Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 4 (1912 - 1913) - 2

Indholdsfortegnelse

Om nogle af det 15. Århundredes Betegnelser for Adelsstanden.
William Christensen
Hr. Professor, Dr. Edvard Holm, Æresmedlem af »Historisk Forening".
Joh. Steenstrup, Kr. Erslev
Andreas Peter Bernstorff og „den nye Indretning i Landbruget" paa Bernstorff.
Aage Friis
Gottorpernes Afkald paa Slesvig og dets Forhistorie.
Kr. Erslev
Danske Købstadmøder fra Kristian I til Kristian IV.
M. Mackeprang
Kong Christian VIII. og Reskriptet af 2. Debr. 1842.
P. Lauridsen
Rantzau-Aseheberg.
Erik Arup
Ødegaarde i 1680erne.
Henrik Pedersen
C. F. Gellert i hans Forhold til Danmark og danske Studerende i Leipzig.
Louis Bobé
Statskollegiet og de danske Købstæder
Johs. Lindbæk
Kvindens Stilling i Danmark i Renæssancens og Reformationens Tidsaldre.
Johannes Steenstrup
Colbert og Danmark.
Knud Fabricius
Bidrag til Navneskikkens Historie.
A. Thiset
Enkedronning Sofie Amalies Testamente.
J. A. Fridericia
Hvem ejede Danmarks Jord omkring Midten af det 18. Aarhundrede?
Axel Linvald
Monrads Udkast til Grundloven.
P. Munch