REGISTRERINGSTIDENDE for vare-og fællesmærker Tidenden udgives af direktøren for patent-og varemærke­væsenet, Købenliavn, og indeholder bekendtgørelse af regi­ Nr. 34A strerede varemærker, fællesmærker, kommmievåben og -segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre 91.årgang ændringer i stedfundne registreringer. — Abonnementspri­sen for årgangen er 100 kr. Abonnement modtages af alle 1970 postkontorer. I direktoratet for patent-og varemærkevæse­net, København, sælges enkelte numre for en pris af 1 kr. 16. septbr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. Til priserne kommer 15% 1 merværdiafgift (moms). Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgøre!sesdagen. FÆLLESMÆRKE F 8/70 Anmeldt den 20. februar 1970 kl. 12,37 Fachverband europaischer Gummlstrumpfhersteller e.V. Fachverband Europaischer Gummistrumpfhersteller e. V., 3559 Industriehof Uber Frankenberg/Eder, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 9. september 1969, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. F 20 976/10 Wz, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 10: gummistrømper, såsom lårstrømper, sokker, knækapper, lægstyk­ ker, knæ-lægstykker og lår-lægstykker. Retten til at benytte mærket tilkommer aktive medlemmer af foreningen. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Medlemmerne har ret til at anbringe mærket på deres varer, på brochurer, prislister, forret­ ningspapirer og i deres erhvervsvirksomhed iøvrigt for de af registreringen omfattede varer. For overtrædelse af bestemmelsen vedrørende mærkets benyttelse skal der erlægges en konventionalbod til foreningen. Et medlem kan ekskluderes, eller retten til at benytte mærket fratages ham, i tilfælde af alvorlige og gentagne overtrædelser. Ethvert medlem af foreningen er for­ pligtet til at gøre ledelsen opmærksom på de krænkelser af fællesmærket, der kommer til dets kundskab, og foreningen er berettiget — og når et flertal af medlemmerne forlanger det — forpligtet til udenretligt og indenretligt at skride ind over for uberettiget brug af fællesmærket fra trediemands side og mod andre medlemmers misbrug deraf. 16.9.70 VAREMÆRKER A 2571/67 Anmeldt den 11. juli 1967 kl. 9,01 DANTHERM A/S Dantherm, fabrikation og handel, Jegstrupvej, Skive, klasse 6: sprøjtemalingskabiner (faste metalkonstruktioner) forsynet med luftrensnings-og opvarmningsindretninger, klasse 11: varmluftaggregater og varmluftanlæg, filtre (ikke maskindele) til rensning af luft og vand, badeapparater, inddampningsapparater, koge­ apparater, komfurer, varmeovne og tørreapparater, radiatorer, varmeregene­ ratorer, sanitetsinstallationer, vandcirkulationsapparater, vandrensnings-og -opvarmningsapparater, specielt til svønmiebassiner, klasse 19: sprøjtemalingskabiner (andre end faste metalkonstruktioner) forsynet med luftrensnings-og opvarmningsindretninger, klasse 37. A 3832/68 Anmeldt den 10. oktober 1968 kl. 12,42 PRONTO -STARTER FUGTDØDE BILER P. Brøste A/S, fabrikation og handel. Overgaden o. Vandet 10, København, klasse 2: rusthindrende og rustopløsende olier samt rustbeskyttelsesmidler til metaloverflader (ikke farver og lak), klasse 4. A 3833/68 Anmeldt den 10. oktober 1968 kl. 12,43 PRONTO -MOD STARTBESVÆR ­FJERNER TÆNDINGSFUGT P. Brøste A/S, fabrikation og handel. Overgaden o. Vandet 10, København, klasse 2: rusthindrende og rustopløsende olier samt rustbeskyttelsesmidler til metaloverflader (ikke farver og lak), klasse 4. A 3834/68 Anmeldt den 10. oktober 1968 kl. 12,44 PRONTO -MOD STARTSVIGT P. Brøste A/S, fabrikation og handel. Overgaden o. Vandet 10, København, klasse 2: rusthindrende og rustopløsende olier samt rustbeskyttelsesmidler til metaloverflader (ikke farver og lak), klasse 4. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 16.9.70 759 A 2798/69 Anmeldt den 7, juli 1969 kl. 9,07 DULITE Dulite Limited, fabrikation og handel, College Green, Dublin, Eire, fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, København, klasse 16: malerruller, malingpåføringsredskaber, bestående af et håndtag og en pude af formstof eller tekstilmateriale. A 3328/69 Anmeldt den 18. august 1969 kl. 10,28 Sunlight Fabrikkerne A/S, fabrikation og handel, Kampmannsgade 1, Kø­benhavn, klasse 3. A 270/70 Anmeldt den 21. januar 1970 kl. 12,48 VENTURE Smiths Industries Limited, fabrikation og handel, Cricklewood Works, Lon­ don N.W. 2., England, fortrinsret er begært fra den 8. august 1969, på hvilken dag den første an­ meldelse af mærket er indleveret i England under nr. 946761, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 9: videnskabelige og nautiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter til industriel brug (ikke indeholdt i andre klas­ ser), apparater og instrumenter til måling, signalering, kontrol, registrering og markering, apparater og instrumenter til regnebrug samt dele til alle forannævnte varer. (Registreringen omfatter ikke apparater og instrumenter til fotografisk og kinematografisk brug). Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 760 16.9.70 A 4551/69 Anmeldt den 6. november 1969 kl. 12,49 W^RNINK's JLDVGCAAT Houweling-Warnink N.V., also trading under the style De Erven Wed. H. Warnink Likeurstokerij »De Roemer« Anno 1616, destillationsvirksomhed og handel, Passeerdersgracht 22, Amsterdam, Holland, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 33: hollandsk likør fadvocaat). A 4621/69 Anmeldt den 11. november 1969 kl. 12,52 BOLLINGER Société Bollinger & Co., société en commandite par actions, fremstilling af champagne, 16, Rue Jules Lobet, Ay (Marne), Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 33: champagne og andre mousserende vine. A 882/70 Anmeldt den 2. marts 1970 kl. 12,59 BRENTAN Janssen Pharmaceutica N.V., fabrikation og handel, Turnhoutsebaan 30, Beerse, Belgien, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til hygiejnisk brug (ikke indeholdt i andre klasser), diætetiske produkter til børn og syge, plastre og forbindstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 16.9.70 761 A 4642/69 Anmeldt den 12. november 1969 kl. 12,54 ESLOK Amerace Esna Corporation, a corporation of the State of Delaware, fabrika­ tion og handel, 245, Park Avenue, New York, N.Y., U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 6, herunder låse, låserigler, låsemøtrikker, derunder møtrikker med fastgørelses-og forseglingsbelægninger, låsefjedre, låsningsanordninger, skruer, derunder også skruer med fastgørelses-og forseglingsbelægninger, låsevarer (ikke indeholdt i andre klasser), klasse 20 (med undtagelse af møbler), klasse 21. A 1647/70 Anmeldt den 27. april 1970 kl. 9,03 INTERFINANS Interfinans, finansiel virksomhed, Nybrogade 10, København, klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virksomhed. A 1676/70 Anmeldt den 28. april 1970 kl. 9,04 Paul Keune & Co. KG, fabrikation og handel, Schulstrasse 36, 5870 Hemer, Forbundsrepublikken Tyskland, hildmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, Hellerup, klasse 11: håndtag til badekar, klasse 21: glasholdere, håndklædeholdere, sæbeskåle, holdere til kamme og til svampe, holdere til badehåndklæder, sæbedoseringsindretninger, bruse­forhængsholdere, holdere til papirruller, reserveholdere til papirruller. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 762 16.9.70 A 5104/69 Anmeldt den 15. december 1969 kl. 9 Hejlesens Rejsebureau, rejsebureauvirksomhed, Randers, klasse 39. A 584/70 Anmeldt den 11. februar 1970 kl. 9 Firmaet KF Teknik v/ Leif og Svend Kvist Pedersen, fabrikation og handel, Nordlandsvej 86, Risskov, klasse 9. A 899/70 Anmeldt den 3. marts 1970 kl. 12,47 VITAMINERAL A/S Dumex (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, Prags Boulevard 37, Kø­benhavn, klasse 5: kosttilskudspræparater i form af vitaminer og mineraler. A 1522/70 Anmeldt den 16. april 1970 kl. 9,02 SATELLIT BETON Vejle Betonværk A/S, fabrikation og handel, Sydhavnen, Vejle, klasse 19. 16 9 70 Registreringstidende for vare-og fællesmærker. A 718/70 Anmeldt den 19. februar 1970 kl. 9,01 SPRAYTEX A/S Farvemøllen, København, fabrikation og handel, Birkedommervej 25, København, klasse 2: maling, fernis, nistbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpulver til brug for malere og dekora­ tører. A 1536/70 Anmeldt den 16. april 1970 kl. 12,49 CALYPSO Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, fabrikation og handel, Vejle, klasse 30: tyggegummi. A 1719/70 Anmeldt den 29. april 1970 kl. 12,50 Br^dt Svenska Mejeriernas Riksforening U.P.A., fabrikation og handel, Vasagatan 16, S-111 20, Stockholm, Sverige, fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, klasse 29. A 1744/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,04 STERN Tubenfabrik R. Lechner KG, fabrikation, Laubwaldstrasse 15, 77 Singen, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 20: lukkeanordninger af kunststof til beholdere og fade. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 764 16.9.70 A1678/70 Anmeldt den 28. april 1970 kl. 9,06 KEUCO pragresB Paul Keune & Co. KG, fabrikation og handel, Schulstrasse 36, 5870 Hemer, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, Hellerup, klasse 11: håndtag til badekar, klasse 21: glasholdere, håndklædeholdere, sæbeskåle, holdere til kamme og til svampe, holdere til badehåndklæder, sæbedoseringsindretninger, bruse­forhængsholdere, holdere til papirruller, reserveholdere til papirruller. A 1690/70 Anmeldt den 28. april 1970 kl. 12,28 TRECO Textile Rubber Europe N.V., fabrikation og handel, Velperweg 68, Arnhem, Holland, fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, København, klasse 1: kemiske overtræk til brug i gulvbelægningsindustrien, flydende geleringsmidler med eller uden stabilisatorer (ikke til brug i levnedsmiddel­ industrien), blandinger af vulkaniseringsmidler med fyldstoffer, antioxydan­ ter og med farvestoffer til brug i tæppeindustrien som bagsidematerialer, klasse 17: blandinger af naturlige latexer og/eller syntetiske latexer inde­ holdende andre materialer f. eks. fyldstoffer, fortykkelsesmidler, vulkani­ seringsmidler, antioxydanter, farvestoffer og stabilisatorer til brug i tæppe­ industrien som bagsidematerialer. A 1745/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,05 ULTRASTREPT Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 16.9.70 765 A 1680/70 Anmeldt den 28. april 1970 kl. 9,08 KEUCO ^xcLnsio Paul Keune & Co. KG, fabrikation og handel, Schulstrasse 36, 5870 Hemer, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, Hellerup, klasse 11: håndtag til badekar, klasse 21: glasholdere, håndklædeholdere, sæbeskåle, holdere til kamme og til svampe, holdere til badehåndklæder, sæbedoseringsindretninger, bruse­forhængsholdere, holdere til papirruller, reserveholdere til papirruller. A 1681/70 Anmeldt den 28. april 1970 kl. 9,09 KEUCO Paul Keune & Co. KG, fabrikation og handel, Schulstrasse 36, 5870 Hemer, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, Hellerup, klasse 11: håndtag til badekar, klasse 21: glasholdere, håndklædeholdere, sæbeskåle, holdere til kamme og til svampe, holdere til badeihåndklæder, sæbedoseringsindretninger, bruse­forhængsholdere, holdere til papirruller, reserveholdere til papirruller. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 766 16.9.70 A 1704/70 Anmeldt den 28. april 1970 kl. 12,57 NOVINETT Ortho Pharmaceutical Corporation, a Corporation of the State of New Jersey, fabrikation og handel, U.S. Highway No. 202, Raritan, New Jersey, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hiide, København, klasse 5, herunder hormonpræparater. A 1717/70 Anmeldt den 29. april 1970 kl. 12,48 Courage Barclay & Simonds Limited also trading as Courage, Courage & Co., Courage and Barclay, Courage Barclay and Simonds, Barclays, Barclay Per­kins, Barclay Perkins & Co., Ashford Valley Cyders, Dartford Brewery Com­pany, Reffells, Reffells' Bexley Brewery, The Royal Brewery, Brentford, Style & Winch, Nicholsons, Hodgsons, Noakes, Simonds, H. & G. Simonds, Georges, Bristol United, Oakhill, Crocker Bros., Charlton, bryggerivirksom­hed, Anchor Terrace, Southwark Bridge, London S.E. 1., England, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 32: øl, herunder lyst overgæret øl og porter. A 1720/70 Anmeldt den 29. april 1970 kl. 12,51 RIMETICUM F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Post­fach 4002 Basel, Schweiz, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 5: farmaceutiske produkter, nemlig analgetika, antipyretika og anti­flogistika. A 1746/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,06 TRECOLO Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: lægemidler til mennesker. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 16.9.70 767 A 1748/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,08 TEBERETARD Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1750/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,10 TARDOKOMBIN Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1753/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,13 SYNCHRONITON Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1756/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,16 SALOVITAN Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1757/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,17 RUPURUT Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 768 16.9.70 A 1758/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,18 PURPASIT Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Biidde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1759/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,19 POLYTEBEN Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1761/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,21 PLURISTAT Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5; farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1763/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,23 PERTEBEN Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1764/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,24 MYOTEBEN Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. 16 9 70 Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 7Ø9 A 1765/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,25 MONOTEBEN Farbenfabriken Bayer AktiengeseJlschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1766/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,26 MEGASPORIN Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1768/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,28 LOMROSA Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1769/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,29 ENVIONAL Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­ kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1770/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,30 EFICAZON Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­ kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: veterinærmedicinske produkter. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 770 16.9.70 A 1773/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,33 CILOVITAN Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Biidde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1774/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,34 CILLOJEKT Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1775/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,35 BREVISPAL Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1776/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,36 BAYSALDAN Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1777/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,37 ASPIRHEUMAL Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 16.9.70 771 A 1779/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,39 ALLOTEBEN Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1780/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,40 ACOTEBEN Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1782/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,42 VIRULEGOL Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1783/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 9,43 RESOCIT Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 509 Lever­kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 5: farmaceutiske præparater, veterinærmedicinske produkter. A 1788/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 12,01 REMBRANDT Distillers Corporation (S.A.) Limited, fabrikation og handel, Distillers Cor­poration Building, Stellenbosch, Cape Province, Den Sydafrikanske Republik, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 32. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 772 16.9.70 A 1793/70 Anmeldt den 1. maj 1970 kl. 12,27 FIDDLE FADDLE Dr. A. Wander S.A., fabrikation og handel, Monbijoustrasse 115, Bern, Schweiz, fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, København, klasse 30. A 1809/70 Anmeldt den 4. maj 1970 kl. 9,20 Okko Konfeksjonsfabrikk A/S, fabrikation og handel, Trondheimsveien 137, Oslo, Norge, fortrinsret er begært fra den 6. december 1969, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Norge under nr. 101904, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 25. A 1810/70 Anmeldt den 4. maj 1970 kl. 9,21 LON CULOTTE Okko Konfeksjonsfabrikk A/S, fabrikation og handel, Trondheimsveien 137, Oslo, Norge, fortrinsret er begært fra den 6. december 1969, på hvilken dag den første an­ meldelse af mærket er indleveret i Norge under nr. 101903, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 25. A 1823/70 Anmeldt den 5. maj 1970 kl. 9,02 STARLINE A/S Georg Jensen's Pibefabrik, fabrikation og handel, Knudsvej 13-15, Lille Skensved, klasse 34: piber og tobaksvarer. A 1888/70 Anmeldt den 11. maj 1970 kl. 12,42 Kere for kronen hos HOKI købmanden A/s Hoki, handel. Rådhusgade 2, Horsens, klasse 35. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 16.9.70 773 A 1811/70 Anmeldt den 4. maj 1970 kl. 12,05 LUMENE Noiro Oy, fabrikation og handel, Nilsiankatu 10-14, Helsingfors 51, Finland, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København, klasse 3, herunder sæbe, parfumeriprodukter, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotions, tandplejemidler. A 1816/70 Anmeldt den 4. maj 1970 kl. 12,54 MlNETTO Firmaet Diehl, fabrikation og handel, Stephanstrasse 49, 8500 Niirnberg, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 14: mekaniske, elektriske og elektroniske ure. A 1825/70 Anmeldt den 5. maj 1970 kl. 9,19 ERICOM Telefonaktiebolaget L.M.Ericsson, fabrikation, Fack, 126 11 Stockholm 32, Sverige, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 9, herunder telekommunikationsapparater og -instrumenter. A 1838/70 Anmeldt den 5. maj 1970 kl. 12,53 OPTIMA Norsk Regnesentral, progranmiering og databehandling, Forskningsveien 1 B, Oslo 3, Norge, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasserne 35, 38 og 41. A 1860/70 Anmeldt den 6. maj 1970 kl. 12,39 POROLITH The Scholl Mfg. Co. Ltd., fabrikation, 182-204, St. John Street, London E.C. 1, England, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København, klasse 3: ikke-medicinske præparater til fodbehandling. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 774 16.9.70 A 1830/70 Anmeldt den 5. maj 1970 kl. 12,44 JVE Metro-Butikerna AB> fabrikation og handel, Strandbergsgatan 57, S-112 51 Stockholm, Sverige, fortrinsret er begært fra den 4. marts 1970, på hvilken dag den første an­ meldelse af mærket er indleveret i Sverige under nr. 1010/70, mærket er udført i farver, fuldmægtig: Firmaet Ghas. Hude, København, klasserne 29, 30 og 31. A 1853/70 Anmeldt den 6. maj 1970 kl. 10,05 _ HKONDMIPRIS ~ Sunlight Fabrikkerne A/S, fabrikation og handel, Kampmannsgade 1, Kø­ benhavn, klasserne 1 og 3. Registreringstidende for vare-og fællesmærker. 16.9.70 775 A 1846/70 Anmeldt den 6. maj 1970 kl. 9 SILIKOTE Allan Friberg, groshandel, Ordrup Jagtvej 85, Charlottenlund, klasse 4. A 1895/70 Anmeldt den 12. maj 1970 kl. 9,01 NOBIFLEX Firmaet Sørensen & Hald, handel, Frederiksberggade 28, København, klasse 11: elektriske kahler til opvarmning. A 1904/70 Anmeldt den 12. maj 1970 kl. 12,35 SUPER SHELL A/S Dansk Shell, fabrikation og handel, Kampmannsgade 2, København, klasse 9: batterier, herunder akkumulatorbatterier. Registrerede mærker VAREMÆRKER Véu-emærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 28. august 1970 registreret under de anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fimdet sted. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. A 332/68 (14A/68 -278) 2661/70 A 365/70 (20A/70 -460) 2676/70 A 1028/69 (22A/69 -486) 2662/70 A 457/70 (20A/70 -461) 2677/70 1)A 1199/69 (26A/69 -571) 2663/70 A 474/70 (20A/70 -461) 2678/70 2)A 1710/69 (32A/69 -718) 2664/70 A 489/70 (20A/70 -462) 2679/70 3)A 2712/69 (39A/69 -895) 2665/70 A 632/70 (20A/70 -466) 2680/70 A 1716/69 (41A/69 -931) 2666/70 A 746/70 (20A/70 -470) 2681/70 A 3973/69 (14A/70 -318) 2667/70 A 47/64 (21A/70 -473) 2682/70 A 113/70 (17A/70 -395) 2668/70 A 170/67 (21A/70 -473) 2683/70 A 307/70 (17A/70 -398) 2669/70 A 1395/68 (21A/70 -474) 2684/70 A 306/70 (18A/70 -411) 2670/70 A 1396/68 (21A/70 -474) 2685/70 A 308/70 (18A/70 -412) 2671/70 A 1238/69 (21A/70 -474) 2686/70 A 448/70 (18A/70 -423) 2672/70 A 1555/69 (21A/70 -474) 2687/70 A 3629/69 (19A/70 -430) 2673/70 A 3297/68 (21A/70 -475) 2688/70 A 1012/69 (20A/70 -452) 2674/70 A 4288/68 (21A/70 -476) 2689/70 A 293/70 (20A/70 -456) 2675/70 A 4321/68 (21A/70 -477) 2690/70 fortsættes næste side 776 Registreringstidende for vare-og fællesmærker. fortsættelse: Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr.A 4322/68 (21A/70 — 477) 2691/70 A 51/70 (21A/70 — 490 2725/70 A 738/69 ('21A/70 — 477) 2692/70 A 224/70 (21A/70 — 490 2726/70A 1730/69 (21A/70 — 477) 2693/70 A 181/70 (21A/70 — 491 2727/70A 4824/68 (21A/70 — 478) 2694/70 A 459/70 (21A/70 — 491 2728/70A 82/69 (21A/70 -478) 2695/70 A 5244/69 (21A/70 — 492 2729/70A 1450/69 (21A/70 — 478) 2696/70 A 73/70 (21A/70 — 492 2730/70A 2662/69 (21A/70 -478) 2697/70 A 131/70 (21A/70 — 492 2731/70A 1774/69 (21A/70 — 479) 2698/70 A 721/70 (21A/70 — 492 2732/70A 1910/69 (21A/70 — 479) 2699/70 A 146/70 (21A/70 — 493 2733/70A 2385/69 (21A/70 -479) 2700/70 A 733/70 (21A/70 — 493 2734/70A 3025/69 (21A/70 -479) 2701/70 A 920/70 (21A/70 — 493 2735/70A 2726/69 (21A/70 -480) 2702/70 A 165/70 (21A/70 — 494 2736/70A 3972/69 (21A/70 — 480) 2703/70 A 332/70 (21A/70 — 494 2737/70A 4531/69 (21A/70 -480) 2704/70 A 528/70 (21A/70 — 494 2738/70A 3080/69 (21A/70 -481) 2705/70 A 586/70 (21A/70 — 495 2739/70A 3097/69 (21A/70 -481) 2706/70 A 408/69 (22A/70 — 500 2740/70A 3672/69 ( 21A/70 -481) 2707/70 A 4379/68 (22A/70 — 501 2741/70A 3099/69 (21A/70 — 482) 2708/70 A 23/70 (22A/70 — 503 2742/70A 3125/69 (21A/70 — 482) 2709/70 A 2966/69 (22A/70 — 504 2743/70A 3665/69 (21A/70 — 483) 2710/70 A 232/70 (22A/70 — 506 2744/70 A 3876/69 ( 21A/70 -483) 2711/70 ^) A 390/70 (22A/70 — 509 2745/70 A 4133/69 (21A/70 — 483) 2712/70 A 542/70 (22A/70 — 511 2746/70 A 4248/69 (21A/70 — 485) 2713/70 A 716/70 (22A/70 — 511 2747/70 A 4388/69 (21A/70 — 485) 2714/70 A 661/70 (22A/70 — 512 2748/70 A 15/70 (21A/70 — 485) 2715/70 A 663/70 (22A/70 — 513 2749/70 A 4300/69 (21A/70 — 486) 2716/70 A 626/70 (22A/70 — 514 2750/70 A 4594/69 (21A/70 — 486) 2717/70 A 778/70 (22A/70 — 515 2751/70 A 4670/69 (21A/70 -486) 2718/70 A 693/70 (22A/70 — 516 2752/70 A 4416/69 (21A/70 — 487) 2719/70 A 726/70 (22A/70 — 517 2753/70 A 608/70 (21A/70 — 488) 2720/70 A 727/70 f22A/70 — 518 2754/70 A 4952/69 (21A/70 — 489) 2721/70 A 729/70 (22A/70 — 518 2755/70 )A 5030/69 (21A/70 — 489) 2722/70 A 730/70 (22A/70 — 518 2756/70 A 5037/69 (21A/70 -490) 2723/70 A 444/70 (22A/70 — 519 2757/70 A 5041/69 (21A/70 -490) 2724/70 ^) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: klasse 17: fiigekit, og anmelderens bopæl er ændret til: Grønholtvej, Fredensborg. -) Efter bekendtgørelsen er amneldelsen begrænset til at angå: klasserne 3 og 5. (Registreringen omfatter ikke toiletpræparater). Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: klasse 7: apparater til påføring af varmtsmeltende klæbestoffer og kon­trolorganer til sådanne apparater. Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: Melomix I/S. Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: klasserne 1, 9, 11 og 42. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn.