Alfabetisk Sagregister til Aarbøgerne for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet for de akademiske Aar 1881—86. København. Gyldendalske Boghandel, Trykt hos J. H. Schultz. 1888. .1 I. = Aarb. 1881—82. II. = Aarb. 1882-83. III. = Aarb. 1883—84. IV. — Aarb. 1884—85. V. = Aarb. 1885—86. A. A Aarbog for Universitetet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, Udgifter hertil og Indtægterne ved Salget, I. S. 376, II. 315. — Forhøjelse af Trykningsudgifterne, IV. S. 257. Adgangsexamen til polyteknisk Læreanstalt, se P. Advarsel til Studenter, der ved den offent- lige Politiret vare blevne ansete med Bøder for Gadeuorden, IV. S. 6, V. S. 2-3. Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Karakterfortegnelser, I. S. 206—225, II. S. 144—165, III. S. 93-99, IV. S. 144—152, V. S. 139—147. Afgifter, se Skatter. Aftrædelsesværelse, Professorernes neder- ste , dets Forsyning med nyt Inven- tarium, IV. S. 7. Akademi, kirurgisk, se K. Akademisk Borgerret, Examina til Er- hvervelse heraf, II. S. 160—161, III. S. 92, IV. S 144, V. S. 139. — Grader, Tilladelse til at disputere uagtet Haud til Embedsexamen, I. S. 167, II. S. 78, III. S. 58, IV. 29. — Tilladelse til at disputere uden Magister- konferens, I. S. 168. — Tilladelse for en cand. polyt., der ikke var akademisk Borger, til at disputere, I. S. 167—168. — Tilladelse til at fungere som Opponent ex officio ved en mundtlig Forsvars- handling, I. S. 168. — nægtet Tilladelse til at lade en Dis- putats trykke paa Tysk, III. S. 58. — Regler om Disputatsernes Fordeling til de studerende ved Lodtrækning, V. S. 2. — Bemyndigelse for Universitetet til at meddele Æresdoktorgraden, II. S. 78. — Fortegnelse over de danske Videnskabs- mænd, der have erhvervet eller erholdt tildelt Doktorgraden og Licentiatgraden ved Kjøbenhavns Universitet, V. S. 112—121. — Fortegnelse over de fremmede Viden- skabsmænd, der have erhvervet eller faaet tildelt Doktorgraden ved Kjøben- havns Universitet, V. S. 121—122. — Fortegnelse over de danske Videnskabs- mænd, der have erhvervet eller erholdt tildelt Doktorgraden ved fremmede Universiteter, V. S. 123—125. — stedfundne Promotioner, I. S. 216—258, II. S. 199—200, III. S. 129—131, IV. S. 194—195, V. S 186—188. — Højtideligheder, se Fest. — Legat- og Stipendievæsen, se Legater og Stipendier. — Lærerforsamling, se L. — Prisopgaver, se P. — Skytteforening, se S. Almanak, Oplysninger til det akademiske Kollegium ved Universitetet i Christi- ania om Almanakprivilegiets Udøvelse i Danmark, I. S. 317—319. — det Kvæstor for hans med Udgivelsen af Almanakken forbundne Forretninger a Almanak — Arna-Magnæanske. tillagte Honorar kan ikke medregnes ved Bestemmelsen af hans Pension, 1Y. S. 251—253. afslaaet et Andragende om Forhøjelse af Honoraret for Oversættelsen af den islandske Almanak, II. S. 268—269. Rettelse af et i Almanakken anført urigtigt Evangelium, II. S. i'69. Optagelsen af en ny Ordning af Mar- kederne i Jylland og Fyn, III. S. '249. en fra en Forening om Dyrenes Be- skyttelse i Aalborg modtaget Anvisning „om Drab af overflødige Dyr" optaget i Almanakken, III. S. 249. de nye Prædiketexter optages i Alma- nakken sammen med de ældre, IV. S. 250. Universitetets Almanak maa ikke hæftes til en anden Bog og denne gives Titel af Almanak, V. S. 282. Dagfortegnelser, der tindes optagne i Annonceplakater m. v., danske eller udenlandske, ere stempelpligtige, I. S. 319, V. 282—283. Tilladelse til at optage Universitetets Almanak i private Skrifter, I. S. 319— 320, IV. S. 251. nægtet Andragende om at maatte op- tage Universitetets Almanak i et Skrift, V. S. 281—282. tilstaaet Bestyrelsen for Foreningen til Lærlinges Uddannelse Begunstigelse i Afgiften af den af Bestyrelsen udgivne „Danmarks Almanak," II. S. 270. Tilladelse meddelt til, at en tysk Bog, hvori fandtes optaget en Almanak, for- handledes uden Afgift, da den optagne Kalender udgjorde den mindst betydelige og væsentlige Del af Bogen, III. S. 249. tilstaaet det islandske Selskab "]>jo<3e- vinafjelag" Begunstigelser ved Indkjøb af den islandske Almanak til Ind- lemmelse i nogle af Selskabet udgivne Bøger, III. S. 249. tilstaaet Begunstigelse i Afgiften af den af Pastor Dalhoff udgivne Almanak, IV. S. 251. et Andragende om at maatte lade den kalendariske Del af „Wisbechs Al- manak" trykke i et andet Trykkeri end det oprindelig forlangte afslaaet, V. S. 283. — Meddelelse fra Overtoldinspektoratet om Almanakker, der indføres fra Ud- landet, IV. S. 251. Ombytning af Hovedforhandlerens Kav- tion, V. S. 281. — Indtægter af Almanakprivilegiet, I. S. 332, II. S. 279. Anatomi, pathologisk, Examinationstiden heri ved Embedsexamen forlænges til en Time for hver Kandidat, II. S. 74. Anatomisk, pathologisk-, Museum, Bevilling til Anskaffelse af forskjellige Gjenstande, II. S. 114. — normal-, Museum, Beretning om Virk- somheden, IV. S. 222—224. — Prosektor, Bevilling til Ansættelsen af en foruden den alt ansatte, V. S. 23—24 Anciennetets-Fortegnelse over normerede Professorer, Lektorer og Docenter, IV. S. 127—130. Andragender til Ministeriet fra Universi- tetslærerne , skulle indgives gjennem Fakultetet og Konsistorium, I. S. 346. Annoncetavles Opsætning paa Kommunitets- bygningens Gavl mod Krystalgade af- slaaet, I. S. 324. Ansøgningsblanketter til Ansøgninger om Legater skulle benyttes, II. S. 120. — Udgifterne ved deres Trykning og Ind- tægterne ved Salget opføres paa Kom- munitetets extraordinære Udgifters Konto, II. S. 271. Apothekerprivilegier, Rekognitioner til den polytekniske Læreanstalt, I. S. 380, II. S. 319. Arna-Magnæanske Stiftelse, om Anvendelsen af den Sekretæren hidtil tillagte Lønning, II. S. £3—84. — Ansættelse af en Bibliothekar, II. S. 81—87. — Ordningen af Embedsforholdet mellem Stiftelsens Bibliothekar og Universitets- bibliothekaren, II. S. 87—89. — Dr. pliil. Kaalund ansættes som Bibli- othekar, II. S. 89, III. S. 166. — Uuiversitetsbibliotlickaren har som saa- dan Sæde i Bestyrelsen, II. S. 89. — Bestyrelsen skal bestaa af 4 Med- lemmer foruden Universitetsbibliothe- karen, II. S. 89—90. — Benyttelsen af et Rum paa Universitetets Loft til Stiftelsens Skrifter, Revision- Arna-Magnæanske — Bakteriologi. 5 udsættelse angaaende Lejespørgsmaalet, IV. S. 271. — Revisionsudsættelse angaaende Komrnis- sionens Kompetence til at yde et Vederlag ti! Medhjælp ved Bibliothekar- tjenesten, I. S. 323—236. — Beretninger om Virksomheden, I. S. i 284, II. S. 225, III. S. 166, IV. S. 224, ' V. S. 235—236. ik Arvefæste, tilladt, at en bortskjænket Itygg^gnind afgaarfraen Arvefæsteejen- dom, uden at der paalægges den extra- ordinær Afgift og Kekognition til Uni- versitetet, I. S. 324. aA Assistent, klinisk, ved Fødselsstiftelsen, Udnævnelser, I. S. 190, II. S. 129, III S. 76, V. S. 105. — ved fysiologisk Laboratorium, Af- og Tilgang, V. S. 105. — ved Universitetsbiblioteket, Af- og Tilgang, II. S. 130, 203. — botanisk Have, Af- og Tilgang, II. S. 96-98, 131, V. S 106. — ved mineralogisk Museum, Af- og Til- gang og Lønningsforhøjeise, I. S. 190, III. S. 77, 217, IV. S. 276. — zoologisk Museum, Af- og Tilgang, II. S. 131, IV. S. 124. - — kemisk Laboratorium, Af- og Tilgang og Lønningsforhøjelse, III. S. 159, IV. S. 221, V. S. 72—73. - — ved Kvæsturen, Af- og Tilgang og Lønningsforhøjelse, HI. S. 246—248, IV. S. 276. :aA Assurance at Kunstværker i Frue Kirke, se F. aA Assurancepræmier, Universitetets, I. S. 349, II. S. 293. - — Kommunitetets, I. S. 376, II. S. 314. aA Astronomisk Observatorium, Forhøjelse af Normalsummen, for at Observatoriet kunde indtræde i en Forening for tele- grafiske Meddelelser af astronomiske Nyheder, II. S. 107, 286. — Observatoriet sættes i elektrisk For- bindelse med Krigsministeriets Ledning til Trekroner for at kunne give Tidssignalet paa sidst nævnte Sted, II. S. 106—107. — Anskaffelse af et Ur til avtomatiske Tidssignaler, II. S. 106—107, IV. S. 221—222. — Kunstværker af personalhistorisk Be- tydning paa Observatoriet, V. S. 4—13. — Hovedistandsættelse af Gulve og Tag paa Observatoriet, I. S. 349. — Forandring af Vandafledningen, I. S. 324, II. S. 293- — Skifte i Budstillingen, I. S. 386 — Forhøjelse af Budets Løn, IV. S. 276. — Udgifter til den ordinære Vedligeholdelse af Apparatet til Tidssignalet paa Nikolaj Taarn, I. S 341, II. S. 286. — Udgifter til Tilsyn med og Vedlige- holdelsen af en telegrafisk Forbindelse med Nikolaj Taarn og Observatoriet, I. S. 341, II. S. 286. — Betaling fra Kirkerne for Middags- signaler, I. 341, II S. 285. — Beretning om Virksomheden, I. S. 283, II. S. 224, III. S 165—166, IV. S. 221—222. — Lønninger til Bestillingsmænd, I. S. 335, II. S. 281, IV. S. 276. — øvrige Indtægter og Udgifter, I. S. 341, II. S. 286. Avditorium, Benyttelsen af det theologiske Fakultets sædvanlige Avditorium til de filosofiske Forelæsningers Afholdelse, III. S. 11—1% IV. S. 21. — om Tilvejebringelsen af flere Avditorier for Universitetet i den polytekniske Læreanstalts nu værende Bygninger, V. S. 263-281. B b3 Bakteriologi, Dr. med- C. Salomonsen an- tages til i 2 Aar at holde et syste- matisk praktisk Kursus i medicinsk Bakteriologi, II. S. 61—63. — Anskaffelse af Instrumenter og Apparater, II. S. 61—63, IV. S. 8. — Indretningen af et Laboratorium i bo- tanisk Haves Museumsbygning, IV. S. 8, 6 Bakteriologi — Borcks. — fornyet Antagelse af Dr. Salomonsen for 5 Aar, til at holde et systematisk- theoretisk og praktisk Kursus, IV. S. 8. Bevilling af et Beløb til Belysning i Laboratoriets Lokale, V. S. 24. — Beretning om Virksomheden i Labora- toriet for medicinsk Bakteriologi i 1883 - 86, V. S. 233-235. Bandagister, Andragende fra kirurgiske Instrumentmagere og Bandagister om Aflæggelse af en Prøve m. v., II. S. 77—78. Begravelseshjælp til Portneren paa Valken- dorfs Kollegium, til Iljælp til hans Hustrus Begravelse, 1. S. 38H. Belysning, Udgifter hertil, Universitetet, I 8. 349—350, II. S. 293, Kommunitetet (Regensen), 1. S. 376, II. S. 314, polyteknisk Læreanstalt, I. S. 383, II. S. 321. Beneficier ved Universitetet, se Kommu- nitetsstipendium og Regensbeneficium, Kollegierne, Legater og Stipendier, ved polyteknisk Læreanstalt, se P. Benzon, Etatsraadinde, skjænker en botanisk Ilerbariesamling til botanisk Museum, en farmakognistisk Samling og til zoo- logisk Museum en Del Bløddyr, Fiske og Kugle, IV. S. 35—36. Bestillingsmænd, forskjellige ved Univer- sitetet, I. S. 384—386, II. S. 322— 324, III. S. 266—269, IV. S. 276—277, V. S. 293. Se iøvrigt under de viden- skabelige Samlinger. — Udgifter til deres Lønninger, I. S. 335, II. S 280—281, IV. S. 275 - 276. — Understøttelser til dem og deres Enker og Børn, I. S. 384, 38«, II. 324, IV. 276—277, V. S. 293. - tillagt Bestillingsmænd Sygdomshjælp, I. S. 336, III. S. 266. — tillagt en Mand, der havde arbejdet ved Universitetet, Sygdomshjælp, III. S. 266—267. — Gratiale til tvende Bestillingsmænd i Anledning af Universitetets kemiske Laboratoriums 25 Aars Bestaaelse, III. S. 269. — Kommunitetets, Udgifter til deres Lønninger, I. S. 375, II. S. 313, IV. S. 271, V. S. 293. — Gratiale til en Regensgangkone i An- ledning af hendes 25 Aars Tjeneste, IV. S. 271. — Understøttelser til dem, IV. S. 276 -277. — polyteknisk Læreanstalt, Udgifter til deres Lønninger, I. S. 381—382, II. S. 320. — Understøttelse til dem, III. S. 242. Bestyrelsen for den polytekniske Lære- anstalt, se P. Betænkninger, afgivne af den polytekniske Læreanstalts Bestyrelse og Lærere, I. S. 314. II. S. 249, III. S. 241, IV. S. 249, V. S. 262. Bibliothek, Universitetsbibliotheket, se U. — botanisk Have, se B. Birkerods Legat, om Fortrinsretten ogsaa tilkommer Afkom af Stifterens anden Hustrus Søskende, I. S. 184. Bloch, Dr. med., udnævnes til extraordinær Docent i klinisk Kirurgi, V. S. 102, 105. Boghandler, Udnævnelse af Universitets- boghandlere, II. S. 324—325. Boghandlermode, det fjerde skandinaviske, holder sit Aabningsmøde i Universitetets Festsal III. S. 168. Bogholder i Universitetskvæsturen, Skifte i Stillingen. III. S. 265—266. Boglegat, Kommunitetets, Regler for Regn- skabsaflæggelsen af det dertil bevilgede Beløb, I. S. 316—317. — Forandringer i den af Ministeriet fast- satte Fordeling indstilles til Ministeriet, II. S. 128. — de bevilgede Understøttelser bortfalde ved Forandring af Studierne og Bøgerne blive, for saa vidt de ere anskaffede, i samme Tilfælde at tilbagelevere, IV. S. 116. — de studerende have Tilladelse til at kjøbe Bøger for det bevilgede Beløb hos hvilken Boghandler, de selv ønske, IV. S. 117. Bohr, Dr. med. udnævnes til Lektor i Fysiologi, V. S. 104 -105. Bondefogder, Universitetets, Udgifter til deres Lønninger, I. S. 332, II. S. 278. — Kommunitetets, Udgifter til deres Lønninger, I. S. 367, II. S. 305. Borcks Kollegium, Tilladelse for Alummer til at være fraværende fra Kollegiet, I. S. 185. Borck — Botanisk Have, 7 — tilladt en Alumnus, der foruden Plads paa Regen sen i 4 Aar extraordinært havde haft Plads sammesteds i '/2 Aar, at nyde den ham tildelte Fribolig paa Kollegiet i 1 Aar, Y. S. 92. — Ansættelse af en ny Portner, III. S. 267. — Reglement for ham, III. S. 267—268. - tilladt Portneren at bruge Gas til Kog- ning i Anledning af en af Revisionen gjort Udsættelse herom, IV. S. 275. — tilladt Portneren paa Grund af Helbreds- hensyn at tage Ophold uden for Byen i 5 å 6 Uger, V. S. 93. — Understøttelse til Kollegiet af Legaternes Overskudsfond til Dækning af Under- balance paa Grund af Udgifter ved Forandring af Kollegiets Kakkelovne, Y. S. 92. — udnævnte Alumner, I. S. 290, II. S. 229—30, HI. S. 172, IV. S. 228, V. S. 239—240. Botanisk Have, Forhandlinger angaaende Anlæg af en Forbindelsesbane mellem den nu værende Banegaard ved Vesterbro og en eventuel ny Banegaard ved Øster- bro, I. S. 168—169. — Anskaffelse af nye Mikroskoper til den planteanatomiske Undervisning og Væg- tavler med anatomiske og botaniske Afbildninger til Brug ved den plante- anatomiske Undervisning, I. S. 161—162, 339. Bevilling af et Beløb af 400 Kr. til Assistance for Docent Warming til Assistance ved den planteanatomiske Undervisning, I. S 162, 339, V. S. 31, 61. — det overdrages Cand. mag. Samsøe Lund at holde botaniske Forelæsninger for de farmacevtiske studerende og lede Øvel- serne i Mikroskopi og Planteanatomi for disse studerende, II. S. 68, 131. — Ordningen af den øvrige planteanatomiske Undervisning II. 68—69, 131. — Skrivelse fra Docent Warming om den videnskabelige Arbejdskraft ved den botaniske Have til Ordning og Bestem- melse af Havens og Museets Samlinger, II. S. 90—96. — Professor Joh's Langes Skrivelse an- gaaende Professor Warmings Erklæring m. v., IV. S. 31—35. — Professor Warmings yderligere Erklæring, IV. S. 35. — Ansættelsen af en Inspektør, en Biblio- tliekar og Museumsassistent og en Have- assistent, II. S. 96, 131, 281, 284. — Ordningen af de botaniske Forelæsninger for Farmacevterne og Fordelingen af Forretningerne mellem de til Haven knyttede Videnskabsmænd, efter Docent Samsøe Lunds Død, V. S. 27—31, 106. — Professor Warming ansættes som Pro- fessor i Botanik og Direktør for den botaniske Have, IV. S. 8—9, 124. tilladt Professor Warming at forblive i Stockkolm til Efteraars Halvaarets Slut- ning, mod at Inspektør Kjærskou varetog de løbende Forretninger ved Haven og Museet, IV. S. 127. — Gave fra Etatsraadinde Benzon af et botanisk Herbarium, IV. S. 35—36. — Opbevaring af den af Etatsraadinde Benzon skjænkede farmakognostiske Samling i Havens Museum, IV. S. 35—36. — Opbevaring af Værket „Flora Danica*' i Havens Museum, V. S. 60. — Kunstværker af personalhistorisk Be- tydning i botanisk Have, V. S. 4—13. — Instrux for Inspektøren, V. S. 61. — Skifte i Portnerboligen, I. S. 386. — Instrux for Portneren, V. S. 61—62. — Lukningen af Indgangen til Haven fra Østerfarimagsgade V. S. 62—63. — Palmehuset og Væxthusene holdes aabne fra Kl. 2—6 Efterm., V. S. 62—63. — Betalingen for Opbevaring af Kurve, Poser o. s. v. for de besøgende tilfalder Portneren, V. S. 61. — Forhøjelse af Beløbet til Gadefejning, I. S. 323—324, II. S. 283. — Udgifter til Oliemaling og Indsættelsen af nye Spær samt til Henlæggelse af Tjærebeton paa Perronen, II. S. 292. — Universitetet kjendt fritaget for at del- tage i Udgifterne til Brolægningen af Gothersgades Forlængelse, II. S.251—257. — Brolægningen af Østerfarimagsgade, om Universitetets Forpligtelse til at deltage i Udgifterne herved, III. S. 241—246. — Lønninger til Embeds- og Bestillingsmænd samt Arbejdere, I. S. 335, 338—339, II. S. 280—281, 283—284. — Beretninger om Virksomheden, I. S. 261—265, II. S 204—207, III. S. 135—HO, IV. S. 199—202, V. S. 195—202. 8 Botanisk Have — Dagpenge. — øvrige Indtægter og Udgifter, I. S. a3S—33i», II. S. 2^3—'284. Af- og Tilgang i Personalet, I. S. 386, II. S. 96—98, III. S. 137. Botanisk Museum, se under botanisk Ilave. Brolægning, om Universitetets Forpligtelse til at deltage i Udgifterne ved Uro- lægningen af Gothersgades Forlængelse og Dsterfarimagsgade, II. S. 251—257, III. 8. 241—216. Brændsel, Udgifter hertil, Universitetet, I. S. 349, II. '293, Kommunitetet, I S. 371, 376, II. S. 309, polytekniske Læreanstalt, I. S. 383, II. S. 321. Bud ved Universitetsbibliotkeket, Skifte i Stillingen. I. S. 386. ved botanisk Have, Skifte i Stillingen, I. S. 386. ved astronomisk Observatorium, Skilte i Stillingen og Løuningsforhojelso, I S. 386, IV. S. 276. ved mineralogisk Museum, Uevilling til et Bud, II. S. 105—10(5. — i Kvæsturen, Skifte i Stillingen og Lønningsforhøjelse, IV. S. 276. Hjælpe-, for Pedellerne, I S. 11, 200 Kr. bevilgede, II. S. 67, af Universitetets sam- lede Lønningssum bevilgedes yderligere 400 Kr., IV. S. 276. Buggenhagen, Jobs, Mindetale over ham ved Universitetets Reformationsfest 1885 i Anledning af hans 400 Aars Fødsels- dag, V. S. 188. Buhl, I)r. phil., udnævnes til Professor i Theologi, I. S. 189. Buste, af Professor Dr. phil. R Nielsen, skjænkes af Brygger Dr. phil. Jacobsen, III. S. 2. — af Etatsraad Hummel, opstilles paa poly- teknisk Læreanstalt, II. S. 237. — af Professor Sehiødte, skjænkes til zoo- logisk Museum, V. S. 65. Bygningsvæsen, Universitetet, I. S. 321—323, II. S. 2U5-266, III. S. 249—250, IV. S. 236, V. S. 285, Udgifter hertil I. S. 348—349, II. S. 292—293. — Kommunitetets, Udgifter hertil, 1. S. 376 II. S. 314. — polytekniske Læreanstalt, Ud- gifter hertil, I. S. 383, II. S. 321. Bøgers Anskaffelse til trængende studerende, Bevilling hertil af Kommunitetets Midler, Beløbets Fordeling, I. S. 374—375, II. S. 313, III. S. 178, IV. S. 234, V. S. 246. — se iøvrigt under Boglegat. Censorer, faste, ved Universitetet, Udnævnelser, I. S. 189, II. S. 129, 131, V. S. 104, 105. — midlertidig Docent i Plantefysiologi R. Pedersen ikke paa Grund af sin Stilling pligtig til at være Censor ved den lægevidenskabelige Examens botaniske Del," II. S. 63. — Klage over, at en Docent ved en Examen formentlig havde udvist utilbørlig Op- træden, ikke funden beføjet, II. S. 67. Chievitz, Prosector anatomiæ, udnævnes til Lektor I. S. 187—189. Christiansen, Docent, udnævnes til Professor i Fysik, V. S. 26, 106. Clausen, Fuldmægtig, konstitueres som Kasse- kontrolør i Kvæsturen under Kasse- kontrolørens Sygdom, II. S. 323. — udnævnes til Fuldmægtig ved Konsisto- rium, IH. S. 266. Cæciliaforeningen, Tilladelse til at benytte Festsalen til Koncerter, I. S. 324, IV. S. 257, V. 286. D Dagpenge, Forhøjelse heraf for Universitets- forvalteren I. S. 315—316. — Udgifter til Opvarming og Leje af Lo- kaler samt Assistance ved Opkrævningen paa Forvalterens Opkrævningsrejser af- holdes ikke af Dagpengene, I S. 316. Dekaner — Docenter. 9 Dekaner, Valg, I. S. lf-6, II. S. 128, III. S. 76, IV. S. 123, V. S. 99. — kun Professores ordinarii kunne vælges til Dekaner, IV. S. 3—5. 9fl Dekorationsarbejder, Fuldstændiggjørelsen af Dekorationen i Universitetets Festsal med de manglende 4 Malerier, Bevilling til Udførelsen af et Maleri og Konkur- rence om et andet, IV. S. 253—255. — Udgifter til Dekoration, I. S. 350, II. S. 293—294. [Q Djimphna-Expeditionens naturhistoriske Ud- bytte skjænkes til Universitetets Sam- linger, IV. S. 44—46, V. S. 205. — Udgivelse af en videnskabelig Beretning herom, IV. S. 46, V. S. 205—206. id Dispensationer, vedkommende Tillægs- examen, II. S. 70—71. — den filosofiske Prøve, I. S. 147—148, II. S. 71—72, III. S. 13, IV. S. 22, V. S. 49. — de theologiske Examina, I. S. 148—149, II. S. 72, III. S. 13, IV. S. 22—24, V. S. 49—50. — den fuldstændigejuridiskeEmbedsexamen, I. S. 150, II. S. 73, III. S. 16, V. S 50. — — den statsvidenskabelige Examcn, I. S. 149, II. S. 73, III. S. 16, V. S. 50. — — de lægevidenskabelige Examina, I. S. 160, II. S. 74—75, IV. S. 26, V. S. 54—55. — — Skoleembedsexamen, IV. S. 27—28, V. S. 55—56. — almindelig Forberedelses Examen, I. S. 164, 11. S. 76. — — farmacevtisk Examen, I. S. 166. — juridisk Examen for ustuderede, I. S. 164—166, II. S. 76—77, III. S. 57, IV. S. 29, V. S. 56. — — Taiullægeexamen, I. S. 166, II. S. 77, III. S. 58, V. S. 56. — Erhvervelse af Doktorgraden, I. S. 167- 168, II S. 78, III. S. 58, IV. S. 29. — — de lov-eller fuiulatsmæssigeBestemmelser for Legaterne, I. S. 185, II. S. 120, III. S. 68, IV. S 117, V. S. 91—92. — — Kollegierne, I. S. 185, II. S. 120, IV. S. 117, V. S. 92—93. — — Reglement for Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet, III. S 75—76, IV. S. 119—120, V. S. 97. — — den polytekniske Læreanstalts Examina, I. S. 300, II. S. 235—236, III. S. 224, IV. S. 237, V. S. 249. Disputats, Regler for Udleveringen af de Disputatser, deruddelest.il de studerende, V. S. 2. — se i øvrigt akademiske Grader, Doktor- grad og Licentiatgrad. Ditlevsen, Dr. med., Distriktslæge, holder en Række Forelæsninger over Histologi, III. S. 3, 76. Dissektion, Bevilling til Anskaffelse af Apparater til Bevaring af Lig som Materiale ved Forelæsninger samt ved de studerendes Øvelser i Dissektion og kirurgiske Operationer, V. S. 74—75. — Bevilling til konserverende Behandling af Lig som Forelæsningsmateriale, V. S. 75. Docenter, Fortegnelse over Docenter uden kgl. Udnævnelse under Universitetets Udgiftspost 7, I. S. 13—14. — Udkast til Lov om de ved Universitetet ansatte extraordinære Docenters Løn og Embedsbetegnelse, I. S. 15—17, 84—85; Nedsættelse af Udvalg, I. S. 81—82, 85; Skrivelse fra det theologiske Fakultet, I. S. 85—86, fra det rets- og stats- videnskabelige Fakultet, I. S. 86—87, fra det lægevidenskabelige Fakultet, I. S. 87—88, fra det filosofiske Fakultet, I. S. 88—89, fra Konferensraad Madvig og Professor Ussing, I. S. 89—92, fra Docent Sundby, I. S. 92-—93, fra Docent Brynjulfson, I. S. 93—96, fra det mathe- matisk-naturvidenskabelige Fakultet, I. S. 96—97, fra Docent Warming, I. S. 97—99, fra Docent R. Pedersen, I. S. 99—100, fra Docent Løffler, I. S. 100, fra det mathematisk-natnrvidenskabelige Fakultet, I. S. 100—101 , Betænkning fra Udvalget, I. S. 101—124, Fortegnelse over Udgifter til Lønninger uden for de normerede Lærerkræfter, I S. 124—126, Opgjørelse over Forøgelser af Udgifterne i Medfør af „Forslag til Lov om Universitetets Lærerkræfter", I. S. 127— 128, Forslagets Forelæggelse for Lærer- forsamlingen m. v., I. S. 128, Forslag til Lov om Universitetets Lærerkræfter, I. S. 129—131, Forslag til Lov om de Universitetet, Kommunitetet og den poly- tekniske Læreanstalt vedkommende Løn- ningsforhold, I. S. 131—135, Bemærk- ningerne til Forslaget, I. S. 136—139, 10 Docenter. Forslagets Forelæggelse for Rigsdagen, I. S. 139. — Andragende fra Konsistorium til Mini- steriet om, at Lønningen for Docenter sættes til mindst 2000 Kr., I. S. 191, II. S. 65. — Andragende om, at Docenterne Dr. Sund- by, J. Lange, Dr. V. Thomsen og Dr. Wimmcr udnævntes til extraordinære Professorer, II. S. 57—58. en midlertidig Docent i Plantefysiologi, ikke pligtig til i Embeds Medfør at være Censor ved dcnla'gevidenskabeligp Forbe- redelses-Examens botaniske Del, II. S. 63. Besættelse af en midlertidig Docent- plads i dansk Filologi nden at Konsi- storium eller Fakultetet blev hørt, Skri- velse beroui til Ministeriet fra Konsisto- rium, 111. S. 7—9 Forpligtelse for de fungerende l'nder- versitetslærere i Filosofi til at holde de i Adg. 25. Oktober 1883 Afsnit D. § 2 omhandlede Forelæsninger, Examinato- rier og Skriveøvelser i Pædagogik, III. S. 54—55. — Inspektorerne ved zoologisk Museum ere ikke i Kraft af deres Forelæsningspligt at anse som Docenter ved Universitetet, IV. S. 10—17. — Delingen af Forretningerne mellem Uni- versitetets Professor i Fysik og Lære- anstaltens Docent i Fysik, V. S. 20—27. — Docent Høffding overtager Examina- tionen ved den filosofiske Prøve under Professor R. Nielsens Sygdom, I. S. 147. — et Andragende fra Literat N. N. om at inaatte holde Forelæsninger om »den nyeste Retning i den danske Literatur« afslaaet, I. S. 161. — Docent Buhl deltager i Bedømmelsen af den skriftlige og mundtlige theologiske Examen under Professor Scharlings Fra- værelse, I. S. 148. — Dr. med. Edm Hansen Grut ansat som midlertidig Docent i Ofthalmologi og Medlem af det lægevidenskabelige Fa- kultet, I. 150—159, 190. — Dr. med. O. Bloch og Prosektor Chievitz overtage Ledelsen af Undervisningen i Anatomi under Vakancen efter Professor Schmidts Død, I. S. 186—187. — Dr. med. Haslund udnævnes til Overlæge ved Kommunehospitalet og bliver der- ved midlertidig Docent ved Universitetet, I. S. 1*9 og Anmærkning. — overdraget Dr. pliil. Siesbye at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser inden for den klassiske Fi- lologis Omraade, I. S. 142—143, 190. — Cand. mag. Verner ansat som en extra- ordinær Docent i de slaviske Sprog og slavisk Literatur, I. S. 143—144, 190. — Dr. pliil. Loffler, Fornyelse for 5 Aar at holde Forelæsninger i Geografi samt Forhøielse af Honorar, I. S. 190. overdraget Cand. mag. & polit. Wester- gaard at holde statsvidenskabelige Fore- læsninger med Forpligtelse til at del- tage i Arbeidet ved den statsvidenska- belige Examen, II. S. 58—61, 129. — overdraget Dr. med. C. Salomonsen for 2 Aar at holde et systematisk praktisk Kursus i Bakteriologi, II. 61—63, 129. — Docent Høffding og Dr. Kromann holde Forelæsninger i Filosofi under Profes- ■ sorerne Nielsens og Ileegaards Syg- dom. II. S. 63—65. — overdraget Dr. pliil. Kroman at holde filosofiske Forelæsninger og deltage i Arbeidet ved filosofisk Examen, I. S. I 65, 130, III. S. 13. — Professor, Dr. pliil. Y. Schmidt ansat til at holde Forelæsninger over Ægyp- tologi og Assyriologi, II. 65, 130. — overdraget Dr. pliil. Wilkens at holde Forelæsninger over Filosofi og Sociologi, II. S. 65, 130. — Cand. mag. Samsøe Lund antaget til at holde botaniske Forelæsninger for de ; formacevtiske studerende og lede Øvel- serne i Mikroskopi og Planteanatomi for disse studerende, II. 67 — 68, 131. — Ledelsen af den planteanatomiske Un- dervisning overdraget til Dr. pliil. O G. \ Petersen, II. S. 68—69, 131. — overdraget Adjunkt Jungersen i 2 Aar at holde de Etatsraad Steenstrnp paa- hvilende Forelæsninger for de medicinske ; studerende til deres Forberedelses-Exa- men, II. S- (59 — 70. — Professor Sthyr overtager Lærerposten i Homiletik ved Pastoralseminariet, I. i S. 144—145, 191. Professor Matzen overtager Lærerposten i Kirkeret ved Pastoralseminariet, II. S. 128-129. Docenter Doktorgrad. 11 overdraget Cand. phil. Saaby at holde Forelæsninger over dansk Filologi, II. S. 130, III. S. 7—9. Cand. med. R. Pedersen udnævnes til extraordinær Docent i Plantefysiologi, II. S. 131. overdraget Dr. med. Ditlevsen at holde Forelæsninger i et Halvaar over Histo- logi, III. S. 3, 76. overdraget Dr. phil. Rosenberg for 2 Aar at holde Forelæsninger over dansk Lite- raturhistorie, III S. 3—7, 77. overdraget Dr. phil. Paludan for 2 Aar at holde Forelæsninger over dansk Lite- raturhistorie, III. S. 3—7. 77. Dr. phil. II. Møller udnævnes til nor- meret Docent i tysk Sprog og Literatur, III. S. 9-10. Andragende fra Dr. phil. Fistaine om Honorar for Forelæsninger over Italiensk og Spansk afslaaet, III. S. 11. Forelæsninger i Pædagogik af de filo- sofiske Universitetslærere, III. S. 54—55 overdraget Dr. med. C. Salomonsen for 5 Aar at holde et systematisk theoretisk og praktisk Kursus i Bakteriologi, IV S. 8, 123. overdraget Dr. Torp i et Halvaar at holde Forelæsninger over Kirkeretten i Pastoralseminariet i Stedet for Professor Matzen, IV. S. 131. Andragende fra Dr. Secher om at blive beskikket som Docent i nordisk Rets- historie, V. S. 17-19. Dr. med. O. Bloch udnævnes til extra- ordinær Docent i kirurgisk Klinik og Medlem af det lægevidenskabelige Fa- kultet, V. S. 20-23, 101 -102, 105. Andragende fra Dr. Rønning om Hono- rar for Forelæsninger over dansk Lite- raturhistorie, V. S. 24. overdraget Dr. Paludan indtil videre at holde Forelæsninger over dansk Litera- turhistorie, V. S. 25, 105. Honorar til Adjunkt Jungersen for at fungere som Medhjælper ved Undervis- ningen i Zoologi, V. S. 25-26. Cand. mag. Prytz ansat som Lærer i Fysik' ved den polytekniske Læreanstalt med Forpligtelse til at holde de ved Uni- versitetet reglementerede Forelæsninger over Fysik for lægevidenskabelige og far- macevtiske studerende m. v., V. S. 27,106. — Dr. phil. O. G. Petersen holder botaniske Forelæsninger for de farmacevtiske stu- derende m. v. under Docent Samsøe Lunds Sygdom, V. S. 30 31, 109. — overdraget Dr. phil. O. G. Petersen at holde Forelæsninger for de farmacevtiske studerende og lede Øvelserne i Mikro- skopi og Planteanatomi for disse stu- derende, V. S. 30, 106. — Forhandlinger om Docent Warnings Op- tagelse som Medlem af det mathematisk- naturvidenskabelige Fakultet, I. S. 192. — Docent Løffler indtræder som Medlem af det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, IV. S. 9—10, 123. — Docent Verner indtræder som Medlem i det filosofiske Fakultet, II. S. 67. - Dr. phil. Høffding, Forhøjelse af Hono- rar for filosofiske Forelæsninger, I. S. 192. — Dr. phil. Warming, Forhøjelse af Honorar for Forelæsninger over Planteanatomi, I. S. 194. — Dr. phil. Wilkens, Forhøjelse af Honorar for Forelæsninger i Filosofi og Socio- logi, II. S. 130, III. S. 78. — Docent Wimnier tillagt pensionsberettiget Lønningstillæg, III. S. 78. — Docent V. Thomsen tillagt pensionsbe- rettiget Lønningstillæg, III. S. 78. — Professor, Docent Schmidt, Forhøjelse af Honorar for Forelæsninger i Ægyp- tologi og Asyriologi, III. S. 78. — Docent R. Pedersen tillagt pensionsbe- rettiget Lønningstillæg, III S. 79. — Docent Sundby tillagt forhøjet Ltmnings- anciennitet, IV. S. 125. , — Docent Verner, tillagt et ikke pensions- berettiget Lønningstillæg, IV. S. 125. — Docent Løffler, tillagt et ikke pensions- berettiget Lønningstillæg, IV. S. 127. — Docent Siesbye, Forhøjelse af Honorar, V. S. 107. — Docent Saaby, Forhøjelse af Honorar, V. S. 107. — normerede og extraordinære Docenter, Anciennetets Fortegnelse, IV. S. 129. — midlertidige Docenter, Fortegnelse, IV. 130. Doktorgrad, Fortegnelse ovec danske Dok- torer (Licentiater), der have erhvervet eller erholdt tildelt Grader ved Kjøben- havns Universitet, V. S. 112-121. b 12 Doktorgrad - Elers. — Fortegnelse over fremmede Videnskabs- mænd, der ere tildelte Grader ved Kjø- benhavns Universitet, V. S. 122- 123. — Fortegnelse over Danske, som have er- i hvervet eller erholdt tildelt Grader ved j fremmede Universiteter. V. S 123—125. — tilladt en Cand. polyt. at disputere for den filosofiske Doktorgrad, dog ikke over den indsendte Afhandling, da denne væ- sentlig var teknisk. I. S. 168. — tilladt en Cand. pliil. at disputere for den tilosotiske Doktorgrad, uden forinden at have underkastet sig Magisterkon- ferens eller Embedsexamen, 1 S. 168. — Dr phil. Warming fungerer som den eue Opponent ex officio ved det mundtlige Forsvar for den filosofiske Doktorgrad, I. S. 168. — et Andragende om at inaatte lade Af- handlingen trykke paa Tysk afslaaet, III. S. 58. — den theologiske Doktorgrad ved Æres- diplom udeu foregaaende Disputats med- delt Biskop Balslev i Anledning af hans 50 Aars Jubilæum, II. S. 78. — Dispensationer med Hensyn til Erhver- velsen, I. S. 167, II S. 78, III. S. 58, IV. S. 29. — stedfundne Promotioner, I. S. 256 — 258, II. S. 199 -200, III. S. 129—131, IV. S. 194—195, V. S. 186—188. — se iøvrigt under akademiske Grader. Dyrtidstillæg til Universitetets Embeds- og Bestillingsmænd, I. S. 329, 351, II. 275, 295. — til polytekniske Læreanstalts Embeds- og Bestillingsmænd, II. S. 321. Edinburgh, Adresse til Edinburghs Univer- sitet i Anledning af dets 300 Aars Ju- belfest samt Afsendelse af en Delegeret, III. S. 167—168. — Rejseudgifter til en Delegeret, III. S. 168. — modtaget Erindringsskrifter i Anledning af Jubelfesten, IV. S 114. Efori, Konstitution under Eforis Frarærelse, I. S. 286. — Udnævnelser til og Forandring i Efo- rierne, I. S. 286—287, II. S. 226, IV. S. 224, V. S. 236. — Regnskaberne over normal-anatomisk Samling og over særlige Udgifter ved det lægevidenskabelige Fakultet, Skifte i Eforiet derfor, I. S. 160. Ettertryk, om Beskyttelse mod Eftertryk af Skrifter og Oversættelser af disse, ud- givne i Tyskland, under Forudsætning af Gjensidighed, IV. S. 111 -114. Egeslevmagle Kirke, Flytning af en Rune- sten, IV. S. 255. — Anskaffelse af et nyt Orgel, IV. S. 255. Eichels Legat, Forandring i Fundatsen, I. S. 180 -183. Eiendomsret, literær, om Beskyttelse r.iod Eftertryk af Skrilter og Oversættelse af disse, udSivne i Tyskland, under Forud- sætning af Gjensidighed. IV. S. 111—114. — Universitetets, til den polytekniske Lære- anstalts nu værende Bygninger, V. S. 263 —281. Elers Kollegium. Konstitution af Efor under Efori Fraværelse, I. S. 286. — Inddragelse af Alumnernes Stipendier med Undtagelse af det Uldallske Legat, III S. 68. de stipendieløse Kontubernalpladser stil- les under lige Vilkaar med Alunmus- pladserne, III. S. 68. — Indehaverne af de stipendieløse Ene- pladser erlægge 5 Kr. maanedlig til Kolle- giets Kasse, 111. S. 68. — Kollegiets Portner og dets Karl lønnes af Kollegiets Kasse, III. S. 68. — til Kollegiets Læsestue udbetales 60 Kr. hvert Fjerdingaar af Kollegiets Kasse, III. S. 68. — Kollegiets Regnskab slutter sig til Ka- lenderaaret, III. S. 6S. — af Legaternes Overskudsfond ydes et aarligt Tilskud af 180 Kr. til Kollegiets Kasse, III. S. 68. — den Familien Elers tilkommende Nomi- nationsret anerkjeiult for en dertil ved Dødsfald berettiget, IV. S. 117. — nægtet en Alumnus, der havde gjort sig skyldig i Uordener, at blive boende paa Kollegiet, IV. S. 117. Elers — Examensbeviser. 13 — taget Forbehold med Hensyn til Konsi- storiums Ret til ikke at udnævne ukva- lificerede Ansøgere, der indstilles af de Nominationsberettigede, V. S. 93. — Understøttelse af Legaternes Overskuds- fond til Dækning af Underskud paa Grund af Byggeforetagender, Y. S. 93. — Kollegiet betaler Skatter af Portnerens Lejlighed, Revisionsudsættelse heroin, V. S. 93. — udnævnte Alumner, I. S. 290, II. S. 229 —230, III. S. 172, IV. S. 228, V. S. 240. — Rejsestipendium, tilladt en Stipen- diat at nyde Lodder for December og Juni Terminer, uanset, at han først ved Udgangen af August vilde kunne til- træde sin Rejse, III. S. 68. Embedsexamen, nægtet en theologisk Kan- didat, der var ordineret, atter at ind- stille sig til theologisk Embedsexamen, I. S. 148—149 — Indførelse af ny Skoleembedsexaminer og Ophævelse af den filologisk-historiske Skoleembedsexamen, III. S. 17-55. — Forslag til Reform af Universitetets Embedsexamina, Y. S. 31 - 48. — Tilladelse til at indstille sig uden at have hørt Forelæsninger, I. S. 150, III. S. 11. — det tilkommer Fakulteterne at afgjøre, at dispensere fra Fordringen om, at den, der vil indstille sig til nogen Univer- sitetsexamen, skal have hørt de befalede Forelæsninger, III. S. 11. — se iøvrigt under de enkelte Embeds- examiner. Embedsboliger, den af den anatomiske Do- cent benyttede Fribolig paa kirurgisk Akademi anset som Embedsbolig for Do- centen -i praktisk Anatomi, I. S. 194. — Istandsættelse af denne Bolig, I. S. 322. — fastsat, at den af Professor Panum be- nyttede Bolig paa kirurgisk Akademi skal være Embedsbolig for Docenten i Fysiologi, V. S. 109 — 111. — Forslag fra Bestyreren af mineralogisk Museum om Afgivelsen af Bestyrerens Embedsbolig til Brug for Museet, IV. S. 47-50. Embedsmænd ved Universitetet, Udgifter til deres Lønninger, I. S. 334, 335, 345, II. S. 280—281, 289. — Dyrtidstillæg, I. S. 351, II. S. 295. — ved Kommunitetet, Udgifter til deres Lønninger, I. S. 375—376, II. S. 313. — ved polyteknisk Læreanstalt, Udgifter til dens Lønninger, I. S. 381—382, II. S. 320. — Dyrtidstillæg, II. S. 321. Embeds- og Personalforhold. se Personal- forhold. Eneværelser, Indretningen af flere Ene værelser paa Regensen, V. S. 98. Enkekasse, Professorernes, Opgjørelse af dens Status, Enkepensionerne ikke for- højede, I. S. 146. — Eforen skal have Underretning om An- sættelsen af de Universitetslærere, der ere forpligtede til at indtræde som In- teressenter, III. S. 3. — Stiftelsen af Etatsr., Bygningsinspektør IlansensLegat til Enkekassen, V. S.77—78. Erslev, Dr. phil., udnævnt til Professor i Historie, II. S. 130. Ex amen ved Universitetet, juridisk Examen fortsat i Februar, I. S. 149, III. S. 16. — juridisk Examen fortsat i Marts, II. S. 72* — Forandring af Hovedkarakterens Bereg- ning ved den juridiske Examen og den statsvidenskabelige Examen, III. S.13—16. — Ordensbestemnielser for de under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet hørende Examiner, IV. S 24 — 25. — juridisk mundtlig Examen begyndt i Maj, I. S. 149, II. S. 72. — Forandringer med Hensyn til Prøven i patristisk Latin, II. S. 72. — ved Resol. 19. December 1882 fastsat, at et Kursus i Ofthalmalogi skal være gjennemgaaet, førend de studerende kunne indstille sig til lægevidenskabelig Embeds- examen, II. S. 74. — Andragende om Aflæggelse af en Fag- prøve for Bandagister, II. S. 77—78. — kgl. Anord. 12. Maj 1882 om Kvinders Adgang til at underkaste sig almindelig Forberedelsesexamen, I. S. 162—164. — kgl. Anord. 25. Oktober 1883 om Indførelse af Skoleembedsexaminer, III. S. 28—38. — kgl. Resol. 10. Oktober 1883 om. at Per- soner, der ere faldne igjennem til ju- ridisk Examen, først kunne indstille sig efter 1 Aars Forløb, III. S. 55—57. ~ se iøvrigt under de enkelte Examina. — Overskud af Examensgebyr og Immatri- kulationsgebyr, I. S. 333, II. S. 272—273. — ved polyteknisk Læreanstalt, se under polyteknisk Læreanstait. Examensbeviser, det skal paases, at de til Universitetet indkomne Examensbeviser 14 Examensbeviser — Festsal. erc stemplede, Stempelmærkerne kunne j — Udgifter hertil. I S. 383, II. S. 321. kasseres af vedkommende Embedsmænd, Extraordinære Udgifter ved Universi- I. S. 146-117. tetet, I. S. 350-351, II. S. 294—295. Exknrsioner ved polyteknisk Læreanstalt. — ved Kommunitetet,I.S. 376, II. S. 314. I. S. 303—304, II. S. 238, III. S. 227. i — ved polyteknisk Læreanstalt, I. S. IV. S. 238, V. S. 252. 383, II. S. 321. F. Fakultet, Indgivelse af Andragender fra | Universitetets Lærere til Ministeriet skal ske gjennem Fakultet og Konsistorium. I S. 146, II. S. 58, III. S. 3. — 6e iøvrigt under de enkelte Fakulteter. Farmacevtisk Examen, eftergivet en stu- derende den Examinatorerne tilfaldende Andel af Gebyret for Examen, I. S. 166. — Tilladelse for studerende, der havde gaaet i lærde Skoler, at indstille sig uden at underkaste sig Forberedelses- examen, I. S. 166. — kgl Anordn. 17. November 1882 om An- vendelse af andre Karakterbetegnelser. V. S. 171. — Oversigter og Karakterfortegnelser, I. S. 245. II. S. 189, III. S. 119-120, IV. S. 178—179, V. S. 171-172. Farmakologisk Samling, Forhøjelsen af Normalsnmmen, I. S. 170- 179. — Enkefru Benzon skjænker en farmakog- nostisk Samling, IV. S. 36, 222. — Beretninger om Virksomlieden, I. S. 283, II S. 224, III. S. 166, IV. S. 222, V. S. 233. Faxe Kirke, Tilskud til Anskaffelse af et nyt Orgel, II. S. 266-68. — Opførelse af et Ligkapel, V. S. 284. — Reguleringsarbeider paa Faxe Kirke- gaard, V. S. 286. Fest, I'rogrammet skrevet og Talen ved Re- formationsfesten 1883 holdt af en Tlieo- log, i Anledning af 400 Aarsdagen for Luthers Fødsel, II. S. 78, III. S. 131 —132. — tilladt, at Musikledsagelsen ved Refor- mationsfesten sker ved 6 Strygeinstru- menter, III. S. 58. — til Erindring om Holbergs 200 Aars Fød- selsdag, IV. S. 29-30, 196. — Opstilling af Holbergs Statue i Fest- salen denne Dag, IV. S. 29. — Kantate til Holbergfesten, IV. S. 30. — Udgifter ved samme Fest, IV. S. 30. — Forhojelse af Beløbet til Studentersang- foreningen for Udforeisen af Kantaterne ved Universitetsfesterne, til Vederlag for Solosang, IV. S. 30, 257. — Mindetale over Johannes Bugenhagen ved Reformationsfestcn 1885 i Anledning af dennes 400 Aars Fødselsdag, V. S. 188. — til Erindring om Kirkens Reformation, I. S. 258, II. 201, III. S. 132, IV. S. 196, V. S. 188. — i Anledning af Kongens Fødselsdag, I. S. 258, II. S. 201. III. S. 132, IV. S. 196, V. S. 188. — ved fremmede Universiteter, I. S. 286, II. S. 226, III. S. 167—168. IV. S. 224, V. S. 236. — om Programmerne ved Festerne, se under P. Festsal. Fuldstændiggjørelsen af Dekora- tionen, Udførelsen af et Maleri af Bloch og Konkurrence om et Maleri, IV. S. 253—255. — Fortegnelse over Malerierne i Salen, V. S. 15. — dens Benyttelse til Rigsdagens Aabnings- møder, IV. S. 257, V. S. 28J. — dens Benyttelse til Udstilling af Skiz- zerne til Statue af Holberg, I. S. 321. — dens Benyttelse til et almindeligt Møde af Kjobenhavns Læger, I. S. 324. — overladt Kobberstikker Ballin til Fore- tagelse af Arbejder ved Gjengivelse i Kobberstik af Malerier i Festsalen, I. S. 324. — den internationale lægevidenskabelige Kongres holdt sine Møder i Festsalen, III. S. 168. Festsal — Filosofiske. 15 — det fjerde skandinaviske Boghandler- møde holdt sit Aahningsmøde i Salen, j III. S. 168. — den evangeliske Alliance^holdt sit Vel- i komstmøde i Salen, III. S. 168. — dens Benyttelse til Koncerter, I. S 324, j III. S. 251, IV. S. 257. V. S. 286. I Filologisk-historisk Skoleembedsexamen, Be- skikkelse af faste Censorer, II. S. 131. — dens Ophævelse og Indførelse af nye Skoleembedsexamina, III. S. 17—55. — Karakterfortegnelser, I. S. 238—240, II. S. 182, III. S. 114—115, IV. S. 170—171, V. S. 164. — skriftlige Opgaver, I. S. 248—249, II. S. 192—194, III. S. 122—123, IV. S. 181 —182, V. S. 174. Filosofiske Forelæsninger, Omlægning af de for Forelæsningerne fastsatte Timer, III. S. 11—13. — Benyttelsen af det theologiske Fakultets Avditorium til de filosofiske Forelæs- ningers Afholdelse, III. S. 11—13, IV. S. 21—22. — Docent Høffding og Dr. Kroman holder Forelæsningerne under Professorerne Nielsen og Heegaards Sygdom, II. S. 63-65. overdraget Dr. phil. Kroman at holde filosofisk Examen og deltage i Arbejdet ved filosofisk Examen, II S. 65, 130, III. S. 13. Andragende om, at der maatte blive givet Dr. "\\ ilkens Bemyndigelse til at deltage i Besørgelsen af det filosofiske Kursus m v. III. S. 10—11. — anmeldte og holdte, 1 S. 197—198, 203—204, II S. 136—138, 141—142, III. S. 83—85, 88—90, IV. S. 133—135, 140—142, V. S. 128—130, 131—136. — Examen, Docent Høffding overtager Examinationen under Professor R. Nielsens Sygdom, I. S. 147, II. S. 71. — om at tage den 1h Aar efter Afgangs- examen, I. S. 147—148, II. S. 71—72, III. S. 13, V. S. 49. — extraordinær, paa Grund af Indkaldelse til militær Tjeneste, II. S. 71, V. S 49. — Andragende om at maatte tage den umiddelbart efter Afgangseiamen af- slaaet, IV. S. 22. — Bemyndigelse for Fakultetet til at be- vilge Andragender om at maatte indstille sig til extraordinær Prøve paa Grund af Indkaldelse til militær Tjeneste eller fra studerende, der have taget Afgangs- examen i Januar, til at indstille sig i den paafølgende Sommer, IV. S. 49. — Oversigter og Karakterfortegnelser, I. S. 225—227, II. S. 165—168, III. S. 99 —102, IV. S. 152—155, V. S. 148—150. — Fakultet, overdraget Dr. phil. Siesbye at holde sproglige og exegetiske Fore- læsninger og Øvelser inden for den klas- siske FilologisOmraade, I.S. 142—143,190. — Cand. mag. Verner ansat som extra- ordinær Docent i de slaviske Sprog og slavisk Literatur, I. S. 143 —144, 190. — Docent Høffding udnævnt til Professor i Filosofi, 11. S. 65, 130. — overdraget Dr. phil. Kroman at holde filosofiske Forelæsninger, II. S 65, 130. — Dr Joh's. Stenstrup udnævnt til Professor Rostgardianus i nordisk Historie og nordiske Antikviteter, II. S. 65, 130. — Dr. phil. Erslev udnævnt til Professor i Historie, II S. 130. — overdraget Professor, Dr. V. Schmidt at holde Forelæsninger over Ægyptologi og Assyriologi, II. S. 65, 130. — overdraget Dr. Wilkens at holde Fore- læsninger over Filosofi og Sociologi, II. S. 65. — overdraget Cand. phil. Saaby at holde Forelæsninger over dansk Filologi, II. S. 130, III. S. 7—8. — Docent, Dr. Kroman udnævnt til Pro- fessor i Filosofi, 111. S. 76. — overdraget Dr. Rosenberg at holde Forelæsninger over dansk Literatur- historie, III. S. 3—7. 77. — overdraget Dr. Paludan at holde Fore- læsninger over dansk Literaturhistorie, III. S. 3—7. 77, V. 25, 125. — Dr. II. Møller udnævnt til normeret Docent i tysk Sprog og Literatur. III. S. 9-10, 77. — Docent Dr. Wimmer udnævnt til Pro- fessor i de nordiske Sprog, V. S. 105. — Docent Verner optaget som Medlem, II. S. 67. — Dekanvalg, I. S. 186, II. S. 1?8, III. S. S. 76, IV. S. 123, V. S. 99. — Afgang og nye Udnævnelser, I. S. 190, II. S. 130, III. S. 76—77, V. S. 105—106. — andre Personalia, I. S. 192, IT. S. 132> 16 Filosofiske — Forelæsninger. III. S. 77—79. IV. S. 125—126, V. S. 1 107-108. Fiskeklassen, dens Henlæggelse fra zoologisk Museums 2den Afdeling til dets første Afdeling, IV. S 4i, V. S. 203. Flid, Regler for det Bevis for Flid, som det paahviler Kommunitetsalumnerne at frem- lægge, V. S. 97—98. Flora Danica, de til Værket henhorende Kobberplader opbevares i den botaniske Haves Museumsbygning, V. S. 00. Flytning eller Omdannelse af det kgl. Frederiks Hospital og den kgl. Fødsels- og l'lejestiftelse, IV. S. 50—105. Forberedelses ExameH, kgl. Adg 12. Maj 1882 om Kvinders Adgang til at under- kaste sig den ved kgl. Adg 30. August 1881 indrettede Forberedelses Examen, I. S. 162—164. — nægtet en Examinand, der var bleven ; rtjicerct ved Forberedelses Examen af; lavere Grad at blive omexamineret i 2 j Fag, men tilladt Omexamination i alle I Fag paa Grund af Sygdom, I. S. 164 — extraordinær Forberedelses Examen af lavere Grad afholdt sidste Gang i Juni j 1883 for dem, der havde indstillet sig i Januar s. A., men ikke bestaaet, II. S. 76. — Forslag om Erstatning til Pedellerne for Tab i Indtægt ved Sammensmeltningen af de 2 Afgangsexamina for Realdisciple af lavere og højere Grad samt de tvende almindelige Forberedelses Examina af lavere og liøjeie Grad ved Universitetet til en enkelt almindelig Forberedelses Examen, III. S. 266. — Andragender om at indstille sig til juridisk Examen for ustuderede paa Grundlag af Forberedelses Examen af lavere Grad, I. S. 165, II. S. 76—77, III. S. 57. — Fremstillingen af Sager om Forberedelses Examen optages ikke i Aarbogen, da den ikke længer er Univcrsitets-Examen, I. S. 1C4. — Oversigter og Karakterfortegnelser, I. S. 241—245, II. S 186—189. — lægevidenskabelig, se L. Forelæsninger vedUniversitetet, Ansøgninger j fra Universitetslærere om Fritagelse for at holdeForelæsninger indsendes gjennem Konsistorium til Ministeriet, I. S. 146, III. S. 3. — Tilvejebringelse af Oplysninger om Fre- 1 kvensen af Tilhørere, der ikke vare studerende, IV. S. 21—22. — Tobakrygning maa ikke finde Sted under Forelæsningerne, IV. S. 22. — Omlægning af Tiden for de filosofiske Forelæsninger, III. S. 11—13. — Benyttelsen af det theologiske Fakultets sædvanlige Avditorium til de filosofiske I Forelæsningers Afholdelse, IV. S. 21—22. — Inspektorernes Forpligtelse til at holde j Forelæsninger, IV. S. 10—17. — Tilvejebringelsen af flere Avditorier til Universitetets Forelæsninger i den nu værende polytekniske Læreanstalts Byg- 1 ninger, V. S. 263—281. — Tilladelse til at indstille sig til Embeds- I examen uden at have hørt Forelæsninger, I. S. 149, 150. III. S. 11. — Tilladelse til at indstille sig til filosofisk Prøve uden at have hørt de fpreskrevne Forelæsninger, I. S. 147—148. — Andragender om at indstille sig til 1 Examina uden at have hørt Forelæsninger afgjøres af Fakulteterne, III. S. 11. — Andragende fra en Literat om at holde Forelæsninger over den nyeste Retning i i den danske Literatur nægtet paa Grund af manglende Oplysninger. I. S. 161. — Ordningen af de filosofiske Forelæsninger under Sygdom, deres Dublering, II. S. 1 63—65. — Forelæsninger i Ofthalmologi, I. S. 150— 159, II. S. 73—74. — sproglige og exegetiske inden for den klassiske Filologis Omraade, I. S. 112 —143. over slavisk Sprog og Literatur, I. S. 143—144. — over det gamle Testamente, 1. S. 189. — statsvidenskabelige, II. S. 58—61. — over medicinsk Bakteriologi, II.S. 61—62- — over Filosofi, II. S. 63—65. — over Filosofi og Sociologi, II. S 65. — over Ægyptologi og Assyriologi, II. S. 65. — over Zoologi, II. S. 70—71. — over dansk Filologi, II. S. 130, III. S. 7-9. — over Histologi, III. S. 3. — over dansk Literaturhistorie, in. S. 3—7. — ov(r Pædagogik, 111. S. 54—'5. Forelæsninger - Fossiske. 17 — — over kirurgisk Klinik, V. S. 23. — — over Botanik forfarmacevtiske studerende, Forslag om Honorarets Afholdelse af den polytekniske Læreanstalt, II. S 67—G9. — — Opgjørelser over Frekvensen af Tilhørere, der ikke vare studerende, IV. S. 144, Y. S 139. — — Oversigter over Benyttelsen, 1 S 206, II. S. 144, 111. S. 90—91, IV. S. 143—144, V. S. 138. — — Fritagelse for at holde, I. S. 191—192, 194, II. S. 132, III. S. 78—79, IV. S. 124, 126—127, V. S. 106—108. — — anmeldte og holdte, I. S. 194—205, II. S. 134—143, III. S. 81-91, IV. S. 130—143, V. S. 126—137. — — ved polyteknisk Læreanstalt, Trykning af disse, I. S. 299-300, II. S. 233, III. S. 220—221, IV. S. 236, V. S. 248—249. — — nyt Reglement for Læreanstalten, Pro- gram forUndervisningen, III. S. 180—218. — — forskjellige Bestemmelser med Hensyn til deres Besørgelse, II. S. 233—231, III. S. 219—220, IV. S. 237, V. S. 248—250. — — anmeldte og holdte, I. S. 302—303, II. S. 237—238, III. S. 226—227, IV. S. 238 -240, V. S. 251—252. — — Betaling for Benyttelsen, I. S. 380, II. S. 319, III. S. 182. lolForelæsningsplaner for det rets- og stats- videnskabelige Fakultet, approberede, II. S. 133, III. S. 80, V. S. 125. wlForfatterret, Beskyttelse for denne i For- hold til Tyskland, IV. S. 111—114. lolForholdsregler for Regensalumnerne, Tillæg hertil, III. S. 68—74. lolFormue, Universitetets, om Tilveje- bringelsen af Ligevægt mellem Univer- sitetets Indtægter og Udgifter, Ned- sættelse af en Kommission, II. S. 1—3, Kommissionens Betænkning, II. S. 3—48, Jordebogsindtægter, II. S. 4—6, Kapital- formue, II. S. 6—8, Universitetets retlige Stilling til Universitetsformuen, II. S. 8—13, Renteindtægt af Legater, II. S. 13—14, Kommunitetsformuens retlige Stilling og Universitetets Forhold til disse Midler, II. S. 14 ff., Kommunitetets Formue, II S. 14—16, Kommunitetets Bidrag til Universitetet, II S. 16—24, Finansernes Tilskud til Universitetet, II. S. 24—30, Udgifterne ved botanisk Haves Flytning og den nye Have, II. S. 31—35, Indlemmelsen af de kgl naturhistoriske Samlingeri det zoologiske og det mineralogiske Museum, II. S. 35—39, Kommissionens Forslag til Lov om Tilvejebringelsen af Ligevægt mellem Universitetets Indtægter og Udgifter, II. S. 39—18, Opgjørelse af Universitetets Indtægter og Udgifter, II. S. 48—54, Forelæggelse for Rigsdagen af Forslag til en Lov, II. S. 54—56. — Udlaan af Universitetets ogKommunitetets Midler ogsaa til kirkelige eller Skole- væsenets Fremme sigtende Foretagender, II. S. 257-259. — Universitetets Kapitalformue, I. S. 351, II. S. 296. — Renter af denne, I. S. 332, II. S. 279 — den med Universitetet forbundne Legat- masses, I. S 352, II. S. 297, III. S. 251, IV. S. 258, V. S. 286. — Frue Kirkes og de med samme for- bundne Legaters, I. S. 357. — Kommunitetets, I. S. 377, II. S. 315. — Renter af denne, I. S. 368, II. S. 305. — J. L. Smiths Legats, I. S. 363, II. S. 301, III. S. 264, IV. S. 269, V. S. 291. — polytekniske Læreanstalts, I. S. 384, II. S. 322. Forpagtning af en Universitetet tilhørende Jordlod, III. S. 250. Forretningsorden, ved den akademiske Lærerforsamlings Møder, IV. S. 1—3. — for det zoologiske Museum, IV. S. 37—41. — for Benyttelsen af de i Professorernes Læseværelse henlagte Tidsskrifter, V. S. 1-2. Forsal, Universitetets Erhvervelse af de af Etatsraad Constantin Hansen efterladte Kartoner og Skizzer til de af ham ud- førte Billeder i Universitetets Forsal, I. S. 321—322. — de i Forsalen værende Kunstværker, V. S. 15. Fossiske Legat, tilladt en Stipendiat at nyde Stipendiet, efter at han var bleven ud- nævnt til Sognepræst, II. S. 120. — Forandring i Fundatsen, med Hensyn til Hvileaarene", saaledes at den Regel følges, at naar en Stipendiarius maa opgive at nyde Legatet i Løbet af de åre Aar, for hvilket det er tildelt ham, da skal baade de hele og de delte Sti- 18 Fossiske — Fritryk. pendier bortgives for den tilbagestaaende Tid af de 4 Aar, IV. S. 115—116. — Fortegnelse over de studerende, der lmve nydt Legatet i Aarene 1700—1887 og de fuudatsmæssige llvileaar, V. S. 78 90. Forvalter, Universitetets, Forhøjelse af hans Diæter, I. S. 31 f3—316. — Udgifter til Opvarmning og Leje af de Lokaler, hvori Forvalteren paa Rejser opkræver Stiftelsernes Indtægter, godt- gjøres ham efter Regning, I. S. 316. — til Betaling for Assistance ved Ud- regningen af Landgilden og Tienderne efter Kapitalstaxten er stillet 200 Kr. til Forvalterens Disposition, II S. 323. Frankrig, ('onnnission internationale des unités électrique i Paris i 1881, Ile- præsent sendt hertil, 1. S. 284- 285. — Bytteforbindelse om akademiske Skrifter, II. S. 114—116. Frederiks Hospital, Omdannelse eller Flytning af Hospitalet og den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, IV. S. 50, Nedsættelse af en Kommission, IV. S. 50—53, Kommissionens Betænkning, IV. S. 53—86, om Flytningen m. m., IV. S. 53—82. om Omordning af Bestyrelses- forholdene ved Hospitalet og Fødsels- og Plejestiftelsen, IV. S. 82—86, Er- klæringer fra Direktionerne for Frederiks Hospital, IV. S. 86, og for Fødsels- stiftelsen, IV. S. 87, Erklæring fra det lægevidenskabelige Fakultet, IV. S. 87, Forestilling om Bestyrelsesforholdenes Omordning, IV. S. 88, ved kgl. Resol. 2. Oktober 1882 ansattes en fælles Direktør for begge Stiftelser og op* rettedes et Lægeraad, Erklæring fra det lægevidenskabelige Fakultet om Flytningen, IV. S. 89, Erklæring fra Direktøren, IV. S. 93, Skrivelse fra Ministeriet, IV. S. 102, Erklæring fra Direktøren, IV. S. 102, Skrivelser til Magistraten og Krigsministeriet om Byggegrund paa Fællederne, IV. S. 104. — Ordning af Stiftelsernes Regnskabs- væsen, IV. S. 106, V. S. 75. — Professor Saxtorph entlediget som Over- la'ge samt ansat en extraordinær Docent i kirurgisk Klinik ved Universitetet med Forpligtelse til at overtage Overla'ge- stillingen ved den ene kirurgiske Af- deling paa Frederiks Hospital, V. S. 20-23, 101—102. — de kvindelige Lægekandidaters Adgang til Kandidatpladserne og Reservelæge- posterne paa Hospitalerne, V. S. 50-54. — Budgetterne for Hospitalet og Fødsels- stiftelsen forelægges Kultusministeriet, V. S. 75. — Skifte i Direktørstillingen, V. S. 75. — Instrux om Forholdet mellem Direk- tøren og Lægeraadet, V. S. 75—76. — Sammendragning af Hospitalets og Fød- selsstiftelsens Administration, V. S. 75-76. — Professor Saxtorph erholder Tilladelse til at blive boende i Embedsboligen til April Flyttedag, V. S. 75. — Professor Plum udnævnt til Overlæge I. S 192. — Professor Reisz gjenvalgt til Overlæge, V. S. 107. — Docent Dr. O. Bloch valgt til Over- kirurg, V. S. 102, 105. — Udgifter til den kliniske Undervisning, I. S. 347, II. S. 291. — personlig Godtgjørelse til Overlægen — ved den ene medicinske Afdeling, I. S. 347, II. S. 291. — personlig Godtgjørelse til Professor Saxtorph, I. S. 348, II. S. 291. Fredskove, se Skove. Friboliger, den af den anatomiske Docent benyttede Fribolig paa det kirurgiske Akademi anset som en til Lærerposten i Anatomi knyttet Embedsbolig, I. S 194. — om Afhjælpning af Mangler ved denne Bolig, I. S. 322. — Betingelser, knyttede til Optionen af Friboligen i Kommunitetsbygningen, III. S. 80. — Anciennetetsfortegnelse med Hensyn til Option af Friboliger og Huslejeportioner, IV. S. 127—129. — den Professor Panum overladte Lej- lighed paa kirurgisk Akademi bestemmes til Embedsbolig for Docenten i Fysio- logi, V. S. 101, 109—111- — stedfundne Optioner, II. S. 133, III. S. 80—81. Fritryk, Forhøjelse af Kontoen, IV. S. 7, V. S. 16. Fritryk ~ — Forhøjelse af Trykningsomkostningerne, IV. S. 257. — — Udgifter hertil, I. S. 3^3 - 344, 11^ S. 287. nl Frue Kirke, Forsikring af en Del af de i Kirken værende Kunstværker, II. S. 326. —'Forhøjelse af Assurancebeløbet for Kir- kens Kunstværker, IV. S. 278. — Tilvejebringelse af Afstøbninger af Friser, Relieffer og Statuer samt Fotografier af Malerier, IV. S. 278. — Kunstværkerne i Frue Kirke, Fortegnelse, V. S. 4-16. — Anbringelse af Extinctører i Taarnets øvre Etager og paa Loftet m. v., II. S. 326. — Anskaffelse af et Harmonium til Brug for Kirkekorets Øvelser, II. S. 326. ■— Opmaling af Psalmenumrene paa de ældre Tavler og Anbringelsen af nye Tavler, II. S. 326. — Overtagelsen af Vedligeholdelsen af Rasmus Nyerups Gravsted mod Ind- betaling af en Kapital fra Bestyrelsen for Selskabet for Historie, Literatur og Kunst, II. S. 327. — Højtideligholdelse af 400 Aarsdagen for Luthers Fødselsdag, III. S 275. — Istandsættelse af Taarnurets Tnugskiver og Touge, III S. 275. . — Udgifter ved Biskop Martensens Be- gravelse afholdte af Kirken, III. S. 275. — Udgifter ved Ivonferensraad, fhv. Pro- fessor Dr. R. Nielsens Begravelse efter- givne for Kirkens Vedkommende, IV. S. 280. ■— Sikkerhedsforanstaltninger med Hensyn til Udgangsdørene i Kirken, IV. S. 279. — Cirkulære om Brandforsikringsforanstalt- ninger ved Kirkerne i Kjøbenliavn, IV. S. 279. — Ansættelsen af 2 Tilsynsmænd med Hensyn til Brandfare ved Lynnedslag m. v. i Kirken, IV. S. 279. — Instrux for dem, IV. S. 279. — Ordning af Betaling for Stolestaderne, IV. S. 279—280. ■— Forhøjelse af Betalingen for disse, IV. 279 280. — Regulativ for Leje af Stolestaderne, IV. S 280. — Foi'nyelse af Gulvtæpperne i Kirkens Midtergang og i de to Tværgange • Fugle. 19 mellem Prædikestolen og Kongestolen, IV. S. 280. — Forhøjelse af Huslejehjælpen for 1ste residerende Kapellan ved Kirken, af Renterne af den saakaldte Frue Kirkes Præsteboligers Kapital, V. S. 295. — Andel af Overskudet af Kjøbenhavns Brandforsikrings Extrafond vedkom- mende Stiftsprovsteboligen udbetalt til Stiftsprovsten, V. S 296. — nye Legater til Gravsteders Vedlige- holdelse, I. S. 391, II. S. 327, III. S. 275—276, IV. S. 280, V. S. 296. — Overførelse af en Kapital, indbetalt for Vedligeholdelsen af et hjemfaldet Gravsted, til Kontoen for Kirkens almin- delige Kapitalformue, V. S. 295. — tilladt Afhændelse af en udstykket Parcel fra en Arvefæstegaard under Frue Kirkes Gods, V. S. 296. — Forhandlinger om en ny Ordning af den Betaling, der skal erlægges, naar Sangen udføres i Kirken af andre end Kirkens faste Kor, I. S. 388—390. — Udvidelse af Hvidovre Kirkegaard ved ICjøb af Jord, I. S. 390. — tilstaaet det danske Missionsselskab og Santalmissionen fri Belysning og Varme ved 2 Gudstjenester i Kirken, I. S. 391. —• Honorar til Kirkens Arkitekt for Tilsyn med Kirkens Bygningsarbejder, I. S. 390, II. S. 326. — Lønningstillægtil Kantor Sanne, III S. 276. — Gratiale til Klokkeren for Indtægtstab, lidt ved den nye Ordning af Kirkegaards- forholdene, I. S. 390, II. S. 326, III. S. 276. — Gratiale til Murerformand Holm i An- fedning af 25 Aars Tjeneste ved Kirken ni. v., I. S. 391. — Gratiale til Korsanger Jensen i An- ledning af 25 Aars Tjeneste i Kirkens Kor, IV. S. 280. —• tilstaaet Graver Traustedt Vederlag for Udgifter ved hans Bestillings Udførelse og for Indtægtstab, V S. 296. — tildelte Ordensdekorationer, III. S. 276. — Kirkens og de med samme forbundne Legaters Kapitalers Størrelse, I. S. 357— 358, II. S. 297—298, III. S. 256, IV. S. 262, V. S. 287. Fugle, Kjøb af 2 Samlinger Fugleskind og Fugleæg til zoologisk Museum, V. S. 65—6t>. c 20 Fugle Fødsels- og Plejestiftelsen. — Indsamling af Fugle fra Fyrstationer til zoologisk Museum, V. S. 68-72. Fnirens^'Legat, tilladt en Stipendiat at oppebære Lodden for December Termin, uagtet" ban' først rejste efter Sommer- feriens Begyndelse, II. S. 120. Fuldmægtig ved Konsistorium, Skifte i Stillingen, III. S. 266. — Forhøjelse af Lønningen som personligt Tillæg, II. S. 57. Fundats for Frøken Julia Joshua Levins Legat, I. S. 179—180. — ny for Euhels Legat, I. S. 180-183. — for Jens Holst Legat, II. S. 117. — for lians Brøchners Legat, ILS. 117—119. — for Professor Wilkens Legat, II. S. 234-235. — for PastorLauritz II. Schmidts Legat, III. S. 63—G4." - for Professor, Dr. theol. Christen Herman- sens og Hustrus E. K. M. Hermansen, født Sechers Legat, 111. S. 64-67. — for Gundelach-Møllers Legat, V. S. 77. — for Etatsraad, Bygningsinspektør, Pro- fessor, Dr. phil. Hans Christian Hansens Legat, V. S. 77 -78. Fyrboder ved Universitetet og Universitets- bibliotheket, Skifte i Stillingen, I. S. *j84, 386, II. S. 323—324, V. S. 293. — Iustrux for den nye Fyrbøder, I. S. 384 - 38«), 11. S. 323-324, V. S. 293. — Besørgelse af Iniversitetsfyrbøderens Forretninger under Vakance, V. S. ii93. — Forhøjelse af Univereitetsfyrbøderens Løn, IV. S. 27♦>. — tilstaaet en Fyrbøder ved Universitetet Sygdonishjælp, I. S. 386. Understøttelse til en afgaaet Fyrbøder, I. S. 384. --- Understøttelse til en Fyrbøders Enke, V. S. 293. Fysik, Hesættelsen af Docentpladsen i Fysik ved den polytekniske Læreanstalt ved Ledighed og Bestemmelser om Delingen af Forretningerne mellem Uni- versitets Professor i Fysik og Docenten ved Læreanstalten, V. S. 26—27. Fysisk Samling, ved den polytekniske Læreanstalt, dens Indtægter, I. S. 380, II. S. 319. — Lønninger til Bestillingsmænd, I. S 332, II. 320. — Bestyrelsen overdraget til Professoren i Fysik ved Universitetet, V. S. 27. - Forøgelser af Samlingen, IV. S. 238, V. S. 250. Fysiologisk Laboratorium, Undersøgelse^af dets økonomiske [Forhold, Forøgelse af dets Normalsum, I. S. 170—179. — Forhandlinger angaaende Spørgsmaalet om Vivisektion, II. S. 107—114. — Bestyrelsen heraf efter Professor Panums Død midlertidig overtaget af Lektor Chievitz, IV. S. 124. — Lektor Bohr overtager Bestyrelsen, V. S. 104, 105. — Af- og Tilgang i Personalet, IV. S. 123, V. S. 105. — Indtægter og Udgifter, I. S. 341, II. S. 286. — Løuninger til Bestillingsmænd, I. S. 341, II. S. 286. Fysiologiens almindelige Opgave, II. S- 107-109. — Uddrag af den i EnglandJgjældende Lov om Vivisektion, II. 109—111. — Forhandlinger om Tilvejebringelse af en Lov angaaende Vivisektion, IT. S. 110 —114. Fæste, tilladt at en bortskjænket Bygge- grund afgik fra en af Arvefæsteejendom, uden at der paalagdes den extraordinær Afgift eller Rekognition til Universitetet, I. S. 324. Fodselsdag, Kongens. Fester i Anledning heraf, se Fest. Fodsels- og Plejestiftelsen, kgl. Resol. 14. December 1881 om Antallet af Patienter, der maa optages ad Gangen paa Stiftelsen, samt Filialernes Antal, I. S. 160, IV. S. 107-110. — Ansættelsen af en Reservejordemoder, I S. 160—161, IV. S. 109. — Forhandlinger om Flytningen af Frede- riks Hospital og Fødselsstiftelsen, IV. S. 50 -105. — kgl. Resol. 2. Oktober 1882 ophæver Direktionerne for Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen; enfællesDirektør ansat samt _ oprettet et Lægeraad, IV. S. 88—89. — Instrux for Forholdet mellem Direktøren og Lægeraadet, V. S. 75—75. — Ordning af Frederiks Hospitals og Fødsels- og PI eje stiftels en — Grønlandske Fødselsstiftelsens Regnskabsvæsen, IV. S. 105—107. — Budgettet skal forelægges Kirkemini- steriet til Approbation, V. S. 75. — Sammendragning af Frederiks Hospitals og Fødselsstiftelsens Administration, V. S. 76-77. — Filialernes Antal bestemmes af Direk- tøren, IV. S. 110-111. "21 — forbedret Indretning af Kvisten i Pleje- stiftelsens Gaard, IV. S. 111. — Antagelsen af en femte Vaagekone, IV. S. 111. — Skifte i Direktørstillingen, V. S. 75. — Af- og Tilgang i Personalet, V. S. 76. — Udnævnelse af kliniske Assistenter, I. S. 190, II. S. 129, III. S. 76, V. S. 105. Gad, udnævnt til Universitetsboghandler, II. S. 324. — Bestalling for ham, II. S. 325. Gadefejning ud for botanisk Have, For- højelse af Beløbet dertil, efter at Øster- farimagsgade var brolagt, I. S. 323—324, II. S. 283. Gager, se Lønninger. Gandløse Kirke, anskaffet 2 Lysekroner og Lampetter, I S 332. — anskaffet et Døbefad af Bronce, II. S. 278. — Anbringelse af et nyt Ur, II. S. 292. — Anskaffelse af et Orgel, IV. S. 255. — Opførelse af et Lighus, V. S. 283—284. Gebyr, for Kaldsbreve, 1. S. 334, II. S. 279. — Overskud af Examens- og Immatrikula- tionsgebyrer, se E, og I. Geologisk Kort over Evropa, Danmarks Bidrag til Udgifterne herved, II. S. 116—117, 295. Geometri, extraordinær Docent Dr. Zeuthen ansat som Professor extraordinarius i Geometri, II. S. 67, 291. Gladsaxe Kirke, Ommuring af Indgangen til Kirken, II. S. 292. — Fredning af Pastor emeritus, Dr. Kal- kars Gravsted paa Kirkegaarden, V. S. 284. — Overdragelse af Gravsteder paa Kirke- gaarden, I. S. 320-321, IV. S. 256. Gobelins, Universitetets gamle, udlaante til en Kunstudstilling, I. S. 317. . Gothersgade, Gadefejningen ud for botanisk Have, I. S. 323—324. — Retssag om Universitetets Forpligtelse til at d'eltage i Udgifterne ved Brolæg- ningen af Gadens Forlængelse, II. S. 251—257. — Honorar til Kammeradvokaten for Sa- gens Førelse, II. S. 257. Gravsted, Rasmus Nyerups, Kapital ind- betalt af Selskabet for Historie, Lite- ratur og Kunst til Vedligeholdelse af Monument paa Gravstedet, II. S. 297, 327. — Tilladelse til Indhegning af Gravsteder paa Landsbvkirkegaardene, I. S. 321— 322, II. S. 268, III. S. 251, IV. S. 255—256, V. S. 284. — Pastor emeritus, Dr. Kalkars paa Glad- saxe Kirkegaard, tilladt dets Fredning i 100 Aar. V. S. 284. — Frue Kirkes, se F. Grevinge Kirke, Indretning af et Lighus i Materialhuset, I. S. 319. — Istandsættelse af Opgangen til Kirken I. S. 349. — Ommuring af Opgangen til Kirkens Taarn, I. S. 319. Grut, Edm. Hansen, Dr. med., ansat som midlertidig Docent i Olhalmologi og Medlem af det lægevidenskabelige Fa- kultet, I. S. 159, 190. Grønlandske Regensalumners Nydelse af Ivoinmimitetsstipendiet, I. S. 370, II. S. 308. — Godtgjørelse for Afsavn af Bolig paa Regensen, I. S. 370, II. S. 125-126, 303. — afslaaet Andragende fra en Alumnus i det grønlandske Seminarium om Er- statning for Regensbeneficiet, som han havde opgivet, IV. S. 117—119. 22 Grønlandske — Huslejeportion. Kommunitetsstipendierne til Alumner i Grønland bevilgede forhøjede til samme Beløb som Kommunitetsstipendierne til grønlandske Regensalumner, II. S. 121—126. Gundelach-Møllers Legat, dets Stiftelse og Fundats for samme. V. S. 77. — en Portion indbetalt til Oplæg, da kun en kvalificeret Ansøger havde meldt sig, V. S. 91. Hansen, Constantin. Etatsraad, Kjøb af hans Kartoner og Skizzer til de af ham udførte Billeder i Universitetets Forhal, I. S. 321—322. — deres Anbringelse i Universitetets Av- ditorier, V. S. 15 — Kdm., I)r. med. ansat som midlertidig Docent i Ofthahnologi og Medlem af det lægevidenskabelige Fakultet, I. S. 159, 190. — Hans Christian, Etatsraad. Bygnings- inspektør, Fundats for hans Legat til Professorernes Enkekasse, V. S. 77 -78 — II. J., I)r phil., varetager Inspektor- forretninger ved zoologisk Museum under Professor Schiodtes Sygdom og efter hans Død, III. S. 62—63. — II. J.. Dr. phil., ansat som videnskabelig Medhjælper ved zoologisk Museums tredje Afdeling, IV. 19—20, 124. — Iustrux for ham, IV. S. 20. Haslund, Dr. med., ansat som Overlæge ved Kommunehospitalet og derved tillige som midlertidig Docent ved Universitetet, I. S. 189. Hebraisk, særskilt Prøve i Hebraisk, An- dragende om Fritagelse nægtet, II. S. 72. — Fritagelse for Prøven, IV. S. 22—24 — Karakterfortegnelser, I. S. 228, II. S. 168—169, III. S. 102—103, IV. S. 155-156, V. S. 151—152. Heegaard, Professor, i hans Sygdoms For- fald holdes Forelæsninger ogExamination af Docent Høffding og Dr phil. Kro- mann, II. S. 65. Hegel, Universitetets Boghandler, Ombytning af hans Kavtion som Almanakkens Hovedforhandler, V. S. 281. Herbarium, skjænket af Etatsraadinde Benzon til botanisk Have, IV. S. 35—36. Hermansen, Professor, Dr. theol. og Hustrus Legat, dots Stiftelse, III. S. 64—67. — Udgifter ved hans Jordefærd, II. S. 295. Herlev Kirke, Overdragelse og Indhegning af Gravsteder paa Kirkegaarden, III. S. 250, IV. S. 255. Histologi, Forelæsninger holdte af Distrikts- læge, Dr. Ditlevsen. III. S. 3. Holberg, Festligholdelse af hans 200 Aars Fødselsdag, IV. S. 29- 30. — Statuer af ham udstillede i Festsalen, I. S. 324. IV. S. 29. Holck, Fuldmægtig ved Konsistorium, ud- nævnt til Bogholder i Kvæsturen, III. S. 265—266. Holsts Legat, dets Stiftelse, II. S. 117. Homiletisk Prøve. Tilladelse til at aflægge denne uden foregaaende Deltagelse i Pastoralseminariets Ovelser. I.'*149, II. S 72, III. S. 13, IV. S. 24, V. S. 50. — Karakterfortegnelser, I. S. 231, II S. 172, III. S. 106, IV, S. 159-160, V. S. 155-156. Honorarer, udredede af Universitetets Budget, I. S. 335-336, 344—348, II. S. 280— 281, 287-292, 294. — af Kommunitetets Budget, I. S. 376, II. S. 313. — af polyteknisk Læreanstalts Budget, I. S. 382. II. S. 320. Hopners Rejsestipendium, en Lod for De- cember Termin udbetalt en Stipendiat, der tiltraadte Rejsen næste Sommer, II. S. 120. Hospital, kvindelige Lægekandidaters Adgang til Kandidatpladserne og Reservelæge- posterne paa Hospitalerne, V. S. 50—54. — se i øvrigt under Frederiks Hospital og Kommunehospitalet. Hummel, Etatsraad, hans Buste opstilles paa polyteknisk Læreanstalt, II. S. 237. Huslejeportion, extraordinære for Profes- sorerne Saxtorph og Warming, V. S. 111—112. — Anciennetetsfortegnelse med Hensyn til Option, IV. S. 127-129. Huslejeportion — Inventarium. 23 — — stedfundne Optioner, II. S. 133, III. S. 80. snHHuslejegodtgjørelse, til polyteknisk Lære- anstalts Laboratoriekarl, I. S. 383, II. S. 321. ivBHvidovre Kirkegaards Udvidelse, I. S. 390. f^BHygieine, Forhandlinger om Opførelse af en ny Bygning, hvori tillige Lokaler for Hygieinen, I. S. 177. IsBHøifding, Docent, fungerer ved den filo- sofiske Prøve og holder Forelæsninger i Professor Nielsens Forfald, I. S. 147, II. S. 64, 71, 294. — udnævnes til Professor i Filosofi. II. S. 65, 130. Høms Legat, Forandring i Fundatsen, Bort- givelsen til candidati magisterii med Skoleemhedsexamen med Historie som Hovedfag, V. S. 91. Hørring, Universitetsbogholder, udnævnes til Universitetskvæstor, III. S. 265. imllmmatrikulation, Fortegnelser over imma- trikulerede Studenter, III. S. 93—97, IV. S. 145—150, Y. S. 139—146. — — Fortegnelse over ikke immatrikulerede Studenter, III. S. 98 - 99, FV. S. 151— 152, V. S. 146—147. — — Overskud af Immatrikuleringsgebyrer, I. S. 333, 11. S. 272. [fonlndbyd elsesskrifter til akademiske Fester, se Program. tftirndtægter, Universitetets, sammenstillede med de tilsvarende Lovbevillinger, I. S. 325-326, II. S. 271. --særlige Forklaringer om de enkelte Indtægtsposter, I. S. 330-334, II, S. 276—280. --tilfældige, I. S. 334, II. S. 279—280. --Kommunitetets, sammenstillede med de tilsvarende Lovbevillinger, I. S. 364, II. S. 302. ----særlige Forklaringer om de enkelte Indtægtsposter, I. S. 366—368, 11. S. 305. •--* den polytekniske Læreanstalts, sammenstillede med de tilsvarende Lov- bevillinger, I. S. 378, II. S. 316. --særlige Forklaringer om de enkelte Indtægtsposter, I. S. 380—381, II. S 319—320. 9Qiingestrup Lundske Legat, kan kun nydes i 4 første Aar, efter at vedkommende Stipendiat har taget Afgangsexamen, IV. S. 114—115. qan.nspektorer ved zoologisk Museum, ere ikke i Kraft af deres Forelæsningspligt Universitetslærere, IV. S. 10—17. — ere ikke berettigede til at indtræde som Interessenter i Professorernes Enke- kasse, IY. S. 10—17. — Skifte i Inspektorstillingerne ved Museet, ILS. 131,111 S. 77,1Y. S. 18—21,123—124. Inspectores qvæsturæ, Honorarer til dem, I. S. 335, II. S. 281. Inspektør, Ansættelse af en Inspektør ved botanisk Haves Museum, II. S. 96—98, 280—281. Instrumentsamliug, kirurgisk, se K. Instrux for Fyrbøderen ved Universitetet og Universitetsbibliotheket, I. S. 381— 386, II. S. 323 -324. — for den normal-anatomiske Prosektor, II. S. 75—76. — for Portneren paa Borcks Kollegium, III. S. 267—268. — for Portneren paa Elers Kollegium, III. S. 268—269. — for en videnskabelig Medhjælper ved zoologisk Museum, IV. S. 20. — for Regensportneren, IV. S. 271—274. — for Rengjøringskonerne paa Regensen, IV. S. 274-275. — Trykning af Instruxer for Regens- portneren og Regensgangkonerne, IV. S. 256. — for Tilsynsmænd ved Frue Kirke til Sikring mod Brandfare, IA'. S. 279. — for Inspektøren ved botanisk Have, V. S. 61. — for Portneren ved botanisk Have, V. S. 61 62. Inventarium, anskaffet nyt til Professorernes nederste Aftrædelsesværelse, IV. S 257. 21 Jordebogs — Juridisk. Jordebogs Indtægter, Universitetets, I. 5. 330-331, II. S. 276—277. — Kommunitetets, I. S. 366—367, II. S. 305. Jordstykker, tilhørende Universitetet, be- liggende bag den botaniske Have ved Farimagsvejen, bortlejede, I. S. 331, II. S. 270. Irettesættelse, tildelte Studenter, der havde gjort sig skyldige i Gadeuorden, IV. S. 6, V. S. 2-3. — ministeriel, til 2de Professorer for deres Deltagelse i eu Fest til Ære for to for voldeligt Angreb paa en Embeds- mand dømte Mænd, V. S. 16. Islandsk Almanak, afslaaet et Andragende om Forhøjelse af Honoraret for Over- sættelsen, II. S. 268—269. — Studenters Nydelse af Komnninitetssti- pendiet, Afgjørelser, III. S. 75—76, IV. S. 119-120. — Udgifter hertil, I. S. 370. — Iluslejegodtgjorelse til overtallige island- ske Studenter i Stedet for Regensbene- ficiet, II. 126 - 128. 308, III. S. 75, IV. S. 119-120, V. S. 93 -96. — tillagt en islandsk Student, der var dimitteret fra en privat Skole, en ex- tiaordinær Understøttelse af samme Storrelse som Kommunitetsstipendieti V. S. 97. — til Opnaaelsen af Regensbeneficiet og Kommunitetet udfordres, at de islandske Studenter har mindst 2den Karakter ved Afgangsexamen, og, hvis de ere privat dimitterede, at de ikke tidligere ere udviste af Reykjavik Skole, V. S. 96 - 97- — Lægestuderende og Lægekandidater, Understøttelse af Kommunitetets Ud- giftspost 1 c. IV. S. 120. — Udgifter hertil, I. S. 371, II. S. 309. — Prøve i islandsk Sprog for Ikke-Is- lændere, om dens Afholdelse af Pro- fessoren i nordisk Sprog og Honorar herfor, II. S 65—66. — Klage over en Censors formentlige util- børlige Optræden ved en Prøve i Islandsk anset ubeføjet, II. S. 66 — 67. Jubelfest, Universitetet i Wiirzburg, dets 300 Aars Stiftelsesfest, sendt Adresse, modtaget Medaille m. v., I. S. 286. — modtaget fra Universitetet i Lund en i Anledning af dets 200 Aars Stiftelses- fest præget Medaille, I. S. 286. — Universitetet i Edinburgh, dets 300 Aars Stiftelsesfest, sendt Repræsentant til Festen, der overbragte Adresse, 111. S. 167-168. — modtaget Erindringsskrifter i Anledning af denne Jubelfest, IV. S. 114. — modtaget Skrifter, udkomne i Auledning Wladimir Universitetet i Kiew's 50 Aars Stiftelsesfest, IV. S. 224. — Festligholdelse af Holbergs 200 Aars Fødselsdag, IV. S. 29-30. — Heidelberg Universitetets 500 Aars Stif- telsesfest, sendt Repræsentanter til Festen, der overbragte Adresse, V. S. 236. Jungersen, Adjunkt, overdraget ham at holde zoologiske Forelæsninger i 2 Aar i Stedet for Etatsraad Steenstrup, II. S. 69-70. — Honorar til ham for at fungere som Medhjælper ved Undervisningen i Zoo- logi, V. S. 25—26. Juridisk Examen, fuldstændig, mundtlig Examen begyndt i Maj, I. S 149, II. S. 72. — kgl. Resol 18. Juni 1884 om Forandring med Hensyn til Hovedkarakterernes Be- regning, III. S. 15. — Regler for Karakterbestemmelser, III. S. 15—16. — Ordensbestemmelser ved Examen, IV. S. 24 25. — Tilladelse meddelt en Kandidat, der havde forladt Examen paa Grund af Sygdom, til at maatte gaa op et halvt efter, I. S. 150. — samme Tilladelse meddelt, saaledes at paagjældende kun fik en Opgave om Dagen, I S. 150. — Karakterer i Statsret og Retsencyclopedi overført til statsvidenskabelig Examen, I. S. 149—150. — Tilladelse meddelt til at indstille sig til Embedsexamcn, uagtet paagjældende ej havde hørt Forelæsninger, 1. S. 150. — tilladt en Cand. polit. at indstille sig til Examen førend 2 Aar, efter at han havde bestaaet den ved Anordn. 1. Juli 1872 indrettede Tillægsexamen, II. S. 73. — Karakter i Statsret ved statsvidenskabelig Examen overført til juridisk Embeds- examen, II. S. 73. — Andragende om igjen at indstille sig Juridisk — Kandidatpladser. 25 til Examen efter '/'2 Aars Forløb af- slaaet, II. S. 73, IV. S. 50. — Tilladelse meddelt til at maatte gaa op til den mundtlige Del, uagtet paagjæl- dende havde meldt sig fra efter den skriftlige Del, V. S. 50. — Tilladelse meddelt til at maatte fort- sætte Examen, uagtet paagjældende mødte for sent til den skriftlige Prøve i Statsret, V. S. 50. — ved Nummerbytning ved Examina under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet bliver Nummeret ogsaa afgjørende for Examinationsordenen paa den paa- gjældende Dag, II. S. 73. — Indmeldelser til Examina under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet modtages ikke, uden at det anordnede Gebyr samtidig betales, III. S. 17. --Begjæringer om Tilbagebetaling af Ge- byret maa skriftlig indgives til Dekanus, III. S. 17. --Oversigter og Karakterfortegnelser, I. S. 232—234, II. S. 173—175, III. S. 107—109, IV. S. 160—163, V. S. 156 —159. ---skriftlige Opgaver, I. S. 246—217, II. S. 190—91, III. S. 120—121, IV. S. 179—180, V. S. 172—73. —— for ustuderede, Afgjørelser af Tilfælde om at indstille sig til denne Examen uden at have bestaaet Forberedelses Examen af lavere Grad. I. S. 164, V. S. 56. * Afgjørelser af Tilfælde om at erstatte Forberedelses Examen af lavere Grad med andre Prøver som Betingelse for at underkaste sig denne Examen, III. S. 57. —— Afgjørelser af Tilfælde om efter Januar 1883 at indstille sig til Examen paa Grundlag af Forberedelses Examen af lavere Grad, I. S. 165—166, II. S. 76—77, III. S. 57. — ved kgl. Resol. 10. Oktober 1883 be- stemt, at de, der ere faldne igjennem til Examen, først paa ny kunne indstille sig efter e t Aars Forløb, III S. 57. — Fortegnelse over Antallet af dem, der havde indstillet sig til Examen i 1875— 1883, III. S. 56. — Andragende om, at Adgangen til at ind- stille sig til Examen maatte staa aaben for alle, der havde bestaaetForberedelses Examen af lavere Grad, afslaaet, II. S. 76—77. — tilladt pn Examinand, der kom for sent, at fortsætte Examen, I. S. 165—166. — Karakteren for en tidligere bestaaet Examen mister ikke sin Gyldighed der- ved, at den paagjældende paa ny ind- stiller sig uden at bestaa, IV. S. 29. — tillade en Examinand, der 3 Gange var blevet rejiceret, atter at indstille sig, IV. S. 29. — tillade en Examinand, der var blevet syg efter den skriftlige Del, at udsætte den mundtlige Del, naar han indstil- lede sig inden Examen afsluttedes, V. S. 56. — afvist en Examinand, der fandtes i Be- siddelse af utilladte Hjælpemidler ved Examen, V. S. 56. — Oversigter og Karakterfortegnelser, I. S. 232, 235, II. S. 173, 177—178, III. S. 107, 111, IV. S. 161, 165, V. S. 156, 161. — skriftlige Opgaver, I. 247, II. S. 191, III. S. 121, IV. S. 181, V. S. 173. — Fakultet, Indtegning af de juridiske studerende i en særlig dertil indrettet Fakultetsprotokol bortfalder, III. S. 2. — se i øvrigt under det rets- og stats- videnskabelige Fakultet. Jærnpengeskabe, Anskaffelse af nye til Kvæsturens Kassererkontor, IV. S. 256. Jærnstakit, anbragt ombring Piedestalerne til de ved Universitetet værende Buster paa Frue Plads, IV. S. 256. K. iBBaalund, Dr. phil., ansat som Bibliothekar v ved den Arna-Magnæanske Samling, II. 3 S. 83—89, laO. Kandidatpladser paa Hospitalerne, de kvindelige Lægekandidaters Adgang til disse, V. S. 50—51. Kantater — Kirke. Kantater til Uiiiversitctsfester, tilladt, at Musikledsagelsen ved lleformationsfesten sker ved 6 Strygeinstrumenter, III. S. 58. — til Holbergsfesten, IV. S. 30. — Forhøjelse af Beløbet til Studentersang- foreningen for Udforeisen, til Vederlag for Solosang. IV. S. 30, 257. Kapitallormue, se Formue. Kassation af Stempelmærker paa Testi- monier eller Fxamensbeviser kan fore- tages af Udstederen, I. S. 147. Kataloger, Bevilling til Udarbejdelsen af nye Kataloger ved Universitetsbiblio- theket, I. S. 337, II. S. 82, 282, III. S. 135, IV. 198, V. S. 194. — Forhøjelse af Bevillingen, V. S. 194. Katheketiske Prøver, Tilladelse til at af- lægge dem uden foregaaende Deltagelse i Pastoralseminariets Øvelser, I. S. 149, II. S. 72, III. S. 13, IV. S. 24, V. S. 50. — Karakterfortegnelser, I. S 231, II. S. 172, III. S. 106, IV. S. 159—160, V. S. 155—156. Kavtion, Ombytning af den af Almanakkens Hovedforhandler stillede Kavtion, V. S. 281. Kemi, Tiden for den praktiske Prøve i Kemi ved Magisterkonferensen i Fysik nedsat til 8 Timer, IV. S. 28—29. — Overførelse af Karaktererne i Kemi ved lægevidenskabelig Forberedelses Examen til Skoleembedsexamen med Kemi som Bifag, V. S. 55 56. Kemisk Laboratorium, Universitetets, Be- stemmelse med Hensyn til Ordenen, efter hvilken de studerende, der melde sig til Deltagelse i Undervisningen, skulle modtages, I. S. 282. Forlængelse af Arbejdstiden, I. S. 341, II. S. 285. — Timebetaling til assisterende Kandidater, II. S. 285. — Indretning af et interimistisk Arbejds- lokale i Kjælderen, III. S. 159. — Udgifter til en Vikar i en Assistents Syg- dom, II. S. 285. — midlertidig Antagelse af en 5te Iljælpe- assistent, III. S. 159. — Oversigt i Anledning af 25 Aarsdagen for Laboratoriets Indvielse, III. S. 160—165. — Gratiale til Betjente i denne Anledning, III. S. 165. — Forhøjelse af Vederlaget til Hjælpe- assistenterne, V. S. 72—73. — Forslag om Laboratoriets Flytning, V. S. 233. — Hovedistandsættelser i Forhuset, II. S. 292. — Af- og Tilgang i Personalet, IV. S. 221. — Understøttelse til en afgaaet Portners Enke, II. S. 324. — Beretning om Virksomheden, I. S. 282— 283, II. S. 223-224, III. S. 159-165, IV. S. 220—221, V. S. 232-233. — Indtægter og Udgifter, I. S. 340-341, II. S. 285. — Lønninger til dets Bestillingsmænd, I. S. 341, II. S. 285. — polyteknisk Læreanstalts, Ud- videlse af dets Lokaler, V. S. 284—235. — Bilrag til Lønning af en Hjælpeassistent, I. S. 381. — Lønninger til dets Bestillingsmænd, I. S. 381-382, II. S. 320. Kirke, Frue, se F. — Trinitatis, se T. — Udlaan af Universitetets og Kommuni- tetets Midler til Kirker, II. S. 257—259. — Universitetets Landsbykirker, deres For- syning med Varmeapparat, I. S. 320, II. S. 292. 293. — Anvendelse af de til deres Forskjønnelse bevilgede Beløb, I. S. 320. 332, II. S. 278-279, IV. S. 255. — Egeslevmagle, Forslag om Opførelse af et Lighus, I. S. 349, Flytning af en Runesten, IV. S. 255, Anskaffelse af Orgel, IV. S. 255. — Faxe, Anskaffelse af et nyt Orgel, II. S. 266—268, 278—279, Opførelse af et Ligkapel, V. S. 284. — Gandløse, Anskaffelse af 2 Lysekroner og Lampetter, I. S 332, et nyt Taarnur, II. S. 292, nyt Orgel, IV. S. 255, Op- førelse af et Ligkapel, V. S. 284. — Grevinge, Indretning af Lighus, Istand- sættelse af Opgangene til Kirken og til Taarnet, l. S. 349. — Gladsaxe, Ommuring af Indgangen til Kirkegaarden, II. S. 292, Fredning af Pastor emeritus Dr. Kalkars Gravsted, V. S. 284, Overdragelse af Gravsteder, I. S. 321, IV. S 256. — Herlev, Overdragelse af Gravsteder, III S. 250, IV. S. 255 Kirke — Kommunitetet. 27 — — Hvidovre, Udvidelse af Kirkegaarden, I. S. 390. — — Kirkeværløse, nyt Taarnur, II. S. 292, Opførelse af Ligkapel, V. S. 284, Over- dragelse af Gravsteder, III. S. 250. — — Ledøv, Ommuring af Indgangen til Kirke- gaarden, II. S 292. Afstivning af Kirke- bygningen, III. S. 250, Opførelsen af Ligkapel, Y. S. 284. — — Selsø, Anbringelse af Kakkelovn, II. S. 293. — — Smørum, Opførelse af Ligkapel, V. S. 284, Overdragelse af Gravsteder, V. S. 284. — — Sæby, Anbringelse af Kakkelovne, I. S 320, 349, Anskaffelse af Sølvoblatæske og Tæpper, IV. S. 255, Opførelse af Ligkapel, Y. S. 284. — — Taarnby, Anskaffelse af Varmeapparat, I. S. 320, Tilskud til Reparationer ved dette, I. S. 320, 332, nyt Tæppe, IY. S. 255, Overdragelse af Gravsteder, I. S. 320—321, II. S 268, IY. S. 255 -256, Forholdet mellem Præsten og Klokkeren er Konsistorium uvedkommende, I. S. 387. — — Overdragelse og Indhegning af Grav- steder, I. S. 320—321, II. S. 268, III. S. 250, IY. S. 255-256, V. 284. [13 Kirkegaard, Flytning af en Runesten i Egeslevmagle Kirkes Kirkegaardsmur, IV. S. 255. — — Gladsaxe, Ommuring af Indgangene, II. S. 292. — Hvidovre, dens Udvidelse, I. S. 390. — — Ledøv, Ommuring af Indgangen, II. S. 292. — — Opførelse af Ligkapeller, I. S. 349, V. S. 283-284. — — Overdragelse og Indhegning af Grav- steder, I. S. 320-321, II. S. 268, III S. 250, IV. S. 255 -256, Y. S. 284. i2 Kirkeraad, Professorerne Madsen og Matzen valgte til Medlemmer, III. S. 77. — holder Møder i Konsistoriums Sal, IV. S. 258, V. S. 286. 12 Kirkeværløse Kirke, Anskaffelse af nyt Taarnur, II. S. 292. — Overdragelse og Indhegning af Grav- steder, III "S. 250. — Opførelse af Ligkapel, V. S. 284. i2 Kirurgisk Akademi, den af den anatomiske Docent benyttede Fribolig paa Akade- miet anset som Embedsbolig for Do- centen i praktisk Anatomi, I. S. 194. — Istandsættelse af denne Bolig, I. S. 322. — Istandsættelse af det store Avditorium paa Akademiet, I. S. 322, 349. — fastsat, at den af Professor Panum be- nyttede Bolig paa Akademiet skal være Embedsbolig for Docenten i Fysiologi, V. S. 109-111. — Prosektor, Udnævnelser, I. S. 190, II. S. 129, IV. S. 123, V. S. 105. — Bevilling til endnu en Prosektor ana- tomiæ, V. S. 23—24. Kjærskou, Cand. mag., ansat som Inspektør ■ ved botanisk Haves Museum, II. S. 98, 131. Klinisk Kirurgi, Dr. Bloch ansat som extra- ordinær Docent, V S. 20—23, 101— 103, 105. — Undervisning paa Frederiks Hospital, se F. Klokkeren ved Taarnby Kirke, Ordningen af det tjenstlige Forhold mellem denne og Præsten ved Kirken ligger uden for Konsistoriums Kompetence, I. S. 387. Kodiiikation af samtlige Bestemmelser om Universitetsforholdene, Udgivelsen, IY. S. 5-6. — Udgifter herved, I. S. 351, II. S. 295, IV. S. 5—6. Kolderup-Rosenvinge, Cand. mag., ansættes som Bibliothekar og Haveassistent ved botanisk Have, V. S. 31, 106. Kollegier, Tilladelse for Stipendiater til at være fraværende fra Kollegiet, I. S. 185, II. S. 120, IV. S. 117. — se iøvrigt under de enkelte Kollegier. Kommunehospitalet, Honorar til en Over- læge for kliniske Kursus, I. S. 328, II. S. 274. — Dr. Haslund ansættes som Overlæge og derved tillige som midlertidig Docent ved Universitetet, I. S. 189. — Kvinders Adgang til Kandidatpladser og Reservelægeposter paa Hospitalet, V. S. 50-54. Kommunitetet, Lovforslag om de Universi- tetet og Kommunitetet vedkommende Lønningsforliold, I. S. 1-139. — Udlaan af Kommunitetets Midler til kirkelige og til Skolevæsenets Fremme sigtende Øjemed, II. S. 257—259. — Tilvejebringelse af Ligevægt mellem d 28 Kommunitetet — Kommunitetsstipendium. / Universitetets Indtægter og Udgifter, II. S. 1—56, Kommunitetsformuens retlige Stilling og Universitetets Forhold til disse Midler, II. S. 14 ff.. Kommuni- tetets Formue, II. S 14—16. Kommuni- tetets Bidrag til Universitetet, II. S. 16—24, Udgifterne ved botanisk Haves Flytning, II. S. 31—35, Indlemmelsen af de kgl. naturhistoriske Samlinger i det zoologiske og det mineralogiske Museum, II. S. 35-39, Kommissionens Forslag om Tilskud fra Kommunitetet til Uni- versitetet, II. S. 39—48, Forelæggelse af Forslag for Rigsdagen, II. S. 54 — 56. Indtægter og Udgifter, sammenstillede med de tilsvarende Lovbevillinger, I. S. S64-366, II. S. 302—304. særlige Forklaringer om de enkelte Indtægtsposter, I. S. 366—368, II. S. 305. særlige Forklaringer om de enkelte Ud- giftsposter, I. S. 368—377, II. S. 306—315. Udgifter til Lønninger og Honorarer for Embeds- og Bestillingsmænd, I. S. 375 —76, II. 313 Pensioner og Understøttelser. I. S. 366, II. S. 304. Bygningsudgifter, I. S. 376, II. S. 314. extraordinære Udgifter, I. S. 376, II. S. 314. Kapitalformuen. I S. 377, II. 315—316. Kassebeholdningen indsættes til midler- tidig Forrentning i Handelsbanken og Nationalbanken, I. S. 377, II. 315. Kenter af Kapitalformuen, I. S. 368, II. S. 305. Lejeindtægter, I. S. 368, II. S. 305. Anbringelse af Telefontraade paa Kom- munitetsbygningen, III. S. 251. Anbringelse af Annoncetavler samme- steds afslaaet, I. S. 324. Kenter af Universitetets tijæld til Kom- munitetet, II. S. 316. Bygningens Istandsættelse, I. S. 377, II. S. 314. Udgifter til inventarium m. v., I. S. 366, II. S. 304. Laan tilDækning af Universitetets Under- skud, II. S. 316. Udgifter til Kur og Pleje for en Regens- karl og Vederlag for Besørgelse af hans Forretninger, II. S. 314. — Udgifter til Trykning af Blanketter til Ansøgninger om Universitetets og Kom- munitetets Stipendier og Beneficier af- holdes af Kommunitetets extraordinære Udgiftskonto, hvor Indtægterne for Sal- get tages til Indtægt, II. S. 271. Kommnnitetsstipendium, Regler for Regn- skabsaflæggelsen af det til Anskaffelse af Bøger bevilgede Beløb, I. S 316 -317. — Forandringer i den af Ministeriet fast- satte Fordeling indstilles til Ministeriet, II. S. 128. — de bevilgede Bogunderstøitelser bort- falde ved Forandring af Studium og Bø- gerne blive, for saa vidt de ere anskaffede, i samme Tilfælde at tilbagelevere, IV. S. 116. — de studerende have Tilladelse til at kjøbe Bøger for det bevilgede Beløb hos hvilken Boghandler, de selv ønske det, IV. S. 117. — Anskaffelse af Regnskabs Protokoller samt Stempler og Farve til Stempling af an- skaffede Bøger, I. S. 317, 376, II. S. 314. — Udgifter til Trykning af Blanketter til Ansøgninger om Universitetets og Kom- munitetets Stipendier og Beneficier af- holdes af Kommunitetets extraordinære Udgiftskonto, hvor Indtægterne for Sal- get tages til Indtægt, II. S. 271. — Oprettelsen af 5 nye Stipendieportioner for unge Videnskabsmænd, IV. S. 121 —122. — Forhøjelse af Beløbet til Rejseunder- støttelser, IV. S. 120—121. — Kommunitetsstipendier til Alumner i Grønland sættes lige med Stipendierne til grønlandske Regensalunmer, II. S. 121—126. — kgl. Resol. 11. December 1885 bestemmer, at de islandske Studenter, for at opnaa Kommunitetsstipendiet mindst maa have 2den Karakter til Afgangsexamen, og, for saa vidt de ere privat dimitterede, ikke tidligere være udviste af Reykjavik Skole, V. S. 96. — Regler angaaende det Bevis for Flid, som Kommuyitetsalumnerne have at fremlægge, V. S. 97—98. — rentefri Udlaan til studerende maa ikke overstige 2000 Kr. aarlig, I S. 377. Kommunitetsstipendium — Konservator. 29 — Afgjørelser med Hensyn til de islandske Studenters Nydelse af Stipendiet, III. S. 75—76, IV. S. 119-120, V. S. 97. — Stipendiebestyrelsen, Medlemmernes Ho- norar, I. S. 376, II. S. 313. — Valg af Medlemmer af Stipendiebesty- relsen, II. S. 128, IV. S. 123, V. S 99. — Fordelingen af Ivommunitetsstipendiet og Kegensbeneficiet, I. S. 287—289, II. S. 226—228, III. S. 168—170, IV. S. 224 —226, V. 236-238. — Fordelingen af Kandidatstipendiet, I. S. 289, II. S. 228, III. S. 171, IV. 227, V. S. 239. --Rejsestipendier. I S. 289, II. S. 228, III. S. 171, IV. S. 227, V. S. 239. — Understøttelse til islamiske Lægestude- rende og Lægekandidater, 1. S. 289, 371, II. S. 229, IV. S. 120, 227. --til polytekniske Examinander, som ej ere Studenter, I. S. 302, 371, II. S. 236, 309, IV. S. 237—238, V. 250. — extraordinære Kommunitetsstipendier til studerende (Gratialer), I. S. 370, II. S. 308, III. S. 171, IV. S. 227—228, V. S. 239. — Understøttelser for saadanne, som først i en fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For- beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang (Konto 2. a.), I. S 371-372, II. S. 309—310, III. S. 175, IV. S. 231-232, V. S. 243 -244. — Kontoens midlertidige Forhøjelse, I. S. 372, II. S 309. — Understøttelse dels for studerende — derunder Kvinder — som ikke have Ad- gang til de egentlige Universitetsstipen- dier, dels for saadanne akademiske Borgere i de første Universitetsaar, som have nydt eller kunde have nydt Under- støttelse af Konto 2. a. (Konto 2. b.), I. S. 372—374, II. S. 310—312, III. S. 175—177, IV. S. 232—233, V. S. 244 -245. . — Kontoens midlertidige Forhøjelse, II. S. 312. — Understøttelse for fattige Studenter, navnlig fra de private Skoler, i de 2 første akademiske Aar (Konto 2. c.), I. S. 374, II. 312, III. S. 177—178, IV. S. 233—234, V; S. 245—'246. — Understøttelse til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitetetsstudiet nød- vendige Apparater for trængende stu- derende (Konto 2. d.), I. S 374—375, II. S. 313, III. S. 178, IV. S. 234, V. S. 246. — nærmere Forklaring med Hensyn til Tilblivelsen af Konto 2. a., 2. b , 2. c. og 2. d., I. S. 372-375, II. S. 309—313. — Oversigt over Udgifterne til Kommunitets- stipendiet, I. S. 368—369, IL S. 306—307. — grønlandske Regensalumners Nydelse af Stipendiet, I. S. 370, II. S. 308. — Stipendiet til Alumner paa Valkendorfs Kollegium, 1. S. 370, II. S. 308. — 3000 Kr. til Fripladser ved den poly- tekniske Læreanstalt med den nærmere Bestemmelse om Betingelserne for Ud- delingen I. S. 372-373, II. S. 310—311 — Stipendiet til Præsterne ved Trinitatis Kirke, I S. 375, II. S. 313. islandske Studenters Nydelse af Stipen- diet, I. S. 370, II. S. 308. — islandske Lægestuderende og Lægekan- didater, I. S. 289, 371, II. S. 309. syge Regensalumners Kur og Pleje paa Hospitalet, Kontoen forhøjet, I. S. 371, II. S. 307. Kongresser, fremmede, videnskabelige, mod- taget Indbydelse om at deltage i saa- danne, I. S. 284—285, 301 — 302. — afslaaet Indbydelser, I. S. 284, III, S. 167. — den international lægevidenskabelige Kongres, dens Møder holdte paa Uni- versitetet, III. S. 168. Konkurrence om ledige Lærerposter, I. S. 186—189, V. S. 101-104. — Udgifter herved, V. S. 102, 104. — Forslag om Tilladelse for Videnskabs- mænd, der ej have Indfødsret, men ere det danske Sprog mægtige, at kon- kurrere, ikke bifaldet, I. S. 186—189, V. S. 103. — Konkurrencen ikke afholdt, da kun en Ansøger meldte sig, I. S. 189. — en svensk Universitetslærer deltager som Medlem af Censurkomiteen ved en Konkurrence, V. S. 104. Konservatorer, ved zoologisk Museum, Af- gang og Tilgang, IV. S. 124, V. S. 63-64. — Ordningen af Lønningen for en ny an- m 30 Konservator — Kvæsturen. sat Konservator ved zoologisk Museum, V. S. 63-64. Konsistorium, om Indgivelse af Andragender fra Universitetets Lærere gjennem Fa- kultetet og Konsistorium til Ministeriet, I. S. 146, II. S. 58, III. S. 3. — tillader Tilintetgørelse af gamle Speci- mina fra Embedsexaminer m v., I. S. 139-140. — Andragende om Udgivelse af eii Univer- sitetstidende bes aret, at Konsistorium intet havde derimod, I. S. 142. — andrager om, at Lønningerne for Do- center maa sættes til mindst 2000 Kr., I. S. 191, II. S. 65. — begrænser Udlaanet af Stole til visse Institutioner, I. S. 317. — Skrivelse til Ministeriet om at maatte blive hørt forinden Ansættelsen af mid- lertidige Docenter finder Sted, III. S. 7—9 — Skrivelse til Ministeriet om Universitetets Bestillingsmænds Ret til at erholde Understøttelse ved Afgang, III. S. 367. — Forslag fra Docent Wimmer om For- andring af Konsistorium, IV. S. 3 — Honorarer til Medlemmerne af Konsi- storium, inspectores qvæsturæ. referen- darius consistorii, og Bestillingsmænd, I. S. 334-335, 375-376, II. S. 280— 281, 313. — Tilgang af nye Medlemmer, I. S. 186, II. S. 128, III. S. 76, IV. S. 123, V. S. 99. — Oversigt over Konsistoriums Medlemmer, V. S. 100. — Kontorerne for Rektor, Konsistorium, Dekaner, Stipendiebestyrelsen og 2den Pedel, disse Kontorers Renholdelse og Opvarming ved Universitetets Portner, V. S. 293. — Forhøjelse af Portnerens Vederlag for Renholdelsen, V. S. 293. — Anskaffelse af Tæpper til disse Kon- torer, III. S. 251. — Sygdomshjælp til en Bestillingsmand udredet af Konsistoriums Normalsum, I S. 386. — Udgifter til Snedkcrarbej.de i Anledning af Anbringelsen af en Del af Konsisto- riums Akter i den farmakologiske Sam- lings Værelse ved Festsalen, II. S. 295. — Skifte i Fuldmægtigstillingen, III S. 2(36. — personligt Lønningstillæg for Fuldmæg- tigen, II S. 57. — Forsamlingssalens Benyttelse af Kirke- raadet, IV. S. 257, V. S. 286. — Udgifter ved Konsistorium, I. S. 343, II. S. 287. — Trykningsudgifter for Lektionskatalogen og Skemaer til testimonium paupertatie overføres fra Konsistoriums Normalsum til Universitetets Indtægtspost 7, I. S. 333. — Overførelse af Udgifter til Universitetets extraordinære Udgiftskonto, Dækning af Normalsummens Underskud, III. S. 2— 3, V. S. 286. Konstitution, af Kvæstors Fuldmægtig som Kassekontrolør i dennes Forfald, II. S. 323. — Udgifter herved, III. S 266. Kornindtægter og Kornpriser, Universite- tets, I. S. 330—331, II. S. 277—278. — Kommunitetets, I. S. 367, II. S. 305. Kort, Bidrag til Udgifter ved et geologisk Kort over Evropa. II. S. 116—117, 295. Kromann, Dr. phil , overdraget at holde Forelæsninger i Filosofi, og deltage i Arbejdet ved filosofisk Examen, II. S. 65, 130, m. S. 13. — udnævnt til Professor i Filosofi, III. S. 76. Kunstværker, Tilvejebringelsen af en Over- sigt over de Kunstværker, som Univer- sitetet og de det underlagte viden- skabelige Samlinger, samt den poly- tekniske Læreanstalt og Frue Kirke eje, V. S. 4—16. Kvinder, Oplysninger til den svensk-norske Regjering om Besvarelsen af Spørgs- maal angaaende Kvindens Adgang til at studere Medicin og Farmaci ved Kjøben- havns Universitetet, I. S. 159—160. — Stiftelsen af Frk. Levins Legat, særlig for Kvinder, I. S. 179—180. — kgl. Anord. 12. Maj 1882 om Kvindens Adgang til at underkaste sig den ved kgl. Anord. 30. Avgust 1881 indrettede Forberedelses Examen, I. S. 162—164. — de kvindelige Lægekandidaters Adgang til Kandidatpladserne og Reservelæge- posterne paa Hospitalerne, V S. 20—23, 50—54. Kvæsturen, et Beløb stilles til Disposition til Betaling for Assistance for Forval- Kvæsturen — Latin. 31 teren ved Udregning af Landgilden og Tienden efter Kapitalstaxten, II. S. 323. — Forhøjelse af Dagpenge for Universitets- forvalteren, I. S. 315—316. — Udgifter til Opvarmning og Leje af Lokaler paa Forvalterens Opkrævnings- rejser godtgjøres efter Regning, I. S. 316. — Rejsetilladelse for Kvæstor, II. 323. — Konstitution for Kvæstors Fuldmægtig som Kassekontrolør i dennes Sygdomsfor- fald, II. S. 323. — Honorarer til Bestillingsmænd i denne Anledning, III. S. 266. — Bogholder Hørring udnævnt til Kvæstor, III. S. 265. — Fuldmægtig Holck udnævnes til Bog- holder, III. S. 265—266. — Bogholderen erholder kgl. Udnævnelse, III. S. 266. — ved Vakance i Bogholderpladsen ikke foranstaltet offentlig Bekjendtgjørelse herom, III. S. 265—266. — Forhøjelse af Lønningerne og personlige Tillæg for Kvæsturens Bestillingsmænd, II. S. 322—323, III. S. 246—248, IV. S. 276. — Oprettelsen af en ny Assistentplads, HI. S. 246—248. — Af- og Tilgang i Personalet, HI. S. 246—248, 265—266, IV. S. 276. — Understøttelse til afgaaede Bestillings- mænd, IV. S. 276-277. — Titlers Tildeling, III. S. 265, IV. S. 277. — Ordensdekorationer, III. S. 267. — Anskaffelse af nye Jærnpengeskabe til Kassererkontoret, IV. S. 256. — Anskaffelse af forskjelligt Inventarium, IV. S. 257. — Benyttelse af Konsistoriums Forsam- lingssal og nogle Avditorier under Kvæstorlokalernes Istandsættelse, IV. S. 257. — forskjellige Udgifter ved Flytning af Arkivsager m. v. under Istandsættelsen afholdte af Kommunitetets extraordinære Udgifters Konto, V. S. 285. — Godtgjørelse til Budet, mod at han forpligtes til at bo i Nærheden af Kvæsturen, IV. S. 276. — Bidrag til Kvæsturens Udgifter fra for- skjellige Instituter, Kontoens Forhøjelse, I. S. 333, II. S. 279. — Udgifter ved Kvæsturen, I. S. 348, II. S. 292. — Udgifter til Embeds- og Bestillings- mænds Lønninger, I. S. 334—335, 375, II. S. 280—281, 313. L. ;J Laan af Universitetets og Kommunitetets Midler til Kirker og Skoler, II. S. 257—259. sJ Laboratorium, fysiologisk, se F. — kemisk, se K. ;J Lange, Lektor udnævnes til Professor ordi- narius, IV. S. 123. — Johs, Professor, Dr. phil., overdraget at assistere Professor botanices ved viden- skabelige Arbejder i den botaniske Have, V. S. 31. Latin, Tillægseiamen efter Anord. 1. Juli 1872, II. S. 160—161, III. S. 92, IV. S. 145, V. S 139. — om Nedsættelse af Fordringerne i en- kelte Tilfælde, II. S. 70—71. — Prøve for theologiske studerende, tilladt at tage Prøven sammen med Embeds- examen, I. S. 149, II. S. 72. — Fritagelser for at tage Prøven, n. S. 72, IV. S. 24. — den skriftlige Opgave og den ene af de mundtlige tages af et begrænset Pensum, i hvilke de studerende kunne forberede sig, II. S. 72. — Anskaffelse af Bøger til Brug ved den skriftlige Examen, II. S. 72. — Tilladelse til at indstille sig, uagtet den paagjældende ej havde hørt Forelæs- ninger, II. S. 72. •— Andragende om at underkaste sig denne, uagtet den paagjældende ej havde stu- deret Theologi i 2Va Aar, afslaaet, V. S. 49—50. — Karakterfortegnelser, I. S. 228—229, II. S. 169—170, III. S. 103—104, IV. S. 157, V. S. 152—153. 32 Lausen — Licentiatgrad. Lansen, I>r. med., skjænker til zoologisk Museum en Samling af fossile Knogler, fundne i den Argentinske Republik, IV. S. 41—44, V. S. 207. Ledøv Kirke, Ommuring af Indgangen til Kirkegaardcn, II. S. 292. — Afstivning af Kirkebygningen, III. S. 250. — Opførelsen af et Ligkapel, V. S. 284. Legat, Ansøgninger om Legater skulle skrives paa dertil trykte Skemata, II. S. 120. — Udgifteme ved disse Skemata afholdes af Kommunitetets extraordinære Ud- giftskonto, hvor Indtægterne ved Salg ogsaa opføres, II. S. 271. — Stiftelsen af nye, I. S. 179—180, II. S. 117—119, III. S. 63—67, V. S. 77-78. Se i øvrigt under de enkelte Legater. — Forandringer i Fundatser eller nærmere Regler for Anvendelsen at disse, I. S. 180—185, II. S 119—120, III. S. 67—B8. IV. S. 114—117, V. S. 78—91. Se i øvrigt under de enkelte Legater — Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsmæssige Bestemmelser, I. S. 185, II. S. 120, III. S. 68, IV. S. 117, V. S 91—92. Se i øvrigt under de enkelte Legater. — Forandringer i Eforierne, I. S. 286—287, II. S. 226, IV. S. 224, V. S. 236. — Overskudsfondens Bestemmelse er at dække mulige Tab ved Udlaan samt at afholde Udgifter, hvormed de enkelte Legater ikke kunne bebyrdes, I S. 358. — Afgiften til Kvæsturen af I. L. Smiths Legat nedsættes fra '/is til Vaa af den aarlige Netto Indtægt, I. S. 333. tilladt en Stipendiat at nyde Lodden af et Legat for Juni og December til et samlet Ophold om Sommeren, 1. S. 185, II. S. 120. — tilladt Udbetaling af det Fossiske Sti- pendium til en Stipendiat, efter at han var blevet Sognepræst, II. S. 120. — tilladt en Stipendiat at hæve Legat- i portioner for December Termin, uagtet han først tiltraadte Rejsen efter Sommer- I ferien, II. S. 120, III. S. 68. — Stipendium oppebaaret af en Reserve- læge ved St. Hans Hospital ved Ros- kilde, da han som Privatdocent fort- satte sin Virksomhed ved Universitetet, V. S. 92. — Kommunitetets Boglegat, se under Bog- legat og Kgmmunitetsstipendium. — Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. I. S. 287—292, 371—375, II. S. 226—232, 309—313, III. S. 16S—179, IV. S. 224—235, V. S. 236—247. — Indtægten af Renten af nogle Legater, der opføres paa Universitetets Budget, I. S. 333, II. S 279. — Oversigt over den med Universitetet forbundne Legatmasses Kapitalformue, I. S. 352, II. S. 297, III. S. 251, IV. S. 258, V. S 286. — Tilvæxt af nye samt Tilvæxt og Afgang for ældre Legater, I. S. 35S—360, II. S. 297—299, III. S. 258—260, IV. S. 264-267, V. S. 287—289. — Oversigt over de Effekter, af hvilke Legatfonden bestaar, I. S. 252—256 III. S. 252—256, IV. S. 258—262. — Oversigt over de Moltkeske Legaters Indtægter og Udgifter, I. S. 361—363, II. S. 300—301, III S. 260—263, IV. S. 267—269, V. S. 289—291. — I. L. Smiths Legats Indtægter og Ud- gifter samt Kapitalformue, I. S. 363— 364, II. S. 301—302, III. S. 264, IV. S. 269—270, V. S. 291—292. — Legatkassen overtager en af Skole- fondens Panteobligationer, II. S. 270. Lejeindtægter, Kommunitetets, I. S. 368, II. S. 305. Lektionskatalog, Trykningsudgifterne over- føres fra Konsistoriums Normalsum til Universitetets Indtægtspost 7, hvor Ind- tægterne vel Salget opføres, I. S. 333. — Forhøjelse af Trykningsudgifterne, IV. S. 257. Lektor, Anciennetets-Fortegnelse over de normerede Lektorer, IV. S. 129. Levin's, Frk. Julia Joshua, Legat, særlig for Kvinder, dets Stiftelse, 1. S. 179 —180. Levinsen, Cand. mag., udnævnes til In- spektor ved zoologisk Museum, IV. S. 20, 124. Licentiater, Fortegnelse over de den 1. Maj 1888 levende, der have taget Graden ved Kjøbenhavns Universitet, V. S. 112 —125. Licentiatgrad, stedfundne Promotioner, III. S. 129—130, V. S. 186. Lig — Lovgivning. 33 ij Lig, Bevilling til Anskaffelse af Apparater til Bevaring af Lig som Materiale ved Forelæsninger og ved de studerendes Øvelser i Dissektion og kirurgiske Opera- 1 tioner, V. S. 74. - — Bevilling til forsøgsvis Anvendelse af Apparaterne paa de enkelte Lig, V. S. 74—75. [iJL Lindes Meddelelser, Indtægter ved Salget, II. S. 294. liJ Literatnrhistorie, dansk, Honorar for Fore- læsninger herover til I)r. Rosenberg og I)r. Paludan, III. S. 3—7. Oil Lovgivning, Ministeriets Skriv. 3. November 1881 om Indlemmelsen af de pris- belønnede Forfatteres originale Afhand- linger i Universitetets Arkiv, I. S. 167. — Konsistoriums Cirk. 4, November 1881 om, at Ansøgninger fra Universitets- lærere om Fritagelse for at holde Fore- læsninger skulle indsendes gjennem Konsistorium til Ministeriet, I, S. 146. — — kgl. Resol. 14. December 1881 om An- tallet af Patienter paa Fødselsstiftelsen og af Stiftelsens Filialer, 1. S. 160, 1Y. S. 105—110. — — Anord. 12. Maj 1882 om Kvinders Ad- gang til at underkaste sig den ved Anord. 30. August 1881 indrettede Forberedelses Examen, I S. 163—164. ------Bekj. 12. Juni 1882 om, at Kassation af Stempelmærker paa Testimonier og Ex- amensbeviser kan foretages af Ud- stederen, I. S. 147. — — kgl. Resol. 2. Oktober 1882 om Omord- ning af Bestyrelsesforholdene ved Fre- deriks Hospital og Fødselsstiftelsen, IY. ; ' S. 88—89. [ Regi. 8. November 1882 om Byttefor- bindelse mellem Frankrig og Kjøben- havns Universitet af akademiske Skrif- ter, II. S. 115-116. 1 — kgl. Resol. 14. November 1882 om For- I længeise af Examinationstiden i patho- logisk Anatomi ved lægevidenskabelig I Embedsexamen, II. S. 74. i ■— kgl. Resol. 19. December 1882 om de I lægevidenskabelige studerendes For- (j pligtelse til at gjennemgaa et Kursus i i Ofthalmologi forinden Embedsexamen, I II. S. 73—74. il — kgl. Resol. 8. Maj og 7. December 1883 om Kommissionen for den Arnå Magnæanske Stiftelse og Embedsforholdet mellem Stiftelsens Bibliothekar og Universitets- bibliothekaren, II. S. 89 -90. ■— kgl. Resol. 10. Oktober 1883 om, at de Personer, der er faldne igjennem til ju- ridisk Examen for ustuderede, først kunne indstille sig paa ny efter et Aars Forløb, III. S. 57. — Konsistoriums Cirkulære 11. Oktober 1883 til Universitetslærerne om, at det er Embedspligt at møde ved Lærer- forsamlingerne, III. S. 2. — And. 25. Oktober 1883 om Indførelse af nye Skoleembedsexaminer ved Uni- versitetet, III. S. 28—38. — kgl. Resol. 20. December 1883 om Fød- selsstiftelsens Filialer m. m., IV, S. 111. — kgl. Resol. 13. Marts 1884 om, at den paabudte Indtegning af de juridiske stu- derende i en særlig Fakultetsprotokol bortfalder, III. S. 2. — kgl. Resol. 29. April 1884 om Forpligtelse for Universitetslærerne i Filosofi til at holde Forelæsninger i Pædagogik, III. S. 55. — kgl. Resol. 3. Maj 1884 om nyt Regle- ment for den polytekniske Læreanstalt, III. S. 180—189. — Bekj. 19. Juni 1884 om Forandring i de ved kgl. Resol. 6. Juni 1851 fastsatte Bestemmelser om den statsvidenskabelige Examen samt om Forandring med Hen- syn til Hovedkarakterernes Beregning ved denne Examen og ved den fuld- stændige juridiske Embedsexamen, III. S. 15. — Regi. af 9. Juli 1884 om Regler forKarakter- bestemmelsen ved den fuldstændig juri- diske Examen, III. S. 15—16. — Konsistoriums Kundgj. 7. November 1884 om Lærerforsamlingens almindelige Mø- der, IY. S. 1. — Konsistoriums Cirkulære 13. Januar 1885 til Universitetslærerne om Opgivelse af Antallet af de Tilhørere, der ikke ere studerende, IV. S. 21—22. — Forretningsorden af 19. Marts 18S5 for den akademiske Lærerforsamling, IV. S. 1—3, — Ordensbestemmelser af 20. April 1885 for de under det rets- og statsviden- skabelige Fakultet hørende Examina, IV. S. 24—25. nm 34 Lovgivning — Lægevidenskabelige. — kgl. Resol. 19. August 1885 om An- sa'ttelse af on extraordinær Docent i klinisk [Kirurgi med Forpligtelse til at overtage Overlægestillingen ved den ene kirurgiske Afdeling paa Frederiks Hos- pital, V. S. 23, 101. — Regulativ 15. Oktober 1885 for Benyt- telsen af Tidsskrifterne paa Professo- rernes Aftrædelsesværelse, V. S. 1—2. ■— kgl. Resol. 11. December 1885 om Til- læg til Reglement for Kommunitets- stipendiet og Regensbeneficiet af 11. Fe- bruar 1848, V. S. 96. — kgl. Resol. 11 December 1885 om For- bojelse af Huslejebjælpcn til 1ste resi- derende Kapellan ved Frue Kirke af Renterne af Frue Kirkes Præsteboligers Kapital, V. S. 295. — Konsistoriums Beslutning 5. Maj 1886 om Regler for Uddelingen af Dispu- tatser til de studerende, V. S. 2. — kgl.Resol 9 Juli 1886 om Sammendragning af Frederiks Hospitals ogFødsels- og Pleje- stiftelsens Administration, V. S. 76—77. — kgl. Resol. 16. Juli l88tf om Overførsel af Karakteren i Kemi ved den læge- videnskabelige Kxamen til Skoleembeds- examen med Kemi som Bifag, V. S. 55—56. Lovtidende, de ældre Aargange kunne faas til Abonnementspris af de studerende, hvem der tildeles Bogunderstøttelser, samt af andre studerende, der ere i Be- siddelse af de sædvanlige Legatkvali- ficationer, I. S. 183. Lund, »Sammenkomster mellem Universitets- lærerne i Lund og Kjøbenhavn, I. S. 286. IV. S. 224. — Medaille, præget i Anledning af Lunds Universitets 200Aars Stiftelsesfest i 1868, tilstillet Medaillesamlingen, I S. 286. — Indvielse af ny Universitetsbygning, De- putation fra Kjøbenhavns Universitet, II S. 22ij. — Honoraret til Bestyreren af den Lundske palæontologiske Samling medtages ved Pensionsberegning, III. S. 2H9—274. — Honoraret kan kun benyttes til Veder- lag for Bestyreren af den Lundske Sam- ling, IV. S. 17—18. — Samsøe, Cand. mag., overdraget at holde botaniske Forelæsninger m. v., II. S 67—69. — Understøttelse til Helbredsrejse, III. S. 79. Lutken, Dr. phil., udnævnt til 2den In- spektor ved zoologisk Museum, II. S. 131. — tillagt forhøjet Lønningsanciennitet, II S. 103, HI. S. 77. — udnævnt til 1ste Inspektor ved zoologisk Museum. III. S. 77. — udnævnt til Professor zoologiæ, IV. S. 17, 123. — tillagt forhøjet Lønningsanciennetet, IV. S. 126-127. — udnævnt til Formand for det zoologiske Museumsraad, IV, S. 124. Lægekandidater, kvindelige, deres Adgang til Kandidatpladserne og Reservelæge- posterne paa Hospitalerne, V. S. 50—51- Lægevidenskabelige Forelæsninger, be- gyndte 14 Dage ind i September, III. S. 17. — Dr. Ditlevsen holder Forelæsninger over Histologi, III. S. 3. — anmeldte og holdte, I. S. 196 — 197, 201—203, II. S. 135—136, 140 -141, HI. S. 82-83, 87-88, IV. S. 132-133, 138-139, V. S. 127-128, 132—134. — Examen, Tilladelse til at overføre til Forberedelses Examen Karakterer i en- kelte Fag. givne ved farmacevtisk Examen I. S. 160. — Tilladelse til at overføre Karakterer til Forberedelsesexamen, givne ved andre Examiner, IV. S. 26. — Fritagelse for en Andrager, der i Tysk- land havde underkastet sig Embeds- examen, at tage Forberedelsesexamen, IV. S. 26. — tilladt paa Grund af Sygdom at maatte beholde Karakteren i Botanik, IV. S. 26. — Oversigter og Karakterfortegninger tor Forberedelses Examen, I. S. 236 —237, II. S. 178-179, III. S. 112-113, IV. S. 165-167, V. S. 161-163. — Embedse..amen, de medicinske stu- derende ere forpligtede til at gjennem- gaa et Kursus i medicinsk Bakteriologi, førend de indstille sig til Embedsexamen, II. S. 74. — Examinationstiden for pathologisk Ana- tomi foi'længet til en Time for hver Kandidat, II. S. 74. — tilladt en Cand. pharm. fra Norge at indstille sig til Embedsexamen, II. S. 74—75. Lægevidenskabelige. 35 Dispensationer fra Bekj. 12. Juli 1870 B 2., IL S. 75, V. S. 55. en Kandidat kan indstille sig oftere end 3 Gange til Embedsexamen, II. S. 75. Tilladelse til paa Grund af Sygdom at maatte udsætte 2den Del af Embeds- examen med Bibeholdelse af Karakteren i Dissektion, V. S. 54. tilladt Afholdelsen af extraordinær Prøve i de skriftlige Fag paa Grund af Syg- dom, V. S. 55. tilladt Udsættelse af Examen paa Grund af Sygdom med Bibeholdelse af Karak- tererne fra 1ste Del og Karakteren for Operationer, V. S. 55. de kvindelige Lægekandidaters Adgang til Kandidatpladserne og Reservelæge- posterne paa Hospitalerne, V. S 50—54 Oplysning til den svensk-norske Regje- ring om Kvinders Adgang til at stu- dere Medicin, I. S. 159—160. Oversigter og Karakterfortegnelser, I. S. 237-239, II, S. 179-181, III. S. llS- llS, IV. S. 167-169, Y. S. 163—165. skriftlige Opgaver, I. S. 247—248, II. S. 191—192, III. S. 121-122, IV. S. 181, Y. S. 173—174. Fakultet, Indretningen af en ofthalmo- logisk Klinik, I. S. 150—59, II. S. 73-74. Dr.med. Edni. Hansen Grut ansat som mid- lertidig Docent i Oftlialmolog i, I. S. 259. Besørgelsen af Undervisningen og Exami- nationen under Arakance i et Lektorat, I. S. 186-87. Konkurrence om ledige Lærerposter, I. S. 186—189, Y. S. 101—104. Udgifter ved Konkurrence, Y. S. 102,104. en svensk Universitetslærer deltager som Medlem af Censurkomiteen ved en Konkurrence, Y. S. 104. en Lærerpost besat uden Konkurrence, da kun en Ansøger meldte sig, I. S. 189. Prosektor anatomiæ Chievitz udnævnt til Lektor i normal Anatomi, I. S. 18!). Dr. Haslund udnævnt til Overlæge ved Kommunehospitalet og derved tillige til midlertidig Docent ved Universitetet, I. S. 189. Dr. med. Salomonsen ansat til at holde Kursus i medicinsk Bakteriologi, II. S. 61—63, IV. S. 7—8, Y. S. 24. Dr. Ditlevsen holder Forelæsninger over Histologi, III. S. 3. — Lektor Lange udnævnt til Professor ordinarius, IV. S. 123. — Ansættelsen af en extraordinær Docent i kirurgisk Klinik ved Professor Sax- torplis Afgang som Overlæge ved Fre- deriks Hospital, Dr. Bloch udnævnt til Docent, Y. S. 20—23, 101—102. — Dr. med. Bohr udnævnt til Lektor i Fysiologi, V. S. 104. — Dekanvalg, I. S. 186, II. S. 128, III S. 76, IV. S. 123, V. S. 99. — Afgang og nye Udnævnelser, I. S. 189—190, II. S. 129, III. S. 76, IV. S. 123, V. S. 105. — andre Personalia, I. S. 191—192, II. S. 132, III S. 77, IV. S. 124—125, V. S. 107. — Instrux for den normal-anatomiske Pro- sektor, II. S. 75—76. — givet Fakultetet Lejlighed til at ytre sig om Besættelsen af en Overlæge- plads ved Kommunehospitalet, I. S. 189. — Bevilling til endnu en Prosektor i normal Anatomi, V. 23—24. — Ophævelse af Direktionerne for Frede- riks Hospital og Fødsels- og Pleje- stiftelsen, IV. S. 88—89. — Oprettelsen af et Lægeraad sideordnet med Direktøren for Frederiks Hospital og Fødsels- og Plejestiftelsen, IV. S. 89. — Instrux for Forholdet mellem Læge- raadet og Direktøren, V. S. 75—76. — Dr. med. Engelsted skjænker Fakultetet et Værk, I. S. 160. — særegne Udgifter ved det lægeviden- skabelige Fakultet, I. S. 342—313, II. S. 286—287. — Regnskabet herfor overtages efter Pro- fessor Schmidts Død af Professor Panum og overdrages senere Lektor Chievitz, I. S. 160. — Overskridelse af denne Konto, II. S. 75. — den af Professor Schmidt benyttede Fribolig paa kirurgisk Akademi anset som Fribolig for Docenten i praktisk Anatomi, I. S. 194. ~ den af Professor Panum beboede Lej- lighed paa kirurgis Akademi fastsat som Bolig for Docenten i Fysiologi, V. S. 109- 111. — Lønning til de under Fakultetet hø- rende Bestillingsmænd, I. S. 335, H. S. 280, II. S. 105> IV. S. 276. e Lægevidenskabelige — Lønninger. — Kongres, international, afholdt i Kjø- beuhavn i Avgust 1884. III. S. 168. Lærer ved Universitetet, at Fakultetet og Konsistorium udtaler sig, førend en Lærerpost bliver besat. III. S. 7-10. — Indgivelse af Andragender gjennera Fa- kultetet og Konsistorium, I. S. 146, II. S. 58, III. S. 3. — Forstærkelse af Lærerpersonalet eller Forandringer i de enkelte Fakulteters Fagkreds, ved det theologiske Fakultet, I. 8. 144-J46, 189, ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, II. 8. 58 —61, V. 8. 16—20, ved det lægeviden- skabelige Fakultet, I. 8. 150—159. II. S. 61-62, III. 8. 3, IV. S. 7—8, V. S 20—23, ved det tilosotiske Fakultet, I. S. 142—144, 11. S. «3—65, III. 8. 3-11, V. S. 24—25, ved det mathematisk-natur- videnskabelige Fakultet, II. S. 67—70, IV. S. 8—10. 17. V. 8. 25—31. — Afgang og nye Udnævnelser, I. S. 189—190, II. 8. 128-131, III. S. 76- 77, IV. 8. 123—124, V. S. 104—106. — andre Personalia, I 8. 190 194, II. 8. 131-132, III. S. 77 — 71«. IV. S. 126—127, V. 8. 106—109. — Anciennetets Fortegnelse, I V.S. 127—129 — midlertidige, Fortegnelse over dem, IV. S. 130. — Konkurrence om Besættelse af ledige Lærerposter, 1. 8. 186—189, V. S. 101—104. — Udgifter herved, V. S. 102, 104. — Understøttelser til Helbredsrejser til Udlandet, III. S. 79. — Oversigt over de til Lærerembederne ved Universitetet knyttede Biindtægter, I. 8. 27-28. — Udgifter til deres Lønninger, I. S. 334-335, 344—348, II. 8. 280—281, 287—291. — Dyrtidstillæg, I. S. 351. — Lovforslag om Universitetets Lærer- kræfter, I. S. 84—139. — Lovforslag om de Universitetet og Kom- munitetet vedkommende Lonningsfor- hold, 1. S. 1-139. — ved den polytekniske Lærean- stalt, Afgang og nye Udnævnelser, I. 8. 301, II. S. 236, III. S. 224, IV. S. 237, V. 8. 249—250. — andre Personalia, 1. S. 301, II. S. 236, III. 8. 224, IV. S. 237, V. 8. 249—250. — Udgifter til deres Lønninger, I. 8. 381—382, II. 8. 320. — Dyrtidstillæg, II. 8. 321. — Lovforslag om Læreanstaltens Lønnings- forhold, I. 8. 293—299. Lærerforsamling, de faste Universitets- lærere ere forpligtede til at møde ved Lærerforsamlingens Møder, III. S. 2. — Kundgjørelse af 7. November 1884 om Lærerforsamlingens ordinære Møder, IV. S. 1. — Forretningsorden for Lærerforsamlingens Møder, IV. S. 1—3. Læsestue, Professorernes, Reglement for Benyttelsen af de fremlagte Tidsskrifter, V. 8. 1—2. — Anskaffelse af nyt Inventarium, IV. S. 7 Loffler, Docent, Forhøjelse af Honorar og Lønning, I. S. 190. IV. S. 127. — overdraget paa ny for et Tidsrum af 5 Aar at holde Forelæsninger over Geo- grafi, I. 8. 190. — udnævnt til extraordinær Docent. I. S. 190, II. S. 131. — optaget som Medlem af Fakultetet, IV. S. 9—10. Lonninyer, Revisionen af Universitetets Lønningslov og Forslag til Normeringen af Universitetets Lærerkræfter, I. 8. 1 —139, Nedsættelse af Udvalg, I. 8. 1, Skrivelse fra Ministeriet om Indsendelse af Forslag, I. S. 1—2, Skrivelse fra det theologiske Fakultet, I. S. 2, fra det lægevidenskabelige Fakultet, I. 8. 2—5, fra Professor Schmidt og Lektor Plum, I. S. 5, fra det mathematisk-naturviden- skabelige Fakultet, I. S. 5, fra Uni- versitetsbibliothekaren, I. 8. 5, fra Di- rektøren for botanisk Have, I. S. 5, fra det zoologiske Museums Museumsraad, I. S. 5'—6, fra Bestyreren af det minera- logiske Museum, I. 8. 6—7, fra Be- styreren af Universitetets kemiske La- boratorium, I. S. 7—8, fra Bestyreren af astronomisk Observatorium, I. S. 8 —9, Universitetspedellernes Indtægter, I. 8. 9—10, Skrivelse fra lvvæsturens Kasserer, I. S. 10—12. fra Kvæsturens Bogholder, I. S. 12, Andragende fra Kvæsturens Bud, I. S. 12, fra det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, I. S. 12—13, Fortegnelse over Docenter uden Lønninger. 37 kgl. Udnævnelse under Udgiftspost 7, I. S. 13—14, Sag om Ansættelse af et Hjælpebud for Pedellerne, I. S. 14, Sag om Embedsbenævnelsen for de fast an- satte, extraordinære "Docenter. I. S. 15 —17, Udvalgets Betænkning, I. S. 17, Universitetslærernes Lønningsvilkaar, I. S. 18—38, Sammenstilling mellem Pro- fessorernes Lønning efter de ældre Stigningsregler og efter Reglerne i Lov 25. Marts 1871 § 3. I. S 20—21, Gjennemsnitsalderen for Universitets- lærerne ved deres Tiltrædelse, I. S. 23, Sammenstlling mellem Lønninger for Universitetslærerne ved Kjøbenhavns Universitet og de andre nordiske Uni- i versiteter, 1. S. 24—26, Fastsættelse af Begyndelseslønnen for Universitets- j lærerne, I. S. 21—27, af Slutnings- lønningen, I. S. 27, Universitetslærernes Biindtægter, I. S. 27—28, Keglerne for Stigningen fra Begyndelseslønnen til Slutningslønnen, I. S. 28—29, de nor- merede Lektorers og Docenters Lige- stilling i Henseende til Løn med de normerede Professorer, 1. S. 29—32, Tjenestetidens Beregning for Lektorer, der rykkes op i Professorplads og for j dem, der i en ældre Alder blive Pro- ! fessorer, I. S. 32—35, Lønningsforbe- j dring for de fast ansatte extraordinære j Docenter, I. S. 35—38, Lønninger for I Universitetets Embedsmænd og Løn- ' ninger af Medhjælpssummerne, I. S. 38—63, Bibliothekarens Løn, I. S. 39 — 40, Underbibliothekarens Løn, I. ! S. 40, Kvæstors Løn, I. S. 40—42. ' Lønnen for Bogholderen i Kvæsturen, I. S. 42, for Kassereren, Kassekontro- løren og Forvalteren i Kvæsturen, I. S. I 42—44, for Gartneren ved botanisk Have, I. S. 44—45, for Inspektorerne ved zoologisk Museum. 1. S. 45—46. ! Lønninger af Medhjælpssummerne, I. S. 46—62, for Universitetsbibliotheket, 1 S. 48—49, for botanisk Have, I. S. 49 — 50, for zoologisk Museum: den faste Assistent. I. S. 50 - 51, Konservatorerne ni. v., I. S. 51, Assistance ved 3dje Afdeling (Meinert), 1. S. 52—53, An- del af Medhjælpsummen I. S. 53, for det niineialogisk-geognostiske Museum, I. S. 54, for Universitetets kemiske La- boratorium. I. S. 54 — 55, for astronomisk Observatorium, I. S. 55—56, for Be- stillingsmænd under det lægevidenskabe- lige Fakultet, 1. S. 56—57, for Pedellerne, I. S. 57—58, for Universitetsportneren, I. S. 58, for Sekretæren ved den Arnå Magnæanske Kommission, I. S. 58, for Konsistoriums Fuldmægtig og dets Bud, I. S. 58—59, for Bestillingsmænd i Kvæsturen, I. S. 59—62, for Stipendie- bestyrelsen. I. S. 62, for Regensen, I. S. 62, Universitetets og Kommunitetets samlede Honorarsum, I. S. 62—63, Sammenligning mellem Lønningerne for Professorer, Lektorer og Docenter samt fast ansatte extraordinære Docenter efter Lønningsloven 25. Marts 1871 og efter Udvalgets Forslag, I. S. 63—67, ligeledes for Universitetets Embeds- mænd, I S. 68—69, ligeledes for Med- lijælpsummerne, I. S. 70 76, Opgjørelse over Udgifternes Forøgelse, I. S. 77—78, 80, Universitetets og Kommunitetets samlede Honorarsum, I. S. 79, For- slagets Forelæggelse for Lærerforsam- lingen, 1. S. 80-81, Nedsættelse af Udvalg til at overveje Spørgsmaal om Normeringen af Universitetets Lærer- kræfter, I. S. 81, Udkast til Lov om de Universitetet og Kommunitetet ved- kommende Lønningsforhold, I. S. 82— 84, Udkast til Lov om de ved Univer- sitetet fast ansatte extraordinære Do- centers Løn og Embedsbetegnelse, 1. S. 84—85, Skrivelse fra det theolo- giske Fakultet, I. S. 85—86, fra det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, I. S. 86—87, fra det lægevidenskabelige Fakultet, I. S. 87—88, fra det filoso- fiske Fakultet, I. S. 88—89, fra Kon- ferensraad Madvig og Professor Ussing, I. S. 89—92, fra Docent Sundby, I. S. 92-93, fra Docent Brynjulfson, I. S. 93—96, fra det mathematisk natur- videnskabelige Fakultet, I. S. 96—97, fra Docent Warming, I. S. 97—99, fra Docent R. Pedersen, I. S. 99—100, fra Docent Løffler, I. S. 100, fra det ma- thematisk naturvidenskabelige Fakultet, I. S. 100—101. Betænkning fra Udvalget, 1. S. 101—124, Fortegnelse over Ud- gifter til Lønninger uden for de nor- merede Lærerkræfter, I. S. 124—126, 38 Linninger — Mathematik. Opgjørelse over Forøgelsen af Udgifterne i Medfør af „Forslag til Lov om Uni- versitetets Lærerkræfter," I. S. 127—128, Forslagets Forelæggelse for Lærer- forsamlingen, m. v., I. S. 128. Forslag til Lov om Universitetets Lærerkræfter, I. S. 129—131, Forslag til Lov om de Uni- versitetet, Kommunitetet og den polytek- niske Læreanstalt vedkommende Løn- ningsforhold, I. S. 131 — 135, Bemærknin- gerne tilForslaget, I. S. 136—139, Forsla- gets Forelæggelse for Rigsdagen. I. S. 139. — Docent Løffler fast Ansættelse, I. S. j 190, II. S. 131. — Docent Brynjulfsons Lønning forhøjet, II. S. 291. — Inspektør Lutken faar forhøjet Lønnings- anciennetet, III. S. 77. — Professor Fausbøll tillagt personligt Tillæg, IV. S. 125. — DocentSundbysLønning forhøjet,1V.S.125. — Docent VernersLønningforhojet.IV.S.125. — Professor Zeuthen tillagt forhøjet Løn- ningsanciennetet, IV. S. 12b. — Professor Liitken tillagt forhøjet Løn- ningsanciennetet, IV. S. 127. — Professor Warming tillagt forhøjet Løn- ningsanciennetet, V. S. 108. — Docent Løfflers Lønning forhøjet, IV. S. 127. — og Honorarer til Universitetets Lærere, Udgifter hertil, I. S. 334-335, 344-347. 375, II. S. 280—281, 287—292, 313. — til andre Universitetets Embedsmænd, Udgifter hertil, I. S. 335, 375, II. S. 280—281, 313. — til Universitetets Bestillingsmænd, Ud- gifter hertil, I. S. 335, 375, II. S. 280—281, 313. IH. S. 246—248, IV S. 276. Se i øvrigt under de videnskabe- lige Samlinger. — til de ved de videnskabelige Samlinger ansatte Embeds- og Bestillingsmænd, se under de enkelte videnskabelige Samlinger. — til de under det lægevidenskabelige Fakultet hørende Bestillingsmænd, se lægevidenskabelige Fakultet. — og Honorarer, Udgifter hertil ved Kommunitetet, I. S. 375, II. S. 313. — Udgifter hertil ved den polytekniske Læreanstalt, I. S. 381-382. II. S. 320. M. Madvigs Legat, Udbetaling af den fulde Bente af Legatet, III. S. 67— 68. Magisterkonferens, Tiden for den prak- tiske Prøve i Kemi ved Magisterkon- ferensen i Fysik nedsat til 8 Timer, IV. S. 29. — om Retten for dem, der have under- kastet sig Magisterkonferensen, til at lade den træde i Stedet lor en Del af Prøven ved Skoleembedsexamen, III. S. 29. — afholdte, L S. 240—241, II. S. 182—186, 1 III. S. 116—119, IV. S. 173—178, V. S. 168—171. Malerier, Fuldstændiggjørelsen af Dekora- tioner i Universitetets Festsal ved Ud- førelsen af Malerier i de 4 Felter paa Salens Tværside, IV. S. 253—255. — Bevilling til Udførelsen af et Maleri i Festsalen af Etatsraad Bloch, IV. S. 255. — Indbydelse til Konkurrence om Udførelsen af et Maleri i Festsalen, IV. S. 255. — Etatsraad Constantiu Hansens efterladte Kartoner og malede Skizzer til de af ham udførte Malerier i Universitetets Forhal lcjøbte af Universitetet, I. S. 321. — Udgifter ved Festsalens Udsmykning med Malerier, I. S. 350, II. S. 293—294. IV. S. 255. — Fortegnelse over Malerier af personal- historisk Betydning, der tilhøre Uni- versitetet og de dette underlagte viden- skabelige Instituter og Samlinger samt Frue Kirke, V. S. 4—16. Mathematik, Docent Zeuthen udnævnes til extraordinær Professor i Mathematik, II. S. 67. Mathematisk-naturvidenskabeligt — Meyers. 39 Mathematisk-naturvidenskabeligt Fakul- tet, Besørgelsen af de botaniske Fore- læsninger for Farmacevter, Forslag til at Honoraret herfor udrededes paa den polytekniske Læreanstalts Budget, II. S. 69. — Bevilling til Assistance ved den plante- anatomiske Undervisning, I. S. 1G2, II. S. 69. — overdraget Cand. mag. Samsøe Lund at holde botaniske Forelæsninger for Farma- cevter, II. S. 67—69. — overdraget Dr. phil. O. G. Petersen Ledelsen af den planteanatomiske Under- visning, II. S. 69. — overdraget Adjunkt Jungersen at holde zoologiske Forelæsninger i 2 Aar i Stedet for Etatsraad Steenstrup, II. S. 69—70. — Docent Samsøe Lund fritages for at holde Forelæsninger paa Grund af Syg- dom, III. S. 79. — Adjunkt Jungersen antaget til Assi- stance ved Undervisningen i Zoologi, Y. 25—26. — Dr. phil. O. G. Petersen besørger Fore- læsningerne i Botanik under Docent Samsøe Lunds Sygdom, V. S. 27—31. — overdraget Dr. phil. O. G. Petersen at holde Forelæsninger i Botanik for Farmacevter, Y. 27—30. — anmeldte og holdte, I. S. 198—200, 204—205, II. S. 138, 143, III. S. 85-86, 90—91, IV. S. 135—136, 142—143, Y. S. 130—131, 136—137. — Adg. 25. Oktober 1883 om Indførelse af nye Skoleembedsexamina, III. S. 28 —38. — Bekj. 21. April 1884 om nærmere Be- stemmelser til Gjennemførelsen af Adg. 25. Oktober 1883, III. S. 50—54. — Fakultet, Forhøjelse af Docent Løff- lers Honorar og fast Ansættelse, 1. S. 190, 344, II. S. 131. — om Docent Warmings Optagelse som Medlem af Fakultetet, I. S. 192—194. — Docent Zeuthen udnævnt til extra- ordinær Professor i Mathemathik, II. S. 67. — Docent E. Pedersen udnævnt til extra- ordinær Docent, II. S. 131. — Professor Warming udnævnt til Pro- fessor i Botanik, IV. S. 8—9. — Docent Løffler optaget som Medlem af Fakultetet, IV. S. 9—10. — Inspektor Liitken udnævnt til Professor i Zoologi, IV. S. 17. — Inspektorerne ved zoologisk Museum ere ikke paa Grund af deres Fore- læsningspligt Universitetslærere, IV. S. 10—17. — tillagt Professor Zeuthen forhøjet Løn- ningsanlennetet, IV. S. 126. — tillagt Professor Liitken forhøjet Løn- ningsancieniietet, IV. S. 126. — tillagt Docent Løffler Løimingstillæg, IV. S. 127. — Docent Christiansen udnævnt til Pro- fessor i Fysik, V. S. 26-27. — Cand. mag. Prytz ansat som Lærer i Fysik ved den polytekniske Læreanstalt med Forpligtelse til at holde Forelæs- ninger i Fysik ved Universitetet, V. S. 27. — tillagt Professor Warming forhøjet Løn- ningsanciennetet, V. S. 108—109. — Bestemmelse om Delingen af Forret- ningerne mellem Universitetets Pro- fessor i Fysik og Læreanstaltens Docent i Fysik, V. S. 27—28. — tillagt Professor Warming en extra- ordinær Huslejeportion, V. S. 111—112. — Dekanvalg, I. S. 186, II. S. 128, III. S. 76, IV. S. 123, V. S. 99. — Afgang og nve Udnævnelser, I. S. 190, II. S. 131, III. S. 77, IA7. S. 123-124. V. S. 106. — andre Personalia, I. S. 192—194, II. S. 132, III. S. 79, IV. S. 126—127, V. S. 108—109. — Anskaffelse af Mikroskoper til Brug ved den planteanatomiske Undervisning, I. S. 161—162. — Anskaffelse af Vægtavler med anatomiske og andre botaniske Afbildninger til Brug ved Undervisningen i Botanik, I. S. 161 —162. Medaille, Prismedailler, Beholdningen op- tages under Kommunitetets Formue med deres Metalværdi, I. S. 377. — forskjellige, modtagne fra fremmede Uni- versiteter m. m., overgivne den kgl. Mønt- og Medaillesamling til Opbevaring, I. S. 286, III. S. 168 Meinert, Dr. phil., udnævnt til 1ste In- spektor ved zoologisk Museum, IV. S. 18—19. Meyers Legat, tilladt en Stipendiat at nyde 40 Meyers — Normal-anatomisk. Legatet efter aflagt Magisterkonferens, III. S. 68. Mikroskopiske Øvelser, Bevilling til nye Mikroskoper til Brug ved den plante- anatomiske Undervisning, I. S. 161—162. — Anskaffelse af Mikroskoper til normal- anatomisk Museum, V. S. 74. Mineralogisk Museum, Forslag til Op- førelsen af en ny Museumsbygning, I. S. 279. — Udgifter til Kejse til Berlin i denne Anledning, I. S. 351. — Bidrag til Udgivelsen af et geologisk Kort over Kvropa, II. 8. 116—117, 295. — Forslag fra Bestyreren om Afstaaelse af lians Bolig til Museets Brug, IV. S. 47 —50. — Anbringelse af en Jærnblok foran Biblio- theksbygningen, IV. S. 50. — Tilintetgørelse af en Samling af grøn- landske Mineralier og Bjærgarter ved Christiansborg Slots Brand, IV. S. 217. — Gave fra tvende Danske i Nord-Amerika, V. S. 230. — Afsendelse af en Samling af Museets Dubletter af Mineralier, Bjærgarter og Forsteninger til Stockholms Højskole, IV. S. 114. — en Andel af Kenten af en paa de Molt- keske Legaters Keservefond opsparet Kapital tilfalder Museet, II. S. 300. — tillagt en afdød Assistents Enke Under- støttelse, I. S. 386. — Ansættelse af et Bud, II. S. 105—106. — Afgang og Tilgang i Personalet, Lønnings- vilkaar, I. S. 190, II. S. 105-106, III. S. 77, IV. S. 217. — Beretninger om Virksomlieden, I. S. 278 —282, II. S. 220—223, III. S. 156—158, IV. S. 217—220, V. S. 229—232. — Udgifter til Lønninger til Museet, I. S. 335, II. S. 280, IV. S. 276. — øvrige Indtægter og Udgifter, I. S. 340, II. S. 285. Moltkes Legat, tildelte Stipendier, I S. 362. — de gjældende Regler for Anvendelsen af Legatets Renter, III. S. 260—262. — Fastsættelse af Anvendelse af Renterne af en paa Reservefonden opsparet Kapi- tal af 10000 Kr., II. S. 300. — Indtægter og Udgifter samt Kapital- formuen, I. S. 361—363, II. S. 300—301. III. S. 263, IV. S. 267-269, V. S. 289 -291. Moller's, Gundelach-, Professor, Legat, dets Stiftelse, V. S. 77. — II., Dr. phil, udnævnt til normeret Do- cent i tysk Sprog og Literatur, III. S. 9—10. Nielsen, R, Professor, hans Forelæsninger og Examinationen ved den filosofiske Prøve overtages under lians Sygdom af Docent Iloffding og Dr. phil. Kroman, I. S. 147, II. S. 63-65. — lians Buste skjænkes af Kaptejn, Brygger Dr. phil. Jacobsen III. S. 2, og opbevares foreløbig af hans Enke, V. S. 10. Norge, Forespørgsel fra den svensk-norske Regjering om Besvarelse af Spørgsmaal med Hensyn til Kvinders Adgang til ved Kjøbenhavns Universitet at studere Me- j dicin og Farmaci, I. S. 159—160. — tilladt en Cand. pliarm. fra Norge at j tage Lægeexamen ved Kjøbenhavns Universitet, II S. 74—75. Normal-anatomisk Museum, Undersøgelse af dets økonomiske Forhold, I. S 170 -179. — Forhøjelse af dets Normalsum, I. S 179. -— Tilvejebringelsen af bedre Arbeidslokale ved Bortfjærnelse af Skillerum, I. S. 322—323. — Instrux for den normal-anatomiske Pro- sektor, II. S. 75 — 76. — Regnskabet overtages efter Professor Schmidts Død midlertidig af Professor Pa- num og senere af Lektor Chievitz, 1. S. 160. — Bevilling til Anskaffelse af Glas, et Mi- kroskop, et Tegneapparat samt Bøger og Billedværker, V. S. 74. Normal-anatomisk — Overlæger. 41 — tilladt, at Museet paa Grund af de ind- skrænkede Pladsforhold indtil videre holdes lukket for Offentligheden, V. S. 74. — Bevillinger til Anskaffelse af Apparater til Bevaring af Lig som Forelæsnings- materiale m. m., V. S. 74—75. — Beretning om Virksomheden, IV. S. 222 — Udgifter til Lønninger til Bestillings- mænd, I. S. 335, II. S. 280—281. — øvrige Indtægter og Udgifter, I. S. 341 -342, II. S. 286. Notarius ved det theologiske Fakultet, Af- og Tilgang, V. S. 104. O. JO Observatorium, astronomisk, se A. iO Officersskolen, bestaaet Afgangsexamen fra Officersskolens ældste Klasse giver Ret for den paagjældende til at ind- stille sig til statsvidenskabelig Examen, I. S. 149. HO Ofthalmologi, Indretningen af en ofthalmo- logisk Klinik, 1. S. 150-159. — Dr. med. Edm. Hansen Grut ansat som midlertidig Docent og Medlem af det lægevidenskabelige Fakultet, I. S. 159. — — Godtgjørelse til ham for det til Under- visningen fornødne Lokale, viden- skabelige Apparater og Hospital, I. S. 159. — — de lægevidenskabelige studerende ere forpligtede til at gjennemgaa et Kursus i Ofthalmologi, forinden de indstille sig til Embedsexamens 2den Del, II. S, 73 —74. gqOOpgaver til de skriftlige Examina, se her- om ved de enkelte Examina. - — Prisopgaver ved Universitetet, se P. iiqCOplagspenge, tilladt Udbetalingen af den sidste Tredjedel til en Student, der af Glemsomhed ikke havde hævet den i rette Tid, II. S. 120. -—- tilladt Udbetalingen af den anden Tredje- del i April til en Student, der først var kommen til Universitetet i Januar paa Grund af Uformuenhed, V. S. 91—9J. jqqOpponent ved Disputatser, Dr. phil. War- ming fungerer som den ene Opponent ex officio ved det mundtlige Forsvar for en Disputats for den filosofiske Dok- r torgrad, I. S. 168. Optioner, se under Friboliger og Husleje- portioner. Optionsboliger, se Friboliger. Ordensdekorationer, uddelte ved Univer- sitetet, I. S. 191-192, II. S. 131—132, III. S. 77, 79, 267, IV. S. 124 -127, V. S. 107, 109. — ved polyteknisk Læreanstalt, V. S. 250. — ved Frue Kirke, III. S. 276. Orgel, anskaffet et nyt til Faxe Kirke, II. S. 266 — 268, 278—279. — anskaffet et nyt til Egeslevmagle Kirke, IV. S. 255. — anskaffet til Gandløse Kirke, IV. S. 255, Ornitologiske Undersøgelser, Bevilling her- til, V. S. 72. — Tilskud til den af den internationale Kongres i Wien udnævnte permanente Kommision, V. S. 72. Overlæger ved Kommunehospitalet, Honorar for kliniske Kursus, I. S. 189, 328, II. S. 274. — Dr. med. Haslund udnævnes til Over- læge ved Kommunehospitalet og bliver derved tillige midlertidig Docent ved Universitetet, 1. S. 189. — givet Fakultetet Lejlighed til at ytre sig angaaende Valget af den Overlæge, der træder i Forhold til Universitetet som midlertidig Docent. I. S. 189, Noten. — ved Frederiks Hospital, Professor Saxtorph entlediges som Overkirurg og Dr. med. O. Bloch udnævnes til extra- ordinær Docent i kirurgisk Klinik med Forpligtelse til at overtage Overlæge- stillingen ved den ene kirurgiske Afdeling paa Hospitalet, V. S. 20-23, 101—102. 42 Opvarmning — Personalforhold. Opvarmning, Universitetet, Udgifter ved Undersøgelsen af dets Varme- og Ven- tilationsforhold, I. S. 351, 11. S 265- 261>, 293. — Omordning af Ventilations- og Varme- forlioldene efter Professor Coldings Plan P Palndan, Dr. phil, overdraget i 2 Aar at holde Forelæsninger over dansk Literatur- historie, III. S. 3—7. — overdraget indtil videre at holde Fore- j læsninger i dansk Literaturhistorie og medvirke ved Prøver og Bedømmelser, V. S. 25. Paris, (Jongrés international des électriciens og Commission internationale des unités électriquee, 1. S. 284. Pastoralseminariet, Tilladelse til at ind- stille sig til den homiletiske og kathe- ketiske Prøve uden Øvelser i dette, 1 S. 149, II. S. 72, III. S. 13, IV. S. 24, V. S. 50. — Professor Sthyr ansættes som Lærer i llomiletik, I. S. 144—145. — overdraget Professor Matzen at holde Forelæsninger over Kirkeret, II. S. 128. Pathologisk - anatomisk Samling, Under- søgelse af dens økonomiske Forhold og Tilvejebringelsen af nye Lokaler, 1. S. ■ 173—179. — Forhøjelse af dens Normalsnm, 1. S. 177—179. — extraordinært Tilskud til Anskaffelse af Instrumenter, I. S. 177—179. — Beretninger om Virksomheden, I. 8. 283, II. S. 224—225, III. S. 160. — Lønninger til Bestillingsmænd, 1. 8. 335, ! II. S. 280—281. — øvrige Indtægter og Udgifter, I. S. 342, II. S. 2b6. Patristisk Kxamen, se Latin og theologisk Ex am en. Patronatsforhold til Frue Kirke, sc Frue Kirke. Pedeller ved Universitetet, deres Indtægter i 187.—1878, 1. S. 9-10. og Udgifterne derved, II. S. 265—266, 293. — Forhandlinger om at Varmeapparatet skulde omfatte Universitetets Forsal, II. S. 266. — Sag om Ansættelse af et Iljælpebud for Pedellerne, I. S. 14 — 15. — 200 Ivr. bevilges til Hjælpebud, II. S. 57. — af Universitetets samlede Lønningssum yderligere tilstaaet 400 Kr. til et Iljælpebud, IV. S. 276. — 1ste Pedel fritages for Forpligtelsen til at bekoste Renholdelsen af sit Kontor, II. S. 270. — Forslag til Erstatning til Pedellerne for Indtægtstab ved Indførelsen af en enkelt almindelig Forberedelsesexamen, III. S. 266. Pension, Legatrenter, der ere tillagte Uni- versitetslærere foruden deres lovbestemte Indtægter, anses som uvis Indtægt, og komme i Betragtning ved Bestemmelsen af Pensionen, II. S. 58. — Beregningen af Tensionen for Professor Schiødtes P'nke, III. S. S. 269—274. — Pension beregnet af det Bestyreren af den Lundske palæontologiske Samling tillagte Honorar, III. S. 269—274. — Konsistoriums Skrivelse om afgaaede Universitetsbetjentes Adgang til Under- støttelse, III. S. 267. — og Understøttelser ved Universitetet, 1. S. 344, 384, 386, II. S. 274, 324, IV. S. 276—277, V. 8. 293. — vod Kommunitetet, 1. S 366, II. S. 304, 3"24, IV. 8. 276—277, V. S. 293. Personalforhold vedkommende Universi- tetets Lærere, se Lærere, Professorer. — polyteknisk Læreanstalts Lærere, se polyteknisk Læreanstalt. — de videnskabelige Samlinger, se under de enkelte videnskabelige Samlinger. — andre Personalforhold ved Universitetet uden for Lærerpersonalet, I 8. 381— Personalforhold — Polyteknisk Læreanstalt. 43 387, IL S. 322—325, III. S. 265—274, IV. S. 271—277, V. S. 293—294. — ved Frue Kirke, I. S. 390—391, II. S. 326, ni. S. 276, IV. S. 279—280, V. S. 295—296. al Personalhistorie, Kunstværker af personal- historisk Betydning, Tilvejebringelse af Fortegnelse, V. S. 3—15. 94 Petersen, O. G. Dr. phil., overdraget Le- delsen af den planteanatomiske Under- visning, II. S 69. — ansat som Bibliothekar ved botanisk Have, n. S. 96—98. — overdraget at holde botaniske Fore- læsninger for Farmacevter og lede Øvelserne i Mikroskopi og Planteana- tomi for disse studerende, V. S. 30. — holder botaniske Forelæsninger under Docent Lunds Sygdom, V. S. 30. 14 Pladsen foran Universitetet, Anbringelse af Jærnstakit omkring Piedestalerne til de ved Universitetet værende Buster, IV. S. 256. II Planteanatomiske Øvelser, Anskaffelse af Miskroskoper til Brug ved Øvelserne, I. S. 161—162. — til Assistance ved Undervisningen be- vilges 400 Kr., I. S. 162. - — Cand. mag. Samsøe Lund ansat til at lede Øvelser i Planteanatomi for de farmacevtiske studerende, II. S. 67—68. - — Ledelsen af den planteanatomiske Un- dervisning overdraget Dr. phil. O. G. Petersen, II. S. 68—69. - — overdraget Cand. mag. Poulsen at assi- stere ved Undervisningen i Planteana- tomi, V. S. 31. dl Planteiysiologi, Tilskud til plantefysiolo- giske Undersøgelser, I. S. 338, II. S. 283. fil Plum, Professor, udnævnt til Overlæge ved Frederiks Hospital, I. S. 192. ol Polyteknisk Læreanstalt, Revision af Lønningsloven, I. S. 294—299. — — Trykning og Avtografering af Fore- læsninger, I. S. 299—200, 383, II. S. 233, III. S. 220—221, IV. S. 236, V. S. 248—249. — — Bevilling til Udgivelsen af Professor Wilkens Forelæsninger, III. S. 221. — — Dr. phil. Hansen holder Forelæsninger under Professor Steens Sygdom, II. S. 236, under Professor Zeuthens Sygdom, V. S. 249. — extraordinære Forelæsninger og Øvelser, III. S. 219, IV. S. 236, V. S. 248. — extraordinært bevilget 750 Kr. til Hjælp til Assistance ved Undervisningen i Læreanstaltens kemiske Laboratorium, III. S. 220. — Bestemmelser om Tiden for øvelserne i Tegnelokalerne, III. S. 220. — Oprettelsen af 4 Fripladser paa Lære- anstaltens kemiske Laboratorium for trængende farmacevtiske og medicinske studerende, IV. S. 236. — Bestemmelse om Delingen af Forret- ningerne mellem Universitetets Profes- sor i Fysik og Læreanstaltens Docent i Fysik, V. S. 27. — nyt Reglement af 10. Maj 1884 for Læreanstalten, almindelige Bestemmelser angaaende Undervisningen og Examens- væsenet, III. S. 180—184, Bestemmelser vedrørende Administrationen, Lærerne og det øvrige Personale, III. S. 184—186, Program for de polytekniske Examiner, III. S 186—189, detailleret Program for Undervisningen, III. S. 189—202, Undervisningsplan for Læreanstaltens tvende Kursus, III. S. 202—205, Under- visningens Fordeling paa de enkelte Halvaar, III. S. 205—212, Vejledning i Benyttelsen af Undervisningen, III. S. 213-215, Skrivelse fra Bestyrelsen til Ministeriet med Udkastet til Regle- mentet, III. S. 215, midlertidige Be- stemmelser for polytekniske Examiner, III. S. 218—219. — tilladt, at Vederlaget, der erlagdes af farmacevtiske og medicinske studerende for Adgang til Laboratoriet, kom dette tilgode, II. S. 233—231. — tilladt, at den praktiske Prøve ved po* lyteknisk Examen om fornødent maa holdes i December i Stedet for i Januar, I S. 300. — Anvendelse af denne Tilladelse, I. S. 300, II. S. 235, III. S. 224. — Dispensationer med Hensyn til Adgangs- examen, I. S. 300, III. S. 224, IV. S. 237, V. S. 249. — Dispensation fra Bestemmelserne om Hovedexamina, I. S. 300, II. S. 235—236. — ved partielle Examiner gives ikke Hu - f 44 Polyteknisk Læreanstalt. vedkarakter, uaar vedkommende ikke ønske det, III. S. 224. Bestemmelser om Karakteren for Orden med skriftlige Arbejder, IV. S. 237. Oplysninger om Stipendier og andre Understøttelser for Polyteknikere, III. S. 221-223. Stiftelse af Wilkens Legat, II. S. 234—235. Universitetets Ejendomsret til de af Læreanstalten benyttede Bygninger, V. S. 263—281. Kunstværker af personalhistorisk Be- tydning paa Læreanstalten, V. S. 4—13. At- og Tilgang i Bestyrelse og Lærer- personale, I S. 301, II. S. 5:36, III. S. 224, IV. S. 237, V. S. 27, 249. Rejseunderstøttelscr til Lærere, I. S. 301-302, 383, II. S. 321. Rejsetilladelser for Lærere, I. S. 301. Ordensdekorationer, V. 8. 250. Undervisningens Benyttelse, I S. 302. : II. S 236, III. S. 224, IV. S. 237, V. S. 250. Tildeling af Kommunitetsstipeudier, I. ' S. 302, II. 8. 230, III. S. 224—225, IV. | S. 237—238, V. S. 250. om deres Udbetaling maanedsvis, III. 8. 225. Tildeling af det Classenske Fideikommis' Stipendier, I. S. 302, II. S. 23G, III. 8. 225. Samlingernes Forøgelse, I. S. 302, II. S. 237, III. S. 225, IV. S. 238, V. S. 250. Udvexling af Tidsskrifter med uden- landske Foreninger, II S. 236—237. Anskaffelse af en Buste af Etatsraad Hummel, II. S 237. et Jærnpengeskab til Opbevaring af Exainensprotokoller, Journaler ni. v. anskaffet, III. S. 225—226 Forelæsninger, anmeldte og holdte, I 8. 302-303, II. S. 237—238, III. S. i 226—227, IV. S. 238-240, V. S.i51—252. | afholdte Exkursioner, I. 8. 303—304, II. S. 238, III. 8. 227, IV. 8. 238, 240, V. S. 252. afholdte Examina, I. 8. 304—309, II. 8. 238—215, III. 8. 227-237, IV. 8 240—245, V. 8. 253—253. Opgaverne til de skriftlige Prøver,'!. S. 310-314, II. 8. 246—249, III. 8. 237 - j 241, IV. 8. 246—249, V. 8. 259—262. Anstaltens Benyttelse til Afgivelse af Betænkninger, I. 8. 314, II. S. 249, III S. 241, IV. S '249, V. S. 262. — Forhøjelse af Honoraret for Betænk- ninger af Patentsager, III. S. 241. — Bygningsvæsen (Brolægning af Gaarden, ny Tagrende paa Læreanstaltens Byg- ning ved St. Pederstræde og nyt Stakit omkring Anlæget i Gaarden), I. S. 383, II. S. 321, Udvidelse af Læreanstaltens Laboratorium, V.S. 284—285, Opførelsen af et muret Fodstykke til Ørsteds Broncestatue, V. S. 2S5. — Tilskud af Kommunitetet (3000 Kr) til Fripladser ved Læreanstalten, med den nærmere Bestemmelse om Betingelserne for Uddelingen, I. S. 302, HI. S. 222. — andre Bidrag til Fripladser, I. S. 302, 380, III. S. 221—223, 225. — Oversigt over Indtægter og Udgifter, sam- menstillede med de tilsvarende Lovbevil- linger. I. S. 378- 379, II. S. 316-318. — Dækning af Underskud, I. S. 380, II. S. 318—319. — Tilskud fra Statskassen, II. S 318. — særlige Forklaringer over de enkelte Indtægtsposter, I. 8. 380—381, Il 8. 319-320. — Indtægten for Afbenyttelse af Fore- læsninger samt for Examina, I. S, 380, II. S. 319. — Indtægten som Erstatning for ituslagne Sager, I. S. 3S1, II. S. 316. — særlige Forklaringer over de enkelte Udgiftsposter, I. S. 381—382, II. S. 320 —321. — Udgifter til Bygningsvæsen, I. S. 383, II S. 321. — Udgifter til Lønuinger og Honorarer, I. S. 382—383, II. 8. 320. — Fordelingen af Honorarerne, I. S. 383, II. 8. 320. — Dyrtidstillæg til Embedsmænd, II S. 321. — extraordinære Udgifter, I. S. 301-^302, 383, II. S. 321. — Understøttelse bevilget en afgaaet La- boratoriekarl, II. S. 250, III. S 242. — tilstaaet Laboratoriekarleu Brændsels- godtgjprelse, II. S. 219—250. — Antagelse af en ny Laboratoriekarl, III. 8. 241—242. — Udlevering af de som Depositum be- roende Indskrivningsbeviser, tilhørende lustitutet for Metalarbejdere, II. 8. 322 Portner Professorer. ■15 il Portner, ved Universitetet, Gratiale i An- ledning af Sygdom, paadraget i Uni- versitetets Tjeneste, III. S. 266. --Forhøjelse af hans Lønning, IV. S. 276. — ved botanisk Have, Skifte i Stillingen, I. S. 386. — — Instrux for ham, Y. S. 61—62. — ved Borcks Kollegium, Skifte i Stillingen, III. S. 267. — — Instrux for ham, III. S. 267—268. — ved Elers Kollegium, Skifte i Stillingen, III. S. 268. --Instrux for ham, III. S. 268—269. — ved Regensen, Skifte i Stillingen, III. S. 271. — — Tnstrux for ham, III. S. 271—274. — Understøttelse til en fhv. Portners Enke og Børn. I. S. 268. — Begravelseshjælp til en Portner til Hjælp til hans Hustrus Begravelse, I. S. 386. Praktisk theologisk Prøve se T. — filologisk Prøve se F. 1 Prisopgave, Originalerne til Besvarelserne, indlemmes i Universitetets Arkiv, for saa vidt de prisbelønnes, I. S. 167. — Udgivelse af en prisbelønnet Besvarelse i et Skrift, der ikke svarede til Be- svarelsen, I. S. 166—167. — en Udlænding, der ikke var Student, tildelt Guldmedaillc og Pengebelønning, II. S. 78. — og Bedømmelser af de indkomne Be- svarelser, I. S. 250—256, II. S. 195— 198, III. S. 126—129, IY. S. 189—194, Y. 181-186. — Erstatning for Indtægtstab ved Be- svarelsen, I. S. 350, II. S. 294. — en Forfatter, der havde opnaaet Akcessit, men ønskede at bevare Anonymiteten, udelukket fra at erholde den sædvan- lige Erstatning for Indtægtstab, I. S. 167. [1 Prismedailler, optages under Kommuni- tetets Formue med deres Metalværdi, I S. 377, II. S. 315. [1 Privatdocent, afslaaet et Andragende fra en Literat paa Grund af manglende Op- lysninger, I S. 161. il Professorer ved Universitetet, at Fakultetet og Konsistorium ytrer sig, førend en Docentplads besættes, III. S. 7—9. — tilladt en Professor at modtage en kort- varig Konstitution i en anden Embeds- stilling, I. S. 191. — Forslag om, at Docenterne Sundby, J. Lange, V. Thomsen og Wimmer ud- nævnes til extraordinære Professorer, II. S. 57—58. — Docent Zeuthen udnævnt til extraordinær Professor i Mathematik, II. S. 67. — Dr. phil. Buhl udnævnt til Professor i Theologi, I. S. 189. — Docent Dr. Høffding udnævnt til Pro- fessor i Filosofi, II. S. 65. — Dr. jur. Steenstrup udnævnt til Pro- fessor Rostgardianus, II. S. 65. — Dr. phil. Erslev udnævnt til Professor i Historie, II. S. 130. — Dr. phil. Kroman udnævnt til Professor i Filosofi, III. S. 76. — Dr. phil. Warming udnævnt til Professor i Botanik, IV. S. 8—9. — Inspektor Ltitken udnævnt til Professor i Zoologi, IV. S. 17. — Lektor Lange udnævnt til Professor ordinarius, IV. S. 123. — Dr. jur. Torp udnævnt til Professor i Retsvidenskab, V. S. 16—17. — Docent Westergaard udnævnt til Pro- fessor i det stats- og retsvidenskabelige Fakultet, V. S. 19—20. — Docent Christiansen udnævnt til Pro- fessor i Fysik, V. S. 26—27. — Docent Wimmer udnævnt til Professor i de nordiske Sprog, V. S 105. — tillagt Professor Zeuthen forhøjet Løn- ningsanciennetet, IV. S. 126—127. — tillagt Professor Lutken forhøjet Løn- ningsanciennetet, IV. S. 126—127. — tillagt Professor Warming forhøjet Løn- ningsanciennetet, V. S. 108. — Professorerne Saxtorph og Warming erholde extraordinære Huslejeportioner, V. S. 111—112. — Afgang og nye Udnævnelser, I. S. 189 -190, II. S. 128—131, III. S. 76—77, IV. S. 123—124, V. S. 104—106. — Fritagelse for at holde Forelæsninger, Rejsetilladelser o. a. Personalia, I. S. 190—194, II. S. 131—132, III. S. 77- 79, IV. S. 124—127, V. S. 106—109. — Anciennetets Fortegnelse, IV. S. 128— 129. — forhen værende, afgaaede ved Døden, III. S. 77, IV. S. 125—126, * Professorer — Regensen. — Professorernes Læsestue, Anskaffelse I af nyt Inventarium, IV. S. 7. — — Regulativ for Benyttelsen af de paa Læsestuen fremlagte Tidsskrifter. V. S. 1—2. — ved polytekniske Læreanstalt, Afgang og nye Udnævnelser, V. S. 26—27. Se i øvrigt under polytekniske Læreanstalt. - Professorgraarde, se Friboliger. Professorernes Kukekasse, se Enke- kasse. Program til Universitetets Fester, Pro- grammet til Reformationsfesten i 1883 i Anledning af 400 Aarsdagen for Luthers Fødsel skrevet af en Theolog. II. S. 78. — Konsistoriums Normalsum forhøjet af Hensyn til Udgifterne ved Programmerne, 11 S. 5«—57. — Programmernes Størrelse anslaaet til 12 Ark, II. S. 56. — naar Programmerne indeholde Afbild- ninger eller Kort kan Konsistoriums Normalsum om fornødent overskrides med det dertil medgaaende Beløb. II. S.57. — Forhøjelse af Trykningsudgifterne, IV. S 257. Promotioner, stedfundne, I. S. 256-258, II. S. 199—200, m S. 129—131, IV. S. 194—195. V. S. 186—188. Prosektor, Instrux for den normal-ana- tomiske Prosektor. II. S. 75—76. — Oprettelsen af endnu en Prosektorplads i normal-Anatomi, V. S. 23 24. — anatomisk, se A. — kirurgisk, se K. Prytz, ("and. mag , ansat som Lærer i Fysik ved polyteknisk Læreanstalt med Forpligtelse til at holde Forelæsninger ved Universitetet, V. S. 27. Pædagogik, de fungerende Universitets- lærere ere forpligtede til uden særlig Godtgjørelse at holde Forelæsninger herover, III. S. 55. Rang, tillagt, I. S. 192, III. S. 79. Referendarius consistorii. Honorar, I. S. 335. II. S. 281. Reformationsfest, Programmet skrevet og Talen holdt ved Festen i 18-3 af en Theolog i Anledning af 400 Aarsdagen for Luthers Fødsel, II. S. 78. — tilladt at Musikledsagelsen ved Festen sker ved 6 Strygeinstrumenter, III S. 58. Se iøvrigt under Fest. Regeusbeneficinm, Indskrænkning i An- tallet af de privilegerede, der kunne erholde Bolig paa Regensen, mod at der i Stedet for tilstaas dem Ilusleje- godtgjørelse, 1I.S. 126-128, V. S. 93-96. — extraordinær Huslejegodtgjørelse til- staaet privilegerede Ansøgere, indtil Vakance paa Regensen indtraf, III. S. 75. — et Andragende fra en Alumnus, der var flyttet fra Regensen for bedre at kunne studere, om at erholde Erstatning for Re- geusbeneficiet, afslaaet, IV. S. 117- 119. — Fastsættelse af den for Regensbeneficiet tilstaaede Huslejegodtgjørelse til 18 Kr. i Maanederne Oktober til Maj og 14 Kr. i Juni til September, V. S. 96. Se iøvrigt Kommunitetsstipendiet. Regensen, Provstens Lønning, I. S. 375, II. S. 313 — Viceinspektørens Løn forhøjet til 800 Kr., II. S. 57. — Udgifterne til Gas i det i Viceinspek- tørens Kjøkken anbragte Gasapparat overtages af Kommunitetet, II. S. 57. — Skifte i rortnerstillingen, IV. S. 271. — Instrux for Portnereiij IV. S. 271—274. — Forandring i Lønningsforholdene for Portneren og Nattevagten, IV. S. 271. — forandret Udbetalingsmaade af Lønnen for Regenskarlen, IV. S. 271. — Instrux for Rengjøringskonerne, IV. S. 274-275. — Regensgangkoner og Regenskarlen, Af- og Tilgang, V. S. 293. — Understøttelse bevilget en afgaaet Re- gensgangkone, V. S. 293. — Gratiale til Regensgangkoner i Auled- ledning af 25 Aars Tjeneste, II. S 314. 324, IV. S. 271. — Fordelingen af de til Kegensen knyttede Legater, I. S. 289, II. S. 228, III. S. 170—171, IV. S. 2.7, V. S. 239. Regensen — Rets- og statsvidenskabeligt. 47 — Udgifter til Brændsel til Alumnerne, I. S. 371, II. S. 309. --til Embedsmænd og Betjente, I. S. 376, II. S. 313 — extraordinære Bræudetillæg, V. S. 98. — Belysning og Rengjøring, I. S 376, II. S. 314. — grønlandske Alumners Nydelse af Sti- pendiet, I. S. 370, II. S. 308. — syge Regensalumners Kur og Pleje paa Hospitalet, I. S. 371. — Udgifter ved Kur og Pleje for Regens- karlen m. v., II. S. 314. — Hovedreparationer, I. S. 376, II. S. 314. — Brandskadeerstatning i Anledning af Udsvaade paa Regensen, II. S. 314. — Indretning af flere Eneværelser paa Regensen, Y. S. 98. — Forholdsregler for Regensalumner, III. S. 72—74. — Tillæg til disse, III. S. 68—72. — Bestemmelser for Regensens Læseind- retning, III. S. 75. — Trykning af Instruxer for Portneren og Rengjøringskonenie paa Regensen, IY. S. 256. — Anskaffelse af Bænke til Regensgaarden, IV. S. 257. efl Regnskabsaflæggelse, Regler for Regn- skabsaflæggelse for Kommunitetets Bog- legat, I. S. 316-317. 9fl Regnskabsberetninger, Trykning af de af Kvæsturens Bogholder aflagte, III. S. 251 — — optages for Fremtiden ikke i Aar- bøgerne, hvor der kun gives Oplys- ninger over den med Universitetet for- bundne Legatmasse, 111. S. 251. [9SRejsestipendium, tilladt Nydelsen af Lodder for flere Terminer til et samlet Ophold i Udlandet, I. S. 185, II. S. 120, IV. S. 117. — — Kommunitetets, Forhøjelse af Stipendiet med 2000 Kr. aarlig, IV. S. 120—121, se iøvrigt Iv. —■ — Dispensationer fra de sædvanlige Betin- gelser for at søge Rejsestipendier, V. S. 92 — — udnævnte Stipendiater, 1. S. 289, 292, II. S. 228, 232, III. S. 171, 174, IV. S. 227, 230-231, V. S. 239, 242—243. Se i øvrigt de forskjellige Rejsestipendier. a|9Rejsetilladelser, Andragender om Rejse- tilladelser for Universitetslærerne skulle indsendes gjennem Fakultetet og Kon- j sistorium til Ministeriet, I. S. 146, II. S. 58. — for Universitetslærere, I. S. 191—193, II. S. 131—132, III. S. 77—79, IV. S. 124—127, V. S. 106—109. — for Inspektorer, I. S. 194, V. S. 109. — for Kvæstor, II. S. 323. — for Bibliothekassistenter, II. S. 83, III. S. 78, 135. — for Stipendiater, se Kollegierne. Rejseunderstottelse til Universitetslærere, III. S. 79. — til Lærere ved den polytekniske Lære- anstalt, I. S. 301—302. Reisz, Professor, gjenvalgt til Overlæge paa Frederiks Hospital, V. S. 107. Rekognitioner, ved Universitetet, I S. 325, II. S. 271. Rektor, Anskaffelse af Tæpper til Rektors Kontor, III. S. 251. — den af Lærerforsamlingen først valgte Rektor beder sig fritaget for Valget det paagjældende Aar, V. S. 99 Noten. — Valg, I. S. 186, II. S. 128, III. S. 76, IV. S. 122, V. S. 99. Relegationsprotokol, Bemærkning i Proto- kollen om en ikke immatrikuleret Stu- dent, der for Tyveri og Bedrageri var idømt Fængsel paa Vand og Brød, V. S. 3. Rente, Nedsættelse af Renten fra 5 °/o til 4l/» °/o af en Professorernes Enkekasse tilhørende Pante obligation, II. S. 270. Reservelægeposterne paa Hospitaler, om Kvindens Adgang til disse, V. S 50—54. Retsregler, Universitetets, Samling af disse og deres Udgivelse, IV. S. 5—6. Retssag, om Universitetets Forpligtelse til at deltage i Brolægningen af Gothers- gades Forlængelse, II. S. 251—257. Rets- og statsvidenskabeligt Fakultet, approberede Forelæsningsplaner, II. S. 133, III. S. 80, V. S. 125. — anmeldte og holdte Forelæsninger, I. S. 195—196, 201, II. S. 134—135, 139, NI S. 81—82, 86—87, IV. S. 131—132, 137—138, V. S. 126—127, 132. — Fakultet, overdraget Cand. polit. & mag. Westergaard at holde statsvidenskabelige Forelæsninger, II. S. 58—61. — Andragende fra Dr. jur. Secher om Ansættelse som extraordinær Docent i Retshistorie, V. S. 17—19. 48 Rets- og statsvidenskabeligt — Siesbye. — Dr. jur. Torp udnævnt til ProfesBor i Retsvidenskab, V. S. 16—17. — Docent Westergaard udnævnt til Pro- fessor i Fakultetet, V. S. 19—20 — Dekanvalg, I. S. 186, II. S. 128, III S. 7C>, IV. S. 123, V. 8. 99. — Afgang og nye Udnævnelser, I. S. 189, II. S. 129, V. S. 101-105. — andre Personalia, I. S. 191, II. S. 131, III. S. 77, jv. s. 124, V. S. 106—107. Revision, Foraudring maa ikke foretages i et til Revision indsendt Regnskab, I. : S. 317. — Forandring i den af Ministeriet fast- > satte Fordeling af Kommunitetets Bog- understottelser kan ej foretages af Fa- kultetet, II. S. 128. ' — Udsættelse angaaende et til Medhjælp ved Bibliotliekartjenesten ved den Arna j Magnæanske Kommission udbetalt Belob. I. S. 323. — om Berettigelsen for Portneren paa Borcks Kollegium til at benytte Gas til Kogning, IV. S. 275. — Fritagelsen for Portneren paa Elers Kollegium for at betale Skatten af den af ham betroede Lejlighed. Y. S. 93. Rigsdagen, dens Aalmingsmoder holdte paa Universitetet, IV. 257, V. S. 286. Rosenberg, Dr. phil., overdraget i 2 Aar at holde Forelæsninger over dansk Literaturhistorie, III. S. 3—7. Rosenkrantzske Legat, Designationsretten for Familien Rosenkrantz anerkjendt, I. S. 184—185, IV. S. 115. — en Stipendieportion indbetalt til Oplæg, da ingen Ansøger meldte sig. II. S. 120. Rnghavevænget, tilladt Udstykning af en bortskjænket Parcel, uden^at der be- tingedes Rekognition, I. S. 324. S. Saaby, Cand. phil., overdraget at holde Forelæsninger over dansk Filologi, III. S. 7-9. — tillagt Forhojelse af Honorar, V. S. 107. Salomonsen, Dr. med., overdraget i 2 Aar at holde et praktisk Kursus i Bakteri- ologi, II. S. 61—62. — overdraget i 5 Aar at holde et syste- matisk theorctisk og praktisk Kursus i Bakteriologi, IV. S. 7—8. Samlinger, videnskabelige, se videnskabe- lige Samlinger. Sang, om denBetaling, derskalerlægges, naar Sang udfores i Kirkerne ved andre end Kirkens Kor, I. S. 390. Saxtorph, Professor, entlediges som Over- læge ved Frederiks Hospital, V. S. 20 —23. — tillagt en extraordinær lluslejeportion, V. S. 111-112. Schiern, Professor, Udgifter ved hans Be- gravelse, II. S. 295. Schiødte, Professor, Inspektor, under hans Sygdom overtages Inspektorforretnin- gerne ved zoologisk Museum af Dr. phil. Hansen, III. S. 62—63. — hans Buste skjænkes til zoologisk Mu- seum, V. S. 65. — Fastsættelse af Pensionen for hans Enke III. S. 269-274. Schmidt s, Lauritz II, Pastor, Legat, dets Stiftelse, III. S. 63-64. Schmidt, V., Professor, Dr. phil, overdraget at holde Forelæsninger over Ægyptologi og \ssyriologi, II. S. 65. — Forhøjelse af Honorar, III. S. 78 Schultziske Bogtrykkeri, 100 Aarsdagen siden dets da værende Chef blev ud- nævnt til 2den Universitetsbogtrykker, Ordensdekorationer tildelte Chefen og Trykkeriets første Faktor, V. S. 294. Secher, Dr. jur., andrager om at blive be- skikket til extraordinær Docent i Rets- historie, V. S. 17-19. Selsø Kirke, Anbringelse af en Kakkelovn, II. S. 293. Siesbye, Dr. phil., overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger Siesbye — Smiths Legat. 49 inden for den klassiske Filologis Om- raade, I. S. 141—43. — Forhøjelse af Honorar, V. S 107. Sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte Samlingerne mod Ildsvaade, IV. S. 256, V. S. 58—60, 64. — ved Frue Kirke, IV. S. '278—279. Skatter, Afgifter og Assurancepræmie, Ud- gifter hertil, Universitetet, 1. S. 349, II. S. 293, Kommunitetet, I. S. 366, II. S. 314. Skeels Legat, Oprettelse af en ny ordinær Stipendieportion, I. S. 185. — Skifte i Patronatet, I. S. 185, V. S. 91. Skoleembedsexamen, Ophævelsen af den filologisk-historiske og Indførelsen af nye Skoleembedsex amina ved Adg. 25 Oktober 1883, Adresse fra Filologer, III. S. 17—18, Nedsættelse af et Udvalg, III. S. 18, Udvalgets Er- klæring med Forslag, III. S. 18—22, Skrivelse fra Ministeriet om Ændringer i Forslaget, III. S. 23—24, Erklæringer fra det filosofiske Fakultet, III. S. 24 —26, fra det mathematisk-naturviden- skabelige Fakultet, III. S. 26—28, Adg. 25. Oktober 1883, III. S. 28—38, Ord- ningen af Censorforretningerne, Kursus i Pædagogik og Karakterberegningen, III. S. 38, Erklæringer fra det filosofiske Fakultet, III. S. 39—41, fra det niathe- matisk-naturvidenskabelige Fakultet, III. S. 41—42, fra det filosofiske Fakultet, III. S. 43, fra det mathematisk-natur- videnskabelige Fakultet, III S. 43—44, Forhandlinger mellem Ministeriet og Undervisningsinspektionen og Rektorer ved de lærde Skoler, Erklæringer fra Rektorer ved Metropolitanskolen, 111. S. 44, Roskilde Skole, 111. S. 45, Sorø Skole, III. S. 45, Nykjøbing, Ribe, Vi- borg, III S. 46, Undervisningsinspek- tionen, III. S. 46 tf. — Bekj. 2l. April 1884 indeholdende nær- mere Bestemmelser til Gjennemførelsen af oven nævnte Adg. 25. Oktober 1883, III. S. 50—54. kgl. Resol. 29. April 18-<4 oin For- pligtelse for de fungerende Universitets- lærere i Filosofi til uden Godtgjørelse at holde Eorelæsninger i Pædagogik, III. S. 55. — tillade en Adjunkt at underkaste sig en Tillægsprøve, IV. 27—28. — Spørgsmaal om, hvilke Kursus der kunne antages at ækvivalere de ved Adg. 25. Oktober 1883 indførte Kursus i Pæda- gogik, afgjøres for hver enkelt Tilfælde, der maatte foreligge, IV. S. 27. — afholdte Examina, III. S. 115—116, IV. S. 170—173, V. S. 165—168. — skriftlige Opgaver, III. S. 123 — 125, IV. S. 182—187, V. S. 174-179. — Tillægsprøver, IV. S. 27, 172. Skolelærerembeder, hvilke Konsistorium har Kaldsret til, II. S. 324. — Sogneraadet ubeføjet til at knytte For- pligtelsen til at forrette Kirkesanger- tjenesten til Udredelsen af et Bidrag af Skolekassen, I. S. 387. — Udnævnelse af Skolelærere, I. S. 387, II. S. 324, III. S. 269, V. S. 293—294. Skoler, om Medtagelsen af de lærde Skoler under den med de svensk-norske Uni- versiteter stedfindende Udvexling af Pro- grammer, Aarsskrifter ni. m., III. S. 58—60. Skove, Universitetets, Indtægter og Udgifter med Hensyn til Fredskovene, I. S. 331, II. S. 278. — i 1880—81 ikke afholdt nogen Avktion, I. S. 331. Skriftlig Examen, Ordensbestemmelser for de under det rets- og statsvidenskabe- lige Fakultet hørende Examina, IV. S. 24-25. — nægtet en Kandidat, der var fundet i Besiddelse af utilladte Hjælpemidler, at fortsætte Examen, V. S. 56. — Examensgaver, se under de enkelte Fakulteter. Skytteforening, akademisk, tilladt Op- hængning af en Tavle i Universitetets Forsal til Anbringelse af Opslag og Meddelelser for Medlemmerne, V. S. 2. Smiths Legat, Afgiften for Bestyrelsen af Legatets Formue nedsat til V32 af Le- gatets aarlige Netto-Indtægt, I. S. 333. — Oprettelsen af en ny Portion paa 600 Ivr. for Kandidater, II. S. 119. — tillade en Stipendiat, der modtog An- sættelse som 3dje Reservelæge paa St. Hans Hospital ved Roskilde og som samtidig fortsatte sin Virksomhed som 50 Smiths Legat Studenter-Sangforeningen Privatdocent ved Universitetet, at oppe bære Stipendiet, V. S. 92. — udnævnte Stipendiater, 1. S. 290—201 II. S. 230—231, III. S. 172—173, IV S. 229, V. S. 240-241. — Indtægter og Udgifter samt Kapital formue, I. S. 363—364, II. S. 301—302 III. S. 264, IV. S. 269-270, V. S. 291 —292. Sociologi, overdraget Dr. phil. Wilkens al holde Forelæsninger herover, II. S. 65 Spanien, Udstilling i Madrid vedrorende Metalindustrien, sendt en Delegeret, I. S 301—302. Statskassens Tilskud til Universitetet, 1. S. 334. II. S. 276. — Tilskud til polyteknisk Læreanstalt, II. S. 318—319. Statsvidenskabelige Forelæsninger, overdraget caiul. mag. & polit. Wester- gaard at holde Forelæsninger, II. S. 58—61. — Kxamen, en lYemierlieutenant, der havde bestaaet Afgangsexamen fra Officersskolens ældste Klasse berettiget til at indstille sig til den statsviden- skabelige Kxamen, 1. S. 149. — tilladt Overforeisen af Karakterer fra ju- ridisk Embedsexamen til den statsviden- skabelige Kxamen, I. S. 149—150, III. S. 16. — kyl. Resol. 18. Juli 1884 om Forandring i de ved kgl. Resol. 6. Juli 1851 fast- satte Bestemmelser ved den statsviden- skabelige Kxamen, III. S. 15. — tilladt at indstille sig til Kxamen, uden at de paagjældende havde hørt Fore- læsninger, III. 16—17. — Ordensbesteinmelser for Examen, IV. S. 24—25. — tilladt Tilbagebetaling af Examensgebyr, da den paagjældende paa Grund af Sygdom ikke kunde gaa op til Examen, V. S. 50. — I)ocent Westergaard udnævnes til Pro- fessor ordinarius, V. S. 19-20. — Oversigter og Karakterfortegnelser, I. S. 234, II. S. 173, 176, III. S. 107, 110, IV. S. 161, 164, V. S. 157, 160 — skriftlige Opgaver, 1, S. 247, II. S. 191. 111. S. 121, IV. 180, V. S. 173. Steen, Professor, fritages for at holde Fore- læsninger ved den polytekniske Lære- anstalt, IV. S. 126. ' Steeustrups Legat, nye Medlemmer af Be- styrelsen, I. S. 287. Steenstrup, Dr. jur., udnævnt til Professor Rostgardianus, II. S. 65. — Etatsraad, Professor, hans Forelæs- ninger over Zoologi besørges foreløbig af Adjunkt Jungersen, II. S. 69-70. Stempelpligt, det skal paases, at de til Universitetet indkomne Examensbevlser cre stemplede, I. S. 146 —147. — Kassation af Stempelmærker paa Kx- amensbeviser kan foretages af Ud- stederen, I. S. 147. Stliyr, Professor, overtager Lærerposten Ilomiletik ved Pastoralseminariet, I. S 144—145. Stockholms Hojskole, Udvexlingsforbindelse med Hensyn til akademiske Skrifter m. v., I. S. 285—286. — mineralogisk Museum sender en Sam- ling Mineralier m. v. til Højskolen, IV. S. 114. Stole, Udlaanet til forskjellige Institutioner begrænses, I. S. 317. Stolestader i Frue Kirke, Regulativ for Lejen, IV. S. 379—280. Stipendiebestyrelse, Valg af Medlemmer, III. S. 226, IV. S. 123, V. S. 99. Stipendier, Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier ved Universitetet, I. S. 287—292, 371—375, II. S. 226—232, 309—313, III. S. 168 —179, IV. S. 224—235, V. S. 236—247" — se i øvrigt under Legater. Studenter, tildelte Advarsel paa Grund af Gadeuorden. IV. S. 6, V. S. 2—3. — tilført Relegationsprotokollen Bemærk- ning om eil ikke immatrikuleret Student, der for Tyveri og Bedrageri var straffet med Fængsel paa Vand og Brød, V. S. 3. Studenter Sangforeningen, tilladt at Musik- ledsagelsen ved Reforinationsfesten sker ved 6 Strygeinstrumenter, 111. S. 58. — Beløbet for Udførelsen at Kantaten ved Universitetsfesterne forhøjet til 150 Kr. til Hjælp til Vederlag for Solo- sang, IV. S. 30. 257. — Tilladelse til at benytte Festsalen til Koncerter, I. S. 324, III. S 251, IV. S. 257, V. S. 2s6.. Studentersamfundet — Theologisk. 51 Studentersamfundet, dets Stiftelse og Love, Sæby, Anbringelse af et Varmeapparat, I. I. S. 140—142. Suhrs, Rektor, Legat, en ny Portion op- rettes, V. S. 91. Sverige, meddelt den svensk-norske Re- gjering Oplysninger om Kvinders Adgang til ved Kjøbenhavns Universitet at stu- dere Medicin og Farmaci, I. S. 158—159. S. 820, 349. Anskaffelse af Sølvoblatæske og Tæpper, IV. S. 255. Opførelse af et Ligkapel, V. S. 284. Overdragelse af Gravsteder paa Kirke- gaarden, II. S. 268. Taarnby Kirke, Bidrag til Anbringelse af en Varmeledning og Tilskud til frem- tidige Reparationer ved disse, I. S. 320, 332. — Anskaffelse af et nyt Tæppe, IV. S. 255. — Overdragelse af Gravsteder paa Kirke- gaarden, I. S. 320 - 321, II. S. 268, IV. S. 255—256. — Ordningen af Forholdet mellem Sogne- præsten og Klokkeren ligger uden for Konsistoriums Kompetence, I. S. 387. Tandlægeexamen, afslaaet Andragender om 4de Gang at maatte indstille sig til Tandlægeexamens mundtlige Prøve, 1. S. 166, II. S. 77. — Tilladelse meddelt til at maatte ind- stille sig, uden at paagjældende havde Realafgangsexamen, I. S. 166, V. S. 56. Tegnestuen ved polyteknisk Læreanstalt, Tiden for Øvelserne i Lokalerne, III. S. 220. — dens Udgifter, I. S. 383, II. S. 321. Telefon, en Telefontraad anbragt paa Uni- versitets* og Kommunitetsbyguingens Fløj mod Nørregade, III. S. 250. Telegraf, Observatoriet indtræder i en inter- national Forening for telegrafiske Med- delelser af astronomiske Nvheder, 11. S, 107. Testimonium paupertatis, Trykningsud- gifterne overføres fra Konsistoriums Nor- malsum til Universitetets Indtægtspost 7, hvor Indtægterne ved Salget op- føres, I S. 333. — publicum, om Trinitatis Kirkes Gravers Andel i Gebyret, II. S. 259—264. Theologisk Fakultet, Professor Styhr over- tager Forelæsningerne over Homi- letik ved Pastoralseminariet, I. S. 144 —145. — Forelæsningens Begyndelse udsat til 8. September, III. S. 13 — anmeldte og holdte Forelæsninger, I. S. 195, 200—201, II. S. 134, 139, III. S. 81, 86, IV. S. 131, 137, V. S. 126, 132. — Fxamen, Tilladelse til at indstille sig til Prøven i Latin, uagtet paagjældende ej havde hørt Forelæsninger, II. S. 72. — afslaaet et Andragende om at under- kaste sig Prøven i Latin, uagtet paa- gjældende ej i den lovbefalede Tid havde dyrket det theologiske Studium, V. S. 49. — tilladt at tage Prøven i Latin og Embeds- examen paa en Gang, I. S. 149, II. S. 72. — tilladt at indstille sig til Embedsexamen, uagtet paagjældende ej havde hørt Fore- læsninger, I. S. 149. — nægtet en theologisk Kandidat, der var bleven ordineret, paa ny at indstille sig til Embedsexamen, I. S. 148—149. — bevilget Fritagelse for Prøven i Latin, V. S. 24. — lignende Andragende afslaaet, II. S. 72. — indskrænket Fordringerne ved Prøven i Hebraisk til Embedsexamen for en Kan- didat, IV. S. 22-24. — tilladt at aflægge de praktiske Prøver uden foregaaende Deltagelse i Pastoral- seminariets Øvelser, I. S. 149, II. S. 72, III. S. 13, IV. S. 24, V. S. 50. — Prøve i Latin, Karakterfortegnelser, I. S. 228-229, II. S. 169—170, III. S. 103- 104, IV. S. 157. V. S. 152—153. — Embedsexamen, Oversigter og Karakter- fortegnelser, I S 229—230, II. S. 170 S 52 Theologisk — Tyskland. —171, III. S. 104-105, IV, S. 158—159, V. S. 153—155. — praktiske Prøver, Karakterfortegnelser, I S. 231. n. S. 172, ni. S. 106, IV. S. 159—160, V. S 155—156. — skriftlige Opgaver, I. S. 246, II. S. 190, III. S. 120, IV. S. 179, V. S. 172. — Fakultet, Indtegning af ile theologiske studerende i en dertil indrettet Fakultets- protokol bortfalder, III. S. 1—2. — Forøgelse af det Ijterære Inventarium ved Prøven i praktisk Latin, II. S. 72. — tilladt til Brug ved personalhistoriske Studier Gjennemsyn af theologiske Exa- menspetita. II. S. 72. — Dr. pliiL Buhl deltager i Bedømmelsen af den skriftlige Prøve og mundtlige Kiamination ved Embed.sexamen i Pro- fessor Scharlings Fraværelse, I. S. 148. — Forhøjelse af Dr. phil. Buhls Honorar, I. S. 190—191. — Dr. phil. Bidd udnævnt til Professor i Theologi, I. S. 189. — Professor Sthyr overtager Lærerposten i Homiletik i Pastoralseminaviet, I. S. 144-145. — Professor Matzen overtager Forelæs- ningerne over Kirkeret ved Pastoral- seminariet, II. S. 128—129. — Professor Madsen valgt til Medlem af Kirkeraadet, III. S. 77. — Forteguelse over Doktorer og Licen- tiater, V. S. 112—113, 122. — Dekanvalg, I. S. 186. II. S. 128, III. S. 76, IV. 123, V. S. 99. — Afgang og nye Udnævnelser, I. S. 189, II. S. 128-129. — andre Personalia, I. S. 190—191, 11/ S. 130, III S. 77, IV. S. 124, V. S. 106. — Skifte i Notarstillingen, V. S. 104. Thotts Rejsestipendium, tilladt en Stipen- diat at nyde Lodden for Juni og December til et samlet Ophold om Sommeren, I. S. 185, II. S. 120, IV. S. 117. — indbetalt en Portion, der ikke kom til Udbetaling paa Grund af Dødsfald, til Oplæg, IV. S 117. Tidssignal, Tilvejebringelse af elektrisk For- bindelse mellem Obsersatoriet og Tids- signalet paa Trekroner, II. S. 10H. Tidsskrifter, Regulativ for Benyttelsen af de i Professorernes Læseværelse frem- lagte Tidsskrifter, V. S 1—2. Tiendeindtægter, Universitetets, I. S. 330 —331, II. S. 276—278, Kommunitetets, I. S. 366-367, II. S. 305. Tilhorerlister ved Forelæsninger, paa Li- sterne skulle opgives Antallet af de Til- hørere, som ikke ere Studenter, IV. S. 21-22. Tillægsexainen, efter Bekj. 22. Maj 1874, om Modifikationer i Prøvens Indhold i enkelte Tilfælde, II. S. 70—71. — Karakterfortegnelser, II. S. 160—161, IV. S. 144, V. S. 139. — skriftlige Opgaver, II. S. 194—195. IV. S. 187—189, V. S. 180. Titler tildelte, I. S. 192, III. S. 79. Tobaksrygning maa ikke finde Sted under Forelæsningerne eller skriftlige Øvelser, IV. S. 22. Toldvæsen, Overtoldinspektøren i Kjøben- havn meddeler Underretning om de i Landet indførte fremmede Almanakker, IV. S. 251, V. S. 283. — Forsendelser til Bibliotheket udleveres i uaabnet Tilstand mod nærmere Er- klæring fra Bibliothekaren i hvert en- kelt Tilfælde om, at Sagerne ere told- fri, V. S. 193. Torp. Dr. jur., udnævnt til Professor i Rets- videnskab, V. S. 16 — 17. Trinitatis Kirke, om Graverens Andel af Gebyret for testimonium publicum, II. S. 259—264. — Oversigt over Beløbet og Fordelingen af de akademiske Gebyrer, i hvilke de kirkelige Embeds- og Bestillingsmænd ved Kirken havde Andel i Femaaret 1877 —81, II. S. 263—264. Trykning, Fritryk for Universitetets Pro- fessorer, se F. — og Autografering af polyteknisk {Lære- anstalts Læreres Forelæsninger, I. S. 299 300, 383, II. S. 233, 321, III. 220 -221, IV. S. 236, V. S. 248-249. Tyskland, om Beskyttelse af Eftertryk af Skrifter, udgivne i Tyskland, under Forud- sætning at' Gjensidighed, IV. S. 111 — 114. Udgifter — Universitetsbibliotheket. 53 U. Udgifter, Universitetets, sammenstillede med de tilsvarende Lovbevillinger, J. S. 326—329, II. S. 273—276. — særlige Forklaringer om de enkelte Ud- giftsposter, I. S. 334—351, II. S. 280 —296 — extraordinære, I. S. 350 -351, II. S. 294 -295. — Kommunitetets, sammenstillede med de tilsvarende Lovbevillinger, I. S. 365 —366, II. S. 303—301. — særlige Forklaringer om de enkelte Ud- giftsposter, I. S. 368-377, II. S. 306 -315. — extraordinære, I. S. 376, II. S. 314. — den polytekniske Læreanstalts, sammenstillede med de tilsvarende Lov- bevillinger, I. S. 378-379, II. S. 317 —-318. — særlige Forklaringer om de enkelte Ud- giftsposter, I. S. 381—383, IL S. 320 -321. — extraordinære, I S. 383, II. S. 321. Udstykninger af Arvefæsteejendomme, I. S. 324, Y. S. 296. Underskud, Universitetets, Dækning, I. S. 329—330, 351, II. S. 276. -- polyteknisk Læreanstalts, Dækning, I. S. 380, II. S. 320. Understøttelser bevilgede Ikke-Pensions- berettigede, I. S. 344, 386, II. S. 324, III. S. 242, IV. S. 277, Y. S. 293. Universitetet, Udgivelsen af en Samling af samtlige Bestemmelser om Universitets- forholdene og Udgifter derved, I. S. 351, II. S. 295, IV. S. 5—6. — Fortegnelse over de Kunstværker af personalhistorisk Betydning, som Uni- versitetet og de det underlagte Sam- linger samt Frue Kirke eje, Y. S. 3—16. — Forslag til Lov om Universitetets Løn- ningsforhold, I. S. 82—84, 131—139. — Forslag til Lov om Universitetets Lærer- kræfter, I. S. 84—113. — Forslag til Lov om Tilvejebringelsen af : Ligevægt mellem Universitetets Ind- tægter og Udgifter, II. S. 1—56. — Fuldstæiørendiggjsen af Festsalens Ud- j smykning med Malerier, IV. S. 253—255. — Universitetets Ejendomret til de af den polytekniske Læreanstalt benyttede Byg- ninger, V. S. 263—281. — Hovedistandsættelser, I. S. 349. — Varmeapparat, Omordning af Opvarm- nings- og Ventilationsforholdene og Udgifter derved, I. S. 351, II. S. 265— 266, 293. — Hovedreparation af Taarnuret, V. S. 285. — økonomiske Forhold til dets Landsby- kirker, I. S. 320, 332, II. S. 266-268, 278 -279. — Underskud, Dækning, I. S. 351, II. S. 276. — Statskassens Tilskud, I. S. 334, II. S. 276, 280. — Jordstykker bag botanisk Have ved Farimagsvejen udlejede, I. S. 334, II. S. 279—280. — Lærere, se Lærere. — andre Embedsmænd, Udgifter til deres Lønninger, I. S. 335, 344—347, II. S. 2b0, 287—292. — Bestillingsmænd, se Bestillingsmænd. — Honorarer, der udbetales paa Universi- tetets Budget, I. S. 335—336, 344-247, II. S. 281, 287—292. — Udgifter til Dekorationsarbejde, I. S. 350, II. S. 293—294. — extraordinære Udgifter, 1. S. 350—351, II. S. 294—295. — Kapitalformue, I. S. 351, II. S. 297. — Renten af Kapitalformuen, I. S. 332, II. S. 279. — Forhold ud ad til, I. S. 284—286, II. 114—117, 226, III. S. 167-168, IV. S. 111—114, 224, V. S. 236. — Indbydelser fra fremmede Universiteter, I. S. 285-286, II. S. 226, III. S. 167— 168, IV. S. 224, V. S. 236. Universitetsbibliotheket, Indflytning i Bi- bliothekets Avditorium, efter at det var indtaget til Bibliothekets Brug, Bevilling til Assistance hertil, I S. 168, 260—261 > 349, 351. — Katalogarbejdernes Fremme, I. S. 261, II. S. 202—203, III. S. 134—135, IV- S. 198, V. S. 194. — treaarigt Tilskud af 1700 Kr. til Ud- arbejdelsen af en ny alfabetisk Katalog 1HMHH* Universitetsbibliotheket — Ur. og Fornyelse af Realkatalogen, II. S. 82, 203. Forhøjelse af dette Tilskud til 1900 Kr. med en friere Benyttelse, V. S. 194. Udvexlingsforbindelse med Hensyn til Disputatser med tilsvarende franske I s. 261. II. S. 114—116. Fortegnelserne over de akademiske Skrifter m. v., der sendes til fremmede Universiteter, affattes paa Fransk. II. S. 203- 204. om Optagelse af de lærde Skoler i den stedfindende Udvexlingsforbindelse med Udlandet, 111. S. 58- 60, 133—134. Udgivelse af et Skrift i Anledning af Bibliothekets 400 Aars Bestaaen, I. S. 350, II. S. 83, 294—295, 314. Forhandlinger om Forandringer i det gjældende Udlaansreglement til Fordel for Universitetlærerne, III.S. 60—62,134. Regulativ for Benyttelsen af Tidsskrif- terne paa Professorernes Aftrædelses- værelse, V. S. 1—2, 193—194. et Exemplar af den svenske Digter Stjernhjelms Digt Herkules overlades Bibliotheket i Stockholm mod Vederlag af forskjellige Ting, III. S. 62, 134. Overforelse af forskjellige Manuskripter fra Universitets arkivet til Bibliothekets Haandskriftssamlinger, IV. S. 30. Anskaffelse af Tidsskrifthæfter, der vare bortkomne i Professorernes Aftrædelses- værelse, IV. S. 7, 198. Konkvliolog Mørchs Samlinger skjænkede Bibliotheket, V. S. 58. Tilladelse fra Overtoldinspektøren i Kjø- benhavn til at modtage Forsendelser i uaabnet Stand, V. S. 193. Bevilling til Kjælderloftets Forskaluing og Gipsning og Borttjærnelsen af de i Kjælderen opbevarede Gjenstande, III. S. 131, IV. S. 198, V. S. 58-60. Anbringelse af Jærnskodder i alle Vin- duer i Bibliotheket, IV. S. 198, V. S, 58—60. Forhøjelse af Bibliothekets Normalsum med 200 Kr. aarlig, IV. S. 198, V. S. 56—58, 190-193. Forhandlinger om Borttageisen af nogle Træer i Bibliotheksgaarden, V. S. 58,194. — Ordningen af Embedsforholdet mellem Universitetsbibliothekaren og Bibliothe- karen ved den Ama Magnæanske Sam- ling, II. S. 87—89. — Universitetsbibliothekaren indtræder som fast Medlem i Kommissionen for den Arna Magnæanske Stiftelses Bestyrelse, 11. S. 89. Forhandlinger om Oprettelsen af en fjerde Assistentplads, II. S. 79—82, 202—203. — extraordinær Bevilling af 1600 Kr. til Forøgelse af Arbejdskraften i Bibli- otheket, II. S. 82, 202—203. — Rejsetilladelse meddelt Assistenter, II. S. 83. III. S. 78, 135 — Udgifter til en Vikar i en Assistents Fraværelse afholdt af Universitetets extraordinære Udgiftskonto, II S. 82, 294. — Understøttelse ikke bevilget en afgaaet Assistent, II. S. 82, 111. S. 267. — Skifte i Fyrbøderstillingen, I S 384—386, II. S. 323—324, V. S. 293. — Al- og Tilgang i Personalet, I. S. 384 —386, II. S. 82. 203, 323—324, V. S. 293. — Indtægter og Udgifter, I. S 337—338, II. S. 281-283. — de til Bibliotheket skjænkede Legater, der holdes uden for dets almindelige Regnskab, I. S. 337, II. S. 282. — Udgifter til Lonninger til Embeds- og Bestillingsmænd, 1. S. 335, II. S. 280. — Beretninger om Virksomheden, I. S. 258-261. II. S. 201-204, III. S. 132— 135, IV. 196-198, V. S. 188—194. Universitetsstipendier for yngre Viden- skabsmænd, Oprettelsen af 5 Portioner paa 1000 Kr. aarlig, IV. S. 121 —122. Universitetstidende, paatænkt Udgivelse af en saadan, Tilladelse dertil ej for- nøden, I. S 142. Ur, Anskaffelse af Taarnur til Gandløse og Værløse Kirke, II. 292. — til avtomiske Tidssignaler til Observato- riet, II. S. 107, 221—222. — Hovedreparation af Universitetets Taarn- ur, V. S. 285. Valkendorfs — Wurzburgs 55 V. Valkendorfs Kollegium, Tilladelse for Alum- ner til at være fraværende fra Kollegiet, I. S. 185, IV. S. 117. — udnævnte Alumner, I. S. 289—290, II. S. 229, III. S. 172, IV. S. 228, V. S. 239- — Understøttelse til Alumner af Kommuni- tetets Midler, I. S. 370, II. S. 308. — Begravelseshjælp til Portneren til hans Hustrus Begravelse bevilget af Legaternes Overskudsfond, I. S. 386. — Understøttelse til en afdød Portners Børn bevilget af Kommunitetets Midler, II. S. 324. Varmeapparat i Universitetsbygningen, Om- ordning heraf, I S. 351. II. S. 265— 266, 293. — i alle Universitetets Kirker er anbragt Varmeapparat, I. S. 321. Warming, Docent, om hans Optagelse som Medlem af det mathematisk-naturviden- skabelige Fakultet, 1. S. 192—194. — Forhøjelse af Honorar, I. S. 194. — udnævnt til Professor i Botanik, IV.S. 8—9. — tillagt forhøjet Lønningsaneiennetet, V. S. 108. — tillagt extraordinær Huslejeportion. V. S. 111-112. Vandledning, Nedlægning af en Spilde- vandsledning fra det astronomiske Ob- servatorium over Østervoldgade til Rør- ledningen ved Rosenborg, I. S. 324. Ventilation- og Opvarmingsforholdene paa Universitetet, Omordningen heraf og Ud- gifter derved, I.S. 351, II S.265—266,293. Venuspassagen, Bevilling til at sende en Iagttager, I. S 284—285. Verner, cand. mag., udnævnt til extraordinær Docent i de slaviske Sprog og den sla- viske Literatur, I. S. 143—144. — optaget som Medlem af det filosofiske Fakultet, II. S. 67. — tillagt et ikke pensionsberettiget Løn- ningstillæg, IV. S. 125. Westergaard, cand. mag. & polit., over- draget at holde statsvidenskabelige Fore- læsninger, II. S 58—61. — udnævnt til Professor i det rets- og statsvideuskabelige Fakultet, V. S. 19—20. Viceinspektøren paa Regensen. Lønnings- forhøjelse, II. S. 57. W. — Kommunitetet overtager Udgifterne til Gas til det i hans Kjøkken anbragte Gasindlæg, II. S. 57. Videnkabelige Samlinger, Undersøgelse om de lægevidenskabelige Samlingers Øko- nomi, I. S. 170—179. — Beretninger om deres Virksomhed, I. S. 258-284, II. S 201—225, III. S. 132—167. IV. S. 196—224, V. S. 188—236. — naar tilgængelige, I. S. 200, 205, II. S. 138, 143, III. S. 86, 91, IV. S. 136 143, V. S. 131, 137. — Udgifter til Samlingerne, I. S. 336—342, \É S. 281—286. — Udgifter med Hensyn til deres Offent- lighed. I. S. 342, II. S. 286. — Formaals Fremme, Anvendelsen af Bevillingen hertil, I. S. 344—347, II. S. 287- 291. Kontoens Anvendelse ogsaa til rent midlertidige Honorarer, II. S. 62—63. Videnskabsmænd, Oprettelsen af 5 Uni- versitetsstipendier paa 1000 Ivr. aarlig for yngre Videnskabsmænd, IV. S. 121—122. Wilkens, Professor, Legat, dets Stiftelse, II. S. 234—235. — Dr. phil., overdraget at holde Fore- læsninger over Filosofi og Sociologi, II. S. 65. — Forhøjelse af hans Honorar, II. S. 65, III. S. 78. Wimmer, Docent, tillagt pensionsberettiget Lønningstillæg, III. S. 78. — udnævnt til Professor i de nordiske Sprog, V. S. 105. Winge, A. IL, Cand. mag., ansat som Assi- stent ved zoologisk Museum, IV. S. 124. Vinrankerne paa Professorboligen ved Kon- sistoriebygningen besørges passede af Universitetet, I. S. 317. Wissings Legat, Udbetaling af den Portion, der tillægges en Professorsøn, med det fulde Beløb, V. S. 92. With, en denne tillagt personlig Godtgjørelse, I. S. 347-348, II. S. 291. Wiirzburgs Universitets 300 Aars Stiftel- sesfest, Adresse sendt, I. S. 286. — modtaget Erindringsmedaille og Skrift i Anledning af Festen, I. S. 286.' 56 Zeuthen — Zoologisk Museum. Z. Zeuthen, Docent, udnævnt til Professor extraordinarius i Mathematik, II. S. H7. — tillagt forhøjet Lønningsanciennetet, IV. S. 126—127. Zoologisk Museum, Forslag om Forøgelse af de 3 Afdelingers Annua, I. S. 169 —170. — om Henlæggelsen af Fiskeklassen under Museets 1ste Afdeling, II. S. 99-101, IV. S. 41, V. S. 203. — Bestyrelsen af de Lundske palæonto- logiske Samlinger overgaar til Inspektor Liitken, II. S. 104, IV. S. 17 — 18. — til Museets Medhjælpssuni tilbageføres 400 Kr. ved Dr. phil. Liitkens Ud- nævnelse til Inspektor, II. S. 104—106. — Varetagelsen af Inspektor Reinhardts Forretninger under lians Sygdom ved Museumsraadets Formand, II. S. 101. — Inspektor Schiødtes Forretninger vare- tages under hans Sygdom til Dels og efter hans Dyd midlertidig af Dr. phil. Hansen, III. S. 62 63. — det Lundske Legat kan ikke anvendes til Honorar for Medhjælp i Museet, IV. S. 17-18. — Overleveringen af 2den og 3dje Af- deling til de ny udnævnte Inspektorer, IV. S. 36—37, V. S. 203—204. — Forretningsorden for Museet, IV. S. 37—41, V. S. 205. — Dr. Lausens Gave af fossile Knogler fra den Agentinske Republik, IV. S. 41—44, V. S. 207. — Indlemmelsen af Djimphna Samlingerne i Museet, IV. S. 44—46, V. S. 205. — Udgivelse af en videnskabelig Beretning om det ved Djimphna Expeditionen ind- 1 vundne naturhistoriske Udbytte, IV. S. • 46, V. S. 205—206. — Udgivelse af „Spolia-Atlantica," V. S. 1 206-207. — forskjellige Gaver til Museet, IV. S. , 46—47. — forandret Fordeling af den Museet til- ; lagte Medhjælpssuni, V. S. 63 — 64. — Erhvervelse af 2de Samlinger af Fugle- | skind og en Samling Fugleæg. V. S. 65 - 66, 207. Bidrag til ornithologiske Undersøgelser m. m., V. S. 72, 207. — Udgifter ved Udsendelse af Zoologer med „Fylla" og „Hauch," V. S. 66— 68, 207. — Indsendelse af Fugle m. v. fra Fyrsta- tionenie til Museet, V. S. G8-72, 207 - 208. — Gave fra Etatsraadinde Benzon af Blød- dyr, Fiske og Fugle, IV. S. 35 - 36. — extraordinær Bevilling til Trækgardiner, II. S. 284, V. S. 205. — Anskaffelse af forskjellige Gjenstande til Sikring af Museet i Tilfælde af Ilds- vaade, V. S. H4 —65, 207. — Professor Schiødtes Buste skjænket til Museet, V. S. 65, 208. — Beretninger om Virksomheden for 1ste, 2den og 3dje Afdeling samt de Moltkeske Afdelinger, I. S. 265—278, II. S. 207 — 220, III. S. 140-15H, IV. S. 202—217. V. S. 202—229. — Besøget i Museet af det store Publikum, I. S, 271, V. S. 209. — Inspektorerne ere ikke i Kraft af deres Forpligtelse til at docere inden for deres Afdelinger Universitetsdocenter, IV. S. 10—17. — Inspektorerne ere ikke berettigede til at indtræde som Interessenter i Pro- fessorernes Enkekasse, IV. S. 10 17 — Dr. phil. Liitken udnævnt til 2den In- spektor, II. S. 104. til 1ste Inspektor, III. S. 77, til Professor zoologiæ, IV. S. 17. — tillagt Professor Liitken forhøjet Løn- ningsanciennetet, IV. S. 126—127. — Professor Liitken udnævnt til Formand for Museumsraadet, IV. S. 124 — Dr. phil. Meinert udnævnt til 1ste In- spektor, IV. S. 18—20. — Cand. mag. Levinsen udnævnt til 2den Inspektor, IV. S. 18—20. — Dr. phil Hansen ansat som videnskabe- lig Medhjælper ved 3dje Afdeling, IV. S. 18—21, V. S. 204. — Rejsetilladelse for Inspektorer, 1. S. 194 V. S. 109. — Dr. phil. Boas ansat som Museums- assistent, II. S. 104. Zoologisk Museum — Ørsted. 57 Lønningen for Museumsassistenten, ILS. j 104—105. — Cand. mag. Winge ansat som Museums- i assistent, IV. S. 124. — Forhøjelse af Konservator Hansens Lønning, II. S. 105—106. — Hamburger ansat som Konservator, V. S. 63, 204. — Lønningen for ham, IV. S. 275, V. S. 63—64, 204. — Understøttelse tilstaaet en forhen værende Portners Enke, I. S. 386. — tilladt Portneren at benytte et Garderobe- værelse i Museets Stueetage til Sove- værelse, V. S. 64. — Lønningsforbcdring for Fyrbøderen ved Museet, V. S. 65. — Af- og Tilgang i Personalet, II. S. 104, HI. S. 77, IV. S. 17—20, V. S. 65. — Lønninger til Embeds- og Bestillings- mænd, I. S. 334—335, II, S. 280 -281. — øvrige Indtægter og Udgifter, I. S. 339 - 340, II. S. 284—285. Æ. Ægyptologi, overdraget Professor, Dr. pliil. V. Schmidt at holde Forelæsninger her- over, II. S. 65. Æresdoktorer, Fortegnelse over danske og fremmede Videnskabsmænd, der ere til- delte Æresdoktorgraden ved Kjøbenhavns Universitet, samt over danske Videnskabs- mænd, der have erholdtÆresdoktorgraden ved fremmedeUniversiteter, V.S.l 12—125. — Biskop Balslev tildelt den tlieologiske Doktorgrad ved Æresdiplom i Anled- ning af hans 50 Aars Embedsjubilæum, II. S: 78. 0. Ørsted, H. C., om Udlaan til den interna- tionale Udstilling i Philadelphia af de Apparater, han havde benyttet ved sine elektromagnetiske Forsøg, IV. S. 114. ; — muret Fodstykke til Ørsteds Statue i den polytekniske Læreranstalts Gaard, V. S. 285.