Indhold af Universitets-Journalens tredie Aargang 17^. Side 1. 6. iste Hefte. I. Fortegnelse paa de Candidater som i Aarer 1794 ere indffrcvne ved Kisbenhavns Univer- sitet II. Theolcgiff Embeds Eramen i Juli og October Q.va'.taler 1794 III. Iuridist Embeds E^ameu samme Qvar- taler, sammesteds. IV. Viuterforelasninae? ved Universitetet . V. Fundats for det Wissingsse Lcgat . IV. Fortegnelse paa Communitctets Alumni isie Januari 1795 VII. Candidater til det extracrdinaire Commu- nitets Stipendium i Aaret 1794 VIII. Klage over Studenternes Opuset mod Adelen og deres Overdaadighed i Klæde- dragt for 150 Aar siden IX. Et vigtigt kritisk Bidrag til Vitruvius paa Universitetets Bibliothek i Kohavn X. Vigtige danffe Skrifter s) Raisoneret Plan til et Universitet for Norge, as Prof. ven Eggels . Jesu Christi Evangelium som eneste rette Lcrrebog, af Prof. Bong . c) Magazin for den nyere danffe Kirke- historis, af Viffop Balle 6) Herman Ambergs og Dr. Trcrffoiis latinffe Programata over Colbisrn- sen og Vessel XI. Priser vundne as de Studerende i Aaret 1794 og nye Priismaterier opgivne fer 1795 . . . -38- Side 40. 8- 11. i?- 19. 20. 2Z. 24 32 35- 36. XII. Hsitideligheder ved Universitetet ^ XIII. Om de Sprog som have den storste Over- eensremmelse med det Danffe XIV. Kongl. Rescripter og Cancellie-Breve XV. Dsdsfald . . XVI. Rettelse . . . . 2det Hefte. I. Tale holden paa Universitet l Anledning af Kongens Fodselsdag II. Geheimeraad Carstens Dsd III. Om de Sprog som have den stsrste Over- eeustemmeise med det Danffe (Fortsatlelse) IV. Sommerforelcesninger ved KiobenhavnS Universitet .... V. Fortegnelse paa Regentsens Alunmi iste Januari ^795 .... VI. Philosophisc Examcn i April Maaned VII. Forlegnelse paa de Candidater som i Aaret i795.eie foreflagne til det ertraordinaire Ccmmunitels Stipendium VIII. Foråring til Univers. Bibliothek af Frue GcuS, . . . sammesteds. IX. En haaudffreven Cadexaf<^o>-xu5 paa det Kongl. Biblioiher iKbhavn X. TlMiogiff Embeds Eramen i Lanuar cgArril Qvartaler i^9s XI. Pr«miers Uddelelse ved Universitetet 41, 45- 47. 48- 49. 54- 56. 65. 67. 69. 72. 75- 78- 79- XII. Dodsfald .... sammesteds. XIII. Vigrige danffe Skrifter 2) Bangs Jesu Christi Evangelium (sluttet) . . , . 81. 2oa i K) Korte Tanket over den gelstlige Stand, af Bastholm c) Dagens Anliggende, af Berger zke Hefte. Det Rosenkransiske Legat til Udenlande Reiscnde Det Grsnbechske Legat III. Foitegnelie paa Candidater til juridisk Embeds E.ramen i Januar! og April Qvartaler ^795 . IV. Om de Sprog som have den stsrste Over-- eenstemmelse med det Danske (siuttet) . V. Om det berygtede Valsprog: 6um metusnt VI. Var det nu Tit>at sorflstte Kisbenhavns Universitet? .... VII. Universitetets Tab ved sidste Ildebrand VIII. Academiske Forfald IX- Vigtige danske Skrifter s) Nepertorium for Fædrenelandets Re- ligionsla-rere, ^ste Heste I-) P'.ovepaaen meiriss Oversættelse as Tibul, ved Gttloberg X. Fremmedes Kiendssab ni danske Lcrrde »g danff Lttteratur Side ^ Side 85. XI. Docter Promotioner i Medicinen . 144. 91. XII. Hiemkomne Reisende . . . sammesteds. 4de Hefte. 97. I. Tale ved Rectoratets Nedlæggelse . . 145. IQZ. II. Vinter^ Forelæsninger ved Kiobenhavns Universitet..... III. Uddrag af.^tis LoiiMoi-ji i den svenske ic>4. Krig . . . - 7 . IV. Zicademiffe Forfald . . . ia6. V. Prsve paa en Oversættelse af Taciti Historiebsger .... 112. VI. Vigtige dgnske Skrifter s) Om en Religienslcrrers Gravitet, 114. " af Prof. Hansen . . . 122. d) Pra-stevielses TalerafBlffop Balle 188. 12Z. VII. Kongelige Rescripter og Cancellie-Breve 189. VIII. Svar paa de i Iris opkastede Spsrgs- niaale . , . . . 192. 124. IX. Anmeldelse af en dansk Oversættelse af Lwius.....19^. 1Z2. X. CopieafHr. ProfessorKratzensteins Te- stamente for saavidt Kisbenhavns Univer. i z6. sttet ei angaaende . . . Trvkfc, l. »75. «) S. Znddelinqcn, las: Indlednittqc».