Tidsskrift.dk


Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Basen indholder primært danske videnskabelige tidsskrifter.
Portalens materialer kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden, som nye tidsskrifter kommer til, og udgiverne tillader adgang til det.

Faglige- og videnskabelige tidsskrifter:

» Aktualitet - Litteratur, kultur og medier
» Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol
» Bibliotekshistorie
» Carl Nielsen Studies
» Culture and History
» Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
» Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
» Fortid og Nutid
» Forum for Idræt
» Fra Krig og Fred
» Fra Ribe Amt
» Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger
» Geografisk Tidsskrift
» Historie
» Historisk Tidsskrift
» Historisk Årbog for Roskilde Amt
» Jernbanehistorie
» Kierkegaardiana
» Kvinder Køn og Forskning
» Ledelse og Erhvervsøkonomi
» MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
» NanoVidenskab KU
» Nationaløkonomisk Tidsskrift 
» NJWLS (Nordic Journal of Working Life Studies)
» Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
» Politica
» Politik
» Prototyper – Studier i Design
» Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning
» Res cogitans
» Revue Romane
» Scandinavian Political Studies
» SIGNS
» Skriftserien Socialt Arbejde
» Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality
» Studier i læreruddannelse og -profession
» Sundhedsprofessionelle studier
» Sønderjydske Årbøger
» Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling
» Tidsskriftet Antropologi
» Torture JournalKulturtidsskrifter:

» Bogvennen
» Magasin fra Det Kongelige Bibliotek

Registre:

» Dansk Varemærketidende
» Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

Årbøger:

» Københavns Universitets Årbog

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

Sidehovede logo

Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene er udgivet siden 1889 af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og dennes forgængere. De er retrodigitaliseret frem til og med 1989.
Anmeldelserne dækker oprettelse og nedlæggelse af firmaer, ændringer af firmanavne, ejerforhold, bestyrelsesmedlemmer og prokura.
For hvert år findes et register dækkende firmaer fra 1889 til og med det pågældende år med henvisning til år med sidetal for omtale.


Artiklerne i Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave (med hele årgange) og titel (enkelte numre) (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.Sidehovede logo

Scandinavian Political Studies

Publ. by the Political Science Association: Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden.

Nordisk, engelsksproget hovedfagtidsskrift inden for statskundskab/politisk videnskab, udg. siden 1966, først i årbogsform som Scandinavian Political Studies. A Yearbook,  vol. 1-12, fra 1978 kvartalsvis som Scandinavian Political Studies. A Journal. New Series, vol. 1-. Årbogen/tidsskriftet er retrodigitaliseret 1966-2000.

Afhandlinger, anmedelser og ”review articles”. Vols. for 1966-70 omfatter Bibliography of Scandinavian Political Science, 1960-69.  Tidsskriftet er tilgængelig på tidsskrift.dk fra 1966 og frem til 2000.

SIGNS

Signs er et internationalt peer-reviewed elektronisk tidsskrift om semiotik i sindet, bevidstheden, sprog og kultur samt levende og livløse natur, og mulige forbindelser mellem dem.

Tidsskriftet er tværfaglig på grund af emnets karakter, som  udforsker  processer inden for kognition, kommunikation, mening og informationsudveksling.  Herunder de tværfaglige  filosofiske rammer, der beskæftiger sig med det specifikke semiotiske syn på kognitive, kommunikative og sociale processer.

Sidehovede logo

Skriftserien Socialt Arbejde

Skriftserien fra Institut for Socialt Arbejde rummer arbejdspapirer og afrapporteringer fra empiriske projekter. Det rummer forskningsresultater, som vi finder vigtige at videreformidle,og som kan finde anvendelse på forskellige dele af vores uddannelse.

Publikationerne afspejler, at den forskning, som praktiseres på instituttet altid bygger på undersøgelser af, hvordan socialrådgiveres praksis folder sig ud. Der arbejdes i hvert projekt med forståelser og teorier om disse praksisser, og det er vores mål at udvikle og øge indsigter i socialt arbejde, og dermed kvalificere praksis samt grundlaget for uddannelsen af socialarbejdere.

Intentionen er derved at forbinde forskningsbaseret indsigt i praksis med uddannelse på såvel bachelor- som kandidatniveau.

Social Interaction. International Journal for Video-Based Studies of Human Sociality

Sidehovede logo

Studier i læreruddannelse og -profession

Studier i læreruddannelse og -profession er et Open Access tidsskrift, der er dedikeret til at understøtte og formidle forskning i og udvikling af læreruddannelse og lærerprofession. 

Tidsskriftet udgiver både forskningsbaserede artikler, der forud for publicering har gennemgået double-blind peer-review, samt formidlende artikler, der alene har gennemgået en vejledningsproces. 

For tidskriftets artikler gælder det, at de enten skrives indenfor et tema angivet af redaktionen eller uden for tema. Tema meddeles af redaktionen via Call for Papers og modtages inden for en given frist. Artikler uden for tema modtages og bedømmes/vejledes løbende.

Tidsskriftet er nationalt og etableret på initiativ af læreruddannelserne i fællesskab v/ Læreruddannelsens Ledernetværk (LNN).

Sundhedsprofessionelle studier

Sundhedsprofessionelle studier

Sundhedsprofessionelle studier er et elektronisk online tidsskrift for alle med interesse for og i de sundhedsfaglige professioner og sundhedsprofessionel praksis. Tidsskriftet ønsker at fremme og understøtte en stigende publiceringskultur, og har fokus på sundhedsprofessionel og pædagogisk praksis indenfor det sundhedsfaglige område. I tidsskriftet publiceres artikler og bidrag i form af empiriske studier, systematiske reviews, reviews, diskussionsartikler, konferencebidrag, abstracts, short reports, anmeldelser og debat, der har relevans for sundhedsfaglig praksis. Artikler og bidrag kan således være både empiriske og teoretiske, og kan indsendes som faglige artikler eller videnskabelige artikler. Indsendte artikler bedømmes af redaktionsgruppen. Tidsskriftet tilbyder videnskabelig peer review af akademiske artikler, hvor artiklerne bedømmes af et refereepanel med samme kvalitetskrav som internationale tidsskrifter. Alle bidrag bedømmes ydermere ift det faglige indhold samt saglighed ift etiske og politiske aspekter. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise bidrag, der ikke lever op til dette. Artikler kan publiceres på dansk eller engelsk.

Sønderjydske Årbøger

Sønderjyske Årbøger er udgivet siden 1889, fra 1923 med Historisk Samfund for Sønderjylland (http://www.hssdj.dk/) som udgiver.
Årgangene 1896, 1898, 1911 og 1915-22 udkom ikke. Årgang 1932 udgøres af Festskrift til H.P. Hanssen.
Historisk Samfund for Sønderjylland er også udgiver af den digitaliserede udgave af Sønderjyske Årbøger.

Årgang 2011 og frem vil senere blive digitaliseret i tilknytning til www.tidsskrift.dk.

Forud for digitaliseringen har Historisk Samfund for Sønderjylland indhentet tilladelse hos indehavere af ophavsrettigheder. Flere har dog ikke kunnet opspores. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsrettigheder, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen. Brug af billedmateriale o.l. til kommercielle formål forbydes.
 
Artiklerne i Sønderjyske Årbøger kan tilgås enten ved listning eller søgning.
 
I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).
 
Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.
 
Ikke-digital søgning kan foretages i Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988 (1989). Der findes oversigter over indholdet af årgangene 1989-99 i Sønderjyske Årbøger 1999 og af årgangene 2000-2014 i Sønderjyske Årbøger 2014.

1 - 8 af 8 elementer