Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 5 (1897)

Indholdsfortegnelse

Bidrag til de danske Jernbaners Historie i Tidsrummet fra 1840—48
R. Berg
Hafnia 1872 — 97.
A. P.-St
Postdistributionen i Danmark siden 1850.
Th. Kornerup
Toldspørgsmaalet i Norge.
Indførselen af danske Landbrugsprodukter til Storbritannien.
H. Hertel
Selvmord i Danmark.
Indkomst- og Formueskat.
E. Meyer
Om Forsikring imod Arbejdsløshed.
Birger Hansted
Arbejdsløshed og Kriminalitet i Stuttgart.
A. J.
Fideikommisgodser i Preussen.
A. P.-St
Danmarks Jordbrug.
Bidrag til de danske Jernbaners Historie*) i Tidsrummet fra 1840—48.
R. Berg
Le Musée Social.
Risikoen for Liv og Helbred ved Jernbanerejser.
Adolph Jensen
Til Spørgsmaalet om tvungen Selvangivelse.
Aleksis Petersen-Studnitz
Folketællingen i Slesvig 1895.
Emil Elberling
[Ingen Titel]
Nyere Lønstatistik.
Prisen for Beboelseslejligheder.
A. J.
Dödstalen såsom kulturmätare. Genmäle till Herr Direktor M. Rubin.
G. Sundbärg
»The George Junior Republic«.
A. P.-St
Statistiske Pionerarbejder.
Harald Westergaard
Af Udlandets Literatur. Professor Schanz om Sparetvang i Stedet for Forsikring imod Arbejdsløshed.
A. P.-st
Københavns kommunale Forhold.
»Ekonomiska Samfundet i Finland«.
Brevforsendelsernes Antal og de almindelige økonomiske Forhold.
Jerichau Christensen
Udlændinge ved de tyske Universiteter.
Vor økonomiske Situation.
Will. Scharling
Om Hyppigheden af Talelidelser.
Harald Westergaard
Deltagelsen i de kommunale Valg i København
De Forenede Stater pro og contra Guldmøntfoden.
Alderdomsunderstøttelsen i 1894.
Cordt Trap
Skattereform.
Will. Scharling
En Replik.
Marcus Rubin
Bidrag til de danske Jernbaners Historie i Tidsrummet 1840—48.
R. Berg
Posttrafikens Tilvæxt siden 1870.
V. Kiørboe
Af fremmede Tidsskrifter. Demokrati og Frihed.
A. P.-St
Af Udlandets Literatur. Den sociale Omdannelsesproces.
Bør Kommunikationsforetagender i Statens og Kommunens Hænder være Indtægtskilder for det Offentlige?
Adolph Jensen
Svar å Herr Rubins replik.
G. Sundbärg
Tyendeforhold og Fæstekontor-Virksomhed i København og Frederiksberg.
Europæiske Emigranters Køn og Alder.
A. J.
Adam Smith.
A. P.-St
Tilhører Fremtiden Bimetalismen ?
H. L. Bisgaard
Statens Statistiske Bureaus Offenliggørelser.
Terminshandel og Priser.
E. Meyer
Nyt statsvidenskabeligt Tidsskrift.
A. P.-St
Den svenske nationaløkonomiske Forening.
Sverigs Seddelbanker.
E. M.
Landbruget i 90'ernes Midte.
H. Hertel
Direkte Forbindelse mellem engelske Landmænd Forbrugere i London.
H. Hertel
Indkomstkildeskat (Erhvervsskat).
V. Falbe Hansen
»Statsøkonomisk Tidsskrift«
Nogle Hovedpunkter i Sverigs nye Interessentskabslovgivning.
I. Heckscher
Om Bimctalismcn. Francis A. Walker*): International Bimetalism. London 1896.
H L. Bisgaard
Boganmeldelse. Gustav Bang: Den danske Adels Forfald. Studier over de danske Adelsslægters Uddøen i det 16. og 17. Aarhundrede. Kbhvn. 1897.
Harald Westergaard
Statistiske Oplysninger om København og Frederiksberg. Statistiske Oplysninger V om København og Frederiksberg. Udgivet af Københavns Magistrat. Kbhvn. 1896. (208 S. I.
I. Prof. Dr. Aug. Oncken: Zur Biographie des Stifters der Physiocratie, Francois Quesnay. I. Quesnays voreconomistische Lebensperiode. — 95 Pag. II. Entstehen und Werden der physiokratischen Theorie. 60 Pag. (Vierteljahrschrift fiir Staats- und Volkswirthschaft, fiir Litteratur Geschichte der Staatswissenschaften aller Lander, herausgegeb. Kuno Frankenstein. Leipzig 1895 & 96.) 2. Dr. Franz Blei: Galianis Dialoge iiber dem Getreidehandel Mit einer Biographie Galianis. — Berner Beitråge zur Geschichte der Nationalokonomie Nr. 6, herausgegeb. v. Aug. Oncken, Bern 1895. — 247 Pag. 3. Dr. Julius Mar chle wski: Der Physiokratismus in Polen. — 172 Pag. — Ziircher volkswirthschaftliche Abhandlungen, 2. Heft, herausgegeben v. Julius Wolf, Ziirich 1897.
Birger Hansted
Tidsskrifter for Arbejdsstatistik. The Labour Gazelle. The Journal of Ihe Labour Department of the Board of Tråde. London. Bulletin de l'Office du Travail. (Ministére du Commerce, de Plndustrie, des Postes et des Télégraphes. Paris).
A. J.
Nationaløkonomisk Forening.
[Ingen Titel]
Nationaløkonomisk Forening.
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
Nationaløkonomisk Forening.
[Ingen Titel]
Nationaløkonomisk Forenings Jubilæum.
Nationaløkonomisk Forening.
[Ingen Titel]