Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 4 (1912 - 1913) - 2

Indholdsfortegnelse

Om nogle af det 15. Århundredes Betegnelser for Adelsstanden. HTML PDF
William Christensen
Hr. Professor, Dr. Edvard Holm, Æresmedlem af »Historisk Forening". HTML PDF
Joh. Steenstrup, Kr. Erslev
Andreas Peter Bernstorff og „den nye Indretning i Landbruget" paa Bernstorff. HTML PDF
Aage Friis
Gottorpernes Afkald paa Slesvig og dets Forhistorie. HTML PDF
Kr. Erslev
Danske Købstadmøder fra Kristian I til Kristian IV. HTML PDF
M. Mackeprang
Kong Christian VIII. og Reskriptet af 2. Debr. 1842. HTML PDF
P. Lauridsen
Rantzau-Aseheberg. HTML PDF
Erik Arup
Ødegaarde i 1680erne. HTML PDF
Henrik Pedersen
C. F. Gellert i hans Forhold til Danmark og danske Studerende i Leipzig. HTML PDF
Louis Bobé
Statskollegiet og de danske Købstæder HTML PDF
Johs. Lindbæk
Kvindens Stilling i Danmark i Renæssancens og Reformationens Tidsaldre. HTML PDF
Johannes Steenstrup
Colbert og Danmark. HTML PDF
Knud Fabricius
Bidrag til Navneskikkens Historie. HTML PDF
A. Thiset
Enkedronning Sofie Amalies Testamente. HTML PDF
J. A. Fridericia
Hvem ejede Danmarks Jord omkring Midten af det 18. Aarhundrede? HTML PDF
Axel Linvald
Monrads Udkast til Grundloven. HTML PDF
P. Munch