Digitale læremidlers potentiale til at støtte udviklingen af matematiske kompetencer

Henrik Skov Midtiby, Linda Ahrenkiel

Resumé


Repræsentationskompetencen og symbol- og formalismekompetencen er to centrale kompetencer inden for ingeniørvidenskaberne, men en del af de nye studerende behersker ikke kompetencerne tilstrækkeligt. Det gør det svært at følge undervisningen. Denne artikel præsenterer en undersøgelse af at bruge det digitale læremiddel Khan Academy til at støtte udviklingen af disse to matematiske kompetencer blandt førsteårsstuderende på syv ingeniøruddannelser ved Syddansk Universitet hvor matematik A er et indgangskrav. I nærværende artikel anvendes en prætest-posttest-tilgang til at undersøge interventionen. Undersøgelsen viser overordnet positiv fremgang i de studerendes repræsentations- og symbol- og formalismekompetencer efter brugen af Khan Academy.

 

Representation competence and symbol and formalism competence are two core competences in the engineering sciences that many new students struggle with. This hinders students to follow calculations in lectures. This paper presents an investigation of the use of the digital teaching aid Khan Academy to support development of these two mathematical competences among first year students enrolled in one of seven engineering educations at the University of Southern Denmark. The present paper uses a pre-test post-test approach to study the intervention. The study shows a positive development in the students’ representation and symbol and formalism competences after having used Khan Academy.


Fuld tekst:

PDF


Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library.