II. Fortegnelse over Universitetets Rektorer fra 1732 indtil ncervcrrende Tid. (Meddelt af Hr. Kand. Iuris Digfus Erichsen.) an har ikke anfeet det for hensiglsmoessigt, at gaae lcengere op i Tiden end til 1 732, dels fordi de aldre Navne forstorstedelen ere ukjendte uden for de Loerde, dels fordi Christian Vis Fundats juft afskaffede den for herskende Skik, at den Samme kunde vcelges til Rektor flere Aar efter hverandre. Regelmassig Omvexling indtraadte altsaa forst fra 1732. Hovedkilden til Fortegnelsen er Univerfitetsprogrammet ved Rektorskiftet 1792, hvor Listen fores lige op til 1479, dels efter Caspar Bartholins orstio »itu, s>ro- Liressu et merementis Oitfiuensltj, dels efter Hans Svanings ('InolwIvAis liiinics. Aar 1732 valgtes Or. Hans Gran«, fod 1685, Professor i det grcrske Sprog, dod som Etatsraad, Bibliothekar, Historiograf og Gehejmearkivarius, 1748. 1733. Johannes Steenbuch, fod 1664, Professor i Theologien, dod 1740, 4de Gang (forhen 1714, 1715 og 1716). 1834. Or. Georg Detharding, fod 1671, Prof. i Medicinen, dod som Iustitsraad 1747. 1735. Ludvig Holberg, fod 1684, Prof. i Historie og Veltalenhed, d. 1754. 1/36. I)r. Marcus 'Voldike, fod 1699, Prof. i Theologien, dod 1750. 1737. Or. Andreas H. B. Mollmann, 2den Gang. 1765. vr. Christian Gotlieb Rrayenstein, fod 1723, Prof. l Medi- cinen og Erperimentalphysiken, dod 1795. „ ^ ^ 1766. vr. Johan Andreas Cramer, fod 1723, Prof. , Theologien, siden Prof. i Kiel, hvor han dode som Kantsler 1788. 1767 vr. p. Rofod-Ancher, 3die Gang. 1768. v., Christian H-rr-bow. sod 1717. Prof, i Ph»°s°phi <.U.. M.- thematik), dod som Etatsraad 1776. 1769. vr. p. Holm, 3die Gang. 1770. vr. I. C. Rall, 3die Gang. 1771 vr. C. G. Rrayenstein, 2den Gang. 1772^, vr, Morten H.'>bn-r, fod 1724. Prof, i L°°kyndigh-dm. dod som 5 ^ l A.ologl.n v.r , Biflop over Sj«l>mds S-ist fra 1783 li> 1808. «s dod- som Em.r>luS oz Kom. -5 mandor af Dannebrog 1816. 1774. vr. p. I^ofod-Ancher, 4de Gang. 1775 vr. Hector Frederik Ianson, fod 1734, Prof. l Theologien, ^.ro- sod 1727. Pros. - '°d <. .751. Pros. - dod «. som Senior v'ed Universitetet og Kommandor af Dannebrog 1830. 1779. vr. C. G. Arayenstein, 3die Gang. . . . 1780. vr. Johan Heinrich Schlegel, fod 1726, Prof. , )i, ouen, dode i Rektoratet 1780. 1781. vr. N. E. Valle, 2den Gang. ' . ^ 1782. vr. Jakob Edvard ColbMnsen, fod 1744, Prof. l .ovkvnc.g-,>, beden, dode som Konferentsraad og Iustitiarius i Hojesteret, 1802. <5^ ^ 1783, vr, Abraham Sall. fod 1743. P-of, i Mor... d°d. som raad, Senior ved Universitetet, Ordenshistoriograf og Ridder af dannebrog, Universitetets Rektorer 1732—1837. 23 Aar 1784. vr H. L. Ianson, 2den Gang. 1785. Or. C. G. Rrayenstein, 4de Gang. 1786. vr. B