Udgivelsen af Universitets Aarbøgerne. 3 vedkommende Bestyrere eller Inspektorer for Universitetets zoologiske Museum, affattede efter samme Principer, som de Indberetninger, der tidligere kun indsendtes for de grevelige Moltkeske Afdelinger af Museet. l'or at disse Indberetninger kunde stifte den fulde, tilsigtede Nytte, og for at Adgangen til at blive bekjendt med Virksomheden ved Museet kunde være let tilgængelig, ansaa Ministeriet det for rettest, at disse Indberetninger, enten in extenso eller i Uddrag, optoges i Aarbøgerne, samt at en lignende Foranstaltning blev truffet med Hensyn til de øvrige under Ministeriet hørende videnskabelige Samlinger, og begjærede derfor under 26. Jan. 1876 Konsistoriums nærmere Forslag om, hvorledes Foranstalt- ningen paa den hensigtsmæssigste Maade vilde være at iværksætte. I Skrivelse af 25. April bemærkede Konsistorium, at det strax, da Aarbogens Udgivelse tog sin Begyndelse, havde været betænkt paa at optage i denne Beretninger om de videnskabelige Samlinger, idet det havde haft ganske den samme Anskuelse om denne Foranstaltnings Hensigtsmæssighed, som Ministeriet nu havde udtalt. I Overensstemmelse hermed var der ogsaa gaaet frem ved Aarbøgerne for 1871—73 0g 1873_75, for saa vidt enten Bestyrernes af andre Grunde afgivne Indberet- ninger kunde benyttes, eller Bestyrerne imødekom den af Aarbogens Udgiver til dem rettede Opfordring om at meddele slige Beretninger til Aarbogens Brug. I Anledning af Ministeriets Skrivelse havde nu Aarbogens Udgiver udbedt sig Ud- talelser af de forskjellige Samlingers Bestyrere angaaende den paatænkte Foran- staltnings Iværksættelse, og det fremgik af disse Udtalelser, at Foranstaltningen i det hele havde vundet Tilslutning hos Bestyrerne, om end dens Iværksættelse for enkelte mindre Samlingers Vedkommende var anset for at være uden synderlig Interesse. Noget mere afvigende vare Meningerne med Hensyn til det Spørgsmaal, om Beretningerne skulde meddeles aarlig eller periodisk for flere Aar ad Gangen. Forslaget fra Museumsraadet for det zoologiske Museum forenede begge disse Fremgangsmaader, idet det foreslog kortere, aarlige Beretninger og udførligere ef- ter større Mellemrum. Konsistorium ansaa det derfor for naturligt at slutte sig saa nær som muligt til Bestyrernes F'orslag. En fuldstændig Ensartethed, være sig med Hensyn til Tiden, som Beretningerne skulde omfatte, eller med Hensyn til Affattelsens Plan i øvrigt turde det næppe være rigtigt ubetinget at stille sig som Formaal, idet Forholdene kunde være forskjellige. Den Ensartethed, som Forholdene tilstedede, vilde naturlig komme af sig selv, naar Aarbogen gjorde Beret- ningerne tilgængelige for alle, fremkaldte Sammenligninger og afgav Forbilleder. Konsistorium foreslog da, at det fastsattes som Regel, at der i Aarbøgerne opta- ges Beretninger fra Bestyrerne over de forskjellige, under Universitetet og den polytekniske Læreanstalt hørende, videnskabelige Samlinger, samt at disse Beret- ninger i Almindelighed meddeles aarlig, men at det tillades, hvor Forholdene gjøre det ønskeligt, at Beretningerne meddeles med længere Mellemrum, der dog ikke maa udstrække sig over 5 Aar i det højeste. Dette Forslag bifaldtes af Mini- steriet under 3. Maj. II. Det akademiske Lærersamfuiid. Foranlediget ved, at et Fakultet havde besværet sig over, at en Professor udeblev fra et Fakultetsmøde, i hvilket en Sag, hans særlige Fag vedrørende, skulde forhandles, har Konsistorium under 13. Juli 1876 tilkjendegivet vedkom- mende, at det gjælder som almindelig Regel, at Universitetslærerne ere pligtige at 1* 4 Universitetet 1875 — 1876. deltage i Møderne af det Fakultet, hvortil de høre, med mindre de hindres deri ved lovligt Forfald, og at det selvfølgelig er af saa meget større Vigtighed, at denne Pligt opfyldes af den Universitetslærer, der er særlig sagkyndig i den Sag, som foreligger til Behandling. Efter at en Interessent i Professorernes Enkekasse paa Grund af Svage- lighed var afgaaet som Professor ved Universitetet, forespurgte Eforus sig skriftlig hos ham, om han ønskede at vedblive som Interessent*), men modtog herpaa intet Svar. Da den paagjældende Interessent var ugift, antog Eforus, at han ikke næ- rede noget saadant ønske, og lod ham derfor udgaa af Kontingentlisten. Han ind- traadte imidlertid senere i Ægteskab, og henvendte sig da til Eforus for at erfare, om han ikke igjen kunde indtræde i sine tidligere Rettigheder, idet han anførte, at Grun- den til, at han ikke havde besvaret Efori Forespørgsel var den Melankoli, hvoraf han den Gang led. Eforus forelagde Sagen for Konsistorium, der i denne Anled- ning sammenkaldte et Møde af Interessenterne. Paa dette, der afholdtes den 7. Oktbr. 1875, blev det besluttet ved Enkekassens Eforus at foreslaa den paagjæl- dende. at Spørgsmaalet, om han endnu var Medlem af denne Enkekasse, skulde voldgives til Afgjorelse af en uden for staaende Tredjemand, hvem Universitetets Rektor og han sel\ maatte blive enige om at vælge, og at det tilkjendegaves ham, at det, hvis han skulde vægre sig ved at voldgive Spørgsmaalet paa denne Maade, maatte overlades til ham at gjøre sin mulige Ret gjældende ad Rettens Vej. — Fn Docent ønskede i Novbr. 1875 at indtræde som Interessent; men da han ikke saa sig i Stand til i Øjeblikket at udrede det bestemte Indskud, anholdt han om Udsættelse med Indbetalingen til 11. Juni Termin 1876. Konsistorium udtalte i Skrivelse til E orus af 16. Novbr. 1875, at det havde Betænkelighed ved at indrømme en begunstige se uden for Fundatsens Bestemmelser, men henledede Opmærksomheden paa Bestemmelsen i Tillæget til Fundatsens § 3 jfr. § 4, der gav den paagjældende Ret til rentefri I dsættelse med Indskuddet i 6 Maaneder. — Opgjøreisen af Enkekassens sandsynlige Status for 1876 gav følgende Resultat: Der blev herefter et sandsynligt Overskud af 9,913 Kr. og hvis Kontingentet atter blev nedsat til 50 Kr., et Overskud af 5,243 Kr. 90 O. Med et Kontingent, som hidtil (60 Kr.), vilde derfor 1876 sandsynligvis blive et Overskud af 1,734 Kr., og hvis det nedsattes til 50 Kr., et Overskud af 1,259 Kr., eller fuldstændig Pension til 3Vs Enke. Konsistorium vedtog derefter, i Henhold til Enkekassens Interessenters Beslutning af 9. Juni 1873 (Univ. Aarb. 1871—73 S. 16), at Kontingentet fra 11. Juni 1876 at regne skulde nedsættes til 50 Kr. Kassen ej ede: Rentebærende Kapital.. 114,149 Kr. 60 0. Kontingenter af 42 gifte og 11 ugifte Interes- Kassen skyldte: Pensioner til 44 even- tuelle Enker_____ 63,553 Kr. 80 ø. Pensioner til 21 ak- tuelle Enker..... 68,697 — 60 - senter 28,014 - 80 142,164 Kr. 40 0. 132,251 Kr. 40 0. Jfr. Tillæg til Fundatsen for Professorernes Enkekasse § 5 rabr. 2 (Lindes Medd 1849-56 Side 242) sammenholdt med Fundatsens § 18 (ib. Side 240).