VII. UNIVERSITETETS VIDENSKABELIGE SAMLINGER OG INSTITUTER a. DET TEOLOGISKE FAKULTET 1. Institut for dansk kirkehistorie (oprettet 1956). Forstander: professor, dr. theol. Niels Knud Andersen. Afdelingsleder: dr. theol. Knud Banning. Antal stillinger iovrigt: 1 amanuensis. 1 laboratorieassistent (to halvdags). Den omfattende istandsættelse af selve institutet er i det væsentlige tilende- bragt, og alle lokaler i stue- og kælderetage er nu taget i brug til trods for, at liere af dem er uegnede til studie- og undervisningsformål. Pladsmangelen er fortsat udtalt, og udvidelsesmulighederne er nu helt udtømte. Institutets bibliotek er blevet revideret, og et systematisk kartotek er under udarbejdelse. I biblioteket er der oprettet en ny afdeling med religionssociolo- gisk (og samtidshistorisk) litteratur. Fra private har institutet i årets lob fået forskellige storre og mindre boggaver, der er modtaget med taknemmelighed, fordi vi ikke råder over tilstrækkelige midler til indkøb af litteratur. I årets lob har tiere udlændinge været på studieophold på institutet, blandt dem stipendiat, miss Bunny Cheney fra Illinois, pastor Moses Sephula fra Trans- vaal, magister Stella Szacherska fra Warszawa samt pastor O. Manien fra Oslo. 70 religionslærere fra Lærerhøjskolens sommerkursus besøgte institutet den 6. juli og blev orienteret om arbejdet. Institutets videnskabelige personale samt stipendiater og adjunkter i dansk kirkehistorie deltog i den forste nordiske kirke- historikerkonference, der holdtes i Båstad 1.-3. oktober, hvor det blev vedtaget at udbygge det nordiske samarbejde med støtte fra Nordisk Båd. Per Salomon- sen har deltaget i Fifth European Colloquium on the Sociology of Protestantism i Sigtuna, Sverige, '20.-24. april 1965, hvor han holdt foredrag om dansk religi- onssociologisk forskning. Institutets forstander, der har været fritaget for un- dervisning i efterårssemesteret, har været på et længere studieophold i Bom. Af publikationer har institutet udsendt i 1965: H. B. Hansen: »Fynske Præ- stekonventer. Studier over den fynske Geistlighed 1809-48«, N. H. Søe: »Dansk Teologi siden 1900«, K. E. Bugge: »Skolen for Livet. Studier over N. F. S. Grundtvigs pædagogiske Tanker« og Børge Ørsted: »J. P. Mynster og Henrik Steffens. En Studie i dansk Kirke- og Åndshistorie omkring År 1800«. Desuden har professor N. K. Andersen i »Den danske Kirkes Historie«, bd. III, skildret perioden 1448-1513, og universitetsadjunkt Per Salomonsen har i serien »Band- bemærkninger« udgivet »Beligion og Virkelighed«. Institutet forbereder adskillige værker til udgivelse. Institutets religionssociologiske afdeling bliver forventelig permanent fra 152 Universitetets årbog 1964-65 1. april 1966. De hymnologiske studier er under fortsat udbygning. Institutet har også optaget et nærmere samarbejde med nationalmusæet om studiet af dansk kirkelig kunst fra middelalderen. Den ledige amanuensisstilling er blevet besat med cand. theol. Jørgen Thor- gaard. Niels Knud Andersen. 2. Det teologiske laboratorium. Forstander: professor, dr. theol. Eduard Nielsen. Antal stillinger iovrigt: 1 laboratorieassistent. 1/2 assistent. Teologisk laboratorium er oprettet i 1903 og har til huse i Studiegården. I løbet af sommeren 1965 indrettedes lejligheden Skt. Peders Stræde 5 st. til at rumme Søren Kierkegaard Biblioteket. Det er hensigten her at retablere Kierkegaards private bibliotek, men biblioteket skal også omfatte Kierkegaards egne værker samt den omfattende litteratur om ham. Efterhånden skulle der kunne skabes en god ramme om studiet af Søren Kierkegaard. Flere udenlandske forskere har allerede i dette efterår arbejdet i biblioteket. Den daglige leder er lektor Niels Thulstrup. I lejligheden Skt. Peders Stræde 23, 1. sal, indrettedes samtidig to lærerværelser for de teologiske professorer, der hidtil har måttet savne egnede arbejdsrum. Det må erkendes, at laboratoriet med sit nuværende annuum (10.000 kr.) kun mangelfuldt kan varetage de enkelte discipliners interesser med hensyn til boganskaffelser m.v. For at råde bod herpå er der dels søgt om forhøjelse af annuet, dels lagt planer om oprettelse af nye teologiske instituter. Der er ingen tvivl om, at teologien vil kunne dyrkes under langt bedre former, hvis disse planer bliver virkeliggjort. I årets lob afholdtes følgende gæsteforelæsninger: 26. marts 1965: Biskop Leslie Newbigin (Geneve): The Sending of the Church in a New Perspective. 26. oktober 1965: Prof. Bichard N. Frve (Harvard): Israel and Iran in An- cient Times. I dagene 25.-29. juli 1965 deltog forstanderen i den 4. verdenskongres for jødiske studier i Jerusalem. Laboratoriets halvdagsansatte kontorhjælp har været beskæftiget med ma- skinskrivning og duplikering af de studerendes laboratorieøvelser. I begrænset omfang har hun også kunnet hjælpe fakultetets lærere med renskrivning af manuskripter, fremstilling af undervisningsmateriel m.v. løvrigt har året været præget af en glædelig stigning i antallet af nye stu- derende. De øgede krav, der hermed stilles til laboratoriet og dets »stab«, vil vi forhåbentlig være i stand til at imødekomme. Eduard Nielsen. 3. Det okumeniske institut. Forstander: professor, dr. theol. K. E. Skydsgaard. Det økumeniske institut oprettedes i 1956 med det formål at beskæftige sig med de teologiske problemer, der rejser sig mellem de forskellige kirker og deres læremæssige divergenser, problemer der i vor tid i særlig grad trænger sig på, fordi kirkerne på en ganske ny og verdensomspændende måde er kommet i Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 153 berøring med hverandre. Ikke mindst har det 2. vatikanerkoncil 1962-1965 medført en uhørt stigende teologisk aktivitet. Institutet har endnu ingen fast videnskabelig medhjælp, men har fået god hjælp af kandidatstipendiat, cand. theol. Theodor Jørgensen. For finansåret 1966-67 søges der om en amanuensis, ligesom der er ansøgt om forhøjelse af annuet, der for tiden andrager kr. 2000, til kr. 5000. Indtil nu har institutet i den grad, annuet tillod det, koneentreret sig om op- bygningen af en tidsskrift- og bogsamling til hjælp ved de øvelser og special- studier, institutet danner rammen om. Men tiden er nu inde til videregående forskningsprojekter. Forstanderen har i det forløbne år deltaget i det internationale teologiske samarbejde. I august deltog han i Strasbourg i et officielt møde mellem repræ- sentanter for »Sekretariatet til fremme af kristen enhed« ved Vatikanet og for det »Lutherske Verdensforbund« med det formål at undersøge mulighederne for et konstant teologisk studiearbejde over kontroversteologiske spørgsmål. I efteråret var forstanderen til stede som observatør ved det 2. vatikanske koncils fjerde og sidste samling. Institutet har erhvervet en værdifuld samling af hidtil uudgivne koncilsdokumenter. I årets lob har institutet haft besøg af adskillige udenlandske kirkemænd og teologer. K. E. Skydsgciard. b. DET RETS- OG STATSVIDENSKABELIGE FAKULTET 1. Det juridiske laboratorium. Forstander: professor, dr. jur. et phil. Alf Boss. Antal stillinger i ovrigt: 1 assistent. Af universitetets årbog for 1902-03, side 490-91, fremgår det, at den før- ste finanslovsbevilling til Juridisk Laboratorium blev givet på forslag til finans- loven for 1903-04. Professor, dr. jur. H. Munch-Petersen var dets første forstan- der. Laboratoriet havde til huse i Ny Vestergade 11 indtil 1916, hvor det over- flyttedes til Studiegården. Det juridiske Laboratorium virker som håndbibliotek og læsesal for det juridiske fakultets lærere og dets 2595 studerende. Dets forstander er professor, dr. jur. et phil. Alf Ross. Som assistent fungerer bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek cand. jur. Jens Søndergaard, der i det daglige arbejde bistås af stud. jur. Jens Rykind-Eriksen. Laboratoriets annuum, 15.000 kr. i finansåret 1964/65 og 16.000 kr. i finans- året 1965/66, er i første række anvendt til erhvervelse og indbinding af den vigtigste juridiske litteratur fra de nordiske lande, medens det kun i meget begrænset omfang har været økonomisk muligt at erhverve juridisk litteratur fra Tyskland, England, Frankrig og U.S.A. Laboratoriets bogbestand er vokset fra ca. 13.500 bd. til ca. 13.660 bd. Der er 106 læsepladser i Store Læsesal og 48 i Lille Læsesal, ialt 154 læse- pladser. Da der er udleveret 1020 adgangsnøgler i indberetningsperioden (mod 914 i 1963/64), og da studentertallet er steget fra 2251 til 2595, er der stor pladsmangel. Laboratoriets største problemer er mangel på læsepladser og mangel på reol- plads. Der er nu givet tilladelse til at Juridisk Laboratoriums mindre øvelsessal I fremtidig anvendes som læsesal, hvorved der kan fremskaffes ca. 30 læseplad- ser, hvilket dog langt fra er tilstrækkeligt. Alf Ross. 154 Universitetets årbog 1964-65 2. Det kriminalistiske institut (oprettet 1957). Bestyrer: professor, dr. jur. Knud Waaben. Docent : dr. jur. Karl O. Christiansen. Antal stillinger i øvrigt: 2 amanuenser. 2 laboratorieassistenter. Institutets pladsforhold er i 1965 forbedret en smule ved overtagelsen af et par lokaler i Skt. Pedersstræde 21. Pladsforholdene er dog stadig meget util- fredsstillende. Der er fort forhandlinger om institutets flytning til nye lokaler. Ekspeditionssekretær Preben Wolf er med udgangen af marts 1965 fratrådt som amanuensis for at overgå til Sociologisk Institut, og i hans sted er ansat cand. jur. Vagn Greve. Efter at Vagn Greve i november 1965 har fået orlov fra stillingen, er fuldmægtig i Socialministeriet Jørgen Jepsen midlertidigt ansat. Ved oprettelsen af en ny stilling som amanuensis pr. 1. april 1965 er dommer- fuldmægtig Svend Gram Jensen og fuldmægtig i Fængselsdirektoratet Jan Kaarsen ansat i halvdagsstillinger. Som laboratorieassistent i en nyoprettet stilling er ansat fru Ellen Margrethe Riese. Dr. Karl O. Christiansen er valgt til formand for »Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi«, og rådets sekretariat, der hidtil har ligget i Oslo, er blevet knyttet til institutet. Jørgen Jepsen er rådets administrerende sekretær. Dr. Christiansen var i juli 1965 leder af et af De forenede Nationer i forbin- delse med Udenrigsministeriet foranstaltet internationalt kriminologisk seminar for kriminologer fra udviklingslandene på Krogerup Højskole. Dr. Christiansen har endvidere deltaget i kongresser i Stockholm og Montreal og i et mode under Europarådet i Strasbourg samt opholdt sig i Puerto Rico som konsulent for dette lands myndigheder i spørgsmål om organisering af kriminalstatistik. Professor Knud Waaben har deltaget i kongres i Stockholm og møder i Oslo og Reykjavik samt forelæst ved det ovennævnte FN-seminar og ved juristkurser i forskellige svenske byer. Professor Waaben er udpeget til medlem af det vi- denskabelige råd under Europarådets sektion for kriminologiske og kriminal- politiske spørgsmål. Professor Waaben og dr. Christiansen har ledet fængselsbesøg for juridiske studerende, bl.a. til Nyborg Statsfængsel og ungdomsfængslet på Søbyso- gaard. En række udenlandske gæster har i årets løb besøgt institutet, bl.a. i for- bindelse med FN-seminaret på Krogerup Højskole og FN-kongressen i Stock- holm. Professor Lloyd Ohlin, USA, har holdt et seminar og dr. Leslie Wilkins, England, har deltaget i kriminalstatistiske drøftelser på institutet. Der er afholdt kollokvier om gruppe- og bandekriminalitet. Om forskningsarbejdet på institutet kan oplyses følgende: De i Årbogen for 1963-64 side 221-22 nævnte undersøgelser er fortsat; for så vidt angår undersøgelserne under nr. 5-7 er de bebudede redegørelser offent- liggjort i 1965. Amanuensis Vagn Greve har især været beskæftiget ved en undersøgelse af skjult kriminalitet, iværksat som led i en fællesnordisk plan og for Danmarks vedkommende støttet af Videnskabsfondet. Amanuensis Svend Gram Jensen har fortsat materialeindsamlingen ved pro- fessor Waabens undersøgelse af svig og uredelighed i formueforhold. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 155 Amanuensis Jan Kaarsen arbejder især ved en undersøgelse af undvigelser fra ungdomsfængsel. Dr. Christiansen fortsætter tvillingeundersøgelsen og studierne over krimina- litetens udvikling, geografiske fordeling med videre i Danmark. Videnskabs- fondet har ydet fornyet støtte til disse undersøgelser. Dr. Christiansen forbereder endvidere en revideret udgave af Stephan Hurwitz: Kriminologi. Afsnit af den reviderede fremstilling er stencileret til brug ved undervisningen. Knud Waaben. 3. Det retsvidenskabelige institut. Bestyrer: professor, dr. jur. Bernhard Gomard. Institutet ledes af bestyreren i forbindelse med professorerne, dr. jur. Bent Christensen, dr. jur. Isi Foighel, dr. jur. Thøger Nielsen og dr. jur. Allan Philip. Antal stillinger i øvrigt: 1 amanuensis. 2 laboratorieassistenter. Institutet oprettedes i foråret 1964. Institutet lider stærkt under plads- mangel, men der er dog nu skafTet endnu et lokale som arbejdsværelse, således at institutet råder over 5 arbejdsrum, et assistentlokale og en skrivestue. Arbejdet med opbygning af et videnskabeligt bibliotek er blevet fortsat. Af økonomiske grunde har man dog i det væsentlige måttet begrænse anskaffel- serne til nordisk litteratur. Institutet har modtaget støtte fra Egmont H. Petersens Fond til bogkøb. Institutet, der ser det som en af sine væsentligste opgaver at fremme »post- graduate« forskning, har taget initiativet til et seminar, hvor en række ældre videnskabeligt arbejdende jurister og de til institutet knyttede universitets- lærere får mulighed for at behandle forskellige juridiske emner sammen med yngre kandidater, som agter at uddanne sig til videregående retsvidenskabelige studier. Som den første afhandling i institutets skriftserie udkom i foråret 1965 Ole Espersen: FN-styrker i retlig belysning, som er udarbejdet, medens forfat- teren var knyttet til institutet. Professor, dr. jur. Bernhard Gomard har skrevet en på væsentlige områder ny fremstilling af civilprocesretten. I bogen er optaget kapitlerne om bevis og bevisbyrden og enkelte andre afsnit fra tidligere udgaver af professor, dr. jur. Hurwitz's værk: Tvistemål. Professor, dr. jur. Thøger Nielsen har fortsat arbejdet med en opbygning af et skatteretligt bibliotek og en fremstilling af lovgivning og retspraksis på ind- komstbeskatningens område. Første bind af dette værk udkommer december 1965. I januar 1965 godkendte fakultetet oprettelsen af et Institut for Skatteret, der dog foreløbig lokale- og personalemæssigt udgør en afdeling under nær- værende institut. Professor, dr. jur. Bent Christensen har arbejdet med forskellige problemer vedrørende offentlig regulerings virkemidler med specielt henblik på brugen af fast ejendom. Professor, dr. jur. Allan Philip har arbejdet på en ny fremstilling af dansk international privatret og endvidere fortsat arbejdet på at udbygge institutets bibliotek som et centrum for studiet af de europæiske fællesskabers ret. 156 Universitetets årbog 1964-65 Professor, dr. jur. Isi Foighel har beskæftiget sig med en undersøgelse af nyere retspraksis vedrorende frivillig voldgift. Bernhard Gomard. 4. Det sociologiske institut. Bestyrer: professor, dr. K. Svalastoga. Antal stillinger i øvrigt: 1 amanuensis. 2 videnskabelige assistenter, hvoraf en er honorarlønnet. 2x/2 laboratorieassistent. Institutet blev oprettet i 1950 som en afdeling under det daværende Økono- miske-Statistiske Laboratorium. 1955 blev institutet selvstændigt med det nu- værende navn. Institutets pladsproblem er blevet større i årets løb på grund af personale- stigning og den betydelige forskningsaktivitet. Professor R. V. Gardner har fra University of Thode Island forelæst for de sociologistuderende i forårssemestret 1965. lovrigt har man modtaget kortvarige besøg af nordiske og amerikanske sociologer. Der afholdtes et nordisk forskermode på Institutet i september 1965 med del- tagelse af sociologer fra Sverige, Norge og Danmark. Igangværende større videnskabelige undersøgelser: 1. Institutet gennemfører med støtte fra Statens alm. Videnskabsfond en longi- tudinal undersøgelse af en generation storkøbenhavnske drenge (projekt Metropolit), der er koordineret med tilsvarende undersøgelser i de øvrige nordiske lande. 2. En undersøgelse over sociale relationer i sygehuse (personelgrupper, pati- enter). 3. Et økologisk studie af folketingsvalgene 1849-1901. Man søger med kommu- nerne eller valgkredsene som geografiske enheder at korrelere de variable, som foreligger i valgstatistikken og i de offentlige statistikker for perioden 1849-1901. Publikationer forfattet af de til institutet knyttede videnskabsmænd: Høgh, E.: Sociologi, Kbh. 1965, 176 sider. Den nye middelklasse - funktionærerne - politisk set. Økonomi og Politik, nr. 2 1965, p. 127-155. Funktionærerne - den nye middelklasse - oversigt over en undersøgelses resultater. Sociologisk Skriftserie - hæfte 3 1965. 23 sider (duplikeret). Trykt iøvrigt i Fællesrådet, 9. årgang nr. 2, p. 24-26, nr. 3, p. 40-42. nr. 5, p. 72-74, nr. 6, p. 91-93. Den danske befolknings syn på forsvarspolitiken, alliancepolitiken og Nato. Militært tidsskrift 94. årgang, p. 9-23, 1965. Sommerhusbrug og sommerhusønsker i Danmark 1964, Havekunst, 46. år- gang, 1965, p. 112-120. Manniche, E.: Abortion As Mass Behavior. Sociologiske Meddelelser, X serie, 1965, p. 80-85. Svalastoga, K.: Social differentiation. New York, MacKay, 1965. Size and System. Sociologiske Meddelelser 10: 61-80, 1965. En disputats om adelsvældens grundlag. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1965, p. 130-144. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 157 Wolf, P.: A Contribution to the Topology of Criine in Denmark, Scandinavian Studies of Criminology, Vol. I, Oslo 1965. Forskningsnoter angående myter om den pæne færdselssynder. Sociologiske Meddelelser 9. serie nr. 1, p. 73-77, 1964. K. Svalastoga. 5. Det statistiske institut. Bestyrer: professor, dr. phil. G. Rasch. Antal stillinger i ovrigt: 1 amanuensis, 2 videnskabelige assistenter. I1 /2 laboratorieassistenter. Institutet oprettet i 1953. Institutet havde i august-september 1965 besøg af B. Wright, Ph.D. fra Department of Education ved Chicagos Universitet, U.S.A. Dr. Wright arbej- dede under bestyrerens vejledning. Professor G. Rasch har deltaget i et nordisk symposium over matematisk statistik på Århus Universitet 1.-4. juni 1965, hvor han holdt fire foredrag om målingsmodeller. Amanuensis, lektor, cand. polit. P. C. Matthiessen har deltaget i United Nations: World Population Conference i Beograd fra 30. august-10. september 1965. Publikationer i universitetsåret 1964/65: P.C.Matthiessen: Infant Mortality in Denmark 1931-1960. Statistical Inquiries issued by The Statistical Department, Copenhagen 1965. P. C. Matthiessen: Befolkningens Vækst, Årsager og Konsekvenser. Berlingske Leksikonbibliotek. København 1965. Større undersøgelser: 1. Arbejdet med udviklingen af målingsmodellerne er fortsat. 2. Undersøgelsen af en ny statistisk teknik - fordelingsanalyse, som er en ud- videt form for variansanalyse - er fortsat. 3. En numerisk undersøgelse af gyldighedsområdet af en gruppe traditionelle statistiske vurderingsprincipper er videreført. Undersøgelserne 2., 3. og 5. financieres af Statens almindelige Videnskabs- fond. 4. En undersøgelse i samarbejde med arkæologen mag. art. K. Larsen er af- sluttet. Undersøgelsen vil blive publiceret. 5. Amanuensis, lektor, cand. polit. P. C. Matthiessen har startet en undersø- gelse af de danske kvindegenerationers fertilitet i geografiske hovedområder 1860-1960. 6. Videnskabelig assistent, lektor, cand. polit. Ulf Christiansen, har arbejdet med køteori, specielt med køteoriens anvendelse til trafikanalyse og hospi- talsadministrationsplanlægning. Ulf Christiansen har været ansat indtil 31/10 1965. 7. Videnskabelig assistent, cand. polit. Axel Mossin har arbejdet med anven- delse af sandsynlighedsteori i mikroøkonomiske modeller. Axel Mossin har været ansat fra 1/7 1965. G. Rasch. 158 Universitetets årbog 1964-65 6. Det økonomiske institut. Forstander: professor, dr. polit. P. Nørregaard Rasmussen. Antal stillinger i øvrigt: 1 amanuensis. 3 videnskabelige assistenter. 1 kandidatstipendiat. 3 laboratorieassistenter. Det økonomiske institut, der er oprettet i 1958, må betragtes som en fort- sættelse af det oprindelige Statistiske laboratorium fra 1892. Arbejdet med indretning af 2. sal i Studiegaarden til institutet er i det store og hele blevet afsluttet i lobet af 1965. Om de enkelte forskningsprojekter kan oplyses følgende: Institutets forstander, professor, dr. polit. P. Nørregaard Rasmussen har ar- bejdet med et kompendium om nationalregnskabet, som nu nærmer sig sin af- slutning. Han har sammen med kontorchef Kjeld Bjerke afsluttet et arbejde (»On the Interpretation of Summary Measures for the Inverse Matrix of the Input-Output Model«), som blev forelagt på et møde i Lom, Norge, i september, arrangeret af International Association for Research in Income and Wealth (9. møde). Endvidere har han udarbejdet en afhandling (»Opportunity Costs - Rephrased and Applied«), som vil blive offentliggjort i The Swedish Journal of Economics, og som dannede grundlag for en fakultetsopposition i maj ved Stockholms Universitet i anledning af Lars Werin's afhandling. Han har endelig i samarbejde med cand. polit. Lilian Vohn og cand. polit. Erik Holm udarbejdet en ny udgave af »Forelæsninger om opgaveskrivning og biblioteksbenyttelse«, ud- sendt som memorandum nr. 2 fra Københavns Universitets Økonomiske Insti- lut i 1958. Forelæsningerne vil nu blive offentliggjort i Institutets serie af studier. Medlem af institutets bestyrelse professor Anders Ølgaard har afsluttet og fået antaget en disputats: »Growth, Productivity and Relative Prices«, som offentliggøres og kommer til forsvar i 1966. Han har endvidere arbejdet med problemer inden for kapital- og renteteori samt med inflationsproblemer. Institutet har fire fastansatte videnskabelige medarbejdere: Amanuensis, lektor, cand. polit. Sven Danø og de videnskabelige assistenter, lektorerne cand. polit. Erling Olsen, cand. oecon. Hector Estrup og cand. polit. Niels Thygesen. Fra 1. august har endvidere cand. polit. Ellen Andersen været knyttet til institutet som kandidatstipendiat. Sven Danø har i årets løb fuldført og fået antaget en disputats: »Industrial Production Models: A Theoretical Study«, som vil blive publiceret og forsvaret i 1966. En i 1965 udarbejdet artikel (»Diminishing Returns and the Gost Func- tion: A Reconsideration«) vil blive offentliggjort i Weltwirtschaftliches Archiv. Af igangværende arbejder kan nævnes en fremstilling af boligpolitikkens ho- vedproblemer, som ventes fuldført i begyndelsen af 1966. Erling Olsen har fortsat sine undersøgelser over regionale forskelle i indkom- sten pr. indbygger i USA siden 1870. Desuden har han udarbejdet en mindre afhandling (»Welfare Criteria and the Gains from International Tråde«), som vil blive udsendt i institutets serie af memoranda. Hector Estrup har arbejdet med stabilitetsproblemer og indkomstbegreber i forbindelse med vækstmodeller. Han har endvidere udarbejdet en artikel om velfærdsbegrebet i den økonomiske teori, som vil blive publiceret i National- økonomisk Tidsskrift. Den 1. september påbegyndte han som Rockefeller-sti- pendiat et étårigt studieophold ved Massachusetts Institute of Technology. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 159 Niels Thygesen arbejder fortsat med en storre undersøgelse af pengesystemets elasticitet. Arbejdet udføres med støtte i en bevilling fra Bikubens jubilæums- fond og har i 1965 overvejende bestået i studier af den omfattende teoretiske litteratur. Ellen Andersen har beskæftiget sig med problemer i forbindelse med opstil- ling og estimation af aggregerede økonomiske modeller. Ved siden af undersøgelserne, som udføres af institutets fast ansatte med- arbejdere, har institutet på grundlag af bevillinger fra Statens almindelige Vi- denskabsfond kunnet igangsætte undersøgelser, som udføres af løst ansatte, deltidsbeskæftigede medarbejdere. Det drejer sig om arbejder udført af proto- kolsekretær, cand. polit. Leon Buch, underdirektør, cand. polit. Olav Grue, sekretær, cand. polit. Poul Buch Hansen, sekretær, cand. polit. Leif Heltberg, sekretær, cand. polit. Ole Bus Henriksen, sekretær, cand. polit. Olav Bak Olesen og sekretær, cand. polit. Karsten Thorbek. På grundlag af bevillinger fra Philips Fond af 1958 har institutet endvidere kunnet igangsætte undersøgelser udført på deltidsbasis af kontorchef, cand. polit. Gunnar Klavsen, kontorchef, cand. polit. Arne Mikkelsen og sekretær, cand. polit. Paul Paulsen. Leon Buchs undersøgelse vedrørende landbrugets fordeling efter ejendoms- størrelse og dennes betydning for produktions- og omkostningsstruktur har fore- løbig resulteret i en oversigt over den historiske udvikling i brugsstørrelserne. På grund af andet, presserende arbejde har Leon Buch ikke kunnet videreføre denne undersøgelse. Olav Grues undersøgelse af sammenhængen mellem byggeaktivitet og den samlede økonomiske aktivitet er bragt til foreløbig afslutning i 1965 og publi- ceret som nr. 12 i institutets serie af memoranda. Poul Buch Hansen har fortsat arbejdet med en undersøgelse af tilgang og frafald ved det statsvidenskabelige studium. I juli 1965 rejste Buch Hansen til udlandet, hvorefter undersøgelsen blev overtaget af Karsten Thorbek. EDB-behandlingen af materialet ventes afsluttet om kort tid, og en redegørelse for undersøgelsen og dens resultater vil kort derefter kunne foreligge. Leif Heltberg har i nogen tid p.g.a. andet arbejde ikke kunnet videreføre sin undersøgelse af udviklingen af råvaremarkederne i efterkrigsårene. Arbejdet er dog blevet genoptaget i de seneste måneder. Ole Bus Henriksen undersøger samspillet mellem ændringerne i llæskepri- serne og ændringer i den danske fiæskeproduktion. Bearbejdelsen af det stati- tiske materiale, som foregår på Begnecentralen, er ført langt frem, og udarbej- delsen af den endelige rapport er påbegyndt. Undersøgelsen kan ventes afsluttet i løbet af 1966. Olav Bak Olesens arbejde med sammenligninger af realindkomster og real- lønninger i USA og en række vesteuropæiske lande har grundet på sygdom ikke kunnet videreføres i indeværende år. Gunnar Klavsen, som arbejder med en undersøgelse af industrialiseringen i Danmark siden 1925, er blevet udnævnt til kontorchef i Finansministeriet, hvilket har nødvendiggjort en foreløbig indstilling af arbejdet med denne undersøgelse. Arne Mikkelsen og Paul Paulsen har arbejdet med en undersøgelse af de danske engrosprisers bevægelighed i perioden 1948-62. På grund af andet ar- bejde har Arne Mikkelsen dog ikke kunnet deltage i arbejdet i 1965. Der arbej- des nu på udarbejdelsen af den endelige rapport, og denne ventes afsluttet i foråret 1966. I september har institutet haft besøg af to gæsteforelæsere: Dr. Luigi Pasi- netti, King's College, Cambridge, og professor Murray C. Kemp, University of New South Wales, Australien. 160 Universitetets årbog 1964-65 Institutets medarbejdere har deltaget i forskelligt internationalt videnskabe- ligt arbejde: P. Nørregaard Rasmussen har i april deltaget i Nordisk Råds forskningsmøde i Helsinki. I august deltog han i International Economic Associations Council- møde i Rom. Niels Thygesen har efter indstilling fra Danmarks Nationalbank deltaget i ar- bejdet i en' ekspertgruppe om kapitalmarkedsforhold, nedsat som resultat af en vedtagelse i OECD's ministerråd i 1964. Han har endvidere sammen med Ellen Andersen deltaget i den første verdenskongres i Econometric Society i Rom. Derudover har P. Nørregaard Rasmussen, S. Danø, E. Olsen, H. Estrup og E. Andersen i maj deltaget i det af institutet arrangerede møde for universitets- lærere i nationaløkonomi i Marstrand. Institutets publikationsvirksomhed er inddelt i to serier: Studier og memo- randa. Hertil kommer publikationer udgivet i samarbejde med andre. I serien Studier fra Københavns Universitets Økonomiske Institut, som er trykte publikationer, udkommer videnskabelige forskningsarbejder, materiale- samlinger m.v., medens serien Memoranda fra Kobenhavns Universitets Økono- miske Institut omfatter stencilerede publikationer, som i første række tjener undervisningen af de statsvidenskabelige studerende eller bringer foreløbige resultater af videnskabelige undersøgelser. I tiden 1. december 1964-30. november 1965 har institutet publiceret: Studier: Nr. 7. H. Winding Pedersen: Industriens struktur og sammenslutninger, 1965, 219 sider. Memoranda: Nr. 12. Olav Grue: Ryggevirksomheden og den økonomiske udvikling, 1965, 200 sider, ikke til salg. I øvrigt har institutets medarbejdere publiceret følgende videnskabelige arbejder: P. Nørregaard Rasmussen: »Om financiering af en storebæltsbro«, Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, nr. 4, 1964. »Træk af den økonomiske udvikling i Danmark 1950-63«, Sparekassehøjskolens brush-up-kursus, Kbhvn. 1965. Anders Olgaard: »Om beholdningseftersporgsel«, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1965, 1.-2. hæfte, side 31-48. Sven Danø: »Linear Programming in Industry: Theory and Applications«, Third revised edition, Wien og New York, Springer Verlag, 1965, VIII + 120 sider. »A Note on Factor Substitution in Industrial Production Models«, Unterneh- mensforschung, Rd. 9, 1965, hæfte 3, side 164-168. Erling Olsen: »Nye resultater i pengeteorien«, Sparekassehojskolens Rrush-up-kursus, Kbhvn. 1965. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 161 »Erhvervslivets lokalisering«, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1965. 1.-2. hæfte side 18-30. Niels Thygesen: »Nationalbankens aftaler med de private banker«, Nationaløkonomisk Tids- skrift, 1965, 1.-2. hæfte, side 49-56. »Internationaliseringen af de vesteuropæiske penge- og kapitalmarkeder, Natio- naløkonomisk Tidsskrift, 1965, 3.-4. hæfte, side 165-173. Erling Jørgensen: Income-expenditure relations of Danish wage and salary earners, Kbhvn. 1965, 243 sider (udsendt af Det statistiske Departement). P. Nørregaard. Rasmussen. c. DET LÆGEVIDENSKABELIGE FAKULTET 1. Institut for human arvebiologi og eugenik (oprettet 14. oktober 1938). Bestyrer: professor, dr. med. Jan F. Mohr. Afdelingsleder: dr. med. J. Schultz-Larsen. Antal stillinger i øvrigt: 7 amanuenser. 1/2 lægelig assistent. 19 laboratorieassistenter. 1 laboratoriemester. Følgende langsigtede forskningsarbejder har været videreført gennem året: Genetisk epidemiologi. Dr. med. Mogens Hauge, dr. med. Bent Harvald, cand. med. Kaj Gotlieb Jensen: Belysning af genetiske forhold ved en række sygdomme på grundlag af et omfattende materiale af monozygote og dizygote tvillinger, herunder særlig ulcus ventriculi et duodeni og psykiatriske lidelser. Kromosomundersøgelser. Cand. med. Anders Frøland, cand. med. Margareta Mikkelsen, dr. med. Jørgen Schultz-Larsen, cand. med. Bent Pedersen: Under- søgelser af kromosomforholdene ved forskellige sygdomstilstande hos mennesket, særlig mongoloid idioti, Klinefelter's syndrom, visse sjældnere former for mis- dannelse og ved kronisk myeloid leukæmi. Strålebetingede defekter. Cand. med. Lars Jacobsen: Eksperimentelle un- dersøgelser med sigte på at klarlægge virkningen af små stråledoser appliceret på tidlige fosterstadier, på tendensen til misdannelser og andre defekter. Genetisk og kromosomal kortlægning. Jan Mohr: 1) Belysning af genetiske koblingsforhold ved biokemiske og andre markørsystemer. 2) Diagnose af kro- mosomanomalier i kulturer fra foetale væv. Institutet har ellers været præget af de omlægninger med hensyn til labora- toriefaciliteter for et gendiagnostisk laboratorium, effektivisering af institutets arvepatologiske register for Danmark og undervisningsapparatet, som blev for- beredt i det foregående år. Indretning af laboratoriefaciliteter for det gendiagnostiske laboratorium er kommet så langt, at de kan påregnes fuldført foråret 1966. Det arvepatologiske register vil ligeledes have fået sin nye form foråret 1966. li 162 Universitetets årbog 1964-65 Undervisningsapparatet er omlagt i overensstemmelse med den øgede betyd- ning, genetikken tildeles i det medicinske studium. Dr. med. Mogens Hauge, cand. med. Anders Froland og lektor, dr. med. Bent Harvald har, med dr. Hauge som leder, afholdt WHO-kursus i medicinsk genetik i Tyrkiet (3 uger). Institutet har i lobet af året haft besøg af mange udenlandske gæster. Pro- fessor, dr. me,d. Jan Mohr har ved en to måneders studierejse besøgt en række genetiske instituter i Europa og U.S.A. Følgende publikationer er udgået fra institutet: Bjarne Degnbol: Om årsagerne til menarkens tidsmæssige variation. Ugeskr. Læg. 126: 1195-1198, 1964. A. Froland: A Spontaneously Arisen XX Cell Line in an XXX Fibroblast Culture. Acta genet. Stat. Med. 15: 154-58, 1965. U. Gripenberg, L. Gripenberg & A. Frøland: A Boy with an XO/XY karyotype. Hereditas 53: 421-22, 1965. L. Jacobsen: Fetal X-irradiation and Season. Magvar Badiologia (Budapest) 3: 190, 1964. L. Jacobsen: Season and Peratology. The Lancet 1: 437, 1965. L. Jacobsen: Low Dose Embryonic X-irradiation in Mice and Some Seasonal EfTects in the Perinatal Period. Radiation Research 25: 611-25, 1965. H. Dyggve & M. Mikkelsen: Partial Deletion of the Short Arms of a Chromosome of the 4-5 Group (Denver). Arch. Dis. Childhood 40: 82-85, 1965. Jan Mohr: Genetics of Fourteen Marker Systems: Associations and Linkage Relations. Acta genet., Basel 16: 1-58, 1966. B. Pedersen: Development and Possible Significance of Abnormal Cell-Lines in the Acute Stage of Chronic Myelogenous Leukaemia. Scand. J. Haemat. 2: 167-73, 1965. Jan F. Mohr. 2. Biokemisk institut A. Bestyrer: professor, dr. phil. Frank Lundquist, Afdelingsledere: lektor, dr. med. et cand. polyt. Jørgen Clausen og lektor, dr. phil. Rolf Brodersen. Docent: dr. phil. fru Ragna Rask-Nielsen. Antal stillinger i øvrigt: 6 amanuenser. 10 laboratorieassistenter. 1 laboratoriemester. 1 mekaniker. 1 laboratoriebetjent. 1 dyrepasser. Det biokemiske institut blev oprettet i 1928. I 1965 blev institutet delt i to selvstændige afdelinger, A og B, idet de tidligere boliger for professorerne i biokemi og fysik er blevet indrettet til midlertidigt at huse biokemisk institut B, samtidig med en udvidelse af biokemisk institut A. Denne udvidelse omfatter væsentlig øvelseslokaler, der blev taget i brug i september 1965. Institutets apparatmæssige udstyr er yderligere blevet forøget og ajourført, dels ved en finanslovsbevilling, dels ved støtte fra Statens almindelige viden- Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 163 skabsfond, som bl.a. har bevilget et Zeiss spektrofotometer med automatisk prøveskifter og skriver (dr. Thieden). Følgende udlændinge har arbejdet i kortere eller længere perioder på insti- tutet: R. Hustrulid (Minnesota, USA) og Franco Dammacco (Bari, Italien) har arbejdet hos lektor Clausen, R. Mclntire (Bethesda, Md. USA) har arbejdet hos dr. Rask-Nielsen. Mange af institutets medarbejdere har deltaget i kongresser og møder i ud- landet: dr. Rask-Nielsen (Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, Philadelphia), dr. Clausen (Protides of Biologicai Fluids, Briigge, og International Congress of Neurochemistrv, Oxford), L. Hertz, (Inter- national Congress of Physiological Sciences, Tokyo, og Meeting of the Federa- tion of European Biochemical Societies, Wien), S. E. Hansen, I. Rubin, H. Thie- den og F. Lundquist (Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, Wien). Videnskabelige arbejder fra biokemisk institut A, der er publiceret i 1965: Brodersen, B.: Bilirubin metabolism in the fetus and newborn. Tijdschrift voor Gastr-Enterologie, Deel 8, Nummer 2, 1965. Brodersen, B.: Metabolic defects in icterus neonatorum. Proceedings of the Fourteenth Northern Pediatric Congress. Clausen, J. & Øvlisen, B.: Lactate dehydrogenase isoenzymes of human semen. Biochem. J. 97, 513, 1965. Clausen, J., Kruse, I., & Dam, H.: Fractionation and characterization of pro- teins and lipids in bile. Scand. J. clin. & lab. Invest. 17, 325, 1965. Clausen. J., Christensen Lou, H. O., & Andersen, H.: Phospholipid and gly- colipid patterns of infant and foetal brain. J. Neurochem. 7, 599, 1965. Dich. J. & Nielsen, K.: Intestinal degradation of 131 I-albumin and 125I-gamma- globulin by pigs and caives. Physiologv and pathophysiology of plasma pro- tein metabolism (H. Koblet, P. Vessin, H. Diggelmann & S. Barandun, edts.), Hans Huber, Bern, pg. 42, 1965. Ebbesen, P. & Jensen, E.: An analvsis of the cell population in the spleens of young mice chimeras. Acta path. et microbiol. scandinav. 65, 167, 1965. Guttier, F. & Clausen, J.: Urinary lactate dehydrogenase activity. Enzymol. biol. clin. 5, 55, 1965. Hertz, L.: Possible role of neuroglia: A potassium mediated neuronal- neuroglial-neuronal impulse transmission system. Nature, 206, 1091, 1965. Hertz, L.: Possible role of glia. Diskussionsindlæg, Nature, 208, 600, 1965. Hustrulid, B. & Clausen, J.: Lactate dehydrogenase isoenzymes in muscular development of man and in nerve degeneration. Acta neurol. Scand. 41, 431, 1965. Lundquist, F., Tvgstrup, N., Winkler, K. & Jensen, K. B.: Glycerol metabolism in the human liver: Inhibition by ethanol. Science, 150, 616, 1965. Nielsen, K. & Dich, J.: Passage of 131I-albumin and 125I-gammaglobulin into the small intestine of caives. Acta Vet. Scand. 6, 249, 1965. Rask-Nielsen, R. & Ebbesen, P.: Reticular neoplasms induced in DBA/2 and CBA mice by intraperitoneal injections of mineral oil 1»2. J. Nat. Cancer inst. 35, no. 1, 1965. Tygstrup, N., Winkler, I\. & Lundquist, F.: The mechanism of the fructose effect on the ethanol metabolism of the human liver. J. Clin. Invest. 44, 817, 1965. Ovlisen, B.: Lactic dehydrogenase (LDH) molecular forms in human semen. Protides Biol. Fluids (H. Peters, edt.) Elsevier Pub. Comp. pg. 280, 1965. En fortegnelse over institutets publikationer i perioden 1962-1965 (begge år inclusive) kan rekvireres af interesserede. li« 164 Universitetets årbog 1964-65 Institutets forskningsvirksomhed spreder sig over et større antal emner: Visse serumproteiners omsætning og immunologiske forhold hos mennesker under normale og sygelige tilstande (Clausen, Dich), galdefarvestoffernes Om- sætning og kemiske bestemmelse, bl.a. med henblik på gulsot hos nyfødte (Brodersen, Flodgaard. Jacobsen), farvestofferne i urinen (S. E. Hansen), ab- norme plasmaproteiner hos mus med forskellige former for leukæmi (dr. Rask- Nielsen, Ebbesen), mælkesyredehydrogenaser i nervevæv (Clausen, Gerhardt) og sperma (Øvlisen, Clausen), rensning og nærmere undersøgelse af enzymet renin (Rubin), nervevævets stofskifte med særligt henblik på indflydelsen af natrium og kalium (Hertz), regulation af leverens stofskifteprocesser (Thieden. Lundquist, Grunnet). Frank Lundquist. 3. Biokemisk institut B. Bestyrer: professor, dr. phil. Hans Klenow. Afdelingsleder: lektor, mag. scient. Sune Frederiksen. Antal stillinger i øvrigt: 2 amanuenser. 5 laboratorieassistenter. 2 laboratoriebetjente. Den første bevilling til annuum til biokemisk institut B blev givet i efteråret 1964. Institutet havde på det tidspunkt midlertidigt til huse i patologisk-ana- tomisk institut. I september 1965 blev nyindrettede lokaler i Fysiologisk insti- tut (Rockefellerbygningen) taget i brug. Disse omfatter foruden et øvelseslokale til studenter, forskellige forskningslaboratorier samt midlertidigt indrettede værkstedslokaler og dvrestaldsrum. Ved en bevilling under overordentlige anskaffelser er institutet blevet ud- styret med apparatur til undervisningsbrug og forskning. Dette omfatter bl.a. 3 Zeiss spectrofotometre, 3 LKB-fraktionssamlere og 2 kølecentrifuger. Desuden har Carlsbergfondet stillet en Packard liquid scintillation spectrometer til rådig- hed for institutets forskning. Institutets forskningsområde falder væsentligt inden for nucleinsyre- og nucleotidstofskiftet. Man beskæftiger sig bl.a. med den cellulære og den enzy- matiske omdannelse af en række analoger og derivater af adenosin. Det er bl.a. blevet vist, at en række af disse i suspensioner af tumorceller accumulerer som de tilsvarende trifosfater. Flere af disse trifosfater er blevet isoleret og karak- teriseret og deres virkning i en række enzymsystemer er blevet undersøgt. Flere af stofferne synes at åbne mulighed for at få nøjere oplysninger om mekanismen ved de enzymreaktioner, der fører til syntesen af nucleinsyrerne. I denne for- bindelse undersøges også benzens virkning på nucleinsyresyntesen. Flere af institutets medarbejdere har deltaget i internationale møder og kon- gresser i det forløbne år. Som gæst har dr. John Truman, Harvard Medical School, arbejdet i institutet. Hans Klenow. 4. Det farmakologiske institut. Bestyrer: professor, dr. med. Knud O. Møller. Afdelingsleder: retskemiker, lektor, dr. phil. Fanny Halstrøm. Afdelingsleder: lektor, dr. med. Jens Schou. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 165 Antal stillinger i øvrigt: 8 amanuenser. 3 universitetsadjunkter. 5 laboratorieassistenter. 1 værkfører. 1 laborant. 1 laboratoriebetjent. Indtil 1842 hørte Den farmakologiske samling under Kirurgisk Akademi. Herefter overfortes den til universitetet og anbragtes i 1869 i Panums værelser mellem festsalen og Konsistoriums forsamlingssal. I 1899 blev samlingen flyt- tet til et nyoprettet Farmakologisk Institut, der omfattede 6 værelser i hjørne- ejendommen Bredgade-Fredericiagade. I 1910 åbnede det nuværende Farma- kologiske Institut (med ca. 1500 m2). Den 15. februar 1965 Hyttede institutets retskemiske afdeling ind i en ny- opført bygning (med ca. 1200 m2) alene for retskemi. En ny staldbygning, der forbinder de to bygninger blev samtidigt opført. (Litteratur: S. A. Gammeltoft: Den farmakologiske Undervisnings Historie, København 1952, 116 sider). Foruden det universitetsansatte personale arbejder der på institutet 3 læger (dr. med. Eigill Hvidberg, dr. Hans Langgård og dr. Erik Secher-Hansen) i det af Rigsforeningen til gigtens bekæmpelse drevne bindevævsfarmakologiske la- boratorium, 1 læge som frivillig assistent i anæstesilaboratoriet (dr. Bent Wil- hjelm) samt 1 stud. scient. Jens Jansen. Professoren i farmakologi ved Danmarks farmaceutiske højskole, dr. med. Erik Jacobsen, har midlertidigt fået stillet kontor- og laboratorieplads til dispo- sition. Afdelingen tæller 1 videnskabelig assistent, lic. pharm. Bjørn Christensen (psykofarmaka, toleransudvikling), samt 2 højskolestipendiater cand. pharm. Søren Rasmussen (biologisk farmakopearbejde, absorptionskinetik) og cand. pharm. Bitten Stripp (tarmabsorption) samt to laboratorieassistenter. For videnskabsfondsbevillinger (til lektor Schou) er i årets løb anskaffet 1 Packard Tri-Carb liquid scintillation spektrometer samt et Aminco Bowman spektrofotofluorometer. Dr. Torkell Johannesson, Reykjavik, har arbejdet på institutet i sommeren 1965. Institutets videnskabelige medarbejdere deltog i Nordisk Farmakolog- møde i Lund i august 1965. Publicerede afhandlinger: Bent Kæmpe: Interfering substances by determination of poisons in autopsy material. I. p-Hydroxyphenylethanol. Acta pharmacol. et toxicol. 1964, 21, 326-332. Bent Kæmpe: Interfering substances by determination of poisons in autopsy material. II. Tyramine. Acta pharmacol. et toxicol. 1964, 21, 333-338. R. B. Sund & Jens Schou: The determination of absorption rates from rat muscles: an experimental approach to kinetic descriptions. Acta pharmacol. et toxicol. 1964, 21, 313-325. R. B. Sund & Jens Schou: Absorption of atropine: Anticholinergic agents as inhibitors of absorption from muscles. Acta pharmacol. et toxicol. 1964, 21, 339, 346. H. Langgård: Effectsof ascorbicacid on electrolyte composition of theskinof mice. Acta pharmacol. et toxicol. 1964, 21, 371-380. 166 Universitetets årbog 1964-65 H. Langgård: Effects of adrenalectomy on connective tissue electrolytes in niice. Acta pharmacol. et toxicol. 1964, 21, 365-370. H. Langgård, E. Hvidberg & L. Szporny: Effects of anti-inflammatory agents on the chemical coinposition of normal and inflamed connective tissue. Acta Rheum. Scand. 1964, 10, 281-296. E. Hvidberg, H. Langgård, J. Schou & L. Szporny: Exchange of I131 albumin in acute inflammatory oedema. Acta physiol. scand. 1964, 62, 295-303. Bent Kæmpe: Interfering substances by determination of poisons in autopsy material. III. Acta pharmacol. et toxicol. 1965, 22, 83-92. H. Langgård: The effect of mersalyl-thoephvlline complex on connective tissue electrolytes. Acta pharmacol. et toxicol. 1965, 22, 79-82. H. Langgård & Ole Jørgensen: The electrolyte coinposition of granulation tissue: Normal, scorbitic and thyroxine-treated guinea pigs. Acta pharmacol. et toxicol. 1965, 22, 74-78. Jens Schou: Lægemiddelorientering omkring Den nordiske Farmakopés ikraft- træden. Uge. f. Læger 1965, 127, 236-238. C. Broen Christensen & Jens Schou: Serotonin. Nord. Medicin 1965, 73, 145-150. Bendt Wilhjelm & I.Arnfred: Protective action of some anaesthetics against anoxia. Acta pharmacol. et toxicol. 1965, 22, 93-98. Bendt Wilhjelm: Further investigations in to the protective action of anaesthetics against anoxia in mice. Acta pharmacol. et toxicol. 1965, 22, 131-134. Bent Kæmpe: Interfering substances by determination of poisons in autopsy material. IV. Trvptamine. Acta pharmacol. et toxicol. 1965, 22, 126-130. Jens Schou: Doping af idrætsfolk. Dansk Idrætsforbunds årbog 1964. K. Nielsen, Bent Kæmpe & J. Jensen-Holm: Fatal poisoning in man by 2,4- dichloraphenoxvacetic acid (2,4 D): Determination of the agent in forensic materials. Acta pharmacol. et toxicol. 1965, 22, 224-234. H. Langgård: Exchangeable water, sodium and chloride in the skin of mice. Acta physiol. scand. 1965, 64, 263-268. J. Schou, H. Langgård, L. Szporny & E. Hvidberg: A quantitative method for studying formation coinposition and dynamics of inflammatory oedema fluid. Bibi. anat. vol. 7, 1965, 467-471. Bitten Stripp: Intestinal absorption of riboflavin in man. Acta pharmacol. et toxicol. 1965, 22, 353-362. Institutets forskningsprojekter er fortsat. Dertil er kommet undersøgelser over histaminfrigorelsesmekanismen og over ventrikelsekretionshæmniende far- maka. Knud O. yiøller. 5. Det hygiejniske institut og Budde-Laboratoriet. Bestyrer: professor, dr. med. Poul Bonnevie. Docenter: dr. med. Gunner Jensen Bonde (til 31/3 65) og dr. med. Helge Lund. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 167 Antal stillinger i øvrigt: 1 amanuensis. 4 laboratorieassistenter. 2 laboratoriebetjente. Institutet, hvis oprettelse skete 1898, flyttede 1931 ind i sin nuværende bygning. Dennes opforelse bekostedes af dr. med. Vilh. Chr. Budde's testamen- tariske gave i 1893, og det i testamentet nævnte onske om, at institutet yder stat og kommuner videnskabelig assistance ved losning af praktisk-hygiejniske opgaver, er opfyldt ved, at Statens Vitaminlaboratorium og Statens Institut for Arbejdshygiejne, der begge er groet frem af institutets videnskabelige under- søgelser i 1930'erne, stadig har til huse i institutet. Fraflytningen af Statens Institut for Arbejdshygiejne, der var ventet pr. 1. september, er blevet udskudt til ca. 1. april 1966, og den i flere år ventede opførelse af Statens Levnedsmiddelinstitut, hvoraf Vitaminlaboratoriet bliver en afdeling, er først fornvlig blevet igangsat. Institutets arbejde lider stærkt af pladsmangel, og den ved docent G. J. Bondes fratræden ledigblevne stilling har derfor måttet stå ubesat. Fra 1. juli overtog E. Fjerdingstad den daglige ledelse af institutets hydro- biologiske afdeling. Sekretariatet for den dansk-svenske komité til undersøgelse af Øresunds vandforurening er fra 1. juli flyttet til Malmø, men et lokalt sekre- tariet er bibeholdt. I november indleverede vid. ass. Per Jensen til fakultetets bedømmelse en afhandling om drikkevandsforsyningen i danske landdistrikter. Gæsteforelæsninger har af bestyreren været afholdt på Nordiska Hålsovårds- hogskolan, Gøteborg, i april og på Nordisk Byggedag, Gøteborg, i september, og af docent Bonde ved Nordforsk's symposium om forurening af fjord- og kyst- vand, Oslo 18.-21. januar og ved Lunds universitet 25.-26. marts (marin bak- teriologi). Publikationer: G. J. Bonde: Om mikrobiel korrosion. Dansk Kedelforenings Årsskrift 1965. P. Bonnevie: Hygiejne - præventiv og social medicin. (2. udgave af Hygiejne for medicinsk studium). Nyt Nordisk Forlag 1965. Socialmedicinske alderdomsproblemer. Månedsskrift for praktisk lægegerning, 1965, p. 235. Per Jensen: Problemer omkring pensionsalderen. Socialt Forum, nr. 7, 1965 (Stockholm). Michael Petri: A cytolytic parasite in the cells of transplantable, malignant tumours. Nature 205: *302-303, 1965. Nosema cuniculi, some aspects of its occurrence in malignant transplantable tumours. Proceedings of The Second International Conference on Proto- zoology. London, August 1965. Poul Bonnevie. 6. Institut for eksperimentel kirurgi (oprettet 1957). Bestyrer: direktør, dr. med. H. H. Wandall. 168 Universitetets årbog 1964-65 Antal stillinger i øvrigt : 3 amanuenser. 2 kandidatstipendiater (den ene indtil 1. august). 2 sygeplejersker. 2 laboratorieassistenter. 2 laboratoriebetjente. 1 staldbetjent. I arbejdet på institutet har deltaget 19 læger ansat ved forskellige hospitaler (5 fra Rigshospitalet, 1 fra Kobenhavns Kommunehospital, 3 fra Bispebjerg Hospital, 1 fra Blegdamshospitalet, 3 fra Sundby Hospital, 3 fra Frederiksberg Hospital, 1 fra Ortopædisk Hospital, 1 fra Finseninstitutet samt 1 fra hospital uden for Kobenhavn). Fra Kobenhavns Tandlægehøjskole har 2 tandlæger ar- bejdet på institutet. En dyrlæge (fra Klinik for mindre husdyr. Den Kgl. Veteri- nær- og Landbohøjskole) har bistået ved vurdering af forsøgsdyr. 1 kandidatstipendiat har i hele perioden været tilknyttet institutet, mens 1 kandidatstipendiat pr. 1/8 er overgået til hospitalsstilling, men fortsætter med en del af sit videnskabelige arbejde på institutet. 1 kandidatstipendiat har fort- sat sit arbejde dels på institutet, dels på hospitalsafdeling. De videnskabelige undersøgelser har været koncentreret om følgende: 1. Hjertekarkirurgi: a) Rekonstruktion og erstatning af hjertets klapper. b) Biokemiske forandringer opstået under kunstigt kredsløb. 2. Mavetarmkirurgi: a) Ændringer i blodets syre-base-status i tilslutning til fødeindtagelse. b) Histamin og sekretin stimulation af ventrikelsekretion og panereassekre- tion samt c) operative muligheder for at modvirke postgastrectomisyndromet. 3. Skeletsystemets kirurgi: a) Pseudarthroseheling samt b) operativ korrektion af rorknoglers vækst. 4. Karkirurgi: a) Anvendelse af syntetisk klæbemateriale ved karanastomoser, b) Operativ fjernelse af venetromber. c) Fibrinudfældning og de stabiliserende faktorers betydning ved trombe- dannelse og sårheling. Økonomisk støtte til de videnskabelige undersøgelser er tildelt institutet eller de enkelte undersøgere: Fra Statens Almindelige Videnskabsfond, fra P. Carl Petersens Fond samt fra Kong Christian d. X's Fond. I årets løb har 9 udlændinge allagt besøg af kortere varighed - 2 fra Israel, 2 fra Storbritannien, 2 fra U.S.A., samt en enkelt fra hver af følgende lande: Malaysia, Czeckoslovakiet, Finland. 1 kirurg fra U.S.A. har opholdt sig ved institutet hele året. Studenterudveksling er etableret ved samarbejde med Medical Cooperative Committee med University of Florida, Miami, U.S.A., samt med Universitv of Cardiff, Medieal School. 2 studenter fra Cardiff har deltaget i institutets arbejde 1/8 til 30/9. Institutet har været medvirkende ved og stillet lokale til rådighed for det af Dansk Kirurgisk Selskab etablerede Videreuddannelseskursus for yngre ki- Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 169 rurger. Kursus af 1 uges varighed er afholdt i april, maj, oktober samt novem- ber. Fortsættelseskursus for speciallæger i kirurgi af 1 uges varighed har været givet i marts og december. Publikationer: J. Edmund and E. Gregersen: Experimental Detachment of the Choroid. A New Possibility of Treatment in Retinal Detachment. Acta Ophthalmoligica, Vol. 42, 1964. Th. Castberg, J. Saurbrev, U. Sivertsen and H. H. Wandall: Acid-Citrate-Dex- trose (ACD) Blood in Extracorporeal Circulation. Acta Chir Scand 128: 671- 677, 1964. Th. Castberg, J. Saurbrey, Ulla Sivertsen & H. H. Wandall: Extracorporeal Circulation with Hypotherinia and Sympathetic Bloc. Acta Chir Scand 128: 659-670, 1964. A. Marckmann and H. Zachariae: Histamine and Mast Cells in Full Thickness Skin Grafts of Pigs. Acta Chir Scand 129: 12-15, 1965. A. Bindslev, Ellen Juul Christensen and H. H. Wandall: Hemolysis in Dog Blood - in vitro Studies. Acta Chir Scand 129: 24-32, 1965. H. Bohr, K. Baadsgaard and Ph. Sager: The Vascular Supply to the Femoral Head Following Dislocation of the Hip Joint. Acta orthop. Scandinav. XXXV, 264-278, 1965. K. Baadsgaard and S. Medgyesi: Muscle-Pedicle Bone Grafts. An Experimental Study. Acta orthop. Scandinav. XXXV, 279-293, 1965. Sandor Medgyesi: Healing of Muscle-Pedicle Bone Grafts. Acta orthop. Scan- dinav. XXXV, 294-299, 1965. Fritz Efsen, Gregers Thomsen: RontgenkontraststofTer til Urografi og Abdomi- nal Aortografi. Ugeskrift for Læger 127/31 1965. S. J. Rune: The Metabolic Alkalosis Following Aspiration of Gastric Acid Secretion, Scandinav. Journ. of Clin. & Laboratorv Investigation, 17: 4, 305-310, 1965. Tage Hald and Ib Rossel: Elektrostimulation of the Urinary Bladder in the Paraplegic Cat. Acta Chir Scand 130: 247-255, 1965. H. H. Wandall: Organtransplantation. Nordisk Lærebog i Kirurgi, 1965. Johs. Gormsen: Hæmostase-trombose-hæmoragi. Nordisk Medicin 1965: 74: 922-930. H. Worning and E. Amdrup: Experimental Studies on the Value of the Refer- ence Substances Polvethvleneglycol, bromsulphthalein, and 51Cr as Indicators of the Fluid Content in the Intestinal Lumen. Journ. of Brith. Soc. of Gastro- enterology-GUT, 6: 487, 1965. Institutets medarbejdere har deltaget i følgende kongresser: Symposium over nyere sterilisationsmetoder afholdt af The Central Sterilis- ing Club i Glasgow 30/4-2/5. (H. H. Wandall). Nordisk Kirurgisk Forenings mode i Oslo 2.-5. juni (H. H. Wandall). Xe Congress de la Societé Europeenne d'hematologie, 23.-28. august (civil- ingeniør Ulla Sivertsen). International Kirurgisk Kongres, Societé Internationale de Chirurgie, Phila- delphia 11.-18. september (H. H. Wandall). Videnskabelig assistent, cand. med. B. Ruben Hansen har i november op- holdt sig ved Department of Bio-Engineering, Universitvof Strathclyde, Glasgow, samt ved the Hip-Center, Wrightington, og har deltaget i videnskabeligt arbejde som led i udveksling. H. H. Wandall. 170 Universitetets årbog 1964-65 7. Institut for eksperimentel medicin. Bestyrer: direktør, dr. med. Jens Bing. Antal stillinger i øvrigt: 2 amanuenser. 3 laboratorieassistenter. 2 universitetsadjunkter. 1 kandidatstipendiat. 1 frivillig assistent. 1 laboratoriebetjent. Institutet blev oprettet 1956. Af nyanskaffelser kan nævnes en Jung microtom (fra F. L. Smidth og Co. a/s's Jubilæumsfond) samt et par kymografer, fremstillet på værkstedet og dele til micromanipulator, som er bygget på værkstedet. I årets lob har institutet modtaget gæsteforelæsere fra Norge, Sverige, Un- garn, U.S.A. Af disse arbejdede dr. Gomba 2 måneder og professor Endes (begge Ungarn) her på institutet. J. Bing, J. Giese, P. Faarup, K. Poulsen deltog i »Det første møde i den in- ternationale hypertensionsklub« i Paris i juli 1965, hvor J. Bing og P. Faarup var inviteret til at forelæse over deres undersøgelser over extrarenalt renin. Desuden har P. Faarup deltaget i 2 ugers kursus i videregående elektronmikro- skopisk teknik, Stockholm, marts 1965 (refereret i Ugeskrift for Læger), i Ge- sellschaft der Nephrologie's årsmøde i Saarbriicken, september 1965, med ind- læg om transportforhold i nefronet og visse substrukturer i nyremarven, og i »Kursus i bedømmelse af nyrebiopsier«, Århus, oktober 1965 (arrangeret af Dansk Patologforening). J. Bent Andersen har gennemgået isotopkursus for læger, afholdt på Badi- uinstationen, oktober 1965. K. Poulsen deltager i Danmarks farmaceutiske Højskoles kursus i anvendt matematik og fysisk kemi. J. Bing har holdt foredrag i Biokemisk Forening om Beninsystemet. J. Giese har holdt foredrag på Fvsiologiska Institutionen, Gøteborg: Pato- genesen ved hypertensiv karsygdom. P. Leyssac har holdt foredrag i Stockholm: Om reninsystemets rolle i nyre- fysiologien. I samarbejde med afdeling for eksperimentel endokrinologi har der været af- holdt kursus med »Introduktion af studenter i eksperimentel forskning«. Publikationer: Jens Bing: Nogle bemærkninger om medicinske forskningsråd. Ugeskrift for Læger 127, nr. 7, 265, 1965. Jens Bing and Poul Faarup: Location of renin (or a renin-like substance) in the submaxillary glands of albino mice. Acta path. et mierobiol. scandinav. 64. 203, 1965. Paul P. Leyssac: The luminal occlusion time of proximal tubules in kidneys of young rats. Acta physiol. scand. 64. 176, 1965. E. Bojesen, P. P. Leyssac and B. Svejgaard Nielsen: Analysis of the efflux kinetics of sodium from small cylinders of rabbit kidney cortex. Acta physiol. scand. 65. 105, 1965. E. Bojesen and Paul P. Leyssac: The kidney cortex slice technique as a model for sodium transport in vivo. Acta physiol. scand. 65. 20, 1965. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 171 J. Giese: Relation between blood pressure changes and vascular lesions in differ- ent forms of acute hypertension. Acta path. et microbiol. 62. 481, 1964. J. Giese: Studies on vascular reaction patterns and permeabilitv changes by means of vital microscopy and colleidal tracer technique. Acta path. et microbiol. 62. 497, 1964. P. Faarup and Hans E. Christensen: Substructures in basement membranes of the renal medulla studied in freeze-dried tissue. Acta path. et microbiol. 64. 71, 1965. P. Faarup: On the morphology of the juxtaglomerular apparatur. Acta anat. 60. 20, 1965. Paul P. Levssac: The in vivo efTect of angiotensin and noradrenaline on the proximal tubular reabsorption of salt in mammalian kidneys. Acta physiol. scand. 64. 167, 1965. Jens Bing. Afdeling for eksperimentel endocrinologi. Afdelingsleder: lektor, dr. med. Ejgil Bojesen. Antal stillinger i øvrigt: 1 amanuensis. 1 fondslønnet videnskabelig assistent. 1 universitetsadjunkt. 1 kandidatstipendiat. 1 scholarstipendiat. 2 frivillige assistenter. 1 delvis fondslønnet stud. scient. 2 laboratorieassistenter. Laboratoriet blev oprettet 1957. Byggeri eller udvidelse har ikke fundet sted i 1964-65. F. L. Smidth & Co.s jubilæumsfond har med 8000 kr. bidraget til vort ud- styr for ultracentrifugen og Statens Almindelige Videnskabsfond med 5000 kr. til suppleringsudstyr til spectrofotometer. Dr. Grenier, Faculté de Medecine de Paris, har arbejdet her i laboratoriet med stotte fra fransk side i september og oktober 1965. Ingen har givet gæsteforelæsninger ved fremmede universiteter. Magister P. Iv. Jensen har deltaget i kursus i Louvain, Belgien, juni, 1965: Centrifugal fractionation of animal cells. Magister Lars Thuneberg (universitetsadjunkt) har efter indbydelse deltaget i: 10. symposium on advances in tracer methodology; Ziirich, marts 1965, hvor han bidrog med et foredrag. Publikationer: Thuneberg, Lars: Synthesis of S35-p-toluene sulphonic anhydride (tosan) of high speciflc activity: International J. Appl. Bad. and Isotope: 1965, 16, 413-418. Andersen, H. A., E. Bojesen, P. K. Jensen, B. Sørensen: Concentrations of free oestradiol, oestrone and oestradiol-precursors in human cord plasma and foetal systemic venous plasma at term: Acta Endocrinol (Copenhagen) 1965 (48) 114-124. Bojesen, E. and P. P. Levssac: The kidney cortex slice technique as a model for sodium transport in vivo: Acta Physiol. Scand. 1965, 65, 20-32. 172 Universitetets årbog 1964-65 Bojesen, E., P. P. Leyssac and B. Svejgaard Nielsen: Analvsis of the efflux kinetics of sodium from small cylinders of rabbit kidney eortex: Acta Physiol. Scand. 1965, 65, 105-119. Igangværende videnskabelige undersøgelser: a) Undersøgelser over de steroide hormoners moleculære virkningsmekanismer, der udføres af: magister P. K. Jensen, magister Lars Thuneberg, stud. scient. Bjørn Schaumburg og stud. med. Michael Bøhrt. b) Begulation af aldosteronsekretionen, der udføres af dr. med. Ejgil Bojesen og magister Lars Thuneberg. c) Insulin aktivitet af serum proteiner: universitetsadjunkt Flemming Gjedde. Der blev i maj 1965 afholdt et kursus for ældre medicinere: »Introduktion i eksperimentel medicin«. Kurset blev gennemgået af 18 medicinere og 2 biokemi- studerende og strakte sig over ialt ca. 48 timer. Alle de indskrevne deltagere mødte til alle timerne. Der blev af deltagerne givet en kort redegørelse for »kurset« i Ugeskrift for læger 127, 1965, 1178. Ejgil Bojesen. 8. Det medicinsk-anatomiske institut. Det Medicinsk-anatomiske Institut ledes af styrelsesrådet: professor dr. med. Erik Andreasen (bestyrer), professor, dr. med. Erik Landboe- Christensen og professor, dr. med. Harald Moe. Afdelingsleder: lektor, cand. med. Franz Bierring. Rontgenlektor: overlæge, dr. med. H. H. Jacobsen. Antal stillinger i øvrigt: 2 afdelingsledere (hvortil er knyttet lektorater): ubesatte. 1 lektorat: ubesat. 10 videnskabelige assistenter. 29 instruktører. 2 konservatorer. 1 portner. 2 laboratoriebetjente. 16V2 ikke-videnskabelige assistenter. 1 medhjælper. Det første anatomiske institut her i landet åbnedes i året 1644 og lededes af den første professor anatomiae Simon Paulli. Bygningen og dens indretning er beskrevet af Thomas Bartholin. Den kaldtes Domus Anatomica eller Theatrum Anatomicum; den bestod som undervisningssted for læger — men ikke for kirurger - indtil 1728, da bygningen med alt sit indhold odelagdes ved Køben- havns brand. Anatomiprofessoren Georg Detharding tog initiativ til at få byg- ningen genrejst og samlingerne erstattet, således at undervisningen kunne gen- optages i 1744. Fra ca. 1736 havde generaldirektøren Simon Criiger i et eget institut etableret undervisning af kirurgerne. Det såkaldte Theatrum Anato- mico-Chirurgicum var uafhængigt af universitetet. Ved Københavns bombarde- ment i 1807 ødelagdes for anden gang universitetets Theatrum Anatomicum, og undervisningen blev henlagt med samt de rekonstruerede samlinger til det hid- tidige kemiske laboratorium. Her forelæste professor Eschricht over såvel fy- Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 173 siologi som anatomi indtil 1836. Efter meget langvarige forhandlinger forenedes i 1842 det medicinske fakultet med kirurgisk akademi til det lægevidenskabelige fakultet, der gav fællesundervisning for læger og kirurger. Anatomiundervisning, operationsovelser m. m. henlagdes til Kirurgisk Akademi, Bredgade 62. I 1897 købtes Tietken's gård, hjørneejendommen Fredericiagade-Bredgade, hvorved lokalerne udvidedes med studiesal, mikroskopisal, laboratorier, bibliotek, fa- kultetskontor m. m. I Bredgade 62 foregik anatomiundervisningen indtil man i 1941 kunne flytte ind i det nuværende niedicinsk-anatomiske institut i Universi- tetsparken. Styrelsesrådet har udarbejdet forslag til en ny struktur for Institutet og regner med, at fra april 1966 vil Institutet være opdelt i 3 parallelinstituter, hvert ledet af sin professor. Det videnskabelige arbejde har især været koncentreret omkring følgende: 1. Organo- og cytogenesen, herunder slimhindemønstrets udvikling og kirtel- områdernes udstrækning i pylorus-, fundus- og cardiadelen af den humane fosterventrikel. (Professor Landboe-Christensen og medarbejdere). 2. Histologiske, elektronmikroskopiske og cytokemiske undersøgelser over de emaljedannende celler, tarmepithel, nervevæv og visse kirtler. (Professor Moe og medarbejdere). 3. Det lymfo-myeloide væv med særligt henblik på funktion og oprindelse af de lymfocytlignende celler i rotteknoglemarven. (Lektor Bierring og med- arbejdere). 4. Normale embryo- og organogenese og eksperimentelt fremkaldte misdannel- ser. (Dr. Bro-Basmussen og medarbejdere). 5. Cvto- og histokemiske studier indenfor den humane embryologi. (Dr. H. An- dersen og medarbejdere). På en særbevilling til professor E. Landboe-Christensens laboratorium er anskaffet forskelligt apparatur (et Beichert Zetopan mikroskop, en Spencer mikrotom, termostater, køleskab m.v.). Professor Moes laboratorium har mod- taget støtte af: Statens almindelige videnskabsfond (elektronmikroskop), Tu- borgfonden (ultramikrotom) og F. L. Smidths Jubilæumsfond (stereomikro- skop). Dr. Bierring har modtaget støtte fra Landsforeningen til Kræftens Be- kæmpelse, Statens almindelige Videnskabsfond og fra Knud Hojgaards fond (elektronmikroskopisk udstyr). Professor E. Landboe-Christensen har deltaget i den VIII internationale anatom-kongres i Wiesbaden, august 1965. Afdelingsleder F. Bierring har del- taget i den europæiske hæmatologkongres i Strasbourg, september 1965. Cand. med. J. Bostgaard har deltaget i et symposium om »Intracellular Transport« i Bom, juni 1965. Cand. med. J. Egeberg har deltaget i den 5. internationale thyreoideakonference i Bom, maj 1965. Publikationer: Andersen, Helge: Sulphydryl »Nothing dehydrogenase« activity and lactic de- hydrogenase-NADH2 cytochrome c reductase reactions in tissues of the human fetus. Acta Histochem. 21: 120-134, 1965. Andersen, Helge, X. Ehlers & M. E. Matthiessen: Histochemistry and develop- ment of the human eyelids. Acta Ophthalmol. 43: 642-668, 1965. Andreasen, Erik: Karsystemets anatomi; Pp 128, Munksgaard 1965. Barrnett, B. J. and J. Bostgaard: Absorption of particulate lipid by intestinal microvilli. Annals of the New York Academy of Sciences, 131: 13, 1965. Bierring, F. & I. Grunnet: Quantitative bone marrow studies in the rat follow- 174 Universitetets årbog 1964-65 ing a combination of subtotal splenectomy, total thymectomy and exten- sive removal of lymph nodes. Acta Anatomica 59: 182-187, 1964. Bierring, F., S. Bryde Andersen & J. Ladefoged: Thymoma and autoimmune disorders. Proc. lOth int. Soc. Blood Tranf. Stockholm 1964, pp. 83-86, 1964. Bierring, F., S. Jarnum & M. Schwartz: Electron microscopic studies of mucosal epithelium in protein-losing gastroenteropathy. Physiology and Pathophvs- iology of Plasma Protein Metabolism. Proc. 3rd Symposium held at Grin- delwald, Schwitzerland 1964, pp. 201-209, Huber, Bern & Stuttgart, 1965. Bojsen-Moller, F.: Glandulae nasales anteriores in the human nose. Ann. Otol. (St. Louis), 74: 363, 1965. Bro-Basmussen, Frede, A. Halborg Sorensen, E. Bredahl og A. Kelstrup: »The Structure and Function of the Urinary Bladder.« Urologia Internationalis: 19: 280, 1965. Bryde Andersen, S., I. Grunnet & J. Clausen: Splenectomy and serum proteins in the guinea pig. Acta Pathol. et Microbiol. Scand. 63: 317-318, 1965. Bro-Basmussen, Frede: »Eksogent betingede misdannelser«. Nord. Med. 73: 390, 1965. Buus, Ole, Frede Bro-Basmussen, Dyre Trolle og F. Lundwall: »Adrenocortical Function and the Cortisol/Cortisone Batio in the Neonatal Period«. Acta Endocr. Suppl. 100: 64, 1965. Christensen Lou, H. O., J. Clausen & F. Bierring: Phospholipids and Glycolipids of tumours in the central nervous system. J. Neurochem. 12: 619-627, 1965. Egeberg, J.: Iodine-concentrating cells in the endostyle of Ammocoetes. Zeit- schr. f. Zellf. 68, 102, 1965. Egeberg, J.: 'Sandwich' embeddeing of monolavers of cells in epoxy resin for ultrathin sectioning. Stain Technol. Nov. 1965. Matthiessen, M. E.: Nucleic acid and protein histochemical studies on the prenatal development of human deciduous teeth. Acta. anat. 60: 220-238, 1965. Meyer, P., and I. Meyer: Enzyme histochemistry of the growing and adult oligodendrocytes. Acta Neurol. Scand. 40: 89-90, 1964. Moe, H., J. Bostgaard and O. Behnke: On the morphologv and origin of virgin lysosomes in the intestinal epithelium of the rat. J. Ultrastruct. Bes., 12: 396, 1965. Bostgaard, J. and B. J. Barrnett: Fine structural observations of the absorb- tion of lipid particles in the small intestine of the rat. Anat. Bec. 152: 325, 1965. Bostgaard, J. and O. Behnke: Fine structural localization of nucleoside phospha- tase activitv in the sarcoplasmic reticulum of striated muscle. Symposium of the International Society of Cell Biologv on »Intracellular Transport« Bom 1965. Til institutet er knyttet: Anthropologisk Laboratorium. Leder: Dr. med. Jorgen Balslev Jorgensen. Assistent: Læge Vagn Nielsen. Gæster: Professor W. W. Howells, Harvard University. Professor Courville, University of California. Laboratoriet har deltaget i en videnskabelig ekspedition til Brattalid, Erik den Bodes boplads, i Sydgrønland. Laboratoriets aktivitet har iovrigt koncentreret sig om bearbejdning af dan- Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 175 ske fund, fundene fra Erik den Rodes gård, fundene fra Nubien samt fortsættelse af arbejdet om Danmarks oldtidsbefolknings anthropologi. Laboratoriet har deltaget i Nationalmuseets udgravninger i Trans, Hvidding, Fitting samt Karlslunde. I årets lob har laboratoriets assistenter holdt foredrag i Det Grønlandske Selskab og i Det kgl. danske Oldskriftselskab til De islandske Håndskrifters bevarelse. Herudover foreligger offentliggjort et par artikler i Årboger for nor- disk Oldkvndighed og Historie og Skalk. Erik Andreasen. 9. Medicinsk-fysiologisk institut A. Bestyrer: professor, dr. med. E. Lundsgaard. Afdelingsledere: lektor, dr. med. Niels A. Thorn og lektor, dr. med. Chr. Crone. Antal stillinger i øvrigt: 7 videnskabelige assistenter. 1 universitetsadjunkt. 9 laboratorieassistenter. 1 laboratoriemester. 1 laborant. i 1 laboratoriebetjent. 1 lærling. I 1867 opfortes det første Fysiologiske Laboratorium på det Kirurgiske Akademis grund (i Fredericiagade). Professor Panum tiltrådte som bestyrer i 1869. I 1910 overtoges nogle af de ledigtblevne lokaler ved de øvrige lægeviden- skabelige instituters flytning til Rigshospitalet. I 1928 flyttede laboratoriet ind i den nuværende bygning under benævnelsen Universitetets medicinsk-fysiolo- giske Institut. 1 ledig stilling som videnskabelig assistent har forst kunnet besættes efter 4 måneders vakance. 1 stilling efter 6 måneders vakance. 2 ledige stillinger som videnskabelig assistent er endnu ved universitetsårets slutning ubesat efter 10 måneders vakance. Af større apparatur er der i årets løb anskaffet: 1 spektrofotometer med fluorescensudstyr, 1 flow-counter med tilbehør, 1 frysetørringsanlæg, 1 gammaspektrometer med papirkromatogramfremforer samt 1 oscilloscopkamera. Alle indkøb er foretaget for fondsmidler tildelt insti- tutets videnskabelige stab. De samlede fondsmidler, som er stillet til rådighed til disse indkøb, beløber sig til ca. 185.000 kr. Professor John Severinghaus, San Francisco, har fortsat arbejdet som gæst i laboratoriet. William F. Agnew, Ph.D., Pasadena, California, har arbejdet i laboratoriet som gæst hos dr. Crone. Dr. Thorn har holdt gæsteforelæsninger ved Albert Einstein University, New York og Darthmouth Medical School, New Hampshire samt ved Kiels universitet. Dr. Crone har holdt gæsteforelæsning ved Dept. of Riochemistry, Nagoya University, Anjo, Aichi, Japan. Dr. Crone har deltaget i 23. internationale fysiologikongres i Tokyo, 1.-9. sept. 1965. Dr. Thorn har deltaget i 3. europæiske Konference for komparativ endokrinologi, København 2.-5. august 1965. Dr. Thorn har været visiting Scientist ved Rrook- haven National Laboratories, Upton, New York, USA. Dr. Crone har forelæst ved WHO 15. Course in Anesthesiologv. Cand. med. R. G. Munck har deltaget i Det britisk-hollandsk-skandinaviske biologimode i Kobenhavn 27.-31. juli. 176 Universitetets årbog 1964-65 Cand. med. J. Gliemann har opholdt sig i en kortere periode ved Institut de Biochemie Clinique, Geneve, og der holdt et seminar om insulinbestemmelser. Der har været afholdt et fællesmøde med Fysiologisk institut i Århus. Der blev holdt videnskabelige foredrag af medlemnier af staben ved Fysiologisk institut i Århus. Publikationer forfattet af de til institutet knyttede videnskabsmænd: 1. C. Crone: The secretion of adrenal medullary hormones during hypoglycae- mia in intact, decerebrate and spinal sheep. Acta physiol. scand. 1965, 63: 213-224. 2. C. Crone: The permeability of brain capillaries to non-electrolytes. Acta physiol. scand. 1965, 64: 407-417. 3. C. Crone: Facilitated transfer of glucose from blood into brain tissue. J. Physiol. (London) 1965, 181: 103-113. 4. C. Crone: A possible link between glucose transport and sodium transport in mammalian muscle cells. Abstr. 23. International Congr. of Physiology, p. 88. Munck, B. G.: Amino acid transport by the small intestine of the rat. An evaluation of the possibility of vitamin B6 as an intestinal amino acid carrier. Bioch. Biophvs. Acta 1965, 94: 136-142. Munck, B. G.: Amino acid transport by the small intestine of the rat. The effect of amino acid preloading on the transintestinal amino acid transport by the everted sac preparation. Bioch. Biophvs. Acta 1965, 109: 142-150. Nielsen, B. & N. A. Thorn: Transient excess urinary excretion of antidiuretic material in acute intermittent porphyria with hyponatremia and hypo- magnesiemia. Amer. J. Medicine 1965, 38: 345-358. Smith, M. W. & N.A.Thorn: The efTects of calcium on protein-binding and metabolism of arginine-vasopressin in rats. J. Endocrinol. 1965, 32: 141-151. Thorn, N. A. & M. W. Smith: Benal excretion of synthetic arginine-vasopressin injected into dogs. Acta Endocrinol. 1965, 49: 388-392. Thorn, N. A.: Bole of calcium in the release of vasopressin and oxytocin from posterior pituitary protein. Acta Endocrinol. 1965, 50: 357-364. Thorn, N. A., M. W. Smith & E. Skadhauge: The antidiuretic effect of in- travenous and intracarotid infusion of calcium chloride in hydrated rats. J. Endocrinol. 1965, 32: 161-165. Thorn, N. A. & I. L. Schwartz: Effect of antidiuretic hormone on washout curves of radiocalcium from isolated toad bladder tissue. Gen. & Comp. Endocrinol. 1965, vol. 5 no 6. Igangværende større videnskabelige undersøgelser. Der arbejdes med pro- blemer indenfor følgende områder: 1. Endokrinologi: De biokemiske fænomener involveret i frigørelsesmekanismen og virkningsmekanismen for de neurohypofvsære hormoner. Badioimmuno- kemisk bestemmelse af corticotropin i plasma. Undersøgelser over plasmaets insulin, specielt dettes tilstandsform. Anvendelse af isolerede fedtceller til insulinbestemmelse. 2. Membrantransport: Blod-hjernebarrierens permeabilitet for hexoser samt Universitetets videnskabelige samlinger og institnter 177 mekanismen ved muskelcellens glukoseoptagelse. Studier over aminosyre- transport over tyndtarmsvæggen. 3. Intermediært stofskifte: Kulhydraters indflydelse på det intermediære stof- skifte, specielt på fedtsyre- og proteinsyntesen. 4. Kredslobsfysiologi: Inaktive gasarters udvaskningskurver fra muskelvæv. E. Lundsgaard. 10. Medicinsk-fysiologisk institut B. Bestyrer: professor, dr. med. Poul Kruhøffer. Antal stillinger i øvrigt: 1 afdelingsleder (ubesat). 3 videnskabelige assistenter. Institutet oprettet med begrænset annuum 1. august 1964 og en stab på 1 professor og 2 videnskabelige assistenter, der indledningsvis havde til huse i Medicinsk-fysiologisk Instituts lokaler. Medio juni 1965 flyttede staben, der var forøget med yderligere 1 viden- skabelig assistent til midlertidige lokaler i 1.-etagen i den tidligere professor- bolig, Juliane Mariesvej 26. 12. oktober 1965 flyttede staben ind i permanente lokaler i stue- og kælder- etagen i Juliane Mariesvej 30 (Biofysisk Instituts tidligere lokaler). Lokalerne, der havde været under ombygning i ca. 3/4 år, var ved indflytningen endnu knapt færdige. Institutet har på finansloven 1965-66 fået en etableringsbevilling på 764.000 kr., for hvilken der i årets lob er anskaffet eller bestilt apparatur med videre, dels apparatur til den praktiske studenterundervisning dels forskningsapparatur, overvejende af almen karakter. Institutet har indtil 1. juni 1965 haft besøg af professor John Severinghaus, Cardiovascular Research Institute, University of California, som har arbejdet med pH-regulationen i cerebrospinalvædske og forelæst i videnskabelige sel- skaber. Videnskabelig assistent, cand. med. Gorm Wagner har deltaget i 17th Brit. Congr. Obst & Gyn, Glasgow, juli 1965 og Annual Conference, Society for the Study of Fertility, Edinburgh, juli, 1965. Cand. med. Ole I. Nissen, der af fakultetet er indstillet til en afdelingsleder- stilling + lektorat har publiceret følgende artikler: Peripheral resistance response to occlusion of visceral arteries. Acta physiol. scand. 1965. 63. 58-67. Heart rate and blood pressure response to occlusion of visceral arteries. Acta physiol. scand. 1965. 63. 68-76. The magnitude of the skimming phenomenon in the interlobular arteries of the cat kidney. Acta physiol. scand. 1965. 64. 87-92. Ole I. Nissen arbejder med undersøgelser over gennemblødningen m. m. i forskellige dele af kattenyren. Gorm Wagner er i gang med undersøgelser over initieringen af fødslen hos kaniner. Det forløbne år har i øvrigt været præget af et betydeligt organisatorisk og administrativt arbejde i forbindelse med installationen af institutet i egne loka- ler, indkøb af udstyr og tilrettelæggelse af den praktiske studenterundervisning. Poul Kruhofjer. 12 178 Universitetets årbog 1964-65 11. Det medicinsk-historiske museum. Bestyrer: professor, dr. med. Vilh. Møller-Christensen. Inspektør: cand. mag. Inga Flemming Rasmussen (til 30/10 1965), overlæge, dr. med. A. V. S. Xorgaard (siden 1/11 1965). Antal stillinger i øvrigt: 1 laboratorieassistent. 1 konservator II. 1 vagtmester. 1 laboratoriebetjent. 1 museumsbetjent. Museet blev i 1907 oprettet som en privat institution og kom i 1918 under universitetets administration. Beretningsperioden har hvad angår ombygning etc. været præget af arbejdet med en radikal omordning af museet, således at dette vil blive inddelt i en ofTentlig mod betaling tilgængelig afdeling og en videnskabelig studiesamling, der er gratis tilgængelig for studerende. Af storre gaver har museet bl.a. modtaget: Fra Apotekerfonden træinventaret fra Det kgl. Frederiks Hospitals Apotek, samt fra apoteker, Fr. A. Jacobsen en del værdifuldt andet inventar: morter, saftkander, standkrukker, billeder etc., og fra Løveapoteket i Næstved (fru apoteker Christens) ligeledes en værdifuld samling gammelt apoteksinventar. Af økonomiske bidrag til flytningen og opstillingen af det kgl. Frederiks Hospitals Apotek har museet fra Danmarks Apotekerforening modtaget kr. 4.000,-, og fra Dansk Farmaceutforening kr. 2.000,-. Museet har desuden til realisering af ombygningsprogrammet modtaget fra Chr. Augustinus fond: kr. 25.000,-, fra Tipsmidlerne: kr. 15.000,- (1963/64) og kr. 15.000,- (1964/65), samt fra Kong Christian X's fond: kr. 10.000,-. Af udenlandske gæster, med specialformål at se lepramuseet, har været 60 læger fra: Belgien, Canada, Chile, England, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien. Jugoslavien, Norge, Schweiz, Skotland, Sverige, Tyskland og U.S.A., samt 50 britiske og 20 tyske medicinske studenter. Gæsteforelæsninger ved fremmede universiteter: Vilh. Moller-Christensen har holdt forelæsninger følgende steder: Det frie Universitet i Vestberlin, Universiteterne i Kiel og Bonn, samt deltaget i Lepra- Symposium i Washington, D.C., samt medicinsk-historisk symposium i Vest- berlin. Publikationer: Vilh. Moller-Christensen: Die Geschichte der Lepra und Probleme ihrer Er- forschung. Berliner Medizin 1965, 22, 882-886. Vilh. Moller-Christensen: Evidence of Tuberculosis, Leprosy and Syphilis in Antiquity and the Middle Ages. Karger Gazette, 1965, 12. Af de i årbogen 1963/64 anførte arbejder med udgangspunkt i museets sam- linger løber følgende videre: Dr. Philip Sager: Om cervicalsyndromet. Dr. Johs. G. Andersen: Klassificeringen af middelalderens lepra på basis af undersøgelser fra danske leprakirkegårde, sammenholdt med moderne pa- tientmateriale fra Indien. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 179 Dr. Jørgen Genner: Den kirurgiske kniv. Dr. Laurits Lauridsen: (p.t. Ortopædisk Hospital, Århus): Om urinvejskirur- giens historie. Af nye arbejder skal anfores: Dr. Øivind Larsen, Oslo: Om morbiditeten i den kongelige dansk-norske marine i 1790'erne. Wibke Rensch. Munchen: Om retsmedicineren professor Carl Otto. Vilh. Møller-Christensen. 12. Det neurofysiologiske institut. (Oprettet 1946). Bestyrer: professor, dr. med. Fritz Buchthai. Docenter: lektor, dr. med. Ove Sten-Knudsen (til 1. april 1965) og dr. med. Lise Engbæk. Afdelingsleder: dr. phil. Ole Svensmark. Laboratorieingenior: civilingeniør Christian Guld. Antal stillinger i ovrigt: 3 amanuenser. 1 universitetsadjunkt. 4 laboratorieassistenter. 2 finmekanikere og 1 elektroniktekniker. En dyrestald er under opforelse, arbejdet forventes færdigt i foråret 1966. Til den fortsatte udvikling af apparatur til databehandling af impulssvar fra nerveceller i centralnervesystemet er ved støtte fra Statens almindelige Viden- skabsfond og Statens teknisk-videnskabelige Fond bl.a. anskaffet en hurtig hulstrimnielperforator og en kodebåndsskrivemaskine. Desuden er anskaffet en del specielt elektronisk måleapparatur til brug ved egen udvikling af apparatur til fysiologiske forsøg. .Michaelsen fondet har stillet kr. 200.000,- til rådighed som bidrag til opfø- relsen af den ovenfor omtalte dyrestald. Følgende udenlandske videnskabsmænd har arbejdet på institutet: H. M. C. A. Bausch, M.D., Holland; Gvriel Claes, M.D., Belgien; E. Diamantopoulos, M.D., Grækenland; Justiniano Fernandez-Campa, M.D., Spanien; W. A. D. De Haas, M.D., Holland; Samia Al-Azharia Jahn, med. kand., Sverige/Tyskland; J. Koczocik-Przedpelska, M.D., Polen; Albert Lamontagne, M.D., Canada; Georgia Nikitopoulou, M.D., Grækenland; A. Slomic, M.D., Jugoslavien. F. Buchthai har holdt foredrag på Ziirich LTniversitet april 1965 og som Horowitz Visiting Professor ved New York University i oktober 1965. M. Lennox-Buchthal har holdt forelæsninger ved New York University og Columbia LTniversitv, oktober 1965. Annelise Rosenfalck har holdt forelæsninger ved New York University, ok- tober 1965. Medarbejdere ved institutet har deltaget i: Conference on Hospital Ergonomics (London, jan. 1965). 71. Tagung der Deutschen Gesellschaft flir innere Medizin (Wiesbaden, april 1965). Nobel Symposium on Muscular Afferents and Motor Control (Stockholm, juni 1965). 12* 180 Universitetets årbog 1964-65 6th International Congress of Electroencephalography and Clinieal Neuro- physiology (Wien, September 1956). Der arbejdes med følgende hovedproblemer: 1) Muskelcellens ultrastruktur og membranegenskaber samt receptorer i muskelen. 2) Molekylære og enzymatiske egenskaber af cholinesterase og car- boxylesterase-i hjernen. 3) Farveopfattelsens centrale bearbejdelse analyseret ved elektronisk databehandling. 4) Pyramidebanens funktion belyst ved en kombination af neurofysiologiske og adfærdsundersøgelser. 5) Det sensitive aktionspotential hos mennesker. 6) Muskelkoordination registreret ved tele- metri. Publikationer forfattet af de til institutet knyttede videnskabsmænd: Ballesteros, M. L. F., F. Buchthai & P. Rosenfalck: The pattern of muscular activitv during the arm swing of natural walking. Acta phvsiol. scand. 1965. 63, 296-310. Caruso, G. & F. Buchthai: Determinations of refractory period in relatives of patients with progressive muscular dystrophy. Nord. Med. 1965. 73. 298-299. Rosenfalck, A. & F. Buchthai: Sensitiv nerveledning. Nord. Med. 1965. 73. 298-299. Buchthai, F. & W. Trojaborg: Sporadisk optræden af pseudohypertroflsk pro- gressiv myopati. Nord. Med. 1965. 73. 298-299. Buchthai, F.: Electromyography in paralysis of the facial nerve. Arch. Otola- ryng. 1965. 81. 463-469. Caruso, G. »fe F. Buchthai: Refractory period of muscle and electromyographic tindings in relatives of patients with muscular dystrophy. Brain 1965. 88. Part 1, 29-50. Friis-Hansen, B. & F. Buchthai: EEG fmdings in an infant with water intoxica- tion and convulsions incident to hypernatraemia. Electroenceph. clin. Neuro- physiol. 1965. 19. 387-390. Peytz, Frode, Helmer Basmussen & Fritz Buchthai: Conduction time and velocity in human recurrent laryngeal nerve. Dan. Med. Bull. 1965. 12. 125- 127. Buchthai, F. »fe A. Rosenfalck: Action potentials from sensory nerve in man: Physiology and clinical application. Acta. Neurol. Scand. 1965. 41. suppl. 13. 263-266 (Proc. 17th Congr. Scand. Neurologists, Goteborg 1964). Caruso, G. »fe F. Buchthai: Electromyography in relatives of patients with pro- gressive muscular dystrophy. Acta Neurol. Scand. 1965. 41. suppl. 13. 255- 256 (Proc. 17th Congr. Scand. Neurologists, Goteborg, 1964). Trojaborg, W. »fe F. Buchthai: Malignant and benign fasciculations. Acta Neu- rol. Scand. 1965. 41. suppl. 13. 251-254. (Proc. 17th Congr. Scand. Neurolog- ists, Goteborg 1964). Buchthai, F.: Spontaneous and voluntary electrical activitv in neuromuscular disorders. Proc. 8th Internat. Congress of Neurology, Wien, 5.-10. September 1965. Diamantopoulos, E. »fe P. Zander Olsen: Forhornscellernes irritabilitet belyst ved H-refleksen. Nord. Med. 1965. 73. 298-299. Thage, O.: Underekstremiteternes segmentale motoriske innervation belyst ved rodstimulation. Nord. Med. 1965. 73. 298-299. Mosfeldt Laursen, A. & M. Wiesendanger: Pyramidebanernes indflydelse på tonus og bevægelse hos katte. Nord. Med. 1965. 73. 298-299. Svensmark, O.: Molecular properties of cholinesterases. Acta phvsiol. scand. 1965. 64. suppl. 245. 1-74. (Disputats). Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 181 Gassel, M. M. & E. Diamantopoulos: The effect of procaine nerve block on neuromuscular reflex regulation in man (An appraisal of the role of the fusi- niotor system). Brain. 1964. 87. 729-742. Lennox-Buchthal, M. A.: Electroencephalographic findings i »Cerebral Apo- plexy«, a clinical, radiologicai, electroencephalographic and pathological studv with special reference to the prognosis of cerebral infarction and the result of long-term anticoagulation therapy by P. Thygesen, E. Christen- sen, M. Dyrbye, M. Eiken, E. Frantzen, J. Gormsen, A. Lademann, M. Len- nox-Buchthal, V. Bonnov-Jessen & J. Therkelsen. Dan. Med. Bull. 1964. 11. 240-241. Wiesendanger, M. & A. Mosfeldt Laursen: Effekt der Pyramidenbahndurch- trennung bei der Katze. Helv. Physiol. Acta. 1965. 23. 54. Lennox-Buchthal, M. A.: Spectral sensitivity of single units in the cortical area corresponding to central vision in the monkey. Acta physiol. scand. 1965. 65. 101-104. Gassel, M. M. & M. Wiesendanger: Becurrent and reflex discharges in plantar museles of the cat. Acta physiol. scand. 1965. 6-5. 138-142. Thage. O.: The »Quadriceps Syndrome«. An electromyographic and histological evaluation. Acta Neurol. Scand. 1965. 41. suppl. 13. 245-249. (Proc. 17th Congr. Scand. Neurologists, Goteborg 1964). Thage. O.: The myotomes L2-S2 in man. Acta Neurol. Scand. 1965. 41. suppl. 13. 241-243. (Proc. 17th Congr. Scand. Neurologists, Goteborg 1964). Starr, A.: Suppression of single unit activity in cochlear nucleus of the cat following sound stimulation. J. Neurophysiol. 1965. 28. 850-862. Fritz Buchthai. 13. Institut for almindelig patologi og proteinlaboratoriet. Bestyrer: professor, dr. med. Mogens Volkert. Professor, dr. med. K.A. .Jensen fratrådte ledelsen d. 1/2 1965. Afdelingsleder: lektor, cand. med. K. Riewerts Eriksen. Antal stillinger i øvrigt: 6 videnskabelige assistenter. 18 laboratorieassistenter. 2 laboratoriebetjente. Institut for almindelig patologi er en fortsættelse af Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi, som påbegyndte sit arbejde i løbet af 1883. Laboratoriet, som var det første universitetslaboratorium i sin art, havde til huse i et lokale i Botanisk Museums bygning indtil 1893, da det flyttedes til Ny Vestergade 11. I 1910 stod det nuværende Institut for almindelig patologi færdigbygget i forbindelse med opførelsen af Bigshospitalet. Institutets virksomhed omfatter følgende felter: bakteriologi, virologi og im munologi. Bakteriologi: Professor K. A. Jensen afsluttede studierne over mycobakteri- ernes antigene struktur. En væsentlig del af arbejdet i den bakteriologiske afdeling har i øvrigt været betinget af denne afdelings virksomhed som klinisk-bakteriologisk laboratorium for Bigshospitalet. Det antal prøver, der indsendes til undersøgelse, har i de senere år været stadig stigende. I det akademiske år 1964-1965 modtoges fra Bigshospitalet 182 Universitetets årbog 1964-65 13974 prøver mod 12356 året for. Det må forventes, at prøveantallet også i de nærmeste år vil stige yderligere. Det gennem dette rutinearbejde indsamlede materiale udnyttes på mange måder videnskabeligt, dels gennem stadige forsøg på at forbedre den bakteriolo- giske diagnostik, dels gennem indsamling af materiale vedrørende sjældne eller særlig interessante infektionssygdomme, og dels gennem indsamling af stafylo- kokstammer til belysning af de stadigt optrædende ændringer i stafylokokkernes biologiske egenskaber. Virologi: Den virologiske afdeling blev etableret d. 1/9-1965. Arbejdet her har hovedsagelig været en fortsættelse af studier over immunologisk tolerance ved virusinfektioner. Herudover er der påbegyndt en række undersøgelser over respirationsvejsvirus hos småbørn. Med »Fabrikant Einar Willumsens Minde- legat« og »Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse« blev der oprettet en kon- trakt om støtte til arbejde med tumor-virus. Dette betingede, at der inden for virusafdelingens rammer kunne oprettes en særlig laboratorieenhed (Institutet for tumor-virusforskning). Arbejdet blev påbegyndt i efteråret 1965. Immunologi: Arbejdet på dette område har bestået i undersøgelser over den lokale akutte hudhypersensibilitetsreaktion hos marsvin, samt i studier over eksperimentel astma. Institutet har med støtte af »Statens almindelige Yidenskabsfond« anskaffet en Spinco centrifuge, en dybfryser til -4- 70° C samt noget mindre apparatur. For midler bevilget af »Michaelsen-Fonden« er der blandt andet anskaffet rotorer til Spinco centrifugen, specialmikroskoper til vævsdyrkningsarbejdet samt et Leitz ultraviolet- og fasekontrastmikroskop med automatisk kamera. For mid- ler fra »Fonden til lægevidenskabens fremme« er indkobt en termostat samt noget mindre apparatur. M. Volkert har deltaget i et internationalt symposium over immunologisk tolerance i Locarno, Schweiz. K. Riewerts Eriksen har deltaget i et internationalt symposium om stafylo- kokker og stafylokokinfektioner i Warszawa, Polen, samt i den 4. internationale kongres for kemoterapi i Washington, USA. R. Dybkær har deltaget i International Union of Pure and Applied Chemistry, Congress i Paris, Division of Biological Chemistry, Subcommittee on units. I. Rode Pedersen er for et legat fra U.S. Public Health Service rejst på et års studieophold til Department of Microbiology, University of Pennsylvania, USA. Publikationer: Dons, N., K. R. Eriksen, E. Ryssing & F. Therkelsen: Pyopneumopericardium with oesophagopericardial fistula. Acta chir. scand. 128, 1964, 766-770. Dybkær, René: Biokemiske mekanismer ved akutte liypersensibilitetsreaktio- ner. Nord. Med. 74, 1965, 625-631. Dybkær, René: The diagnosis, pathogenesis, and treatment of Whipple's disease - illustrated by two cases. Danish med. Bull. 12, 1965, 138-144. Dybkær, R. & N. Kok: Bacteria in Whipple's disease. 3. Studies in two patients of antibodies in serum and cutaneous hvpersensitivity against some bacterial antigens. Acta path. microbiol. scand. 64, 1965, 373-380. Eriksen, K. R.: Oesophagopleural fistula diagnosed by microscopic examina- tion of pleural fluid. Acta chir. scand. 128, 1964, 771-777. Eriksen, K. R. & J. L. Hansen: Prophylactic use of antibiotics in surgery of the lung. Acta chir. scand. 128, 1964, 651-658. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 183 Hansen, J. L. & K. R. Eriksen: Postoperative infection in thoracie surgery. Acta chir. scand. 128, 1964, 698-706. Hansen, J. L., C.Levinsen, A.Schmidt & K. Riewerts Eriksen: Polymyksins toksiske effekt. Erfaringer fra et klinisk materiale på 307 patienter. Ugeskr. Læg. 127, 1965, 1411-1414. Laursen, H.: Nogle klinisk-bakteriologiske undersøgelser fra en fodeafdeling. Disputats. København 1965. Laursen, H. & L. Dybkjær: Problemer vedrørende hospitalsinfektioner - en oversigt. Ugeskr. Læg. 127, 1965, 756-763. Mogens Volkert. Proteinlaboratoriet. Afdelingsleder: cand. med. Niels Harboe. Antal stillinger i øvrigt: 2 videnskabelige assistenter. 1 højskoleadjunkt. 1 scholarstipendiat. 1 laboratorietekniker. 5 laboranter. Laboratoriet oprettedes 1949 og blev selvstændig institution 1964. Af større apparatur er der i årets løb anskaffet: 1 analytisk ultracentrifuge Spinco (finanslovsbevilling), 1 Sargent log-skriver som gave fra Vanførefonden, samt over annuum 1 Beekman DB spektrofotometer, 1 komparator (Leitz), 2 fraktionsopsamlere og 1 Crist centrifuge. Af gaver er iøvrigt modtaget 13.033 kr. fra Annelise og Niels Harboe, hvor- ved det har været muligt at sikre laboratorietekniker og industrilaboranter en aflønning, der svarer til kommunernes lønsatser. Harboe deltog i XIII colloquium om Protides of the biological fluids i Brugge 29/6-2/5 1965 og i ultracentrifuge-kursus i Miinchen 22.-27/3. 1965. Laboratorie- tekniker Per Just Svendsen deltog i tilsvarende kursus 11.-16/10 1965. Højskoleadjunkt, cand. pharm. Bent Foltmann har størstedelen af året op- holdt sig på Institute of Molecular Biology ved Cambridge universitet, hvor han har arbejdet med peptidanalyser som led i udforskningen af rennins struktur. Hans uddannelse i Cambridge gør det muligt at begynde studier af proteiner og peptiders primærstruktur ved Kbh.s universitet. Publikationer: Drachmann, O., N. M. G. Harboe, P. Just Svendsen and T. Søgaard Johnsen: Bis- or Paralbuminaemia. A Genetic Alteration in Plasma Albumin. Danish Med. Bull., 12, 74-79 (1965). Drivsholm, Aage: Myelomatose. Kliniske og eksperimentelle studier. Disputats, København 1965. Harboe, N. M. G.: Disruption of the Albumin-Bilirubin Bond by Formamide. In Peters, H.: Protides of the biological fluids. XII colloquium. Amsterdam 1964, 446-449. 184 Universitetets årbog 1964-65 Tidstrøm, Birthe: Paper Electrophoresis in the Diagnosis of Renal Diseases. In Peters, H.: Protides of the biological fluids. XII colloquium. Amsterdam 1964, 311-319. Større videnskabelige undersøgelser: Metode til fraktionering af normale humane serum proteiner, metode til analyse af metabolitter af phenylalanin og tryptophan, udvikling af metoder til bilirubin bestemmelse, undersøgelser af abnormt serum albumin og normalt serum albumins evne til at binde visse anjoner. Herudover er ultracentrifugen kommet igang, de nødvendige metoder til beregning af forsøgene indøvet, og der er udover vore egne undersøgelser udført centrifugeringer for andre lægevidenskabelige institutioner. For Rigshospitalet og sygehuse landet over er udført et meget betydeligt antal elektroforetiske og kromatografiske proteinundersøgelser til anvendelse i klinisk forskning, diagno- stik og behandling. Xiels Harboe. 14. Det patologisk-anatomiske institut og de til institutet knyttede laboratorier. Bestyrer: professor, dr. med. Gunnar Teilum. Afdelingsleder: lektor, dr. med. Emmerik Jensen. Lektor og videnskabelig assistent: Ubesat. Antal stillinger i øvrigt: 10 laboratorieassistenter. 1 laboratoriemester. 1 laborant. 2 laboratoriebetjente. En selvstændig lærestol i almindelig patologi og patologisk anatomi ved Kobenhavns Universitet blev oprettet i 1843, og året efter blev mundtlig eksa- mination i disse fag indført ved lægeeksamen. Samtidig deltes Universitetets anatomiske samlinger i et normal-anatomisk og et patolog-anatomisk museum. Dette sidste kom til at danne udgangspunktet for det langt senere (1897) op- rettede Patologisk-Anatomiske Institut. Det patologisk-anatomiske museum var installeret i lokaler på det tidligere Kirurgiske Akademi. Forelæsningerne i patologisk anatomi blev holdt i et audi- torium, der var fælles for alle de lægevidenskabelige fag. Præparationer måtte ligeledes foretages i lokaler, der var fælles med andre fag. Præparater til under- visning og museum sendtes fra det Kgl. Frederiks Hospital, idet der ikke til lektoratet var knyttet retmæssig adkomst til autopsimateriale. Disse hårde vilkår blev bragt til ophor i 1863, da lektoren i patologisk anatomi opnåede tilladelse til at udfore sektioner på Frederiks Hospital, hvorom der 1873 blev truffet en fast ordning. I dette og andre teoretiske medicinske fag arbejdede man dog stadig hen imod en forbedring af de for undervisningen ganske util- fredsstillende forhold. Først i 1897 lykkedes det at få de mest påtrængende ønsker opfyldt, idet der indrettedes lokaler for teoretisk undervisning i et par gamle privathuse (Fredericiagade 18), der stødte op til det tidligere Kirurgiske Akademi. I forbindelse med dette oprettedes da det første institut for patologisk anatomi. Dette bestod af 3 laboratorier, 4 små arbejdsrum for professoren og assisten- Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 185 ter. et kontor og et bibliotek og 3 arbejdsrum for præparation, kælder- og lofts- rum for magasinering og bolig for 1 laboratoriebetjent. De systematiske fore- læsninger var dog stadig henvist til det fælles auditorium, ligesom det gamle museum forblev i sin hidtidige form. Autopsierne udfortes i et lokale i det nær- liggende Frederiks Hospital, idet professoren i patalogisk anatomi fungerede som prosektor ved dette hospital, bistået af sine assistenter. Udvidelsen havde dog kun i ringe udstrækning afhjulpet pladsmangelen. Laboratorierne var små og på grund af installationen i et gammelt privathus meget primitivt udstyrede. Auditorium og museum var beliggende langt fra laboratorierne, og sektionsstuens beliggenhed på det Kgl. Frederiks Hospital i stedet for på selve institutet vanskeliggjorde arbejdet. Ønsket om et moderne patologisk-anatomisk institut trængte sig derfor stadig på. Lederen af det mid- lertidige institut, professor Carl Lange, havde gennem flere år arbejdet for en fælles flytning og fornyelse af instituterne og hospitalet og ligesom efterfølgeren, professor Johannes Fibiger, udarbejdet skitser. Den 10. marts 1903 vedtog rigsdagen forslag om oprettelse af et statshospital (Rigshospitalet) og nye lægevidenskabelige instituter, bl. a. for patologisk ana- tomi. Dette nye institut fuldfortes i 1910 i det nordostlige hjørne af den grund, der optages af Rigshospitalet, med hovedindgang fra Frederik den Femtes Vej. Angående institutets virksomhedsområde henvises til årbogen for 1963-64. Efter Fibigerlaboratoriets flytning vil de af dette benyttede laboratorieloka- ler efter istandgorelse og bevilling til forskelligt udstyr med mikroskoper m.m., kunne indrettes til et eksperimentelt forskningslaboratorium. Der er indgivet ansøgning herom, og det er hensigten i de frigjorte lokaler at etablere labora- torier for bindevævs- og amyloidoseforskning (eksperimentel patologi) foruden laboratorium i forbindelse med det tidligere installerede elektronmikroskop i kælderetagen. Desuden vil der blive mulighed for oprettelse af et laboratorium for pædiatrisk patologi, et subspeciale som dr. Inge Tygstrup under sin ansættelse som universitetsadjunkt allerede har forestået i et pår år. Yderligere vil de fri- gjorte lokaler give plads for 3 af de ved institutet ansatte medarbejdere, medens det tidligere laboratorium i institutets 1. etage tænkes indrettet til laboratorium for histokemi. Institutets forskningsvirksomhed har fulgt de tidligere angivne linier. Pro- fessor, dr. Gerald Klatskin, Department of Internal Medicine, Yale University, School of Medicine, har som gæst besøgt institutet fra juli 1964 til juni 1965. Desuden har der været en del udenlandske gæster på kortere besog. Gunnar Teilum har efter indbydelse deltaget i I. International Symposium of Riochemical Pathology i Pittsburg, USA, i juni 1965 og her forelagt resul- tater vedrørende amyloidosens patogenese, ligesom han under opholdet har holdt gæsteforelæsninger om ovarietumorernes histogenese ved forskellige uni- versiteter. Publikationer: Faarup, Poul & Christensen, Hans E.: Substructures in Rasement Membranes of the Renal Medulla Studied in Freeze-Dried Tissue - Acta path. et micro- biol. scandinav. 64, 71-82, 1965. Halberg, P. & Werdelin, O.: Kronisk thyreoiditis. Kliniske fund hos 35 histo- logisk verificerede tilfælde - Ugeskr. f. Læger. 127, 1283-1287, 1965. Halberg, P. & Werdelin, O.: Thyreoideaantistoffer ved kronisk thyreoiditis - Ugeskr. f. Læger. 127, 1287-1290, 1965. .Johansen. Palle Eggert: Synovial Lining Cells and Plasma Cells in the Synovial Membrane in Cases of Classic Rheumatoid Arthritis - Acta Rheum. Scand. 11, 4-10, 1965. 186 Universitetets årbog 1964-65 Kazimierczak, J.: Selective Demonstration of Vascular Endothelium by a Modified Method for Glucose-6-Phosphatase (Brief report) - Acta path. et microbiol. scandinav. 63, 319-320, 1965. Kazimierczak, J.: Development of the Glomerulus and Juxtaglomeruiar Appa- ratus (Preliminary report) - Acta path. et microbiol. scandinav. 65, 318-320, 1965. Teilum, Gunnyr: Morphogenesis and Development of Sarcoid Lesions. Similar- ities to the Group of Collagenoses - (Third International Conference on Sarcoidosis) Acta med. Scand. Vol. 176, 14-18, Suppl. 425, 1964. Teilum, Gunnar: Classification of Endodermal Sinus Tumour (Mesoblastoma Vitellinum) and so-called "Embryonal Carcinoma" of the Ovary - Acta path. et microbiol. scandinav. 64, 407-429, 1965. Teilum, Gunnar: Amvloidosens patogenese og relation til rheumatoid arthritis - Merck Sharp & Dohme Symposium om reumatiske lidelser og deres be- handling. 28-38, 1965. Teilum, Gunnar: Poul Møller (nekrolog) - Universitetets Festskrift, November 1965. Thomsen, Age Chr.: The Kidney in Diabetes Mellitus (disputats) - København 1965. Wanstrup, J. & Christensen, H. E.: Granulomatous Lesions in Mice Produced by Freund's Adjuvant. Morphogenesis and Phasic Development - Acta path. et microbiol. scandinav. 63, 340-354, 1965. Gunnar Teilum. F ibiger-laburcitoriet. Afdelingsforstander: overlæge, dr. med. Jørgen Kieler. Antal stillinger i øvrigt: 1 videnskabelig assistent. 3 fondsbetalte stipendiater. Fibiger-laboratoriet oprettedes i 1949 i lokaler på Universitetets patologisk- anatomiske institut. Laboratoriet var tænkt som en erstatning for et af professor Engelbreth-Holm foreslået forskningslaboratorium på Finsen-institutet. På grund af krigen og efterkrigens besværligheder kunne disse planer om et egent- ligt institut for eksperimentel kræftforskning dog ikke realiseres. Rammerne om det på patologisk-anatomisk institut indrettede forsknings- laboratorium viste sig efter få år at være for snævre, og Fibiger-laboratoriet's stigende og hyppigt omtalte pladsproblemer nåede i løbet af efteråret 1964 det kritiske punkt, hvor en radikal indskrænkning af laboratoriets forskningspro- gram blev nødvendig, hvis bedre lokaler ikke kunne fremskaffes i løbet af kort tid. Den længe savnede tilladelse til at opføre et nyt institut på Finsen-insti- tutet's grund lod fortsat vente på sig, og selv om den havde foreligget, ville det efter den stedfundne forværring af forholdene på Fibiger-laboratoriet ikke have været muligt at afvente opførelsen af det planlagte institut. I oktober begyndte man derfor at søge efter andre lokaler, der midlertidigt kunne indrettes til laboratorium. Blandt de mange tilbud, der meldte sig, var kun ganske få egnede. Den bedste mulighed fandtes med bistand af folketings- mand, direktør Axel Kristensen i et nyopført industrihus på Lundtoftevej i Ivgs. Lyngby. På herr Axel Kristensen's foranledning ydede professor Koppel og dennes medarbejdere os dernæst generøs assistance ved beregning af udgif- terne ved installering af Fibiger-laboratoriet i denne bygning, og den 13. okto- Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 187 ber kunne man indsende et forslag til hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens bekæmpelse om en flytning af Figiberlaboratoriet til Lundtoftevej 5. Forslaget blev behandlet på hovedbestyrelsens mode den 24. oktober, og det besluttedes at leje det foreslåede areal i Lyngby samt at indrette dette til labo- ratorier. .Meddelelse herom blev givet Kræftkomiteen på årsmødet den 14. no- vember af landsforeningens formand. Endnu engang havde landsforeningen så- ledes ved hurtig indgriben spillet en afgorende rolle for udviklingen af den eks- perimentelle kræftforskning her i landet. Det lejede areal på 1400 kvadratmeter bestod af en tom betonhal uden andre installationer end varmeanlægget. Det overdroges arkitekt Black-Petersen samt ingeniørfirmaet Nielsen & Rauschenberger at forestå byggearbejdet. Planerne for dette udarbejdedes i løbet af december, og januar 1965 gik håndværkerne i gang. Den 5. april fandt flytningen sted. Bygningsarbejderne fortsatte imidlertid i en del af lokalerne, men mindre end 4 måneder efter arbejdets påbegyndelse var det i det væsentlige færdigt. Det nye institut åbnedes officielt den 20. maj af landsforeningens formand. Fibiger-laboratoriet er Daell-fonden, Arvid Nilsson's fond og landsforeningen tak skyldig for generøs bistand til indkøb af nyt apparatur. Endnu savner vi en del, før laboratoriet kan siges at være fuldt udrustet; men arbejdet er i gang, og vi håber inden for en overskuelig fremtid at kunne afhjælpe de bestående mangler. Vort største praktiske problem knytter sig til oprettelsen af videnskabelige stillinger. Foruden laboratoriets leder lønner landsforeningen 2 videnskabelige assistenter. Den videnskabelige stab må iøvrigt lønnes af vort annuum eller af uden- og indenlandske fonds. På det nye institut kan der skaffes arbejdsplads til 12-13 videnskabelige medarbejdere. Til den fulde udnyttelse af institutets kapacitet vil 5-6 regulære stillinger for yngre viden- skabsmænd være ønskelig. De øvrige pladser kan besættes med uden- og inden- landske stipendiater. Videnskabeligt arbejde. Det videnskabelige arbejde i det forløbne år har fulgt retningslinierne fra de foregående år. Dr. Langvad har således fortsat sine studier af injicerbare jernpræparaters cancerogene effekt. Dr. Briand's undersøgelser af de metaboliske forandringer, som humant væv undergår in vitro, er blevet udvidet til også at omfatte murint væv. Dr. Kieler har fortsat de sammenlignende undersøgelser af 6 murine celle- stammer, som indledtes i samarbejde med dr. Biczowa, Warszawa, og professor Moore, Los Angeles. Undersøgelserne nærmer sig deres afslutning. Dr. Gromek har i samarbejde med Kieler gennemført en detailleret under- søgelse af kuldioxyd tensionens indflydelse på malonylreaktionen. Dr. Sawicki har i samarbejde med Briand foretaget en autoradiografisk un- dersøgelse af 6 murine cellestammers mitoseaktivitet. Sawicki og Kieler har endvidere sammenlignet generationstider bestemt ved celletælling, mitosetællinger efter colcemidbehandling og autoradiografi. Kieler, Gromek og Nissen har undersøgt forskellige vanadium-forbindelsers cvtostatiske effekt. Dr. Dæhnfeldt har påbegyndt undersøgelser af cyanein, et nyt antibiotikums cvtostatiske effekt. Dr. Halberg har fortsat sine undersøgelser af den cytotoxiske faktor, der findes i sera fra patienter med visse thyreoidea sygdomme. Halberg har desuden i samarbejde med Bertrand, Søborg og Leerup fundet parietalcelle antistof af stor hyppighed hos thyreoidea patienter, hvorimod binyrebark antistof, spyt- 188 Universitetets årbog 1964-65 kirtel antistof og nonorganspecifikke antistoffer ikke fandtes med storre hyp- pighed i sera fra thvreoidea patienter end i kontrolsera. Efter flytningen til Lyngby har vi indledt et omfattende forsøgsprogram, der stiler imod isoleringen af veldefinerede celletyper med stabile normale eller maligne egenskaber. Dr. Vuong har således påbegyndt cloningen af de 6 murine cellestammer, der hidtil har dannet grundlaget for de fleste af vore forsøg, og til efteråret vil d-isse cloner blive gjort til genstand for biokemiske og biologiske undersøgelser af Biczowa, Bindslev, Vuong og Kieler. Dr. Kieler har efter invitation deltaget i det polske videnskabernes akademis fjerde kongres om tumorbiologi i Wroslaw i maj 1965 samt i »European Tissue Culture Club«s årsmøde i Turin i maj 1965. Endvidere har Briand og Kieler del- taget i Nordisk Cancer Union's symposium i København maj/juni 1965. Endelig har Briand, Kieler og Langvad deltaget i en international konference om lunge- tumorer hos dyr i Perugia i juni 1965. De anførte rejser er gennemført med støtte fra Polska Akademia Nauk, Københavns universitet og Landsforeningen til kræftens bekæmpelse. Publikationer: 1. Bicz, W.: Zwrotny mechanizm dzialania C02 w metabolizmie nowotworow zlosliwych. - Warszawa 1965. Docentafhandling. 2. Biczowa, B.: Zaleznosci pomiedzv oddychaniem i glikoliza a wzrostem komorek z uwzgledniem dzialania strukturalnych analogow kwasu a-lipo- nowego. - Warszawa 1965. Doktorafhandling. 3. Boczkowski, K., Philip, J. og Teter, J.: A case of Gonadal Dysgenesis in a Patient with a 46/XY Karvotvpe, Phallic Enlargement and Absence of Seminiferous Tubules. - Acta Endocrinologica 47: 491. 1964. 4. Briand, P.: Metaboliske forandringer under in vitro dyrkning af normale og maligne celler. Nordisk Cancer Union, maj 1965, København. 5. Briand, P.: In vitro studies of the influence of oxygen tension on carcino- genesis. - International Conference on Lung Tumours in Animals, Perugia, juni 1965. 6. Gross, K.: Fusion of Cells and Nuclei in the Adenocarcinoma of the Bodv of the Uterus. - Oncologia 18: 68, 1964. 7. Gross, K.: Studies on the Mechanism of Carcinogenesis. - Oncologia 18: 178, 1964. 8. Kieler, J.: Sammenlignende undersøgelser af normale og maligne celler dyrkede in vitro. - Nordisk Cancer Union, maj 1965, København. 9. Kieler, J,, Gromek, A. og Nissen, N. I.: Studies on the Antineoplastic Effect of Vanadium Salts. — Acta Chir. Scand. Suppl. 343: 154, 1965. 10. Kieler, J. og Biczowa, B.: The Five-Membered Disulphide Bing System. III Antineoplastic Potentialities. - Acta Biochemica Polonica 11: 279, 1964. 11. Kieler, J., Biczowa, B. og Moore, J.: Comparative Studies of the criteria of Malignancy of Cells Propagated in Vitro. - Polish Academy of Sciences. IV Session on Tumour Biology. Wroslaw, maj 1965. 12. Langvad, E.: Imferon induction of lung tumours in mice. - International Conference on Lung Tumours in Animals. Perugia, juni 1965. Jørgen Kieler. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 189 Oftalmopatologisk laboratorium. Laboratoriet benytter kalenderåret 1. januar-31. december 1965. Bestyrer: afdelingsleder, dr. med. S. Hv Andersen. Antal stillinger i øvrigt: 1 videnskabelig assistent. 21/, histolaboranter. Oftalmopatologisk laboratorium blev 1. april 1959 selvstændig institution (knyttet til patologisk-anatomisk institut) med eget annuum som en fortsættelse af det central-ojenlaboratorium, som professor Henning Rønne oprettede ved Rigshospitalets ojenafdeling i 1941. Oftalmopatologisk laboratorium har hidtil haft lokaler i Rigshospitalets ojen- afdeling, Blegdamsvej, under meget snævre pladsforhold. Omkring 1. august 1966 Hytter laboratoriet til Rigshospitalet Tagensvej, hvor ombygning og ind- retning af lokaler er igang, hvorved pladsforholdene forbedres meget betydeligt. Et Leitz fotomikroskop er anskaffet i det forløbne år, navnlig med henblik på at skaffe mikrofotografisk materiale til den permanent løbende postgraduate undervisning i oftalmopatologi. Udenlandske gæster ved laboratoriet: Dr. E. Parkhill, M.D., Mayo Clinic, Rochester, Minn. Dr. T. Ivuwabara, M.D., Howe Laboratory of Ophthalmology, Boston, Mass., som holdt foredrag om forskellige oftalmopatologiske forskningsemner. Dr. A. Kroll, University of Miami, Florida, som holdt foredrag om elektron- mikroskopiske undersøgelser af muskelbiopsier ved malign exoftalmus. Laboratoriets rutinearbejde som histopatologisk servicestation for Danmark er fortsat, og antallet af henvisningsnumre er øget med ca. 12 pet. til 778. lait er skåret c. 21.000 snit på c. 7.500 glas i årets sidste 9 måneder. Den oftalmologiske tumorstation ved Oftalmopatologisk laboratorium i samarbejde med Rigshospitalets øjenafdelinger er i stigende omfang blevet benyttet af landets øjenlæger. 101 patienter med svulster eller svulstsuspekte processer i og omkring øjnene har været undersøgt. De ofte meget vanskelige kliniske tumordiagnoser har man søgt at gøre sikrere ved konferencer mellem oftalmopatologer og oftalmologer, og ved alle intraoculære processer er rutine- mæssigt anvendt ekkografi. Regulær post-graduate undervisning af oftalmologer er siden 1959 blevet udført på laboratoriet for øjenlægerne ved Rigshospitalets ojenafdeling. På Sundhedsstyrelsens foranledning har man gennem Dansk oftalmologisk Selskabs undervisningsudvalg lagt undervisningen ind i fastere rammer. Der afholdes nu regelmæssigt histopatologiske demonstrationer for alle interesserede øjenlæger og øjenlægeaspiranter. Dette har krævet en omlægning til demonstration af mikrofotografler, og i det omfang, det er muligt, har de henvisende afdelingers læger kort refereret tilfældene klinisk i tilslutning til demonstrationerne. End- videre har man udsendt lånesæt med tilhorende protokoller af histopatologiske øjenpræparater til deltagerne i et kursus for vordende danske øjenlæger, der skal afholdes i 1966. De medicinske studenter får i lobet af semestret undervisning i oftalmopato- logi i forbindelse med kurset i øjensygdomme. På grund af sekretær- og pladsmangel har det ikke hidtil været muligt at iværksætte det forlængst planlagte, permanente follow-up af alle danske pati- enter med maligne, intraoculære svulster. 190 Universitetets årbog 1964-65 Læge P. Eldrup-Jorgensen har med stotte af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse påbegyndt en klinisk, histopatologisk og prognostisk studie af alle danske svulster i øjenhulerne fra 1943. Dr. med. F. Bierring og O. A. Jensen fortsætter med stotte af Landsforenin- gen til Kræftens bekæmpelse deres studier over maligne øjenmelanomers ultra- struktur. Læge S. Kessing (Rigshospitalets ojenafdeling) fortsætter sine histologiske studier af øjenslimhindebægercellerne. Læge C. Mordhorst (Statens seruminstitut) sammenligner øjets virussyg- domme på et californisk og dansk materiale. Cand. mag O. Munk (Institutet for sammenlignende anatomi) arbejder på en anatomisk studie af dybhavsfiskeøjne. O. A. Jensen og S. Ry Andersen har holdt foredrag ved European Ophthal- mic Pathology Society, 4d annual meeting, Barcelona, april 1965 og i Dansk Oftalmologisk Selskab. Publicerede arbejder: Bech, K. & O. A. Jensen: Mixed Tumor of the Lower Orbital Region. Arch Ophthal. 74: 226, 1965. Ehlers, N. (biokemisk institut og Rigshospitalets ojenafdeling): The precorneal film, biomicroscopical, histologicai and chemical investigations. Disputats. Forum, Copenhagen 1965. Ehlers, N.: A Case of Divided Nevus. Brief Pathology Case Reports. Arch Ophthal 73: 664, 1965. Groniowski, J., Bernardczykowa, A. & Norn, M. S.: Orbital Amyloidosis. Acta Ophthal 43: 725, 1965. Jensen, O. A.: Glomus Tumor (Glomangioma) of Eyelid. Arch Ophthal. 73: 511, 1965. Jensen, O. A.: Microphthalmia With Associated Pseudogliomatosis Of The Retina And Pseudogliomatous Orbital Cyst. Acta Ophthal. 43: 240, 1965. Jensen, O. A.: Retinoblastoma in Denmark 1943-58. A Clinical, Histopathologi- cal, And Prognostic Study. Acta Ophthal. 43: 821, 1965. Larsen, H.-W. & N. Ehlers: Ocular Manifestations In Tay-Sachs' And Niemann- Pick's Diseases. Acta Ophthal. 43: 285, 1965. Munk, O.: Ocular degeneration in deep-sea fishes. Gaiathea Rep. 8: 21, 1965. Munk, O.: The tubular eye. I: Bertelsen, \V., B. Theisen & O. Munk: On a postlarval specimen, anal light organ, and tubular eyes of the Argentinoid fish Rhynchohyalus natalensis (Gilchrist & von Ronde). Vidensk. Medd. dansk naturh. Foren., København 128: 356, 1965. Norn, M. S.: Conjunctival Amyloidosis. Acta Ophthal. 42: 1054, 1964. Ry Andersen, S.: Centralisering i Danmark af diagnostik og terapi af tumorer i øjet og dets omgivelser. Nordisk Medicin. 74: 1054, 1965. S. Ry Andersen. 15. Det psykiatriske laboratorium. Bestyrer: professor, dr. med. Villars Lunn. Docent, lektor, dr. med. Erna Christensen. Antal stillinger i øvrigt: 2 videnskabelige assistenter. Universitetets videnskabelige samlinger og institnter 191 Universitetets psykiatriske laboratorium er oprettet i 1898. Laboratoriet er flyttet fra Kommunehospitalet til Rigshospitalets psykiatri- ske afdeling i 1932. Der er ikke foretaget nyanskaffelser af storre apparatur og ikke modtaget gaver i 1964-65. Af udenlandske gæster, der har været her i længere tid, kan nævnes: Dr. B. Groves, Houston, Texas, fra juli 1965 og året ud. Dr. Erna Christensen har holdt gæsteforelæsninger ved universiteterne i Hel- singfors, Oslo og Wien i 1965 og hun har deltaget i den V. internationale neuro- patholog kongres i Ziirich i August 1965. Publikationer: L. Klinken-Rasmussen og Holger Dyggve: A case of late infantile amaurotic idiocy of the myoclonus type. Acta Neurol. Scand. 41, 172, 1965. M. Hesselvik and I. Tygstrup: Metastasizing Cerebral Ependymoma. Acta Neu- ropath. 4, 1965. Erna Christensen og de Fine Olivarius: Histopathological muscular changes in familiar, periodic paralysis. Acta neurol. Scand. 41, 1, 1965. Erna Christensen: Muskelbiopsiernes værdi ved muskel- og nervesygdomme. Nord. Med. 1965: 73. Erna Christensen og Birthe Palludan: Late infantile familial metachromatic leucodystrophy in minks. Acta Neuropathol. 4, 1965. Erna Christensen: Vital and supravital staining of peripheral nerve endings and motor endplates in biopsy inaterial. Acta neurol. Scand. 1965 Vol. 41. Erna Christensen: Den rheumatoide arthritis's histopatologi. Symposium om reumatiske lidelser og deres behandling MSD Maj 1965. Ole Thage og Erna Christensen: Polymyositis. Medicinsk årbog bd. 9, 1965. Igangværende storre videnskabelige undersøgelser: Niels Bjorum: Neuropatologiske fund hos patienter med senile psykoser. Mogens Dam: Cerebellar degeneration efter antiepileptica, specielt phenantoin (autopsi-resultater og experimentelle undersøgelser). Fritz Efsen: Undersøgelser af årsagerne til rygmarvslæsion, som komplikation til aortografi. Margaretha Hesselvik: Neuropathologiske fund hos patienter med myelomatose. Jørn Engel Møller: Histokemiske forandringer ved reumatiske muskellidelser og hormonale dysfunktioner. Erna Christensen. 16. Det retsmedicinske institut. (Oprettet 1910). Bestyrer: professor, dr. med. Harald Gormsen. Afdelingsledere: dr. med. Klavs Henningsen, dr. med. Jørgen A.Voigt, cand. med. Hans Giirtler og dr. phil. Alf Lund. Antal stillinger i øvrigt: 7 amanuenser. 3P/2 laboratorieassistenter. 1 vagtmester. 4 laboratoriebetjente. 192 Universitetets årbog 1964-65 Afdelingsleder, dr. phil. Alf Lund har af statens almindelige videnskabsfond fået bevilget et Photovolt-fluorometer til videnskabelige undersøgelser over cate- cholaminers forhold post mortern. 19 udenlandske gæster har besøgt institutet. Institutets retslig-sociale funktioner: Til institutets morgue indbragtes 1751 lig. Obduktioner: 965. Histologiske undersøgelser: 3221. Blodtypeundersøgelser: 11416. Antropologiske undersøgelser: 53. Alkoholanalyser: 19040. Øvrige bio- kemiske undersøgelser: 1731. Personundersøgelser: 193. Effektundersogelser: 119. Fra institutet er der i årets lob udgået følgende publikationer: Retsmedicin og patologisk anatomi: Gormsen, Harald: Selvmord ved strangulation. - Nordisk kriminalteknisk tids- skrift 1965, 35: 33. Gormsen, Harald: Der gerichtsmedizinische Dienst in Danemark. - Aktuelle Fragen der gerichtlichen Medizin 1965: 8. "Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universitåt, Halle-Wittenberg. Voigt, Jørgen: Specific Post-Mortem Changes Produced by Larder Beetles. - Journal of Forensic Medicine 1965, 12: 76. Blodtypeserologi: Nerstrøm, Benni: Gc-serumtype-systemet og dets anvendelse i retsmedicinen. 1965. (Disputats). Antropologi: Gurtler, Hans: Antropologiske undersøgelser som bevismiddel i faderskabssager. - Juristen 1965: 105. Årsberetning: Beretning fra Kobenhavns universitets retsmedicinske institut for året 1964. Harald Gormsen. d. DET FILOSOFISKE FAKULTET 1. Det arnamagnæanske institut. Forstander: professor, dr. phil. Jon Helgason. Antal stillinger i øvrigt: 3 amanuenser. 1 laboratorieassistent. Den arnamagnæanske samling fik pr. 1. april 19-56 status som et universitets- institut. I institutets to serier, Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ, Series A og B, er i årets lob udkommet følgende bind: 1. Bibliotheca Arnamagnæana: Vol. xxvi: Svend Ellehøj, Studier over den ældste norrøne historieskrivning. 1965 (326 sider + 1 tavle) (disputats). 2. Editiones Arnamagnæanæ: Series B, vol. 14: fslenzk Fornkvædi. Islandske Folkeviser, V, udg. af Jon Helgason. 1965 (lxii + 224 sider). Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 193 Series B, vol. 19: Erex saga Artuskappa, edited by Foster W. Blaisdell. 1965 (Ivii + 109 sider + 1 faksimile). Series B, vol. 23: Late Medieval Icelandic Bomances, IV, edited by Agnete Loth. 1964 (viii + 206 sider). Series B, vol. 24: Late Medieval Icelandic Bomances, V, edited by Agnete Loth. 1965 (xii + 242 sider). Institutet udsender desuden hvert år på Arne Magnussons fødselsdag d. 13. no- vember, en bulletin (på engelsk) om sin virksomhed i det forløbne år (første gang udsendt 13. november 1964): Bulletin 1963-64, edited by Agnete Loth. 1964 (24 sider inkl. 4 faksimiler). Bulletin 1964-65, edited by Agnete Loth. 1965 (24 sider inkl. 4 faksimiler). I serien Early Icelandic Manuscripts in Facsimilc, som udgives af Bosenkilde og Baggers forlag i samarbejde med institutet, er udkommet vol. VI: Thomas- skinna. GI. kgl. Saml. 1008 Fol. in The Boval Library, Copenhagen, edited by Agnete Loth. 1964 (32 + 336 sider). Følgende arbejder af institutets medarbejdere er i årets lob udkommet uden for institutet: Jon Helgason: Jofreys kvædi (i: Frodskaparrit 13 (Torshavn 1964), p. 140-157). id.: Islandske håndskrifter. Arne Magnusson (i: Islandske håndskrifter og dansk kultur (Kbhvn. 1965), p. 67-76). id.: Hrafnkels saga Freysgoda (= Nordisk Filologi, series A, vol. 2), 3. udg., 3. opl. 1964. id.: Eddadigte. I. Voluspå. Håvamål (= Nordisk Filologi, series A, vol. 4), 2. udg., 3. opl. 1964. id.: Eddadigte. II. Gudedigte (= Nordisk Filologi, series A, vol. 7), 2. udg., 4. opl. 1965. id. m. 11.: En ny drottkvættstrofe fra Bryggen i Bergen (i: Maal og Minne (Oslo 1964), p. 96-98). Agnete Loth: Medarbejder for områderne norrønt, islandsk, norsk og færøsk sprog og litteratur ved Bibliography of Scandinavian Philology i tidsskriftet Acta Philologica Scandinavica. Parts I—11 af perioden 1956-60 er udkommet i 1965 som henholdsvis bd. 25, hft. 3-4, og bd. 26, hft. 4, af tidsskriftet. Stefan Karlsson: Gomul hljoQdvol i ungum rimum (i: Islenzk Tunga 5 (Beykja- vik 1964), p. 7-29). id.: Aldur Hauksbokar (i: Frodskaparrit 13 (Torshavn 1964), p. 114-121). Jon Samsonarson: Kvædi og dansleikir. I— 11 (udg.). 1964. Gillian Fellows Jensen: anmeldelse af Bjarni Guftnason, Um Skjoldungasogu. Bvk. 1963 (i: Saga-Book of The Viking Society for Northern Besearch 16 (London 1963-64), p. 258-261). Institutet har i årets løb modtaget en del boggaver til sit håndbibliotek. 17 udenlandske videnskabsmænd (fra Norge, Sverige, Island, England, Tysk- land og U.S.A.) har i årets løb været på længere studieophold i institutet, de Heste beskæftigede med arbejder, som skal publiceres i institutets serier. I institutets fotografiske atelier er i årets løb blevet specialfotograferet 20 pergamenthåndskrifter tilhørende Den arnamagnæanske samling. Desuden er der blevet lavet fotokopier på grundlag af mikrofilm, som institutet har købt, af 14 håndskrifter i British Museum, 21 håndskrifter i Kungliga Biblioteket i Stockholm og 3 håndskrifter i Universitetsbiblioteket i Oslo. I institutets konserveringsværksted er i årets løb 11 pergamenthåndskrifter og 19 papirhåndskrifter blevet restaurerede. Jon Helgason. 13 194 Universitetets årbog 1964-65 2. Det assyriologiske institut. Bestyrer: professor, dr. phil. Jørgen Læssøe. Antal stillinger i øvrigt: 1 amanuensis. Institutet oprettedes 1926. Det havde da betegnelsen Universitetets semiti- stisk-assyriologiske laboratorium og var anbragt i et lokale i Skt. Peders- stræde 19, 1. sal. I 1959 overfortes dette laboratorium til Graabrodre annexet, Kejsergade 2. I 1960 godkendte rektor, at laboratoriet derefter betegnedes som Universitetets assyriologiske institut. Institutet har i det forløbne universitetsår haft rådighed over to lokaler i Graabrodre annexet, st. t. h., som blev ledige ved geografisk instituts flytning. Af kontoen til etablering af »Professorernes skrivestue« stillede rektor og kurator et beløb til rådighed til anskaffelse af et Verifax bogkopieringsaggregat som supplement til det i året 1963-64 erhvervede Kodak Verifax Signet foto- kopieringsapparat. Institutet har i det forløbne år modtaget besøg af videnskabsmænd fra Yale University og University of Chicago. Professor W. Hallo (Yale University) gennemførte i august et samarbejde med amanuensis, lektor, dr. J. van Dijk med henblik på afslutningen af deres fællespublikation Les hymnes d'Enkhedu'- anna, fille de Sargon. Dr. J. van Dijk deltog i den tyske Orientalistentag, Heidelberg, 1.-7. august, og sammen med universitetsadjunkt, mag. art. Ebbe E. Knudsen i XIV. Ren- contre Assyriologique Internationale, Strasbourg, 2.-6. juli. Den sidstnævnte deltog endvidere i International Conference for Semitic Studies, Jerusalem (Israel), 23.-29. juli. Publikationer forfattet af de til institutet knyttede videnskabsmænd: J. van Dijk, Texts from the Iraq Museum, Vol. II: Old Babylonian Letters (Harrassowitz, Wiesbaden, 1965). id., samme serie, Vol. III: The Archives of Nur-Shamash (i trykken), id., samme serie, Vol. IV: Old-Babylonian Protocols and Contracts (i trykken), id., Un hymne d'Abi'eshuh en honneur de Marduk (Mitteilungen des Instituts fur Orientforschung; i trykken). J. Læssoe, Ipiq-Adad II. of Eshnunna (Acta Orientalia 29 (1965), 243-245). Om igangværende storre videnskabelige undersøgelser henvises til Aarbog 1963-64, p. 258. Dr. van Dijk opholdt sig fra 6. januar til 2. februar ved statsmuseet i Berlin for at videreføre sit arbejde med de derværende sumeriske texter. J. Læssøe foretog i april-juni en forskningsrejse til Iraq. Jørgen Læssøe. 3. Det centralasiatiske institut. (Oprettet 1944, tilgængeligt for de studerende fra 1948). Forstander: amanuensis, mag. art. Kåre Thomsen Hansen. Antal stillinger i øvrigt: 1 amanuensis. De to tibetanske lamaer, hr. Bamrin og hr. Ngawang Losang. der ved en tre-årig bevilling fra Rockefeller Foundation har været knyttet til institutet, Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 195 har nu i samarbejde med lektor i tibetansk, mag. art. Erik Haarh, afsluttet for- arbejderne til det planlagte analytiske indeks til den tibetanske Tanjur. Ved velvilje fra Det kongelige Biblioteks orientalske afdeling er den omfat- tende materialesamling, der foreligger fra Vilhelm Thomsens, Kurt Wulffs og Kaare Grønbechs hånd til en udgave af de oldtyrkiske indskrifter blevet depo- neret på institutet; samlingen er under ordning på institutet ved universitets- adjunkt, mag. art. Iben Raphael Meyer bl.a. med henblik på restaurering af det fotografiske materiale. Igangværende arbejder: Kaare Thomsen Hansen: Studier over det indbyrdes forhold mellem tyrkisk og mongolsk. Iben Raphael Meyer: Analyse af Mahmud al-Kåsyarl, Divan luyåt at-turk. Offentliggjorte afhandlinger: Svend A. Harlev: Zur Frage nach sporadischer Erhaltung der primåren Vokal- lången im Komanischen. (Acta Orientalie XXVIII, 3-4). Iben Raphael Meyer: Bemerkungen iiber Vokal- und Schriftsystem des Runentiirkischen. Acta Orientalia XXIX, 1-2). Kaare Thomsen Hansen. 4. Institut for dansk dialektforskning. Bestyrelse: prof., emeritus, dr. phil. Johs. Brøndum-Nielsen, pro- fessorerne, dr. phil. Poul Andersen, dr. phil. Kr. Hald, Peter Jørgen- sen og dr. phil. Peter Skautrup samt afdelingsleder, dr. phil. Kr. Møller. Forstander: professor, dr. phil. Poul Andersen. Afdelingsledere: dr. phil. Kr. Møller og magister Ella Jensen. Antal stillinger i øvrigt: 6 amanuenser. 1 overassistent. 2 assistenter. Institutet er baseret på det i 1909 af Foreningen Danmarks Folkeminder nedsatte Udvalg for Folkemaal, der fra 1922 havde annuum fra Undervisnings- ministeriet, sorterede direkte under dette ministerium og havde fast arkiv i Kobenhavn. I 1960 indgik Udvalg for Folkemaal, som Institut for dansk Dia- lektforskning, under Københavns Universitet, med bevarelse af sin gamle be- styrelse (se lektionskatalogen). Institutet er - som følge af varmeinstallation i og restaurering af bygningen i St. Kannikestræde - midlertidig flyttet til Kejsergade 2. Store dele af original- samlinger og bogbestand er i det år, restaureringsarbejdet varer, ikke tilgænge- lige. Efter samråd med søsterinstitutionen ved universitetet i Lund har institutet, medens muligheden endnu var til stede, hos A/S Lyrec sikret sig et skæreapparat til skæring af lakplader, således at arkivets bestand af bånd kan overfores til plader på samme måde som tidligere arkivets bestand af plader er overført til bånd. Denne dobbelte arkiveringsform afgiver formentlig den bedst mulige sikkerhed mod ødelæggelse af disse uerstattelige optagelser. Udenlandske gæster: Fra Sverige: arkivchef, docent Sven Benson med 14 studerende fra Lunds universitet, fra Norge: cand. philol. Kolbjørn Heggstad. 13* 196 Universitetets årbog 1964-65 Bergen, vid ass. Oddvar Nes, Bergen, fra Holland: dr. Toni Feitsma, Groningen, fra England: prof. dr. Albert Hugh Smith, London, fra U.S.A.: coordinator William Nemser, Washington. Gæsteforelæsninger: arkivchef, docent Sven Benson, Lund, har i tilslutning til prof. Poul Andersens forelæsninger og øvelser som gæst holdt forelæsninger over dialekterne i Skåne, Halland, Blekinge og Småland i marts måned (26/2, 5/3, 12/3 og 19/3). Otte af institutets medarbejdere har deltaget i den 2. inter- nationale Dialektolog-Kongres ved dialektcentret i Marburg i begyndelsen af september måned. Institutets egne publikationer: M. B. Ottsen: Hostrup-Dansk II. Ordbog. Udgivet af Ella Jensen og Magda Nyberg. Tredie bind (M-Sg, 278 sider). UfF.s publikationer, serie A, nr. 21, 3. Dialektstudier I, 2. del, tilegnede Johs. Brøndum-Nielsen (64 sider) (tillæg til Danske Folkemål, 19. årg.), red. af Poul Andersen og indeholdende følgende afhandlinger af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere ved institutet. Kr. Hald: De nordjydske dialekters stilling i den ældre middelalder. Peter Skautrup: Brejle. Aage Rohmann: Gamstajn. Et bornholmsk ord for ungnød. Inger Bévort: Indsamlingen af materiale til Ømålsordbogen. Peter Jørgensen: Om stednavneoptegnelse m.m. Nogle betragtninger i anled- ning af en artikel af K. Ringgaard. Dialektstudier I, 3. del vil blive udsendt i 1966 som tillæg til Danske Folkemål, 19. årg. Til Dialektstudier II foreligger fra institutets medarbejdere (Kr. Møller, Ella Jensen, Magda Nyberg og Chr. Lisse) de første 4 ret store afhandlinger, og fremstilling af dette bind vil, så snart trykningsmulighed er sikret, blive påbegyndt. Af tekstrækken Danske Dialekttekster (bl.a. beregnet til universitetsundervis- ningen) er det i beretningen for 1963/64 omtalte manuskript til 1. hefte, in- deholdende jyske tekster, til hvis fremstilling man har opnået bevilling fra Statens alm. Videnskabsfond, nu under trykning. Arbejder af medarbejdere, publicerede i tidsskrifter uden for institutet: Poul Andersen: Om det finale r i Dansk (Danske Studier 1965, p. 75-84). Chr. Lisse: Nogle østdanske træk i de danske sydømål. (Sydsvenska Ortnamns- sålskapets Årsskrift 1965, p. 87-100). Igangværende videnskabelige undersøgelser: Ved omålsafdelingen er redaktion og revision af artikler til ømålsordbogen fortsat. Dette arbejde er dog i høj grad hæmmet af det langvarige ophold i midlertidige lokaler, hvilket har medført at redaktørerne har været uden mulig- hed for at benytte store dele af de originale optegnelser. De systematiske under- søgelser af den lydlige struktur i de forskellige grupper af ømål er videreført. Af Inger Ejskjærs strukturbeskrivelse af sjællandsk foreligger i manuskript en omfattende behandling af det sjællandske kortvokal-stød, Chr. Lisse har af sine svdømåls undersøgelser redigeret en synoptisk fremstilling af fonemsystemet til brug for ømålsredaktørerne, Poul Andersen har med bistand ved optegnelserne af Chr. Lisse, Jørgen Larsen og Inger Ejskjær og med bistand ved udmålings- arbejdet af stud. mag. Gunvor Jeppesen videreført undersøgelsen af de særlige tonale accentforhold i Ærøgruppens dialekter, og han har sammen med Inger Ejskjær og med bistand ved det instrumentalfonetiske arbejde af Mogens Bau- mann Larsen arbejdet på en komparativ undersøgelse af sjællandsk, nordvest- Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 197 fynsk og vestjysk kortvokalstod. Kr. Møller har viderefort sin indsamling og bearbejdelse af materiale vedrorende fiskeri og både. Aflæsningsarbejdet på udvalgte dele af det oboiske plade- og båndmateriale er videreført og delvis afsluttet ved Chr. Lisse, Jørgen Larsen, Inger Ejskjær og Poul Andersen, og den typografiske tilrettelægning af teksterne, beregnede til Danske Dialekttekster 2. hefte, er så vidt fremskredet, at man nu søger bevil- ling til trykning af heftet. Endelig er der udsendt to suppleringslister (nr. 19 og 20, henholdsvis april og november 1965) til ineddelerkredsen og en række provinsblade. Seddelsamlingerne er dels herigennem, dels ved udskrivning af forskellige trykte kilder forøget med ca. 8000 sedler og Topografisk Samling med 300 blade. I den jyske afdeling har Ella Jensen og Magda Nyberg udarbejdet register til 2. bd. af M. B. Ottsens ordbog, læst korrektur på 3. bd. og tilrettelagt manu- skriptet til 4. bd. til trykning. De samme to medarbejdere har fortsat arbejdet med en monografi over Mandømålet og har dertil i foråret 1965 foretaget en optegnelses- og båndoptagelsesrejse til Mandø. I forbindelse med dette arbejde har Ella Jensen sammen med stud. mag. O. Thorsen foretaget optagelser på Ribeegnen. Bent Jul Nielsen har videreført arbejdet med undersøgelsen af dia- lekten i Bjerre herred og fortsat udarbejdelsen af manuskriptet til en mono- grafi over nævnte dialekt. Poul Andersen og Inger Ejskjær har foretaget sup- plerende optegnelser af sydsamsisk. Om deres undersøgelse af vestjysk kort- vokalstød, se under ømålsafdelingen. Ved udskrivning af ordlister og af materiale i Topografisk Samling er den jyske afdelings seddelsamling forøget med ca. 13.500 sedler. I plade- og båndafdelingen er sagregistreringen af bånd og plader blevet fortsat, ligesom der er foretaget en lang række overspilninger af bånd og plader til studie- og undervisningsbrug. Samlingerne er blevet forøget med ialt 26 bånd. Fra øerne 12 bånd fra følgende sogne: Holme-Olstrup, Lille Lyngby, Norup, Avnslev, Vissenbjerg, Skellerup, Idestrup. Fra Jylland 12 bånd fra følgende sogne: Ferring. Grinderslev, Kolby, Mandø, Ål. Manuskriptsamlingen er forøget med 2 numre og omfatter nu 214 numre. Læsesalens bibliotek og de videnskabelige medarbejderes håndbogssamlinger er ved gaver (udveksling med Danske Folkemål, UfF.s skriftserier og Acta Philologica Scandinavicas Bibliographv of Scand. Philology) og ved køb forøget med 418 bøger og hefter. Der er foretaget rejser af medarbejdere, enkelt- eller gruppevis, til verifice- ring af optegnelser, indsamling af materiale eller med båndoptagelser for øje. Poul Andersen. 5. Institut for europæisk folkelivsforskning. (Oprettet 1960). Bestyrer: professor, dr. phil. Axel Steensberg. Antal stillinger i øvrigt : 2 kandidatstipendiater. I årets lob har institutet haft korte besøg af professor B. Bratanic fra Zagreb, professor Lionel Butler fra St. Andrews, professor Kersten fra Slesvig, professor Gosta Berg fra Stockholm, professor John Granlund ligeledes fra Stockholm og dr. phil. Kai-Detlev Sievers fra Kiel. Institutets leder, professor Axel Steensberg, har i egenskab af sekretær for den internationale komité til udforskning af landbrugsredskabernes historie 198 Universitetets årbog 1964-65 deltaget i komitémoder i Lund og i Stockholm. Desuden har han i Stockholm deltaget i Nordisk råd for antropologisk forsknings årsmøde samt i en arbejds- kongres for europæisk etnologi. I institutet arbejdes i tilknytning til »Historisk-arkæologisk forsøgscenter i Lejre« (som institutbestyreren er formand for) med forskellige redskabsrekon- struktioner og kopier, bl.a. fremstilles kopier af tre spader fra begyndelsen af Yngre stenalder, fundet i Angel og udlånt til institutet. Med disse kopier agter man at foretage arbejdsforsøg i Lejre. Udgangspunktet er tidligere forsøg med en slags plov af sten fundet i Hama i Syrien, om hvilken institutbestyreren har publiceret en afhandling i Berytus XV, 1964: »A Bronze Age Ard-Type from Hama in Syria intended for Bope-Traction«. I tilslutning til dette arbejde fore- tog institutbestyreren sammen med en af de studerende med støtte fra Carls- bergfondet en rejse på l1/2 måned til Syrien, Iraq, Iran, Ægypten og Græken- land for at studere agerbrugsredskaber i funktion og i museerne. Der arbejdes desuden i institutet med rentegning af opmåling af middelalderlige agre i Borupris skov på Sjælland såvel som med publikationen af udgravningen af middelalderlandsbyen Store Valby ved Slagelse. Axel Steensberg. 6. Filologisk laboratorium. Forstander: professor, dr. phil. Holger Sten. Bibliotekar: lektor, dr. phil. Harry Andersen. Antal stillinger i øvrigt: 1 laboratorieassistent. »Universitetets filologiske Laboratorium« er oprettet 1895 som »Filologisk- historisk laboratorium«. I 1938 blev det delt i to selvstændige laboratorier, Det filologiske laboratorium og Det historiske laboratorium. I efteråret 1965 er der foregået en ombygning med henblik på ansættelse af to garderobevagter 1. oktober 1965, idet der vil blive indfort tvungen mappe- aflevering og kontrol af de studerende. Det hidtil gældende nøgle-system er op- hævet pr. 1. sept. 1965. Ombygningen er foretaget i stueetagen. Laboratoriet har modtaget gaver fra lektor Lozovan (rumænske bøger) og 29 bind fra ambassaden for Ecuador (Biblioteca ecuatoriana minima). Harry Andersen. 7. Det filosofiske laboratorium. Forstander: professor, dr. phil. Bent Schultzer. Daglige ledere: professor, dr. phil. Johannes Witt-Hansen og amanu- ensis, mag. art. Helmuth Hansen. Antal stillinger i øvrigt: 3 amanuenser. 1 lektor. 1 forskningsstipendiat. 5 filosofikumforelæsere. I 1943 blev fire lokaler i Metroannekset, Fiolstræde 2, II. stillet til rådighed for den filosofiske faggruppe med professor, dr. phil. Frithiof Brandt som til- synsførende. Ved professor Brandts afgang i 1958 overgik ledelsen af laboratoriet Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 199 til den nuværende forstander. En officiel status fik institutionen forst sommeren 1959 og omtales for forste gang i Forelæsninger og ovelser ved Kobenhalms univer- sitet i efterårssemestret 1959 under Universitetets samlinger og videnskabelige apparat som Det filosofiske laboratorium. Sit forste annuum fik laboratoriet i 1961/62. Allerede forinden rådede laboratoriet dog over visse midler. I 1959 stillede professor Niels Bohr et legat på 10.000 kr. til rådighed for laboratoriet. Det blev derved muligt at indrette et egentligt bibliotek i et af laboratoriets lokaler. End- videre modtog man af universitetets rådighedssum belob, der var tilstrækkelige til en foreløbig indretning og møblering af de forhåndenværende lokaler, op- rettelse af telefon, m.v. I 1962/63 fik laboratoriet indrettet et nyt professorrum og et lokale til kon- torhold. Endvidere blev biblioteket stærkt udvidet, idet endnu et lokale blev taget i brug til formålet. Desuden blev de ældre lokaler væsentligt forbedret og nyindrettet og et tidligere loftsrum indrettet til amanuensisrum. Af udenlandske gæster, der enten på den filosofiske faggruppes foranledning eller med tilslutning af faggruppen har gæstet universitetet kan nævnes professor Max Black, Cornell University, professor Peter Hofståtter, Hamburg, og pro- fessor A. G. Myslivcenko, Moskva. I april 1965 deltog professor Witt-Hansen i Entretiens de Jerusalem om emnet Compréhension de l'histoire. Mødet var arrangeret af Institut International de Philosophie. 25.-27. juni 1965 deltog professor Blegvad i tredie nordiske filosofmode i Lillehammer med bidrag til symposium om »Etikken og verden. Et tema fra Wittgenstein«. Af publikationer forfattet af de til laboratoriet knyttede videnskabsmænd kan nævnes: Professor, dr. J.Witt-Hansen: »Kompendium til forelæsninger over den antikke filosofis historie«, 2. stærkt ud- videde udgave. »Some Remarks on Categories of History and its Philosophy« (Danish Yearbook of Philosophy, 1965). Amanuensis, dr. D. Favrholdt: »John Locke. Med indledning, oversættelse og noter« (Berlingske filosofi-biblio- tek). »The Argument from Polar Concepts« (Danish Yearbook of Philosophy, 4, 1965). Amanuensis, dr. Sv. E. Stybe: »John Locke« (Gads biografiserie). Forskningsstipendiat, dr. P. Zinkernagel: »Was Zeno Right?« (Inquiry, efterårsnummeret 1965). Af igangværende storre videnskabelige undersøgelser kan nævnes: Professor, dr. B. Schultzer: Ajour-føring af lærebog til filosofikum (Relativitet). Professor, dr. J.Witt Hansen: Udarbejdelse af lærebog til brug ved filosofikum (Forelæsninger over den mo- derne filosofis historie). 200 Universitetets årbog 1964-65 Omarbejdelse og oversættelse til engelsk af »Generalisation og generalisations- problemer i de matematiske og historiske videnskaber«. Færdiggørelse af 2. og 3. bind af »Historical materialism: the method, the theories«. Amanuensis, dr. D. Favrholdt: Udarbejdelse af et værk om argumentation inden for erkendelsesteori. Amanuensis, mag. art. H. Hansen: Udarbejdelse af et værk om: Den analytiske erkendelsesteoris diskussion om mening og demarkation. Oversættelse til svensk af den reviderede udgave af »At argumentere rigtigt«. Amanuensis, dr. Sv. E. Stybe: Videreførelse og uddybelse af emnet: »Antinomies in the Conception of Man« (Jfr. »Antinomies in the Conception of Man«, 1962). Forskningsstipendiat, dr. P. Zinkernagel: Udarbejdelse af en afhandling om skepticisme. Bent Schultzer. - Johannes Witt-Hansen. its Hastrup: Danske landsbytyper. 6. april: Lektor, cand. mag. Lennart Edelberg: Nyt fra Luristan. Rapport fra den danske Luristan Ekspedition 1964. 12. oktober: Civilingeniør Jesper Trier: 1000 km til fods i Himalayakongedømmet Nepal. 2. november: Dr. Sigurdur Thorarinsson, Reykjavik: Surtsey og Syrtlingur, Islands nye øer. 7. december: Professor, dr. Niels Nielsen: Landvindingen ved Højer. Professor, dr. Axel Schou: USA's Golf-kyst. Møder i Geografforeningen: 8. februar: Universitetslektor, cand. polit. Erling Olsen, M.F.: Geografi, øko- nomi og regional science. 15. marts: Professor, dr. jur. Verner Goldschmidt: Social struktur og fysisk omverden. 12. april: Amanuensis, cand. mag. Ole Karup Pedersen: International politik og de fysiske omgivelser. 3. maj: Professor, dr. phil. Kjeld Winding: Historie og geografi. 11. oktober: George Renneh, Ph.D., University of Ghana, Accra: The role of agricultural geography in the economic development of Ghana. 21. oktober: Professor, dr. Karl Erik Rergsten: Geogra- fien i den nya svenska skoian. 15. november: Magister Jens S. Fabricius: Is- rekognosceringer og isobservationer ved Grønland. 13. december: Magister Henrik Jeppesen: Om tilstandene i de danske etablissementer i Guinea. Axel Schou. 14. Det gymnastikteoretiske laboratorium A. (Oprettet 1918). Bestyrer: professor, dr. phil. E. Asmussen. Antal stillinger i øvrigt: 2 amanuenser. 1 laboratorieoverassisteut. 1 laboratorieassistent. 1 laboratoriemester. Der er ikke i det omtalte tidsrum foretaget storre nyanskaffelser. Af udenlandske gæster har lab. haft: Mark Avoy, Ghana, og prof. Y. Sawada. Japan, samt kortvarige besøg af adskillige. Lektor, cand. mag. Klaus Klausen har deltaget i den Internationale Fysiolog- kongres i Tokyo, Sept. 1965. Af publikationer er følgende udkommet: E. Asmussen: Overgangsalderen. Tidsskrift for Legemsøvelser, nr. 1. 1965. E. Asmussen, S. H. Johansen, Mogens Jørgensen og Marius Nielsen: On the nervous factors controlling respiration and circulation during exercise. Acta phvsiol. scand. 1965, 63, 343-350. Hans Schausen: Træning og kondition hos konkurrenceroere. Tidsskrift f. Le- gemsøvelser, nr. 2, 1965. E. Asmussen: The biologicai basis of Sport. Ergonomics, 8, 137, 1965. E. Asmussen: Muscular exercise. Chapter 36, Handbook of Physiology. Respira- tion, II, 939. K. Klausen: Comparison of C02-breathing and acetylene methods for cardiac output. J. Appl. Phvsiol. 20, 4, 763, 1965. K. Klausen: The form and function of the loaded human spine. Acta phvsiol. scand. 65, 176-190, 1965. Erling Asmussen. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 251 15. Det gymnastikteoretiske laboratorium B. Bestyrer: professor, dr. phil. Marius Nielsen. Antal stillinger i øvrigt: 1 amanuensis. 1 laboratorieassistent. Det gymnastikteoretiske laboratorium B blev oprettet 1. april 1964. 1. sep- tember samme år blev afdelingsleder, dr. phil. Marius Nielsen (tidligere Zoo- fysiologisk laboratorium A) konstitueret som professor i speciel gymnastikteori efter professor, dr. phil. E. Hohwii Christensen, og samtidig blev amanuensis- stillingen og laboratorieassistentstillingen besat. 1. oktober 1965 blev Marius Nielsen udnævnt til professor i legemsøvelsernes teori. Det gymnastikteoretiske laboratorium B har af zoofysiologisk laboratorium A i dette laboratoriums kælderetage fået rådighed over et stort forsøgsrum. samt et tilstødende lokale hvori der er indrettet klimarum. Laboratoriet har endvidere af zoofysiologisk laboratorium A fået overdraget 3 lokaler på 2. etage. En bevilling til ombygning og indretning af disse lokaler til kontorer og arbejds- værelser er endnu ikke blevet opnået. Laboratoriet har derfor i det forløbne år lidt overordentlig stærkt af pladsmangel. Laboratoriet har fået overdraget størstedelen af det apparatur, der tidligere blev anvendt til arbejdsfysiologiske undersøgelser på zoofysiologisk laboratorium A. Af større apparatur som laboratoriet i det forløbne år har nyanskaffet skal nævnes en infrarød gasanalysator samt et spirometer (bevilling fra Statens al- mindelige videnskabsfond). Laboratoriet har i det forløbne år haft kortvarige besøg af flere udenlandske gæster. Følgende arbejder er i årets løb blevet publiceret: Bodil Nielsen og Marius Nielsen: 1) In the regulation of sweat secretion in exercise. Acta physiol. scand. 64, 314- 322, 1965. 2) Infiuence of passive and active heating on the temperature regulation of man. Acta physiol. scand. 64, 323-331, 1965. Laboratoriets videnskabelige arbejdsområde er hovedsagelig arbejdsfysiolo- gien, for tiden især temperaturreguleringen under muskelarbejde. Marius Nielsen. 16. H. C. Ørsted Institutet. Formand for bestyrerrådet: professor, dr. phil. A. Hald. Institutet ledes af bestyrerrådet, der består af de til institutet knyt- tede professorer. Forretningsudvalget: professorerne, dr.phil. A.Hald, dr.phil. J.Koch og dr. phil. C. J. Ballhausen. Antal stillinger i øvrigt: 1 driftsingeniør. 1 inspektør. 1 værkstedsleder. 252 Universitetets årbog 1964-65 1 maskinmester. 1 maskintekniker. 1 bestyrer. 3 laboratorieassistenter. 1 biblioteksassistent. 11 faguddannede mekanikere. 1 teknisk assistent. 3 auditoriebetjente. 3 medhjælpere. I 1958 påbegyndtes opforeisen af H. C. Ørsted Institutet - universitetets institutbygning for fagene matematik, fysik og kemi - og i begyndelsen af 1962 toges de forste lokaler i brug. Byggeriet afsluttedes i 1964 med officiel indvielse den 26. september. Den af Statens Kunstfond skænkede mosaik »Det kosmiske Hav«, udfort af kunstneren Carl-Henning Pedersen, afsløredes i januar 1965. Institutet rummer: Det matematiske institut, Institut for matematisk statistik. Forsikringsmatematisk laboratorium, Fysisk laboratorium I og II, Kemisk laboratorium I, II, III, IV og V, og har indtil videre stillet lokaler til rådighed for: Institut for teoretisk meteorologi og Institut for fysisk oceanografi. Til institutet er endvidere knyttet en række organer, der er fælles for alle laboratorier og instituter, bl.a.: Indkøbscentralen, med fælleslageret af kemikalier, glasslibvarer og laboratorie- udstyr. Centralværkstedet, der er beskæftiget med fremstilling af videnskabeligt appa- ratur og udstyr til laboratorierne. Af storre arbejder er i årets løb afleveret en højtemperaturcelle til mikrobølgespektrograf til Kemisk laboratorium V. Igang- værende arbejde er en isotopseparator til Fysisk laboratorium II. Tegnestuen, der udarbejder konstruktions- og arbejdstegninger, bl.a. til brug for centralværkstedet, samt illustrationer og grafiske kurver m.m. Institutet har i sommeren 1965 stillet lokaler til rådighed for en række inter- nationale kongresser, hvoraf kan nævnes: Nordisk Dermatologisk Forenings 17. møde 27.-29. maj, 3. europæiske konference for komparativ endocrinologi 2.-5. august, 8. europæiske molekylspektroskopikerkongres 14.-20. august og CIB, Den internationale organisation for byggeforskning's 3. kongres 23.- 28. august. A. Hald. De kemiske laboratoriers forhistorie. Det første Laboratorium Chymicum lå i Skidenstræde (det nuværende Kry- stalgade) i årene 1778-1806. Fra 1805-1813 holdtes kemiforelæsninger i Øster- gade 52. I 1813-1819 boede den fysiske og kemiske samling til leje i Det Thottske Palæ, og i årene 1819-1823 var universitetets fysiske og kemiske laboratorium indlejet i Nørregade. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 253 I 1823-1829 var universitetets kemiske laboratorium overfort til en bagbyg- ning i Studiestræde (nuværende nr. 6). I 1829-1859 var kemisk og fysisk laboratorium fælles for universitetet og den nyoprettede Polytekniske Læreanstalt i Set. Pederstræde 106 (kemilaboratorium i gården og i stueetagen mod Set. Pederstræde). 1859-1892 havde universitetets kemiske laboratorium til huse i Ny Vester- gade 11. 1892-1962 overfortes laboratoriet til Østervoldgade 5. Fra 1907 foregik un- dervisningen af universitetsstuderende i organisk kemi og fra 1908 tillige af kemiingeniørstuderende i organisk kemi på dette laboratorium, medens under- visningen både af universitetsstuderende og kemiingeniørstuderende i uorganisk kemi foregik på Polyteknisk Læreanstalts kemiske Laboratorium A (Sølvgade 83). Bestyreren af Universitetets kemiske Laboratorium og af Polyteknisk Læreanstalts kemiske Laboratorium A var derfor begge professorer både ved Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt. 1908-1928. Det nyoprettede fysisk-kemiske laboratorium får lokaler på Poly- teknisk Læreanstalt (Sølvgade 83). Ligesom på de foran anførte laboratorier undervises både universitetsstuderende og polytekniske studerende, og profes- soren er professor både ved Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt. 1929-1963. Det fysisk-kemiske laboratorium flyttes til Blegdamsvej 19 i en bygning opført med støtte fra Bockefeller foundation (til professor Brønsted). 1944. Der oprettes et særligt organisk-kemisk laboratorium på Polyteknisk Læreanstalt og et professorat i organisk kemi for professor Stig Veibel, hvorved adskillelsen af kemiundervisningen for universitetsstuderende og ingeniørstu- derende påbegyndes. 1962. Adskillelsen fuldbyrdes, idet Universitetet nu får sit eget uorganisk- kemiske laboratorium (Kemisk Laboratorium I) og fysisk-kemiske laboratorium (Kemisk Laboratorium IV) på H. C. Ørsted Institutet, hvis bestyrere, profes- sor J. Bjerrum og professor C. J. Ballhausen, ophører med samtidig at være professorer ved Polyteknisk Læreanstalt (hvor de efterfølges af henholdsvis professor N. Hofman-Bang og professor J. Koefoed). Det fysisk-kemiske Insti- tut på Blegdamsvej 19 fungerer i en overgangsperiode som fysisk-kemisk labo- ratorium for Polyteknisk Læreanstalt. 1962. Det kemiske laboratorium på Østervoldgade 5 deles ved udflytningen til H. C. Ørsted Institutet i tre laboratorier: Kemisk Laboratorium II (almen og organisk kemi), Kemisk Laboratorium III (laboratoriet for kemiundervisning af lægevidenskabelige studerende; efter dr. Thor A. Baks overtagelse af profes- soratet kaldet laboratoriet for almen og teoretisk kemi) samt Kemisk Labo- ratorium V (molekvlspektroskopi). Denne tredeling var gennemført formelt allerede i 1960 på det gamle labora- torium. Den officielle deling kan formentlig fastsættes til det tidspunkt, da pro- fessorerne Børge Bak og K. A. Jensen fik tildelt bestyrerhonorar, nemlig i 1962. Om de kemiske laboratoriers oprindelse er udførligere oplysninger meddelt i Hans H. Kjølsens bog: Fra Skidenstræde til H. C. Ørsted Institutet. Køben- havn 1965. 17. Kemisk laboratorium /, Det uorganisk-kemiske laboratorium. Bestyrer: professor, dr. phil. Jannik Bjerrum. Afdelingsledere: lektor, dr. phil. Chr. Knakkergård Møller og lektor, civilingeniør Claus Erik SchafTer. 254 Universitetets årbog 1964-65 Antal stillinger i øvrigt: 8 amanuenser. 1 laboratorieassistent. 3 tekniske assistenter. 3 laboratoriebetjente. Om laboråtoriets oprettelse se ovenfor side 252. Fra Esso Research and Engineering Company, New Jersey, U.S.A., har laboratoriet ved dettes bestyrer modtaget en donation på 10.000 kr. Dr. C. J. Hawkins, Canberra, har som gæst ved laboratoriet med under- støttelse fra Rask-Orstedfondet deltaget i bestyrerens videnskabelige arbejde. Professor Harry P. Gregor, Polytechnic Institute of Brooklyn, har som gæst i kortere tid forelæst for laboratoriets videnskabelige medarbejdere. Bestyreren har i marts holdt forelæsninger om sit videnskabelige arbejde ved universiteterne i Padua og Ferrara, og har i november som gæst af Det Czeehoslo- vakiske Videnskabernes Akademi deltaget i en delegationsrejse til Czechoslovakiet. Lektor Claus Schåffer var i januar på et kortere studieophold hos dr. Chr. Klixbull Jørgensen i Geneve, og amanuensis, mag. scient. Erik Larsen har i forårssemestret med orlov fra sin stilling studeret et halvt år hos professor S. F. Mason, University of East Anglia, Norwich. Publikationer: C. J. Hawkins and Erik Larsen: Acta Chemica Scandinavica 19 (1965) 185-190. Absolute Configuration of Octahedral Metal Complexes: The Octant Sign. Renato Barbieri and Jannik Bjerrum: Acta Chemica Scandinavica 19 (1965) 469-476. Organo-monohalogeno and Organo-monothiocyanato Mercury (II) Complexes: Tendency for further Complex Formation. Russell Paterson and Jannik Bjerrum: Acta Chemica Scandinavica 19 (1965) 729-734. Stabilitv of Tetracyanocuprate (II) Complex from E.M.F. Measurements in a Methanol-Water Solvent at Low Temperature. Kenneth M. Jones and Jannik Bjerrum: Acta Chemica Scandinavica 19 (1965) 974-982. The Formation of a Perchlorato-chromium (III) Complex in Strong Perchloric Acid Solutions. Claus Erik SchåfTer and Chr. Klixbiill Jørgensen: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fvsiske Meddelel- ser 34, no. 13 (1965). Energy Levels of Orthoaxial Chromophores and the Interrelation between Cubic Parent Configurations. Kirsten Michelsen: Acta Chemica Scandinavica 19 (1965) 1175-1179. Circular Dichroism of Tris (biguanide) Complexes of Cobalt (III) and Chromium (III). K. M. Jones and Erik Larsen: Acta Chemica Scandinavica 19 (1965) 1205-1209. Studies of Oxovanadium (IV) Complexes. I. The Formation of Complexes of B-Lactate Ions in Solution. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 255 K. M. Jones and Erik Larsen: Acta Chemica Scandinavica 19 (1965) 1210-1214. Studies on Oxovanadium (IV) Coniplexes. II. Absorption Spectra and Circular Dichroism. K. A. Jensen, S. Burniester, G. Cederberg, R. B. Jensen, C. Th. Pedersen and Erik Larsen: Acta Chemica Scandinavica 19 (1965) 1239-1242. Cotton Effects of d-d-Transitions of Optically Active Nickel (II) - Thiosemi- carbazide Coniplexes. F. Galsbol: The Review of Scientifie Instruments 36 (1965) 1367-1368. Equipment for Growing Single Crystals by the Method of Temperature Changes. Claus E. Sehiiffer and Chr. Klixbiill Jørgensen: Molecular Physics 9 (1965) 401-412. The angular overlap model, an attempt to revive the ligand field approaches. Jannik Bjerrum. 18. Kemisk laboratorium II, Almen og organisk kemi. Bestyrer: professor, dr. phil. K. A. Jensen. Afdelingsledere: dr. phil. A. Klit, lektor, cand. mag. E. Egelund Peder- sen og lektor, cand. mag. Borge Nygaard. Antal stillinger i øvrigt: 10 amanuenser. 209Pb decay. Physics Letters 17, 139-141, 1965. The decay of the 1902 keV level in Ce140. Nuclear Physics 65. 520-524, 1965. Smith, J.: On the bootstrapping of particles with spin greater than unity. 11 Nuovo Cimento 39, ser. 10, 766-768, 1965. Sodemann, Jorgen and Winther, Aage: Nuclear matrix elements for the /5-decay of Bi210 (RaE). Nuclear Physics 69, 369-383, 1965. Veje, C. J.: The isospin structure of low lving collective octupole vibrations. Physics Letters 15, 145-147, 1965. Veje, E., Droste, C., Hansen, O. and Holm, S.: (p, a) reactions to N = 28 nuclei at bombarding energies between 11 MeV and 12.5 MeV. Nuclear Physics 57, 451-465, 1964. Weis, A. and Kabir, P.: Possible detection of intermediate bosons through antiproton annihilation. Physics Letters 14, 62-64, 1965. Wong, Chun Wa: Effect of short-range repulsion in nuclear matter. Nuclear Physics 56, 213-223, 1964. Short-range repulsion and the referenee-spectrum method. Comptes Rendus du C.I.P.N., 2C/433, Paris 1964. Centre National de la Recherche Scientifique, 306-307, 1964. J. K. Bøggild. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 281 29. Institut for planteanatomi og cytologi. Bestyrer: professor, dr. phil. T.W. Bocher. Antal stillinger i øvrigt: 4 amanuenser, hvoraf 1 tillige er lektor. 2 laboratorieassistenter (hvoraf 1 halvdags). 3 tekniske assistenter (hvoraf 1 halvdags). Amanuensis Martin Lewis færdiggjorde sit thesis-paper, som han erhvervede engelsk doktorgrad (Ph.D.) på ved universitetet i Lei- cester. Han ansattes pr. 1. august ved universitetet i Birmingham. Den amanuensisstilling, han beklædte på institutet, blev besat med stud. scient. Marianne Bocher som vikar. Universitetets planteanatomiske Laboratorium oprettedes 1. september 1890. Institut for Planteanatomi og Cytologi indviedes 30. april 1959. Institutet lider af en katastrofal pladsmangel, der hæmmer alt arbejde. Der regnes imidlertid med overflytning af institutet til Polyteknisk Læreanstalts fysiske fløj i Sølvgade allerede efter sommerferien 1966, hvilket vil give institutet tålelige kår. Forelæsningerne i almen botanik blev i år allerede afholdt i Polyteknisk Læreanstalt, idet det indtegnede antal studerende langt overskred, hvad Bota- nisk Auditorium kan rumme. Til øvelserne i planteanatomi, der delvis overførtes til den i gården ved Bo- tanisk Laboratorium nyopførte, gode barak-øvelsessal, er anskaffet 25 Wild- kursusmikroskoper. Man har i år måttet oprette ikke mindre end 6 øvelseshold å 25-30 studenter. Statens almindelige Videnskabsfond har bevilget et mikrospektrofotometer, der snarest vil blive taget i brug. To gæsteforelæsninger (T. W. Bocher) er afholdt ved Martin Luther Uni- versitetet i Halle. I begyndelsen af august afholdtes et Flora Europaea Symposium i Danmark. Symposiet havde ca. 60 deltagere, heraf udlændinge fra 14 forskellige lande. Symposiet afholdtes i Botanisk Laboratoriums Auditorium. Det var arrangeret af Dansk Botanisk Forening, men institutets personale deltog i symposiet, og institutet stillede også kontor til rådighed for symposiet. Der er i det forløbne år af de ansatte videnskabsmænd publiceret følgende afhandlinger: Jørgen Kristiansen: Occurrence and Ecology of Chrysolykos planctonicus, a Chrysomonad with Sexual Beproduction. - Bot. Tidsskr. 61: 98-105. Martin Lewis: Intraspecific Variation in Leaf Morphologv and Anatomy (With special Beference to Ecotypic Differentiation within Geranium sanguineum L, Trollius europaeus L. and Ranunculus acris L.) - (Thesis) University of Leicester. Til brug ved undervisningen er udarbejdet ny øvelsesvejledning for plante- anatomisk kursus og til det nye kursus i vedanatomi er en bestemmelsesnøgle under udarbejdelse. Amanuensis Ole Mattsson har udarbejdet en øvelsesvejled- ning for kursus i cytologisk teknik. T.W. Bocher har arbejdet med en ny udgave af lærebogen i Plantecytologi, og i samarbejde med lektorerne K. Holmen og Knud Jakobsen på en ny dansk 282 Universitetets årbog 1964-65 udgave af Grønlands Flora samt en engelsk udgave af samme bog. I tilslutning til arbejdet med udgivelsen af Grønlands Flora har T.W. Bocher færdiggjort afhandlinger om slægterne Draba, Braya og Sisyrinchium. T. W. Bocher. 30. Plantefysiologisk laboratorium. Bestyrer: professor, dr. phil. Detlev Miiller. Afdelingsleder: lektor, mag. scient. Erika Lohr. Antal stillinger i øvrigt: 3 amanuenser. 1 laboratorieassistent. 1 laboratoriebetjent. Laboratoriet er oprettet 1. sept. 1890. Udenlandske gæster 2: F. Nartev (Ghana) og G. Kovåcs (Ungarn). Gæsteforelæsninger ved Lunds Universitet og i Helsinki. Publikationer, ialt 5: Decker, K. and H. Bleeg: Induction and purification of stereospecific nicotine oxidizing enzymes from Arthrobacter oxidans. Biochim. biophys. Acta 105, 313-324 (1965). Lohr, E.: Blomster, der skifter farve fra gult til rødt og orange. Horticultura 19, 159 (1965). Lohr, E.: Eibe mit 9 Zweigordnungen. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 136, 267-268 (1965). Lohr, E.: Fomes annosus, Fruchtkorperbildung in Kultur. Botanisk Tidsskr. 60, (1965). Muller, D. et Jørgen Nielsen: Production brute, pertes par respiration et pro- duction nette dans la forét ombrophile tropicale. Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark 29, 69-160, (1965). Igangværende undersøgelser: Analyse af stofproduktion i naturlige bevoksninger, i afgrøder af byg og i skov; bestemmelse af aminosyrer i fuldgødede og mangelplanter, dels kornarter, dels skovtræer; enzymatisk dannelse af blåsyre; undersøgelser over maniok og spirende pollen. D. Muller. 31. Institut for sammenlignende anatomi og zoologisk teknik. Bestyrer: professor, fil. dr. K. G. Wingstrand. Docent: lektor, dr. phil. X. Thydsen Meinertz (indtil 1. april 1965). Antal stillinger i øvrigt: 5 amanuenser. 4 laboratorieassistenter. 1 konservator I. 2 laboratoriebetjente. Institutet oprettedes med selvstændigt annuum 1. april 1931 efter at dr. phil. C. M. Steenberg var blevet udnævnt til professor i fagområdet i 1929. I 1934-46 Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 283 var institutet administrativt forbundet med Histologisk-embryologisk labora- torium, men institutet blev efter professor Steenbergs død (1946) igen i 1948 selvstændigt. Institutet er i det forløbne år flyttet ind i de nye lokaler i den fløj af Zoologisk Centralinstitut, som ligger langs med Jagtvej. Ved en prisværdig indsats af byggeledelsen blev de tre etager, hvor institutet nu har sine lokaler, færdige til indflytning allerede i august-september. Dette betød, at efterårets undervisning kunne begynde i de nye lokaler, og skønt det i begyndelsen måtte foregå på en improviseret måde, undgik man derved det sammenbrud, som man ellers havde frygtet. Da vertebratzootomien til Zoologi 1 ikke længere kunne foregå sammen med invertebratzootomien i Zoologisk studiesamling på grund af de mange kursus- hold, blev denne undervisning i efteråret 1965 helt flyttet over til Institut for sammenlignende anatomi i de nye lokaler. Derved blev også den til kursus knyttet amanuensis, cand. mag. Birgit Theisen, flyttet til et arbejdsværelse i det nye institut. Samlinger og undervisningsmateriel blev stort set flyttet i august, så det meste var parat til undervisningens begyndelse den 1. september. De viden- skabelige laboratorier blev hovedsagelig flyttet i september, efterhånden som de forskellige værelser blev færdige. Fra 1. oktober var institutet stort set etableret. I forbindelse med overflytningen modtog institutet to større bevillinger på finansloven for 1965/66 til indkøb af mikroskoper og andet udstyr til kursus- sale og laboratorier. Disse indkøb samt selve overflytningen har beslaglagt en betydelig del af arbejdstiden for institutets personale i det forløbne år, men denne belastning er dog mere end opvejet af den lettelse og stimulus, som ind- flytningen i de nye lokaler har betydet. Statens almindelige videnskabsfond har i 1965 tildelt institutet et beløb til indkøb af en Reichert Ultramikrotom, som allerede fra inonteringsdagen har været i flittigt brug. Fra Zoologisk have har institutet i det forløbne år modtaget værdifuldt un- dersøgelsesmateriale, især lunger, hjerter og nyrer til lektor, dr. phil. Thydsen Meinertz's undersøgelser. I løbet af året er institutet blevet besøgt af talrige videnskabsmænd, herunder flere byggeudvalg fra Sverige. I forbindelse med sommerens kongresser forevistes byggeriet for flere grupper af interesserede udenlandske videnskabsmænd. Arbejdet ved den bio-akustiske forsøgsstation i Strib, der som sidste år er blevet financieret af Carlsbergfondet og Danmarks akvarium, har i år omfattet dels eksperimenter til belysning af hvalernes ekko-lokalisering ved kandidat- stipendiat, cand. mag. Søren Andersen, dels eksperimenter vedrørende sælers hørelse ved kandidatstipendiat, mag. scient. Bertel Møhl. Amanuenserne, mag. scient J. Bresciani og mag. scient. J. Lutzen har i au- gust arrangeret og ledet et kursus i marin parasitologi ved Kristinebergs zoolo- giske station i Sverige. Amanuenserne, dr. A. Nørrevang og mag. scient J. Bre- sciani deltog i oktober 1965 med en gæsteforelæsning hver ved 3-betygs-kursus i zoologi ved Lunds Universitet. Professor, fd. dr. K. G. Wingstrand ledede i juni 1965 en ekskursion med naturhistoriestuderende (Foreningen NOA) til Dovre i Norge. Lektor, dr. phil. A. Nørrevang var zoologisk sekretær ved de møder, som blev afholdt af Society for Experimental Biology i Kobenhavn i slutningen af juli. Flere af institutets medarbejdere deltog såvel i disse møder som i den 4. Congres of European Comparative Endocrinologists, som blev afholdt i Kø- benhavn i begyndelsen af august. Amanuensis, mag. scient. J. Bresciani opholdt sig 5/11-6/12 ved Napoli's 284 Universitetets årbog 1964-65 zoologiske station som stipendiat fra Nordisk Kollegium for marinbiologi og indsamlede materiale af marine invertebrater. Amanuensis, cand. mag. O. Munk foretog 23.-26. august en studierejse til Prag, især for at diskutere fiskenes øjne med professor F. Vrabec. Amanuensis, mag. scient J. Lutzen var i en uge i november i Drobak i Norge og indsamlede materiale af søpølsen Stichopus for studier af snylteren Enteroxenos. Dr. phil. A. Nørrevang var i en uge i januar i Bergen og samlede materiale af Pogonophorer. Amanuensis, dr. phil. U. Røen foretog fra den 21. juni til 26. august med støtte af Carlsbergfondet en rejse til Ellesmere Land med ophold på Camp Hazen. Formålet var en ferskvandsbiolo- gisk sammenligning mellem de Nordkanadiske øer og Grønland. Amanuensis Arne Nørrevang forsvarede 8. juli en afhandling med titlen '»Oogenesis in Priapulus caudatus Lamarck« for den filosofiske doktorgrad. Følgende afhandlinger og meddelelser, udkommet i det forløbne universitets- år, er helt eller delvis forfattet af institutets medarbejdere: Andersen, S., and A. Dziedzic, 1964: Behaviour Patterns of Harbour Porpoise, Phocaena phocaena (L.). - Bull. Inst. océanographique, Monaco, 63: 20 pp. Bertelsen, E., Birgit Theisen and O. Munk, 1965: On a postlarval specimen, anal light organ, and tubular eyes of the argentinoid fish Rhynchohyalus natalensis (Gilchrist and von Bonde). - Vidensk. Medd. dansk naturhist. Foren. København, 128: pp. 357-371. Bresciani, J., 1965: Nauplius Y Hansen, its distribution and relationship with a new Cypris larva. - Vidensk. Medd. dansk naturhist. Foren. 128: pp. 245- 258. Bresciani, J., and Fenchel, T., 1965: Studies on Dicyemid Mesozoa. The fine structure of the adult (the Nematogen and Rhombogen stage). - Vidensk. Medd. dansk naturhist. Foren. 128: pp. 85-92. Lutzen, J., 1964: A revision of the Herpyllobiidae (Parasitic copepods) with notes on hosts and distribution. — Ophelia, vol. 1: pp. 241-274. Lutzen, J., 1964: The Type of Sexuality in Gonophysema, Aphanodromus and Xenocoelomci (Parasitic copepods of Invertebrates). - lst. Intern. Congr. Parasitologv, Rome 1964. Lutzen, J., 1964: The systematics of the genera of parasitic copepods referred to the family Herpyllobiidae. - lst. intern. Congr. of Parasitology, Rome 1964. Lutzen, J., 1964: Parasitic Copepods from marine Polychaetes of Eastern North America. - Naturaliste Canadien, vol. XCI, nr. 10, octobre 1964, pp. 255-267. Lutzen, J., 1965: On a small collection of ascidians from the swedish Skagerak coast. - Ark. f. Zoologi, Ser. 2, 17: pp. 415-420. Munk, O., 1965: Ocular degeneration in deep-sea fishes. - Gaiathea Rep., 8: 21-32. Munk, O., 1965: Omosudis lowei Gtinther, 1887 - a bathypelagic deep-sea fish with an almost pure-cone retina. - Vidensk. Medd. dansk naturhist. Foren. 128: pp. 341-355. Mohl, B., 1964: Preliminary studies on hearing in Seals. - Vidensk. Medd. dansk naturhist. Foren. 127: pp. 283-294. Nørrevang, A., 1965: Oogenesis in Priapulus caudatus Lamarck. An electron microscopical study correlated with light microscopieal and histochemical findings. - Vidensk. Medd. dansk naturhist. Foren. 128: pp. 1-76. Disputats. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 285 Nørrevang, A., 1965: Fine structure of the nervous laver, basement membrane and muscles of the proboscis in Harrimania kupfferi (Enteropneusta). - Vid. Medd. dansk naturhist. Foren. 128: pp. 325-337. Nørrevang, A., 1965: Tusindben - Myriapoda (i Hanstedreservatet). - Entomol. Medd. 30: pp. 313-315. Nørrevang, A., 1965: Structure and Function of the tentacle and pinnules of Siboglinum ekmani Jiigersten (Pogonophora) with special reference to the feeding problem. - Sarsia 21, pp. 37-48. Pearcy, W. G., S. L. Meyer, and O. Munk, 1965: A. »four-eyed« fish from the deep-sea: Bathylychnops exilis Cohen, 1958. - Nature, 207, pp. 1260-1262. Roen, U., 1965: Et besøg ved verdens nordligste sø. - Tidsskr. Grønland. April 1965, pp. 121-130. Røen, U., 1965: Ornithologiske observationer på 3. Pearyland expedition som- meren 1964. - Dansk Ornithologisk Forenings tidsskr. 59: pp. 85-91. Theisen, Birgit, 1965: On the cranial morphology of Ipnops murrayi Glinther, 1878 - with special reference to the relations between the eyes and the skull. - Gaiathea Reports, 8: pp. 7-18. Wetterberg, O., 1964: Ueber Pflege und Zucht von Cynolebias nigripennis Regan 1912. - Dia Aqvarien- und Terrarien-Zeitschrift, 17, pp. Wetterberg, O., 1964-1965: Følgende artikler i Dansk Akvarieblad: 1) Akvariebelysning. - 1964: p. 183, nr. 7131. 2) Ferskvandsbeskyttelse. 1964: p. 189, nr. 9600. 3) Kogsalt og ferskvandsakvarier. - 1965: p. 61, nr. 4699. 4) Akvariepleje og elektriciteten. 1965: p. 97, nr. 7131. 5) Ferskvandsbeskyttelse. - 1965: pp. 79, 159, 167, nr. 9600. 6) Pterophyllum eimekei Ahl 1928. (Pleje, formering, opdræt). 1965: p. 210, nr. 1383. Wingstrand, K. G. and Munk, O., 1965: The pecten oculi of the pigeon with particular regard to its function. - Biologiske skr., Kgl. Danske Vid. Selsk. 14, nr. 3, pp. 1-64. Af større videnskabelige arbejder, der er udført på institutet i det forløbne år, kan nævnes: En undersøgelse over hjertets og nyrernes morfologi hos patte- dyr (lektor Thydsen Meinertz), fortsatte undersøgelser over fiskenes øjne (ama- nuensis O. Munk), ascidienvrens finstruktur og oogenesen hos Priapulus (lektor A. Nørrevang), økologiske og zoogeografiske undersøgelser over arktiske fersk- vandskrebsdyr, og morfologiske undersøgelser over entomostrakernes skjold (amanuensis, dr. phil. U. Roen), undersøgelser over parasitiske copepoders byg- ning (amanuensis J. Lutzen og amanuensis J. Bresciani), biologiske og anato- miske studier over snylteren Enteroxenos, og et oversigtsarbejde over Dan- marks ascidiefauna (amanuensis J. Lutzen), dicyemidernes bygning og finstruk- turen af sanseorganerne på krebsdyrenes antenner (amanuensis J. Bresciani), myodomerne hos krybdyr og kraniemorfologien hos iniome fisk (amanuensis Birgit Theisen), samt undersøgelser over neurosekretionen hos hvirveldyr, især med henblik på en ultrastrukturel lokalisering af svovl (professor K. G. Wing- strand). Karl Georg Wingstrand. 286 Universitetets årbog 1964-65 32. Institut for sporeplanter. (Oprettet 1959). Bestyrer: professor, dr. phil. Morten Lange. Antal stillinger i ovrigt: 3 amanuénser. 1 universitetsadjunkt (til 1. april). 2 kandidatstipendiater (heraf 1 til 1. maj). \1/2 laboratorieassistent. Til anvendelse for den botaniske undervisning er blevet opført en barak i laboratoriets gård. Den er indrettet som ovelsessal for 25 studenter og er alle- rede stærkt udnyttet. Institutet har medvirket ved indretningen af et laboratorium på skovrider- gården Kristiansminde ved Sorø. Laboratoriet bestyres af professor Morten Lange og lektor Knud Jakobsen. Den har bl.a. fundet anvendelse til mykolo- gisk feltkursus i 1965. Dette kursus skulle hermed have fundet sin faste ramme. K. B. Uhm, Seoul, har haft et to måneders studieophold (UNESCO-stipen- diat) ved institutet, hvor han har studeret marine alger. Margaret Steentoft, B.A., har fortsat sine studier over tropiske havalger støttet af et stipendium fra videnskabsfonden. I den årlige mykologiske kongres, der afholdes ved institutets foranstaltning, deltog i år som gæster 3 norske, 3 finske og 1 svensk mykolog. Personale fra institutet har medvirket ved arrangementet af den 3. Flora Europaea-kongres og dens ekskursioner. Professor Morten Lange deltog i det mykologiske symposium over subarktisk mykologi i Kevo i finsk Lapland. Stud. mag. Henry Dissing holdt et mykologisk symposium ved LTppsala universitet. Publikationer: Anders Munk: On some species of Endoxyla recentlv found in Denmark. - Bot. Tidsskr. 61: 56-70. Forskning: På institutets algeafdeling fortsættes studier over Vaucheria-slægten og Tribonema-slægten, samt studier over tropiske havalger. På svampeafdelingen nærmer en større undersøgelse over svampeslægten Helvella sig sin afslutning. Der er indledt samarbejde med landbohøjskolens laboratorium for bakteriologi og hygiejne vedrørende patogene svampe, og med museet i Tromsø over arktiske svampeundersøgelser. Der påhviler institutets personale en række redaktionelle og sekretariats- mæssige opgaver vedr. Botanisk Tidsskrift, Dansk Botanisk Arkiv og Phy- cologia og den europæiske undersøgelse af storsvampenes udbredelse. Der er afholdt 2 efteruddannelseskurser i mykologi for gymnasielærere og kommune- lærere. Morten Lange. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 287 33. Institut for systematisk botanik. (Oprettet 1959). Bestyrer: professor, dr. phil. Thorv. Sørensen. Antal stillinger i øvrigt: 1 afdelingsleder (Afd. f. Økologi). 4 amanuenser. 2 laboratorieassistenter. 2 tekniske assistenter. 2/3 laboratoriebetjent. Anskaffelser: Et A. O. Spencer Præparationsmikroskop (særbevilling, ca. 8.000 kr.). Fremstilling af forelæsningstavler, endnu ikke afsluttet (særbevilling 5.000 kr.). Til økologisk afdeling anskaffet »Flexowriter« (bevilling fra Statens alm. Yidenskabsfond, 30.000 kr.), til brug ved elektronisk databehandling. Fra 1. september 1965 har Mr. M. K.Wali, M.Sc., Srinigar, Kashmir, studeret ved institutet, med støtte fra Statens U-landshjælp (Danish Government Scholarship) for videregående uddannelse i botanisk økologi. Thorv. Sørensen. 34. Institut for teoretisk meteorologi. (Oprettet 1964). Bestyrer: professor, dr. phil. Erik Eliasen. Antal stillinger i øvrigt: 1 amanuensis. x/2 laboratorieassistent. Som et led i det videnskabelige arbejde ved institutet er der blevet udarbejdet et program for en harmonisk analyse af den horisontale trykfordeling i atmosfæ- ren over hele jorden og en første serie af analyser er blevet udfort på Matematisk instituts GIER regneanlæg. Professor Eliasen har holdt forelæsninger ved universitetet i Oslo. Erik Eliasen. 35. Universitetets arktiske station. Bestyrelse: professor, dr. phil. T.W. Bocher, lektor, dr. phil. M. Køie og lektor, dr. phil. F. Salomonsen. Der er endnu ikke valgt noget fjerde medlem til erstatning for professor R. Sparck. Videnskabelig leder: mag. scient. Torben Andersen. Antal stillinger i øvrigt: 1 stationsleder. 1 bibliotekar. Arktisk Station, Godhavn Disko, oprettedes 1906 på privat initiativ af magi- ster M. P. Porsild og overtoges af Grønlands Styrelse. 1953 overgik Stationen til Københavns universitet. 288 Universitetets årbog 1964-65 Stationens videnskabelige leder, mag. scient. Torben Andersen, har i vinter- og forårsmånederne pr. hundeslæde undersøgt mågekolonierne i Diskofjorden og har i sommerens lob fortsat undersøgelserne pr. båd. Endvidere har han fore- taget ynglebiologiske undersøgelser på de fredede øer i Diskobugten, og endelig har han indsamlet et større materiale af fuglemaver til brug for fødeundersø- gelser. Stationen blev besøgt af følgende videnskabsmænd: H. Meyer Deepen, Spiekeroog, Tyskland. Ankomst 5. juli, afrejse 26. juli, foretog som assistent for prof. Goethe, Vogelwarte, Helgoland, ornithologiske undersøgelser. Dr. Eythor Einarsson, Reykjavik, Island. Ankomst 8. august, afrejse 15. au- gust, foretog botaniske undersøgelser med henblik på sammenligning med den islandske vegetation. Dr. phil. Kaj Hansen, Kobenhavn. Ankomst 19. juli, afrejse 15. august. Foretog i samarbejde med stud. scient. Niels Nielsen og stud. scient. Kirsten Nielsen undersøgelser af jordbundsforholdene og de hydrografiske forhold som supplement til undersøgelser foretaget i 1962 ved Arktisk Station. Dr. Robert T.Wilce, Woods Hole, Massachusetts, U.S.A. Ankomst medio oktober, afrejse primo januar 1966. Foretog med sin assistent Jeffrey S. Prince undersøgelser over den fastsiddende algevegetation. Et medlem af bestyrelsen, dr. phil. Finn Salomonsen, opholdt sig i Grønland i tiden 15. august-3. september, hvorunder også byggearbejdet på den nye sta- tionsbygning blev inspiceret. Han foretog endvidere en 3-dages ekskursion med »Porsild« til fuglefjeldene i Diskofjorden. Ribliotekets drift er blevet fortsat som sædvanligt. Der er modtaget 293 numre af tidsskrifter og 143 særtryk eller boger. Der er ikke i år udsendt afhand- linger i serien »Arbejder fra Den Danske Arktiske Station«, men to afhandlinger er i trykken. T. W. Bocher. 36. Det zoofysiologiske laboratorium A. (Oprettet 1908). Konst. bestyrer: konst. professor, dr. phil. C. Barker Jørgensen. Docent: dr. phil. Hilde Levi. Afdelingsleder: lektor, dr. phil. Ulrik Lassen. Antal stillinger i øvrigt: 4 amanuenser. 1 universitetsadjunkt. 6 laboratorieassistenter. 1 laboratoriemester. 1 laboratoriebetjent. Professor, dr. phil. P. Brandt Rehberg efterfulgtes 1. september 1965 af dr. phil. C. Barker Jørgensen, der konstitueredes som professor i dyrefysiologi og bestyrer af det zoofysiologiske laboratorium A. Laboratoriet har for bevillinger fra Statens alm. Yidenskabsfond anskaffet en Packard »Tricarb« vædskescintillationstæller, et Carl Zeiss spectrofotometer. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 289 model PMQ, en Christ kolecentrifuge, model Junior KS, samt en Reichert ultra- mikrotom. Dr. August Epple, Frankfurt a/M, Tyskland, arbejdede som gæst på labora- toriet i tiden 12.2 til 22.3.1965, og professor Clinton M. Osborn, Ruffalo, U.S.A., fra 12.7 til 26.8.1965. Laboratoriet og dets stab var stærkt engageret i den 3. europæiske kongres for sammenlignende endokrinologi som afholdtes i Kobenhavn 2.-5. august 1965. Kongressens præsident var professor, dr. Mathias Thomsen og general- sekretær, dr. C. Rarker Jorgensen. Amanuenserne, mag. Per Rosenkilde og mag. Lis Olesen Larsen forelagde meddelelser ved kongressen. Følgende afhandlinger er blevet publiceret af laboratoriets videnskabelige medarbejdere: G. Asboe-Hansen, Hilde Levi, Arne Nielsen and M.Weis Rentzon: Premitotic uptake of tritiated thymidine by mast cells, Acta path. et microbiol. scand. 63, 533, 1965. Hilde Levi: The development of the tracer method. J.A.R.I. 16, 511, 1965. R. O. Amann, H. H. Koefoed-Johnsen and Hilde Levi: The excretion pattern of labelled spermatozoa and the timing of sperm formation and epididymal transit in rabbits injected with tritiated thymidine. J. Reprod. and Fertil. 10, 169, 1965. Lis Olesen Larsen: Effects of hypophysectomy in the cyclostome, Lampetra fluvialilis (L.) Gray. Gen. and Comp. Endocrinology 5, 16-30, 1965. C. Rarker Jorgensen, Lis Olesen Larsen and Per Rosenkilde: Hormonal depen- dency of molting in Amphibians: effect of radiothyroidectomy in the toad Bufo bufo (L.). Gen. and Comp. Endocrinology 5, 248-251, 1965. C. Rarker Jorgensen: Rrain-pituitary relationships in amphibians, birds and mammals: on the origin and nature of the neurons by which hypothalamic control of pars distalis functions are mediated. Arch. d'Anat. microscopique 54, 261-276, 1965. U. V. Lassen: Transient inhibition of rubidium-86 transport in Ehrlich ascites- tumor cells by glucose. Riochim. Riophys. Acta 94, 423-431, 1965. Laboratoriets videnskabelige arbejder har samlet sig om folgende områder: a) Autoradiografi. Arbejdet ledes af dr. Hilde Levi som fortsat modtager stotte fra the National Academy of Sciences, National Research Council, U.S.A., der i 1965 har ydet 1625 dollars. b) Sammenlignende endokrinologi. I arbejdet deltager dr. C. Rarker Jorgensen, mag. Per Rosenkilde, mag. Lis Olesen Larsen, mag. Povl Rudtz og stud. sc. Ingrid Spies. Arbejdets hoved- sigte har fortsat været en undersøgelse af hvirveldyrhypofysens funktioner og deres afhængighed af centralnervesystemet. Forsøgsdyr har været padder og lampret. C. Rarker Jørgensen har særlig beskæftiget sig med hypofysens gonadotrope funktion og den cykliske ovariefunktion hos skrubtudsen; Per Rosenkilde særlig med den thyreotrope funktion hos forskellige padder; Lis Olesen Larsen særlig med hypofyse- og gonadefunktion hos lampret. Povl Rudtz er påbegyndt elektronmikropiske studier af hypofyse-hypo- thalamus området hos skrubtudse med henblik på identificering og nærmere karakterisering af de neuroner der formidler den centralnervøse kontrol af 19 290 Universitetets årbog 1964-65 hypofysen. Ingrid Spies har forberedt analysen af steroidhormoner i blod, med henblik på en nærmere udredning af samspillet mellem centralnerve- system, hypofyse og binyrer. Indenfor forskellige områder af de endokrinologiske undersøgelser har desuden følgende uden- og indenlandske videnskabsmænd været inddraget: dr. August Epple, Tyskland; dr. P. van Oordt og professor W. van Dongen, Holland; dr. B. Lofts, England; cand. med. J. Carstensen Egeberg, Køben- havn. Arbejdet støttes af Carlsbergfondet og Statens almindelige Viden- skabsfond. c) Cellemembranens fysiologi. Dr. Ulrik Lassen har været beskæftiget med 1) måling af membranpotential og membranmodstand i humane erythrocyter. (I samarbejde med professor, dr. med. O. Sten-Knudsen), 2) målinger over sammenhængen mellem celle- stofskifte og jontransport i Ehrlich ascites-tumor celler. Disse parametre søges korreleret med direkte målinger af membranpotential og membran- modstand. C. Barker Jørgensen. 37. Det zoofysiologiske laboratorium B. (Oprettet 1959). Bestyrer: professor, dr. phil. T.Weis-Fogh. Antal stillinger i øvrigt: 3 amanuenser (1 ny). 21/2 laboratorieassistenter. 2 laboratoriebetjente. Laboratoriet har fået bevilliget en ny amanuensisstilling til varetagelse af det øgede arbejde i forbindelse med de obligatoriske øvelser i dyrefysiologi. Til forskningsarbejdet har Statens almindelige videnskabsfond ydet støtte til ind- køb af elektrofysiologisk måleudstyr (20.950 kr.), til teknisk assistance i for- bindelse med elektronmikroskopisk arbejde (20.000 kr. i to år), og til apparatur i forbindelse med undersøgelse af primitive fotoreceptorer (8.000 kr.). European Office of Aerospace research har endvidere stillet 14.000 dollars til rådighed for et års udforskning af resilin og andre elastomerer hos insekter (apparatur, assistance etc.). Anti-Locust Research Centre, London, har som tid- ligere ydet en betydelig støtte ved at forsyne os med forsøgsdyr. Laboratoriets pladsproblem er stadig uløst, men der synes at være udsigt til en losning i forbindelse med 4. etape af zoologisk centralinstitut. Det videnskabelige arbejde har koncentreret sig om forskning indenfor: Strukturproteiner, herunder især de resilindannende cellers finstruktur (T.Weis-Fogh), lokaliseringen af tværbindingsprocessen (G.C.Coles, T.Weis- Fogh), tværbindingens kemi og mulige dannelsesmåde (S. O. Andersen). Dr. P. C. J. Brunet, Oxford, har startet undersøgelser over diphenolers mulige bi- drag til tværbindingen i andre strukturproteiner. Arbejdet støttes af Carlsberg- fondet, European Office of Aerospace Research og Statens almindelige viden- skabsfond (SAV). Koordinationsfvsiologi, herunder især de kampaniforme receptorers rolle for løftereguleringen hos flyvende vandregræshopper (E. Gettrup, R. E.Weber og T. Weis-Fogh). Sansefysiologi, herunder især de tympanale organers fysiologi hos insekter (A. Michelsen) og primitive fotoreceptorers fysiologi (J. Pantmann, støttet af SAV). Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 291 Membranfysiologi, især med hensyn til plasmamembranens permeabilitet i æg og ferskvandsfisk (N. C. Jørgensen). I det forløbne år har S. O. Andersen fået tilladelse til at forsvare en disputats om tværbindingerne i resilin (støttet af Carlsbergfondet), og E. Gettrup har mod- taget Universitetets guldmedalje for en koordinationsfysiologisk undersøgelse (støttet af SAV). Følgende arbejder er publiceret af laboratoriets medarbejdere i universitets- året 1964/65: 56. Andersen, S. O. (1964). The cross-links in resilin identified as dityrosine and trityrosine. Biochim. Biophys. Acta, 93, 213-215. 57. Weis-Fogh, T. (1964). Control of basic movements in flying insects. Symp. Soc. Exp. Biol. 18, Cambridge: Universitv Press. 58. Weis-Fogh, T. (1965). Elasticity and wing movement in insects. Proc. XII Int. Congr. Ent., London 1964, 186-188. 59. Gettrup, E. (1965). Control of forewing twisting by hindwing receptors in flying locusts. Proc. XII Int. Congr. Ent., London 1964, 190-192. 60. Elliott, G. F., Huxley, A. F. & Weis-Fogh, T. (1965). On the structure of resilin. J. Mol. Biol. 13, 791-795. 61. Neville, A. C. (1965). Chitin lamellogenesis in locust cuticle. Quart. J. mier. Sci. 106, 269-286. Foruden korte besøg af enkeltpersoner og grupper har følgende udenlandske gæster arbejder på laboratoriet: Dr. G. C. Coles (Cambridge, nu Uganda, Carls- berg Wellcome Fellow, med peroxidase i resilindannende celler), Dr. Peter C. J. Brunet (1/2 vikarstilling under orlov som lektor ved Departement of Zoo- logy, Oxford, med tyrosin og diphenolderivater i insekt kutikula), Dr. Boy E. WTeber (orlov fra den marinbiologiske station ved Den Helder, Holland, med insekters nervøse koordination), Professor E. Boettiger (Universitv of Connec- ticut, med insektflugt). T. Weis-Fogh har holdt indvielsesforelæsning i forbindelse med indvielsen af et nyt zoologisk institut ved Universitv of Toronto, Canada. S. O. Andersen har en del af tiden opholdt sig på Albert Einstein College of Medicin, New York. Torkel Weis-Fogh. 38. Det zoologiske museum. (Oprettet 1770). Bestyrelse: museumsrådet, der består af direktør, dr. phil. Helge Vol- søe (kst. formand), professor, dr. phil. Chr. Overgaard Nielsen og afdelingslederne. Direktør: dr. phil. Helge Volsøe. Afdelingsledere: dr. phil. Frits WimpfTen Bræstrup, mag. scient. Elise Wesenberg-Lund, dr. phil. S. L. Tuxen, lektor, dr. phil. Finn Salo- monsen og lektor, dr. phil. H. Lemche. Docenter: lektor, dr. phil. F. Jensenius Madsen, lektor, dr. phil. Anker Nielsen, dr. phil. Sv. Gisle Larsson, og dr. phil. Børge Petersen. 19* 292 Universitetets årbog 1964-65 Antal stillinger i øvrigt: 11 amanuenser. 1 konservator I. 5 konservatorer II. 1 materielforvalter. 20 laboratorieassistenter. 8 laboratoriebetjente (deraf 2 ved centralinstituttet). Da der endnu ikke er bevilget penge til de ny udstillingssamlinger, har ar- bejdet med disse ligget stille det meste af året. Dog har man kunnet rømme endnu nogle lokaler i det gamle museum i Krystalgade. Disse lokaler er omgå- ende taget i brug til forelæsnings- og øvelseslokaler for det filosofiske fakultet. Der er indkøbt instrumenter (mikroskoper, fotoudstyr, projektorer, m.m.) for i alt ca. 125.000 kr. som sidste del af en bevilling på 1,1 mill. kr. til anskaf- felse af apparatur til det ny museum. Direktør Poul Tholstrup, Roskilde, har atter i år ydet 40.000 kr. i tilskud til Zoologisk Museums ringmærkning. - Museet har som testamentarisk gave fra overlærer P. K. Nielsen, Slagelse, modtaget den store samling af danske som- merfugle (ca. 23.000 eksemplarer af ea. 1600 arter), samt som gave fra fru Lilly Suenson hendes mands store, videnskabeligt værdifulde samling af især sand- springere og løbebiller (i alt ca. 100.000 individer) samlet i mellemkrigsårene i Kina og i efterkrigsårene i Japan og U.S.A. Derudover har museet modtaget gaver fra talrige enkeltpersoner og institutioner i ind- og udland i form af præ- parater og dyr til de videnskabelige samlinger. Følgende udenlandske videnskabsmænd har arbejdet på museet i længere tid: På museets 1. afd.: dr. Richard L. Haedrich, Woods Hole, U.S.A.; dr. Paul Kåhsbaur, Wien: dr. Walburga Spietz og dr. Heinz Moeller, begge Kiel. På 2. afd.: professor W. Black, Montreal: Miss Patricia Gook, London; Professor H. A. Lowenstam, Pasadena, Californien; amanuens Sv. Olle Nielsen, Lund; professor Erling Sivertsen, Trondhjem; dr. L. Tommasi, Brasilien. På 3. afd.: dr. J. Bowden, Ibadan; dr. K. Galewski, Warszawa; dr. Harold J. Grant, Philadelphia; dr. Ashley Gurney, Washington; dr. Rauno Linnavuori, Finland; dr. M. S. Mulla Riverside, Californien; dr. K. R. Norris, Canberra; professor, dr. S. Roback, Philadelphia; dr. Ray F. Smith, Berkeley, Californien; professor, dr. Giordani Soika, Venezia. På 5. afd.: professor H. A. Lowenstam, Pasadena, Californien. Derudover har 41 udenlanske videnskabsmænd aflagt kortere besøg på mu- seet. Endelig har museet været vært for 17 UNESCO-stipendiater fra udvik- lingslande, som deltog i et 2 måneders kursus i marinbiologi. Deltagelse i kongresser m.m.: afdelingsleder, dr. F. W. Bræstrup deltog i Royal Societv's symposion om ritualisation i London 10.-12. juni; amanuensis, cand. mag. P. Valentin Jensen i 7. internationale vildtbiologi-kongres i Jugo- slavien 23. september-2. oktober; lektor, dr. T. Wolff har holdt foredrag på marinbiologiske stationer i U.S.A: lektor, dr. Anker Nielsen og hr. O. Bakken- dorf deltog i 13. nordiske entomologmode i Oslo 10.-14. august; afdelingsleder, dr. S. L. Tuxen deltog i et møde i The Permanent Committee of the Interna- tional Entomologicai Congresses i London 29. september-2. oktober og i et fylogenetisk symposium i Frankfurt a.M. 26.-28. november; lektor, dr. F. Salomonsen deltog i en konference om søfugle i Scarborough afholdt af British Ornithologists' Union og i Smithsonian Institutions 200 års jubilæum i Wash- Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 293 ington; amanuensis, cand. mag. Jorgen Knudsen og bibliotekar, mag. scient. Bent Hansen deltog i en konference om Tropical Oceanography i Miami, Florida, 17.-24. november; direktør, dr. H. Volsøe deltog i Smithsonian Institutions 200 års jubilæum i Washington og derefter i International Council of Museum's 7. General Conference i Philadelphia og New York 20. september-3. oktober. - Endvidere var museet vært for 125 deltagere i 2nd European Malacological Congress 11.-15. august og i et tilsluttet symposium over Malacologv and Parasitology 9.-11. august. Studierejser og -ophold i udlandet: amanuensis, cand. mag. H. Stenholt Clausen til Vestafrika et år fra 1. april; lektor, dr. T. Wolff til Renneil Island, Salomonsøerne, i marts-april og derefter som deltager i den amerikanske Te-Vega ekspedition til Fiji, Tonga og Samoa; amanuensis, dr. A. Norvang til Østrig og Norditalien; afdelingsleder, dr. S. L. Tuxen til Bulgarien 9.-30. juli som leder af en studierejse for 26 studenter; lektor, dr. F. Salomonsen inspek- tionsrejse til Arktisk Station på Disko i august og til American Museum of Natural History i New York ultimo september; lektor, dr. H. Lemche til Ska- gerrak med ekspeditionsskibet DANA l.-ll. marts og til Menai Bridge, Wales, 21. marts-5. april. Følgende publikationer forfattet af de til museet knyttede videnskabsmænd er publiceret i årets lob: 1. afdeling: Nielsen, J.: On the genera Acanthonus and Typhlonus (Pisces, Brotulidae). - Gaiathea Report vol. 8: 33-47. Klausewitz, W. and J. Nielsen: On Forsskål's collection of fishes in the Zoologicai Museum of Copenhagen. - Spolia vol. 22: 1-29, 38 plancher. Nielsen, J. and W. Klausewitz: Mullus auriflamma Forsskål, 1775 (Pisces): proposed suppression under the plenary powers. Z. N. (S) 1714. - Bull. Zool. Nomencl. Vol. 22, Part 4: 263-264. 2. afdeling: Clausen, Martha Weis: Description of Two New Species of Libyodritus Beddard, 1891, with Remarks on the Genus and on the Female System in the Family Eudrilidae. - Vidensk. Medd. dansk naturh. Foren. 128: 273-292, 6 fig., 2 plancher. Kramp, P. L.: The Hydromedusae of the Pacific and Indian Oceans. A. Systematic Account of the collected Species. - Dana-Rep. No. 63: 1-162, 13 fig. Madsen, F. Jensenius: Asteroidea. - Sci. Res. Brategg Exped. 1947-48. No. 5. (Publ. 26 Hvalfangst- mus. Sandefjord): 10-11. Madsen, F. Jensenius og Torben WTolfT: Evidence of the Occurrence of Ascothoracica (Parasitic Cirripeds) in Upper Cretaceous. - Medd. dansk geol. Foren. 15: 556-558, 1 fig., 1 planche. Roen, Ulrik: Et besøg ved verdens nordligste sø. - »Grønland«, april 1965: 121-130. 294 Universitetets årbog 1964-65 Ornithologiske observationer på 3. Pearyland expedition sommeren 1964. — Dansk orn. Foren. Tidsskr. 59, 2: 85-91. Wolff, Torben: Forord til og redaktion af Anton F. Bruun: Verdenshavet. - Munksgaard. Livet på de storste havdvbder. - Vor Viden, jan. 1965: 207-216 og 248, 11 fig. Volcanic heat' incubation in Megapodius frevcinet eremita Hartl. - Dansk orn. Foren. Tidsskr. 59, 2: 74-84, 7 fig. Mictosoma nov. nom. pro Schistosoma Hansen, 1916 and the Spelling of Certain Janirid Names (Isopoda). - Crustaceana 9, 3: 319-320. Det nye zoologiske Institut og Museum på Norre Fælled. - Naturh. Tidende 28.-29. årg., 5: 75-80, 10 fig. 3. afdeling: Andersen, Niels Møller, og Jens Bocher: Landtæger (Heteroptera, Geocorisae) fra Hanstedreservatet. - Ent. Medd. 30: 289-300. Andersen, Niels Møller: A remarkable new species of Bhagovelia Mayr from the Philippines. - Ent. Medd. 34: 111-117. Bakkendorf, O.: Description of a new subterranean species including a male and a female of Eustochus Hal. (Hym., Mvmaridae). - Mitt. Schw. Ent. Ges. 27 1964: 117-122. Perilampidae, Eupelmidae, Encyrtidae (Hym., Chalcidoidea) from the Hansted Beservation. With descriptions of new species. — Ent. Medd. 30: 105-188. Notes on six Chalcidoid parasites (Hym.) of Bhynchaenus fagi L. (Col.). - Ent. Medd. 34: 118-122. Fæster, K.: Hymenoptera aculeata fra Hanstedreservaet. - Ent. Medd. 30: 189-198. Knutson, L. V., & Leif Lyneborg: Danish Acalypterate Flies. 3. Sciomyzidae (Diptera). - Ent. Medd. 34: 61-101. Kristensen, N. P.: Cikader (Homoptera auchenorrhyncha) fra Hanstedreservatet. - Ent. Medd. 30: 269-287. Cikaden Eupteroidea stellulata (Burmeister 1841) i Danmark. (Hemiptera, Cicadellidae). - Fl. & Fa.: 81-82. Larsson, Sv. Gisle: Beflections on the Baltic Amber Inclusions. - Ent. Medd. 34: 135-142. Lyneborg, Leif: Minérfluer. - Nat. Verden: 33-38. On Muscidae and Anthomyiidae (Diptera) from Iceland. With descriptions of two new species. - Op. Ent. 30: 211-226. Diptera: Brachycera og Cyclorrhapha. - Fluer. Hanstedreservatets Entomologi. - Ent. Medd. 30: 201-262. The Fucellia maritima-group in Northern Europe, with description of a new species (Diptera, Anthomyiidae). - Ent. Medd. 34: 19-29. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 295 A revised List of Danish Bombyliidae (Diptera) with a Sub-specific Division of Villa circunidata Meig. - Ent. Medd. 34: 155-166. Nielsen, Anker: Insekternes sanseverden. - »Orientering«, Kobenhavn. Insektreder. - Nat. Verden: 1-9. Ovrige vingede insekter (fra Hanstedreservatet). - Ent. Medd. 30: 305-312. Pedersen, Bo Vest: Myg (Diptera, Nematocera) fra Hanstedreservatet. - Ent. Medd. 30: 263-267. Petersen, Henning: The Collembola of the Hansted Beserve, Thy, North Jutland. Taxonomy, Ecology. (With a description of a new species and subgenus and a record of a single species of Protura). - Ent. Medd. 30: 313-395. Tuxen, S. L.: Bagnar Sparck 5. Aug. 1895-20. Juni 1965. - Ent. Medd. 34: 175-182. Et gammelt album. - Berl. Tid. kronik 27. nov. 1965. 4. afdeling: Johansen, Hans: Oversigt over Zoologisk Museums fugleringmærkning 1945-1960. — Vidensk. Medd. dansk naturh. Foren. 127: 303-315. Preuss, N. O.: Danske Bødhovedede Ænders (Netta rufina (Pallas)) trækforhold. - Dansk orn. Foren. Tidsskr. 59: 38-40. Salomonsen, Finn: Pungmejse (Bemis pendulinus) som ynglefugl i Danmark. - Dansk orn. Foren. Tidsskr. 59: 41-47. Tiende foreløbige liste over genfundne grønlanske ringfugle. - Dansk orn. Foren. Tidsskr. 59: 92-103. Notes on the Mountain Leaf-Warbler (Phylloscopus trivirgatus Strickland) in the Bismarck Archipelago. - Vidensk. Medd. dansk naturh. Foren. 128: 77-83. The Geographical Variation of the Fulmar (Fulmarus glacialis) and the Zones of Marine Environment in the North Atlantic. - The Auk. 82: 327-355. Spændende fugle fra Noona Dan ekspeditionen. - Naturens Verden: 364-380. Fuglene ved vore Kyster. - 181 pp. København, Bhodos. Trap-Lind, Ib: De danske LTgler. - I serien Dyrenes Liv, bd. 4: 112 pp., 38 fotos. København, Bhodos. 5. afdeling: Lemche, H.: Pelta Quatrefages, 1844, or Buncina Forbes, 1851 (Gastropoda). Two com- peting names for a place on the Official List. - Bull. Zool. Nomencl. 22: 49-50. Cadlina Bergh, 1878 (Gastropoda): Proposed validation under the Plenary Powers. - Bull. Zool. Nomencl. 22: 51-52. Limacia Muller, 1781 (Gastropoda): Proposed designation of a type-species 296 Universitetets årbog 1964-65 under the Plenarv Powers to prevent a nomenclatorial disturbance. - Bull. Zool. Nomencl. 22: 100. Lemche, H. & A. M. Hemmingsen: Tipula nubeculosa Meigen, 1804 (Insecta, Diptera): Proposed suppression under the Plenary Powers as a misidentified specific name. - Bull. Zool. Nomencl. 22: 53-54. Herudover er der af danske og udenlanske videnskabsmænd publiceret 96 afhandlinger helt eller delvis baseret på museets materialesamlinger. I årets løb er, med støtte af Bask-Ørsted Fondet, udsendt bd. 22 af museets skriftserie Spolia Zoologica Musei Hauniensis indeholdende en afhandling af Wolfgang Klausewitz og Jørgen G. Nielsen: On Forsskål's Collection of Fishes in the Zoologicai Museum of Copenhagen. - Af de i tilslutning til museet ud- givne publikationer er i årets løb udkommet Atlantide Beport vol. 8 samt The Zoology of Iceland, vol. II, part 1. Museets offentlige udstillingssamlinger, som stadig befinder sig i Krystalgade- bygningen, har i årets lob været besøgt af 39.128 gæster, hvoraf 4.633 har været elever i skoleklasser, for hvilke museet vederlagsfrit har stillet faglig omviser til rådighed. H. Volsøe. 39. Indberetning fra amanuensis, dr. phil. Niels Arley. De teoretiske studier af carcinogenesens mekanismer er blevet fortsat. Planer for fremtidige teoretiske og experimentelle studier er blevet diskuteret ved møder med kolleger ved National Institutes of Health Bethesda, Univer- sity of Wisconsin, Heidelberg Universitåt, m. fl. Problemet om ældningen af rumrejsende og andre levende organismer, der bevæger sig med relativistiske hastigheder i rummet, er blevet undersøgt udfra både den specielle og den almindelige relativitetsteori. Studier er foretaget af kvanteteoriens grundlag og diskussioner herom er blevet ført med bl. a. profs. W. Heisenberg og P. A. M. Dirac m.h.t. en ny ud- gave af en tidligere lærebog. En ny teori for de finere detailler (»scavenging effect« og »masking eflect«) vedr. vekselvirkningen mellem stråling og materie er blevet udarbejdet og mu- lighederne for eksperimentelle studier bl. a. herfra v.h.a. en pulset 11 Mev elektron accelerator er blevet studeret. Publikationer: Niskanen, E. E. and Arley, N.: A stochastic model of carcinogenesis compared with mouse skin tumor enhance- ment after gastric instillation of 9,10-dimethyl-l,2 benzanthracene with subsequent local continuous-exposure to Tween 40. Nature (Lond.) 199, 83-84 (1964). Arley, N.: Applications of stochastic models for the analysis of the mechanisms of carcino- genesis. In Proc. Symposium on Stochastic Models in Medicine and Biologv, University of Wisconsin Press, Madison, pp. 3-44, 1964. Solution of the space-travellers aging problem and of the clock paradox within special relativity theory. Proceedings 14. Scand. Math. Congress Copenhagen 1964. On the general birth-and-death-with-immigration stochastic process. Proceed- ings 14. Scand. Math. Congress Copenhagen 1964. Universitetets videnskabelige samlinger og instituter 297 Theory of the Kinetics of Enzyme Inactivation in Solution by ionizing Radia- tion I. In publication. Arley, N. and Buch, K. R.: Introduction to the Theory of Probability. New revised edition. John Wiley and Sons, New York 1965. Niels Arley. f. DET KONGELIGE BIBLIOTEKS INSTITUTTJENESTE Leder: bibliotekar, cand. mag. Jacob Thomsen. Antal stillinger i øvrigt: 3 assistenter. Inden for den kreds af universitetsinstituter, som betjenes af Det kgl. Bib- lioteks instituttjeneste, findes der enkelte instituter af en sådan størrelse, at deres daglige ledelse naturligt vil kræve en fast bibliotekarstilling. Dette gæl- der således Geografisk instituts store bibliotek og det dermed samhorende bibliotek for Det kgl. geografiske selskab. Biblioteket er for nylig flyttet til nye lokaler i Haraldsgade 68. Efter anmodning fra såvel institutet som selskabet har rigsbibliotekarembedet på finansloven 1964/65 fået oprettet en bibliotekar- stilling ved Geografisk institut i 21. lønningsklasse sorterende under institut- tjenesten. Stillingens indehaver skal lede bibliotekets daglige virksomhed, her- under i samarbejde med institutets videnskabelige medarbejdere besvare de mange spørgsmål om geografiske oplysninger, som rettes til Geografisk institut, samt danne bindeled til det øvrige danske biblioteksvæsen. Også andre instituter end Geografisk institut er flyttet i det forløbne år. I flere tilfælde har lokaleændringer givet anledning til grundlæggende revision og omordning af institutbiblioteker. Institut for samtidshistorie og statskund- skab har således ved flytning til Skt. Pedersstræde 19 st. udskilt al litteratur, der ikke var nødvendigt for institutets forsknings- og undervisningsvirksomhed. Heraf indlemmedes ca. 500 bd. i Det kgl. Bibliotek. Institutets bogsamling er på denne måde blevet mere faglig relevant og lettere anvendelig. Hertil bidrager også, at man har benyttet lejligheden til at indføre en helt ny opstilling af bog- massen efter de samme hovedprincipper, som anvendes i Det kgl. Biblioteks Nyere Samling: en inddeling i grove faggrupper, i hvilke bøgerne står ordnet efter fortløbende bognumre inden for hvert års accession. Dette system over- flødiggør ved den kompakte opstilling rykninger af boger inden for de enkelte grupper og modvirker uorden på hylderne ved den letfattelige ordning efter løbenumre. Det er imidlertid som regel — desværre - kun overkommeligt at indføre et sådant system for bogopstilling, hvis man står overfor at skulle skabe et nyt bibliotek eller reorganisere et ældre. På det nyoprettede Retsvidenskabeligt institut var man således helt frit stillet. Systemet, hvorefter bøgerne ordnes, er udarbejdet af Det kgl. Biblioteks specialist på fagområdet, der tillige er med- virkende ved institutets bogkøb, medens den deskriptive katalogisering lige fra først af er udført af instituttjenesten. Instituttjenesten har medvirket til mindre ændringer af bøgernes systematiske ordning på Institut for lingvistik og fonetik og katalogiseret store dele af dette værdifulde bibliotek, hvoraf hidtil kun en mindre del har været registreret. Dette har så meget desto større betydning, som institutet fra gammel tid har været særligt forsynet med lit- teratur om ganske specielle sprogområder som f. eks. keltisk og uralsk. I stigende grad lægges der beslag på instituttjenestens assistance i biblio- tekstekniske spørgsmål. Det drejer sig om højst forskelligartede problemer, 298 Universitetets årbog 1964-65 der spænder fra mange små praktiske detaljer til samlet planlægning af nye bibliotekslokaler som f. eks. på Sociologisk institut. På Økonomisk institut har instituttjenesten ligesom for to år siden medvirket til at tilrettelægge og har ledet en fuldstændig revision af bogbestanden. Bortset fra de ovenfor nævnte særlige systematiserings- og katalogiserings- opgaver har instituttjenesten aflagt ugentlige besøg på instituterne og kata- logiseret al ny accession. Antallet af institutioner, der benytter denne service, er nu 29, og i det forløbne finansår er der på denne måde leveret kartotekskort til 8.096 bibliografiske enheder med et samlet oplag på ca. 70.000 kort, heri iberegnet kort til Accessionskatalog, Bibliotekernes Oplysningskontor, Det kgl. Biblioteks fagreferenter samt centralkartoteket over universitetsinstituter. I forhold til antallet af katalogiserede enheder i finansåret 1963/64 er dette en stigning på 59,5 procent. Foruden de sædvanlige vejledninger af yngre universitetsstuderende i bib- lioteksbenyttelse, der finder sted på Det kgl. Bibliotek hvert efterår, og i efter- året 1964 samlede 824 studerende fra de forskellige fag, har der ved et samar- bejde mellem universitetet og bibliotek været afholdt en videregående intro- duktion i bibliografi og biblioteksvæsen for førstedels historiestuderende. Undervisningen, der i efterårssemestret 1964 var arrangeret af bibliotekar Svend Gissel og i forårssemestret 1965 af Det kgl. Biblioteks konsulent i stats- kundskab lektor Knud Vohn, formede sig som fire forelæsningsrækker å 6-12 timer, der var indlagt som led i universitetsundervisningen og delvis fandt sted på Det kgl. Bibliotek, Universitetsbiblioteket og en række fagbiblioteker. I de fire år, der er gået, siden instituttjenesten blev oprettet, er der sket meget væsentlige fremskridt i samarbejdet mellem Københavns Universitet og Det kgl. Bibliotek, men det siger sig selv, at instituttjenesten meget gerne vil intensivere sin ydeevne over for universitetets instituter og forskere. Selv om det i samarbejdet må være en regel, at det egentlige dokumentationsarbejde, herunder en videregående bibliografisk service, må være knyttet direkte til Det kgl. Bibliotek, hvor man nu råder over bibliotekarer med videnskabelig uddannelse inden for praktisk taget alle de områder, på hvilke der er instituter, er det klart, at der må foretages skridt til yderligere at fremme forbindelsen mellem universitetets forskere og bibliotekets fagreferenter, hvilket igen vil sige med bibliotekets ældre og nyere samlinger af bøger og tidsskrifter. Der vil derfor som et led i disse bestræbelser snarest muligt blive oprettet biblioteksstillinger, hvis indehaveres hovedarbejdsområde skal være at virke som »forbindelsesofficerer« mellem forskere og biblioteket. I praksis skal disse specialbibliotekarer være til rådighed for universitetslærere med hensyn til at påtage sig - som hovedregel i samarbejde med den pågældende fagreferent eller andre sagkyndige - udarbejdelse af bibliografier, fremskaffelse af littera- tur til en bestemt øvelse e. 1., bistandsydelse med hensyn til at skaffe litteratur fra andre biblioteker end Det kgl. Bibliotek. Denne service vil særlig kunne virke som aflastning for professorerne ved deres forberedelse af forelæsninger og øvelser og vil naturligt kunne kombineres både med ønsker om semesterlån til instituterne og med forslag til nye anskaffelser på Det kgl. Bibliotek. Også på denne måde vil kontakten mellem bibliotek og forskerkreds fremmes til gavn for både Det kgl. Bibliotek og Københavns Universitet. Forslaget om oprettelsen af foreløbig to sådanne bibliotekarstillinger, en til det filosofiske og en til det rets- og statsvidenskabelige fakultets forskere, var i 1964 nået så vidt, at det blev optaget på det trykte forslag til finansloven for 1965/66, men desværre nægtede lønningsrådet at godkende oprettelsen. Jacob Thomsen.