Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 5 (1897)

Indholdsfortegnelse

Bidrag til de danske Jernbaners Historie i Tidsrummet fra 1840—48 HTML PDF
R. Berg
Hafnia 1872 — 97. HTML PDF
A. P.-St
Postdistributionen i Danmark siden 1850. HTML PDF
Th. Kornerup
Toldspørgsmaalet i Norge. HTML PDF
N/A N/A
Indførselen af danske Landbrugsprodukter til Storbritannien. HTML PDF
H. Hertel
Selvmord i Danmark. HTML PDF
N/A N/A
Indkomst- og Formueskat. HTML PDF
E. Meyer
Om Forsikring imod Arbejdsløshed. HTML PDF
Birger Hansted
Arbejdsløshed og Kriminalitet i Stuttgart. HTML PDF
A. J.
Fideikommisgodser i Preussen. HTML PDF
A. P.-St
Danmarks Jordbrug. HTML PDF
N/A N/A
Bidrag til de danske Jernbaners Historie*) i Tidsrummet fra 1840—48. HTML PDF
R. Berg
Le Musée Social. HTML PDF
N/A N/A
Risikoen for Liv og Helbred ved Jernbanerejser. HTML PDF
Adolph Jensen
Til Spørgsmaalet om tvungen Selvangivelse. HTML PDF
Aleksis Petersen-Studnitz
Folketællingen i Slesvig 1895. HTML PDF
Emil Elberling
[Ingen Titel] HTML PDF
N/A N/A
Nyere Lønstatistik. HTML PDF
N/A N/A
Prisen for Beboelseslejligheder. HTML PDF
A. J.
Dödstalen såsom kulturmätare. Genmäle till Herr Direktor M. Rubin. HTML PDF
G. Sundbärg
»The George Junior Republic«. HTML PDF
A. P.-St
Statistiske Pionerarbejder. HTML PDF
Harald Westergaard
Af Udlandets Literatur. Professor Schanz om Sparetvang i Stedet for Forsikring imod Arbejdsløshed. HTML PDF
A. P.-st
Københavns kommunale Forhold. HTML PDF
N/A N/A
»Ekonomiska Samfundet i Finland«. HTML PDF
N/A N/A
Brevforsendelsernes Antal og de almindelige økonomiske Forhold. HTML PDF
Jerichau Christensen
Udlændinge ved de tyske Universiteter. HTML PDF
N/A N/A
Vor økonomiske Situation. HTML PDF
Will. Scharling
Om Hyppigheden af Talelidelser. HTML PDF
Harald Westergaard
Deltagelsen i de kommunale Valg i København HTML PDF
N/A N/A
De Forenede Stater pro og contra Guldmøntfoden. HTML PDF
N/A N/A
Alderdomsunderstøttelsen i 1894. HTML PDF
Cordt Trap
Skattereform. HTML PDF
Will. Scharling
En Replik. HTML PDF
Marcus Rubin
Bidrag til de danske Jernbaners Historie i Tidsrummet 1840—48. HTML PDF
R. Berg
Posttrafikens Tilvæxt siden 1870. HTML PDF
V. Kiørboe
Af fremmede Tidsskrifter. Demokrati og Frihed. HTML PDF
A. P.-St
Af Udlandets Literatur. Den sociale Omdannelsesproces. HTML PDF
N/A N/A
Bør Kommunikationsforetagender i Statens og Kommunens Hænder være Indtægtskilder for det Offentlige? HTML PDF
Adolph Jensen
Svar å Herr Rubins replik. HTML PDF
G. Sundbärg
Tyendeforhold og Fæstekontor-Virksomhed i København og Frederiksberg. HTML PDF
N/A N/A
Europæiske Emigranters Køn og Alder. HTML PDF
A. J.
Adam Smith. HTML PDF
A. P.-St
Tilhører Fremtiden Bimetalismen ? HTML PDF
H. L. Bisgaard
Statens Statistiske Bureaus Offenliggørelser. HTML PDF
N/A N/A
Terminshandel og Priser. HTML PDF
E. Meyer
Nyt statsvidenskabeligt Tidsskrift. HTML PDF
A. P.-St
Den svenske nationaløkonomiske Forening. HTML PDF
N/A N/A
Sverigs Seddelbanker. HTML PDF
E. M.
Landbruget i 90'ernes Midte. HTML PDF
H. Hertel
Direkte Forbindelse mellem engelske Landmænd Forbrugere i London. HTML PDF
H. Hertel
Indkomstkildeskat (Erhvervsskat). HTML PDF
V. Falbe Hansen
»Statsøkonomisk Tidsskrift« HTML PDF
N/A N/A
Nogle Hovedpunkter i Sverigs nye Interessentskabslovgivning. HTML PDF
I. Heckscher
Om Bimctalismcn. Francis A. Walker*): International Bimetalism. London 1896. HTML PDF
H L. Bisgaard
Boganmeldelse. Gustav Bang: Den danske Adels Forfald. Studier over de danske Adelsslægters Uddøen i det 16. og 17. Aarhundrede. Kbhvn. 1897. HTML PDF
Harald Westergaard
Statistiske Oplysninger om København og Frederiksberg. Statistiske Oplysninger V om København og Frederiksberg. Udgivet af Københavns Magistrat. Kbhvn. 1896. (208 S. I. HTML PDF
N/A N/A
I. Prof. Dr. Aug. Oncken: Zur Biographie des Stifters der Physiocratie, Francois Quesnay. I. Quesnays voreconomistische Lebensperiode. — 95 Pag. II. Entstehen und Werden der physiokratischen Theorie. 60 Pag. (Vierteljahrschrift fiir Staats- und Volkswirthschaft, fiir Litteratur Geschichte der Staatswissenschaften aller Lander, herausgegeb. Kuno Frankenstein. Leipzig 1895 & 96.) 2. Dr. Franz Blei: Galianis Dialoge iiber dem Getreidehandel Mit einer Biographie Galianis. — Berner Beitråge zur Geschichte der Nationalokonomie Nr. 6, herausgegeb. v. Aug. Oncken, Bern 1895. — 247 Pag. 3. Dr. Julius Mar chle wski: Der Physiokratismus in Polen. — 172 Pag. — Ziircher volkswirthschaftliche Abhandlungen, 2. Heft, herausgegeben v. Julius Wolf, Ziirich 1897. HTML PDF
Birger Hansted
Tidsskrifter for Arbejdsstatistik. The Labour Gazelle. The Journal of Ihe Labour Department of the Board of Tråde. London. Bulletin de l'Office du Travail. (Ministére du Commerce, de Plndustrie, des Postes et des Télégraphes. Paris). HTML PDF
A. J.
Nationaløkonomisk Forening. HTML PDF
N/A N/A
[Ingen Titel] HTML PDF
N/A N/A
Nationaløkonomisk Forening. HTML PDF
N/A N/A
[Ingen Titel] HTML PDF
N/A N/A
[Ingen Titel] HTML PDF
N/A N/A
Nationaløkonomisk Forening. HTML PDF
N/A N/A
[Ingen Titel] HTML PDF
N/A N/A
Nationaløkonomisk Forenings Jubilæum. HTML PDF
N/A N/A
Nationaløkonomisk Forening. HTML PDF
N/A N/A
[Ingen Titel] HTML PDF
N/A N/A