Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for det akademiske Aar 1875—76, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af C. Gro o s, Professor. Kjobenhavn. Gyldendalske Boghandel Trykt lios J. H. Schultz. 1877. --vh;.k—mecM I 5 I i»ctc . • ; A.: ' : ^ Jj Indholds-Fortegnelse. Første Afsnit. Universitetets og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. I. Universitetet. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af enkelte Tilfælde. I. Bestyrelsen. Side. Om Udgivelsen af Universitets Aarbøgerne ............................................................1. II. Det akademiske Lærersamfund........................................................................3. III. Forelæsninger, øvelser og Examina. 1. Forhandlinger om Examenskommissioner, Censorinstitutionen m. m............5. 2. Examina til Erhvervelse af akademisk Borgerret med dertil hørende Tillægsexamina..............................................................................................37, 3. Forelæsninger og Examina under det theologiske Fakultet. a. Afslutningsprøve i Keligion for kvindelige theologiske ^tuderende________39. b. Afgjørelser af enkelte Tilfælde m. m..........................................................42. 4. Om den filosofiske Prøve......................................................................................43. 5. Examina under det lægevidenskabelige Fakultet............................................43. 6. Andre Examina, der ere henlagte til Universitetet........................................43. 7. Magisterkonferentser under det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet 44. IV. Priskonkurrencer....................................................................................................51. V. Akademiske Grader................................................................................................52. VI. Videnskabelige Samlinger og Anstalter: 1. Universitetsbibliotheket..................................................................................53. 2. Den botaniske Have..............................................................................................55. 3. Det zoologiske Museum........................................................................................59. 4. Det astronomiske Observatorium........................................................................59. II Side. VII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen: 1. Tilkomne Legater for studerende ved Universitetet......................................(il. 2. Forandringer i de fnndatsmæssige Bestemmelser for de enkelte Legater eller nærmere Regler for Anvendelsen af disse..............................................62. 3. Særlige Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsinæssige Be- stemmelser for Legaterne ..................................................................................68. 4. l)e med Universitetet forbundne Kollegier......................................................69. 5. Kommunitetsstipendiet og Regentsbeneficiet..................................................70. 13. Tilstand og Virksomhed. I. B es tyrelsen................................................................................................84. II. Universitetets Lærere og de faste Censorer: 1. Forstærkelse af Lærerpersonalet og Forandringer i de enkelte Fakulte- ters Fagkreds.................................................................................................84. 2. Afgang og nye Udnævnelser..............................................................................92. 3. Andre Personalia..................................................................................................93. 4. Tilladelse til at holde private Forelæsninger ................................................96. III. Forelæsninger og øvelser: Anmeldte og holdte Forelæsninger..........................................................................98. IV. Afholdte Examina: 1. Afgangsexamen ved de lærde Skoler, Adgangsexamen ved Universitetet og Tillægsexamen............................................................108. 2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. Septbr. 1871 ..........................120. 3. Særskilt Prøve i Hebraisk..................................................................................121. 4. Examina under det theologiske Fakultet........................................................122. 5. Examina under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet............................126. 6. Examina under det lægevidenskabelige Fakultet ..........................................130. Om det medicinske Undervisnings- og Examensvæsens Forhold................134. 7. Filologisk-historisk Skoleembedsexamen..........................................................138. 8. Magisterkonferents................................................................................................138. 9. Almindelig Forberedelsesexamen af højere og lavere Grad..........................141. 10. Farmaceutisk Examen..........................................................................................144. 11. Skriftlige Examensopgaver..................................................................................145. V. Priskonkurrencer..................................................................................................150. VI. Akademiske Promotioner..................................................................................153. VIL Akademiske Højtideligheder................................................................154. VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter: 1. Universitetsbibliotheket......................................................................................154. 2. Den botaniske Have............................................................................................155. 3. Det zoologiske Museum......................................................................................158. 4. Det mineralogiske Museum..................................................................................176. 5. Det kemiske Laboratorium ....................................................179. 6. Det normal-anatomiske Museum........................................................................180. 7. Det astronomiske Observatorium.........................................184. 8. Den kirurgiske Instrumentsamling....................................................................184. 9. Den farmakologiske Samling..............................................185. III Side. IX. Universitetets Forhold til andre Universiteter, videnskabelige Institutioner m. m................................................ X. Det akademiske Legat- og Stipen dievæsen: 1. Forandringer i Eforierne.................................................lyy. 2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Boneficier: a. Kommunitetsstipendiet og Regentsbeneficiet m. m..................................18G. b. Kollegierne....................................................................................................1)39. c. Andre Stipendier og Beneficier..................................................................190. d. Rejsestipendier..............................................................................................191. e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet......................................191. II. Den polytekniske Læreanstalt. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjorelser af enkelte Ti 1 fæ Ide. I. Forelæsninger og Øvelser: 1. Ordning af Undervisningen..............................................................................192. 2. Trykning af Forelæsninger..........................................................192, II. Examina..................................................................................................................jyg 13. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse og Lærerpersonale m. v............................................................193. II. Forelæsninger, Ovelser og Exkursioner....................................................195. III. Examina: 1. Afholdte P^xamina................................................................................................196. 2. Skriftlige Examensopgaver................................................................................201. IV. Læreanstaltens Benyttelse til Afgivelse af Betænkninger..............203. Andet Afsnit. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts økonomiske Anliggender. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samtAfgjørelser af enkelte Tilfæld e. 1. Om en Revision af Universitetets Trykningssatser m. m..............................204. 2. Om Regnskabsaflæggelsen ..................................................................................209. 3. Om Indførelse af nye Renteterminer................................................................219. 4. Om Salg af et Fæstested....................................................................................221. IV Side. B. Enkelte Foranstaltninger. 1. Den polytekniske Læreanstalts Bygningsvæsen..............................................223. 2. Malerierne i Festsalen..........................................................................................228. 3. Magelæg af Arvefæstehuslodder.................................»...239. 4. Laan til Restauration af Aarhus Domkirke..................................................240. 5. Nogle mindre Sager.............;................................................................241. C. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Lære- anstalts Lovbevillinger og virkelige Indtægter og Udgifter samt Formuestilstand i Finantsaaret 187 5 — 7 6. I. Universitetet. 1. Oversigt over Indtægter og Udgifter................................................................242. 2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter: a. Indtægtsposterne............................................................................................246. b. Udgiftsposterne............................................................................................250. 3. Universitetets Kapitalformue..............................................................................262. 4. Den med Universitetet forbundne Legatmasses Kapitalformue....................263. 5. Fortegnelse over de med Universitetet og Frue Kirke forbundne Legater og Fonds, J. L. Smiths Legat undtaget..........................................................264. 6. Grev J. G. Moltkes Universitets-Legater......................................................271. 7. J. L. Smiths Legat............................................... 273. II. Kommunitetet. 1. Oversigt over Indtægter og Udgifter................................................................275. 2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter: a. Indtægtsposterne............................................................................................277. b. Udgiftsposterne..............................................................................................278. 3. Kapitalformuen....................................................................................................283. III, Den polytekniske Læreanstalt. 1. Oversigt over Indtægter og Udgifter................................................................284. 2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter....................................286. 3. Kapitalformuen.........................................................................290. D. Embeds- og Persona lfo rh old uden for Lærerpersonalet.. 290. Tredje Afsnit. Patronatsforholdet til Frue Kirke................................................................292. V Rettelser og Tilføjelser. Aårbogen for 1871 — 73: Side 140: Lin. 3 f. n. Død læs Afgang. Aarbogen for 1873 — 75: Side 26: Lin. 9 f. n. 1844 læs 1874. - 452: Lin. 19 f. n. 1874-75 læs 1873-74. Aar bogen for 1875 — 76: Side 57: Lin. 14 f. n. Didricksen læs Didrichsen. —•186 føjes til: 1. Forandringer i Eforierne m. m. — Konsistorium har udnævnt Professor årtis obstetriciæ Stadfeldt til Eforus for Kontoen til Understøttelse af de i Island uddannede Lægekandidater, jfr. foran S. 83. For det Tilfælde, at nogen maatte ønske Aarbogen for det Femaar, til hvilket Realregistret slutter sig, indbundet samlet, er der givet nærværende Hæfte dobbelt