropa, samt deres Sogning af Studerende..................................................................................................................214. II. Oversigt over det norske Universitets Indtægter og Udgifter i 18W-46....................218. Ul. Blandede Efterretninger..................................................................................................219. Rcttrlser og Tillirg. Aarbogen for 1816. Side 32. ?. 5 f. n. 8iXX) rb. lcrs 8800 rb. — 69. L. 0 f. n. indgivet lcrs indgaact. — IV«. L. l f. n. 2i)de lcrs l?r>e. — 182. L. 12 f. o. omtrent 67, rigtigere lidt over 66H. — 222. L. 25 s. o. tvende lcrS trende. ?larbogen for 18^7. Sire 8!!. ?. I5> f. o. Efterat Udg. havde gjort Stifteren af det Blochste )ubilcrums Legat, Etatsraad Bloch. opmcrrksom paa, at de Ord i bemeldte Linie: ,-hvilket nv Stipen- diums« ikke havde noget Tilsvarende i detForegaaende hvortil de kunde henkores. saa at der kunde synes at vcrre Noget udfaldet af Fundatsen, har Etatsraaden tilskrevet Udg. som folger: I Anledning af D. Vbhs i m. crrede Skrivelse af I8de d. M. gjorte Sporgsmaal, skal jeg ikke opfatte at melde, at i den originale Fundats ftaaer rigtig faaledes som De har ansott, hvorved det maaste cr bleven lidt utydeligt, hvad der skal forstaaes ved »det ny Stipendium", endstjont jeg mener det nogenlunde kan forftaaes af det Foregaaende.- '-eller der fremdeles stal arbejdes paa Forogelfc as Legatets Fond med Mere end Renten af det ene hundrede rb. som dertil er bestemt«. Zcg har imidler- tid csterscet min Koncept af Fundatsen, hvori der findes tilfojct de Ord: »til even- tuel Oprettelse af en ny Stipmriiportion", hvilket jeg nu for Tydeligheds Skyld har tilladt mig at tilfore i Marginen at den konfirmerede Fundats, og mener at Deres Vbhd. og i Aftrykket uden Fare kan gjorc. Sagen er at jeg. som De maaskee oftere har bemcrrkct, fcrdvanlig cr en daarlig Kopist as mine egne Koncepter. Mcd Tak fordi De har haft den Godhed at gjore mig opmcrrksom paa Fejlen o. s. v Bloch. Side I0N. L- 3 f. n. Her cr glcmt at anforc, at KonferentSraad Vrsted under s. D. blev be- naadet mcd Danncbrogordcnens Storkors.