Akademiske Promotioner. 981 Bjærgarter, kunne vi paa Grund af de anførte Mangler dog ikke tilkjende den Prisen, men have derimod fundet den fuldkommen værdig til et hæderligt Akcessit. Kjøbenhavn, den 13de Marts 1880. Japetus Steenstrup. Fr. Johnstrup. F. Didrichsen. De for Aaret 1879 — 80 udsatte Prisopgaver vare følgende: 1. The o logi. Hvilke Bidrag yde de forexilske Profeters Skrifter til at bedømme den nyere Kritiks Behandlingsmaade af Pentateuken ? 2. Lov- kyndighed. At fremstille Læren om Fordringsrettigheders Ophor. ved For- ældelse efter almindelige Retsgrundsætninger \ og nordisk Ret. 3. Stats- videnskab. Der ønskes en Fremstilling og Vurdering af de i den nyere Tid fremkomne Undersøgelser om Dødeligheden af de forskjellige Samfundsklasser. 4. Lægevidenskab. Fn Undersøgelse af Forbeningen af Menneskets Strube- brusk med Hensyn til Alderen, hvori den indtræder, og Rækkefølgen, hvori den skrider frem, samt med Hensyn til do histiologiske Forhold ved selve Forbeningen og Bygningen af den dannede Benmasse. 5. Filosofi. Hvilken Betydning har den nyere Tids Forestilling om Arvelighed for Vurderingen af Moralens Grundbegreber. 6. Historie. Den dansk-norske Stats Forhold til de forenede Nederlande fra Freden i Kjøbenhavn til Freden i Traventhai. 7. Klassisk Filologi. Der ønskes en almindelig Behandling af de opbevarede græske Over- sættelser af romerske Dokumenter indtil Udgangen af 2det kristelige Aar- hundrede, med Angivelse af de der fremtrædende sproglige Ejendommeligheder. Colligantur interpretationes Græcæ actorum publicorum Romanorum exitu secundi p. Chr. n. sæculi antiquiores, et ita pertractentur, ut quid novi in sermone habeant, appareat. 8. østerlandsk Filologi. At give en Fremstilling af Indra-Mythen efter Mahåbhårata. 9. Mathem atik og Astronomi. Formen og Beliggenheden af den Ring, som de smaa Planeter mellem Mars og Jupiter danne om Solen, saa vel som Massernes gjeunemsnitlige Fordeling i denne Ring soges bestemt ved Fordelingen af Skæringspunkterne mellem de enkelte Planeters Baner og et tilstrækkeligt Antal Planer, lagte gjennem Solens Centrum, lodret paa Ekkliptica. 10. Kemi og Fysik. Den historiske Udvikling af Begrebet Dissociation og Dissociationens Betydning i den nyere Kemi. 11. Naturhistorie. Der ønskes en monografisk Fremstilling af Hvedens, Havrens og Ærtens Kim fra Anlæget af dens første Blad eller Blade, indtil det første vegetative Blad viser sig over Jorden. VI. Akademiske Promotioner. 1 Aaret 1879—80 have 10 Promotioner fundet Sted, idet der er tildelt en den juridiske, fem den medicinske og fire den filosofiske Doktorgrad. Prakt. Læge i Tønder Gabriel Michael Friis (Lægeexamen i Juni 1858) forsvarede d. 18. Sept. 1879 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhand- ling: ,,Fiskeøiet. Et Bidrag til den sammenlignende Anatomi". Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Dr. med. & phil. Japetus Steenstrup og J. Th. Reinhardt, af Tilhørerne Cand. phil. P. A. M. Tauber. Graden meddelt d. 27. Sept. 1879. Cand. mag. Kristian Sofus August Erslev (Magisterkonferens i Historie i Maj 1876) forsvarede d. 8. Nov. 1879 sin for den filosoliske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede. Studier over 982 Universitetet 1879—1880. Statsomvæltningen i 1536 og dens Følger for Kongemagt og Adelsvælde-'. Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Dr. Fr. Scliiern og Dr. E. Holm, af Tilhorerne Assistent ved Universitetsbibliotheket, Dr. J. A. Fridericia og Dr. Troels F. Lund. Som Prodekan styrede Prof., Dr. S. Heegaard Handlingen i Stedet for Prof., Dr. E. Holm. Graden meddelt d. 21. Nov. 1879. Prakt. Læge i Nykjøbing paa Mors Ove Ludvig Moller (Lægeexamen i Januar 1858) forsvarede d. 14. Febr. 1880 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Gastrotomien". Paa Embeds Vegne opponerede Lektorerne, Dr. P. Plum og C. Lange, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 5. Marts 1S80. Cand. mag. William Arthur Julius Mollerup (Magisterkonferens i Januar 1873) forsvarede d. 7. Maj 1880 sin for den filosofiske Dostorgrad skrevne Af- handling: „Danmarks Forhold til Lifland fra Salget af Estland til Ordensstatens Opløsning. (1346—1561)". Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Dr. Fr. Schiern og Dr. E. Holm, af Tilhørerne ingen. Som Prodekan styrede Prof., Dr. S. Heegaard Handlingen i Stedet for Prof., Dr. E. Holm. Graden meddelt d. 25. Maj 1880. Korpslæge Seraphim Johan Heinrich Proschowsky (Lægeexamen i Juni 1869) forsvarede d. 8. Maj 1880 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Statistiske og kliniske Bidrag til Hyppigheds- og Aarsagsforholdene samt Charakteristiken af Hjertesygdomme hos Soldater, nærmest med Hensyn til Legemsanstrængelsers ætiologiske Betydning". Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Dr. C. E. With og Dr. C. M. Reisz, af Tilhørerne Overlæge, Dr. J. P. Poulsen, Korpslæge H. V. Berg, Dr. J. P. Gram og Oberst ved Fodfolket G. A. Falkenberg. Graden meddelt d. 19. Maj 1880. Cand. juris Nicolai Christian Herholdt Sylow (fuldstændig juridisk Enibeds- examen i Juni 1873) forsvarede d. 14. Juni 1880 sin for den juridiske Doktor- grad skrevne Afhandling: „Dommens materielle Retskraft. Undersøgelse fra Civilprocessens Omraade". Paa Embeds Vegne opponerede Proff. J. IL Deuntzer og A. C. Evaldsen, af Tilhorerne Overretssagfører J. Hilmar Stephensen. Graden meddelt d. 24. Juli 1880. Cand. philol. Sophus Otto Muller (filologisk-historisk Skoleembedsexainen i Juni 1871), se foran S. 888, forsvarede d. 17. Juni 1880 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Dyreornamentiken i Norden, dens Oprindelse, Udvikling og Forhold til samtidige Stilarter. En arkæologisk Undersøgelse". Paa Embeds Vegne opponerede Docenterne Jul Lange og Dr. Ludv. F. A. Wimmer, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 5. Juli 1880. Cand. med. & chir. Conrad Krebs (Lægeexamen i Juni 1874) forsvarede d 23. Juni 1880 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Om fremmede Legemer i Ojet". Paa Embeds Vegne opponerede Prof. M. H. Saxtorph og Lektor, Dr. P. Plum, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 14. Avgust 1880. Cand. med. & chir., Lærer ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bernhard Laurits Frederik Bang (Lægeexamen i Januar 1872) forsvarede d. 1. Juli 1880 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Iagttagelser og Studier over dødelig Embolie og Thrombose i Lungearterierne". Paa Embeds Vegne opponerede Prof., Dr. C. M. Reisz og Lektor C. Lange, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 13. Juli 1880. Cand. med. & chir. Leopold Meyer (Lægeexamen i Juni 1875) forsvarede Akademiske Promotioner. 983 d. 2. Juli 1880 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Uterin- sygdommene som Sterilitetsårsag«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Ur. C. E. With og Dr. A. Stadfeldt, af Tilhørerne Reservelæge, Dr. E. M. Jacoby og prakt. Læge H. P. Ørum. Graden meddelt d. 13. Juli 1880. VII. Akademiske Højtideligheder. I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 30. Apr. 1879, se Aarb. f. 1878 — 79 S. 640, bortfaldt Reformation s festen for 1879, hvorhos Rektor- og Dekan- skiftet foregik d. 10. Nov. s. A. — Festen i Anledning af lis. Maj. Kon- gens Fødselsdag fejredes Torsdagen d. 15. Apr. 1880. Universitetets Rektor, Prof., Dr. juris C. Goos holdt Talen*). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhand- ling af samme: »Den danske Straffeproces i Forhold til Strafferetsplejens Grund- sætninger fra Chr. V.'s Lov til Nutiden«. 95 S. 4to. — For at forhindre Overfyldning paa Festsalens Galleri ved akademiske Højtideligheder, Koncerter o. s. v., har Konsistorium fastsat, at der kun maa anbringes 80 Pers. paa hver Side og i Orkesterrummet med dets Floje 70 Pers., i alt 230 Pers. Herom har Konsistorium under 30. Marts 18S0 meddelt Besty- relsen for Studenter-Sangforeningen Underretning. Til de akademiske Fester ud- stedes der nu Billetter til Galleriet. VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger (»g Anstalter. 1. "CTniversrfcets'bi'bliotlielEe-t lQT'Q — 80. (Universitetsbibliothekar S. Birket Smith.) Bibliotheket har i det forløbne Aar været aabent for Publikum i 2G0 Uage. I Tiden fra den 13. til den 22. Januar (begge Dage inkL) maatte det uden for Ordenen holdes lukket paa Grund af en nødvendig Reparation af Varmeapparatet. I Aarets Lob har der været udlaant 15181 Bind (mod 12182 Laanebeviser), medens der i Læseværelserne har været fremtaget 13515 Bind til Brug for 6457 Besøgende. Over Benyttelsen af de Bøger, som henstaa i Læseværelsernes Haand- bibliothek, har der efter Sagens Natur ikke kunnet føres noget Regnskab. Bogsamlingen er i det forløbne Aar som sædvanlig blevet forøget dels gjennem den befalede Aflevering af dansk Literatur, dels gjennem Indkjøb, dels gjennem Udvexling med fremmede Universiteter, dels endelig gjennem Gaver. Af de sidste er der baade fra Ind- og Udlandet modtaget en stor Mængde, og flere af dem have været meget værdifulde. Særlig fortjene at fremhæves: 1) En be- tydelig Mængde, mest lærde periodiske Skrifter, afgivne — i Lighed med, hvad der alt i en Aarrække har fundet Sted — til Bibliotheket af det kgl. danske Videnskabernes Selskab'. Det er paa faa Undtagelser nær alle de Skrifter, som *) Trykt under Titelen: „Om stats-universiteter" i Nordisk Tidsskrift, utgifven af Letterstedtska Foreningen, sjunde håftet 1880.