II. lien polytekniske Lærenn§fah. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af eDkelte Tilfælde. I. Forelæsninger og Øvelser. 1. Extraordinære Forelæsninger, Eiaminatorier og Gvelser. I Efteraars Halvaaret holdt Laboratoriets Assistent, Dr. phil O. T. Chri- stensen skriftlige Øvelser i uorganisk Kemi for de Examinander, som agtede at indstille sig til Examen i Januar 1885, og hvoraf 8 deltoge deri, samt end videre i Foraars Halvaaret Examinatorier i samme Fag med 18 studerende; i Honorar herfor udbetaltes der ham med Ministeriets Samtykke af 19. Decbr. 1884 henholdsvis 75 Kr. og 150 Kr. af Kontoen for extraordinære Udgifter. I Efteraars Halvaaret er der tillige af Docent Kiærskou holdt et Foredrag over teknisk Botanik og be- slægtede Æniner og af Telegrafingeniør, Cand. polyt. Thrane et Foredrag over elektrisk Telegrafi og elektriske .Tærnbanesignaler, hver Række Foredrag i 2 Timer ugentlig; de honoreredes af Selskabet for Naturlærens Udbredelse med 200 Kr- for hver Række. 2. Udgivelsen af Forelæsninger. Docent Borch har i dette Aar udgivet Maskinlærens 2den Del; til Udførelsen af de dertil hørende lithograferede Tavler erholdt han med Ministeriets Tilladelse af 7de Marts 1885 625 Kr. af Kontoen for extraordinære Udgifter. 11. Fripladser i Laboratoriet. Da en Del farmacevtiske og medicinske studerende ligesom i det foregaaende Aar af Mangel paa Plads i Universitetslaboratoriet maatte optages i Læreanstaltens Laboratorium, indstillede Læreanstalten under 26. Septbr. 1884, at dens Laboratorium for Fremtiden maatte anvende 4 af sine Arbejdspladser som Fripladser for trængende farmacevtiske og medicinske studerende, eftersom disse, der i Universitetslaboratoriet havde kunnet komme i Betragtning ved Uddelingen af dettes Fripladser, ikke havde Adgang til saadanne i Læreanstaltens Laboratorium. Fripladserne foresloges bort- givne af Direktøren efter Indstilling af Laboratoriets Bestyrer. Under 3. Oktbr. bifaldt Ministeriet dette Forslag. Bestyrelse og Lærerpersonale m. v. 237 III. Examiiia. For den ved det nye Reglement indførte Karakter for Orden med skriftlige Arbejder fastsatte Lærerraadet følgende Bestemmelser: 1. For livert Fags skriftlige Besvarelser giver Lærer og Censorer i Forening en Talkarakter, (altsaa kun 1 Karakter, selv om der er flere skriftlige Opgaver). 2. Karakterlisterne indsendes til Direktøren, ved hvis Foranstaltning den endelige Karakter opgives efter den udfundne Middelværdi. 3. Voteringen sker i Points fra 1 til 6, svarende til Intervallet fra slet til udmærket godt. — N. N., der havde taget Realafgangsexamen af lavere Grad og Examen ved Grimers Handelsakademi, erholdt i Betragtning af det gode Resultat, hvormed han havde bestaaet de nævnte Prøver, og af hans modnere Alder Tilladelse af Ministeriet under 4. Maj 1885 til at indstille sig til Adgangsexamen paa Betingelse af, at han forud underkastede sig en Tillægsprøvo i Fransk. B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse og Lærerpersonale m. v. Da Professor, Stadsingeniør L. A Colding, der fra 1ste Febr. 1865 hvert andet Aar havde holdt Forelæsninger over Opvarmning, Ventilation, Tilledning og Afledning af Vand fra Byer og Huse, under 31. Maj 1884 meddelte, at han ønskede sig fritaget for fremtidig at holde disse Forelæsninger, indstilledes det til Ministeriet i Betragtning af, at Gjenstanden for disse er af en noget heterogen Natur, saa det vilde være vanskeligt at finde en Mand, som med samme Dygtighed kunde omfatte alle hertil hørende Enkeltheder, at dele denne Undervisning saaledes, at der det ene Aar læses over Opvarmning og Ventilation, det andet over Vand- og Kloakledninger. Til i Finansaaret 1884—85 at læse over den sidst nævnte Del, Vand- og Kloakledninger foresloges det at antage Vicebrolægningsinspektør Ambt med et Honorar af 300 Kr,, Halvdelen af det tidligere Honorar for samt- lige Forelæsninger. Under 22. Juli 1884 bifaldt Ministeriet disse Forslag, og Viceinspektør Ambt holdt i Foraars-Halvaaret nævnte Forelæsning, der som neden for anført besøgtes af 25 Tilhørere, deriblandt flere polytekniske Kandidater. — Til Oplysning om, i hvilken Udstrækning Læreanstaltens Undervisning er bleven benyttet, anføres: I Efteraars Halvaaret 1884 benyttedes Undervisningen af 118 Examinander. 62 andre Deltagere. i alt af 180 Deltagere. I Foraars Halvaaret 1885 .............................. 115 Examinander. 41 andre Deltagere. i alt af 156 Deltagere. — Af de af Kommunitetets Midler bevilgede 3,000 Kr. til Stipendier a 25 Kr. maanedlig for polytekniske Examinander, som ikke ere Studenter, vare kun 900 Kr. bortgivne i April 1884 som 3 Stipendier for hele Finansaaret 1884—85 (s.