- e.tidsskrifter.dk

 

Historisk Tidsskrift, Bind 4. række, 4 (1873 - 1874) 1

Hendes Majestæt Enkedronning Caroline Amalie.

A ag-es en, A., Professor ved Universitetet.

Aal, Cand. juris., Arendal.

Aarestrup, Apotheker, Kolding.

Aars, J., Skolebestyrer, Christiania.

Aarup, V., Boghandler.

Adeler, Baron, Cand. phil., Allingegaard, Silkeborg.

Adler, D. 8., Grosserer.

Adolph, Grosserer.

Agerholm, Capitain.

Aggerup, Etatsraad.

Andersen, S. C, Christiania.

Andresen, Højesteretsasssessor, Christiania.

Ank jaer, E., Adjunkt, Aalborg.

Ar laud, A., Contoirchef.

Ar laud, Oscar, Cand. phil.

Ar net, R. R., Præst i Veø, Norge.

Arntzen, Kirkesanger, Bindalen, Norge.

Asbjørnsen, P. Chr., Forstmester, Christiania.

Baagoe, Cand. theol., Aarhus.

Bache, Departementschef.

Bache, Cand. juris.

Bacher, Sagfører, Laurvig.

Bachke, Directeur, Ytterøen, Norge.

Bachke, Overretsassessor, Christiania.

Bagger, F. V., Sognepræst til Vissenbjerg i Fyen.

Bagger, Overretsprokurator.

Bang, F. S., Justitsraad, Kasserer i Privatbanken.

Bang, O. L., Geheimeconferensraad.

Bang, J. H., Overlærer, Soro.

Bang, Capitain.

Barfod, F. Forfatter.

Bassoe, Provst i Raade ved Moss.

Bay, N. R., prakt. Læge, Brørup, Kolding.

Bechmann, Præst til Hunseby, Maribo.

Beck, H., Præst, Lem, Ringkjøbing.

Beck, Etatsraad og Godsejer, Taarnborg ved Korsør.

Beck er, P. W., Provst, Præst i Soderup, Roskilde.

Bendixen, Adjunkt, Christianssund.

Bendtz, C. F. W., Præst i Lysabild, Sønderborg.

Bendz, H. C. 8., Etatsraad.

Bentzen, L., Contorchef.

Benzon-Buchvaldt, Departementschef.

Berggreen A. P., Professor.

Bergh, V., Cand, phil.

Berling, E., Professor, Bibliothekar, Lund.

Bertelsen, Cand. theol.

Bertouch-Lehn, Kammerherre, Baron til Sønderkarle, Lolland

15 essesen, Provst, Kvindherred, Norge.

Bille, Directeur.

Bille, F. Gesandt, Stockholm.

bille-Brahe, Geheimeconferentsraad, Lensgreve, Hvedholin.

Bille-Brahe, C, Baron, Kammerherre, Stiftamtmand.

Bille-Brahe, Baron, Stamhusbesidder, Egeskov.

Bing, A., Student.

Bing, H., Fabrikant.

Bing, L., Fabrikant.

Birch-Reichenvald, fhv. Statsraad, Christiania.

Birkeland, Expeditionsecratair Christiania.

Bischof, Adjunkt, Randers.

Bjelke, Julie, Stiftsdame.

Bjørnshauge, J. J., Cand. mag.

Blechingberg, O. G., Højesterets-Assessor.

Blechingberg, E. C. P., Etatsraad.

Bloch, Boghandler.

Bloch, H. C, Præst i Hasle, Aarhus Stift.

Bloch, V., Lic. theol., Provst, Præst i Vig.

Bloch, V., Rektor i Fredericia.

Blom, C. H. G., Justitsraad, Overtoldinspecteur, Randers.

Boeck, Th. Cand juris., Christiania.

Bohr, I. L. S., Provst.

Boj es en, S., Justitsraad, Overinspecteur ved Fattigvæsenet.

Boldt, Fuldmægtig.

Bondesen, 1., Cand. theol., Skolebestyrer.

Bondesen, I. M. G., Provst, Præst i Stillinge, Slagelse.

Borch, Di'- med.

Borgen, V., Professor.

Bornemann, J. A., Professor.

Borup, kgl. Fuldmægtig1.

Boye, P. H., fhv. Contorchef.

Brandt, C. L, Præst.

Brandt, Professor, Christiania.

Brasch, Præst i Vemmetofte.

Brasch, Collaborator.

Brask, Cand. jur. Holstebro.

Bregendahl, Kammerassessor, Fuldmægtig i det statist. Bureau.

Bretton, F. E., Kammerherre, Baron, Højesteretsassessor.

Bretton, L. P., Kammerherre, Baron, Helsingør.

Bricka, C. F., Cand. mag.

Bricka, G. S., Adjunkt.

Briem, Præst, Gundsløv. Falster.

Brinck-Seidclin, Overretsassessor.

Brix, C, Professor, Skolebestyrer.

Broberg, C A., Etatsraad, Grosserer.

Brock, P., Dr. phil.

Brock, G., Højesteretsadvocat.

Brock, A., Stud. philol., Christiania.

Brodtkorb, H. H., Sandvigen, Norge.

Brockenhus-Schack, Grevinde, Giesegaard.

Brodersen, Cand. phil.

Brummer, N. A., Oberst.

Brunniche, H., Corpslæge.

Bruun, C, Justitsraad, Bibliothekar ved det kgl. Bibi.

Bruun, C, Legationsraad.

Bruun, E., Oberst.

Bruun, M. P., Etatsraad, Aarhus.

Bruun, A. E., Hofbager.

Bruun, Lieutenant, Roeskilde.

Bruus, J. C, Capitain.

Bræstrup, Fuldmægtig.

Brøndsted, Justitsraad.

Bugh, V. Cand. phil.

Bugge, Præst, Ryde, Holstebro.

Biilow, F., Student.

Børre, Chr. Th., Overlærer, Frederiksborg.

Børre s en, Overlærer, Helsingør.

Carlsen, Frøken, Vallø.

Carøe, Stud. polit.

Calundan, kgl. Fuldmægtig.

Casse, A. L., Etatsraad.

Cederfe Id, Præst.

Ceder fe Id de Simonsen, Kammerherre, til Erholm.

Christensen, Stud. mag.

Christensen, E., Dr. phil.

Christensen, Kammerraad. Hørsholm.

Christensen, Skræddermester.

Christensen-Schmidt, C. P., Collaborator.

Clausen, H. N., Professor ved Universitetet.

Cohn, Grosserer.

Cold, Dr. med., Distriktslæge., Frederiksværk.

Collett, A., Cand. juris. Christiania.

Collett, Amtmand, Christiania.

Co Hin, E., Etatsraad.

Crone, A., Præst, Herrested.

Crone, F., Exam. juris, Nyborg.

Da ae, Ludvig, Foged, Ørskoug, Norge.

Daae, Ludvig ly., Universitetsbibliothekar, Christiania.

Dahl, Kammerherreinde, Moesgaard, Aarhus.

Dahl, F. P. J., Præst, Holbæk.

Dahlenborg, K., Overlærer, Aalborg.

Dahlcrup, C. E., Amtmand, Herredsfoged, Odense.

Dahlerup, C. G., Præst, Øster-Ulslev, Lolland.

Dahlerup, H. L., Justitsraad, Contorchef.

Dahlerup, M. H. L., Stiftsprovst, Præst i Ballerup.

Dahlerup, H. V., Præst, Ørbek, Fyen.

Dahll, L. C, Artillericapitain, Christiania.

Damgaard, Stiftprovst, Odense.

Daniels, Frøken, Havlykkegaard, Maribo.

Daniels, F. V., Cand. phil.

Dannemand, Grevinde.

Danneskjold-Samsø, S., Greve, Geheimeconferensraad.

Delbanco, S. W., Landsoverretsprokurator.

Djørup, F., Distriktslæge.

Dorph, P., Præst i Øster-Egesborg. Foren. Correspoudent

Drolsum, A. C, Bibliotheksamanuensis, Christiania.

Drøhse, F., Boghandler, Tønder.

Eberlin, A. E., Cancelliraad.

Egholm, H. A., Isenkræmmer.

Ehlers, Couferensraad, Borgemester.

Elberling, Cand. phil.

Elmqvist, Adjunkt, Fredericia.

Engel li ard t, Professor.

Eng els toft, C. T., Dr. theol., Biskop i Fyens Stift.

Engelstoft, Præst.

Eriksen, V., Cand. mag., Christiania.

Er slev, Kr., Student.

Eucli, v., Pastor, Fredericia.

Esmann, Præst.

Estrup, 1., Godsejer, Geheimeetatsraad.

Everløf, F. A., Kgl. Svensk og Norsk General-Consul.

Fabricius, A., Præst.

Fabricius, I. 0., Præst, Langeland.

Fangel, Dr., Elmelund.

Fenger, E. Geheimeetatsraad.

Feveile, Capitain.

Fibiger, Oberst.

Fibiger, J., Præst.

Fie dl er, Conferensraad, Justitiarius.

Fie dier, J., Postexpediteur i Fuglebjerg.

Finsen, V. Højesteretsassessor.

Fischer, C, Etatsraad, Borgemester, Randers.

Flensborg, E., Boghandlercommis.

Fog, Oberst.

Fog, B. J., Dr. phil., Provst.

Forchhammer, J., Dr. phil., Rector, Herlufsholm.

Fridericia, Cand. mag.

Friedenreich, 1., Handelsbogholder.

Friederichsen, P., Proprietær, Kjærstrup, Lolland.

Fritzner, Præst, Tjødling, Norge.

Friis, F. R., Exam. polyt.

Friis, Steen, Justitsraad, Stiftsskriver, Roskilde.

Friis, Stud. mag.

Frijs-Frijsenborg, E., Lehnsgreve, Geheiineconferentsraad.

Frijs-Juellinge, Greve, Stamhuset Juellinge, Nakskov.

Føns, H., Præst.

Gad, G. E. C, Boghandler.

Garde, H. G., Commandeur.

Garnél, A. C, Major.

Gellein, Fuldmægtig, Surendal, Norge.

Gi sla son, K., Professor ved Universitetet.

Gj ede, Adjunkt.

Gjellerup, S., Cand. theol.

Gleerup, M., prakt. Læge i Holstebro.

Gleerup, Boghandler, Lund.

Glæsel, Distriktslæge, Aarhus.

Gløerfeldt, B. V. W., Kammerraad, Havneskriver i Kjøbenhavn.

Go os, C, Professor ved Universitetet.

Gotschalk, Ritmester, Nestved.

Grundtvig, Joh., Capitain, Contorchef.

Grundtvig, Sv., Professor ved Universitetet.

Guldbrandsen, H., Cand. phil., Sproglærer.

Haagen, Conferensraadinde.

Hage, A., Godsejer, Oremandsgaard, Præstø.

Hage, Johannes, Godsejer.

Hagerup, H., Boghandler.

Hage ru p, Frue, Sorø.

H alvors en, J. 8., Literat, Christiania.

Hald, E., Præst i Snodstrup.

Hall, Lieutenant, Udgiver af Folkets Avis.

Hallager, Professor, Christiania.

Hambro, C. 1., Baron, London.

Hambroe, E., Cand phil., Bergen.

Hammerich, Fr., Professor ved Universitetet.

Hammerich, M., Professor, Iselinge, Vordingborg.

Hammerich, J., Forpagter, Iselinge, Vordingborg.

Hammershaimb, V. U., Provst. Færøerne.

Hannover, Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket.

Hansen, C. C. L., Præst i Skamby, Fyen.

Hansen, C. P. M., Dr. med., Etatsraad

Hansen, Jørgen, Provst, Norge.

Hansen, J. A., Assurancebestyrer.

Hansen, L. C, Præst, Bornholm.

Hansen, Distriktslæge, Hjbrring.

Hasle, P., Sognepræst i Asnæs.

Has sager, Cand. theol.

Hauch, Adam, Skolebestyrer.

Haugsted, S. T., Præst i Tønning, Horsens.

Haxthausen, G. M., Baron, Overintendant.

Haxthausen, Capitain, Baron.

Heering, A., Contorist.

Heffermahl, Præst, Gloppen, Norge.

Hegel, F. V-, Cancelliraad, Universitets-Boghandler. (Foren. Kasserer.)

Heiberg, C. A., Provst, Præst i Helsingør.

Heiberg, E. 0., Bureauchef, Christiania.

Heiberg, G., Præst i Sjelle ved Aarhus.

Heise, A., Adjunkt, Viborg.

Hellcmann, C. N., Præst i Rye, Sjælland.

Helm s, J., Skolebestyrer.

Helve g, L., Dr. pliil., Præst i Odense.

Henrichsen, Rector, Aalesund.

Henrichsen, Højesteretsadvocat.

Herbst, C. F., Justitsraad.

Hermansen, C, Professor ved Universitetet.

Her sleb, C. F., Overkrigscommissair.

Hertel, Adjunkt, Frederiksborg.

Hindenburg, Th., Højesteretssecretair.

Hirschsprung, Dr. med.

Hjort, J. L. M., Provst, Møen.

Hjort, Lieutenant.

Hjortdahl, Amanuensis, Christiania.

Holbek, Capitain i Artilleriet.

Holck, Capitain.

Holm, C. F., Conferensraad.

Holm, E., Professor ved Universitetet.

Holm, J., Cand. phil.

Holm, Læge.

Holmsted, S., Overlærer, Frederiksborg.

Holstein, E. F., Kammerherre.

Holstein, Fr., Stud. juris.

Holstein, L. H. C. H., Geheimeconferensraad, Lehnsgreve (IH).

Holsten, A., Geheimeconferensraad, Lehnsbarcn.

Holten J., Kammerjunker.

Hoskiær, D., Præst i Kallundborg.

H undr up, F. A., Overlærer.

Hvidt, E., Assurance-Mægler, Consul.

Hvidtfeldt, Archivfuldmægtig, Christiania.

Høedt, Fr., Professor.

Høst, A. F., Cancelliraad, Universitets-Boghandler.

Høst, Oberst.

Høst, C, Boghandler.

Hølaas, Cand. juris., Christiania.

Ib s en, E., Overlærer, Sorø.

Inger slev, Cand. theol., Vordingborg.

Irminger, C. L. C, Contre-Admiral, Kammerherre.

Jacobsen, Godsforvalter ved Stamhuset Tiele i Jylland.

Jacobsen, P. C, Præst i Rødby, Lolland.

Jacobsen, Boghandler i Randers.

Jacobsen, Capitain, Brygger.

Jacobsen, N., Præst.

Jacobsen, Galanterihandler.

Jacobsen, I. S., Præst, Nexø.

Jantzen, A. T., Præst.

Jensen, J. Ch., Sognepræst til Ousted, Allisløv og- Lethraborg.

Jensen, Godseier til Fredsholm, Nakskov.

Jensen, Knud.

Jensen, Borgermester, Christiania.

Jermin, H., Stamhusbesidder, Ausumgaard.

Jespersen, E., Boghandler.

Jespersen, H. A.., Præst i Utterslev, Lolland.

Jessen, Forpagter, Berritsgaard, Saxkjøbing.

Jetsmark, J., Etatsraad.

Johnsen, V. F., Geheimeconferentsraad.

Jonquiéres, H. A. de, General.

Jonquiéres, J. A. F. de, Justitsraad og Contoir-Chef.

Jonquiéres, G. C, de, fhv. Contorehef.

Juel-Rysensteen, Kammerherre, Lehnsbaron.

Juel, Etatsraad, Overretsprokurator.

Jørgensen, Redaktør.

Jørgensen, A, Herredsfoged, Odense.

Jørgensen, A D., Archivassistent.

Jørgensen, 8., Professor.

Jørgensen, Student.

Kaas, Oberst, Kammerherre.

Kahl, Provst og Sognepræst i Lund.

Kali, M., Postmester.

Kampmann, H., Etatsraad, Herredsfoged i Randers.

Kaufmann, J. J., Mægler.

Kielsen, O. H., Kammerraad.

Kierulf, A., Expeditionssecretair, Christiania.

Kinch, Overlærer, Ribe.

Kjell er up, Godseier, Vesborggaard, Aalborg.

Klagenberg, A. C, Translateur.

Klein, Justitsminister.

Klingenberg, K., Assistent.

Klub i en, Højcsteretsadvokat.

Knudsen, H., Præst.

Knudsen, L. A. C, Sognepræst til Eltang og Vilstrup, Kolding

Jvnut li, Greve, Postmester i Soro.

Koch, E. F., Dr. phil., Præst i Skibet, Veile.

Koch, Etatsraad. Odense.

Koch, P. F., Criminalretsassessor.

Koefoed, J., Legationssecretair.

Krag, Møller, fhv. Herredsfoged, Odense.

Krag, W., Kammerherre.

Krarup, J. Fr., Cand. mag.

Krebs, J. H. K., Krigsraad, Distriktslæge i Ringsted.

Krieger, A. F., Geheimeetatsraad.

Krieger, W., Heinstrupgaard.

K ringe Ib ach, G., Cand. juris.

Krog, Præst i Ramløse, Frederiksværk.

Kruse, M., Institutbestyrerinde.

Købke, J. K., Oberst.

Kønigsfeldt, J. P. F., Adjunkt, Frederiksborg.

Lampe, Præst, Bergen.

Langballe, I. E., Procnrator, Randers.

Lange, C. V., Contoirchef.

Lange, Rektor, Lillehammer.

Langhoff, I. H., Boghandler.

Langkilde, Cand. juris, til Juulskov.

Larsen, E. F., Assistent i Indenrigsministeriet.

Larsen, H. F. Overretssagfører.

Larsen, August, Bogholder.

Larsen, J. S. Capitain, Helsingør.

Lassen, Provst, Holbæk.

Lassen, W., Bureauchef, Christiania.

Lasson, T. 0., Grosserer.

Le em ej er, J., Aarhus.

Lerche, Greve, til Benzonsdal.

Lerche, Kammerherre, Lehnsgreve til Lerchenborg.

Levin, 1., Cand. phil.

Levin, Dr., Distriktslæge, Lerchenfeldt, Hobro.

Levin s en, N., Højesteretsadvocat.

Levin sen, Overauditeur.

Levy, Etatsraad og Bankdirecteur.

Levy, M. A. Grosserer.

Lichtenberg, F., Jægermester, til Løistrup.

Liebe, Højesteretsadvocat.

Liebe, J., Stats-Secretair.

Liebenberg, Literatus.

Lillienskjold, Overretsassessor.

Lind, H., Adjunkt, Randers.

Lind, Th., Boghandler.

Lindahl, H. J, Cand. juris.

Lindberg, Overauditeur, Assens.

Linde, Conferensraad, Departementschef.

Linderup, Fuldmægtig, Nykjøbing i Sjælland.

Linnemann, Etatsraad, Bankdirecteur.

Lj ung gren, G., Professor, Lund.

Lohse, O. C, Adjunkt, Aarhus.

Lomholt, Grosserer.

Lublin, J. A. Grosserer.

Lund, C. Capitain, Drammen.

Luud, C C, Contorchef.

Lund, C, Cand. mag.

Lund, Th., Assistent i Justitsministeriet.

Lund, Tr., Dr. phil.

Lund, Professor, Dr. phil., Rector, Aarhus.

Lundgren, M. H., Ritmester, Trondhjem.

Luud gren, H., Bankdirektør, Trondhjem.

Lynge, Boghandler.

Løkke, Jakob, Overlærer, Christiania.

Løvenskiold, Lehnsbaron til Løvenborg, Holbæk.

Løvenskjold, C. L. Kammerherre.

Løvgreen, Fuldmægtig.

Madvig, J. N., Conferentsraad og Professor.

Madvig, J. N. A., Criminalretsassessor.

Madsen, E., Capitain i Generalstaben.

Malmstrøm, C. G., Professor, Stokholm.

Magnussen, C. W., Bogholder.

Mansa, F. W., Etatsraad.

Mansa, Landinspecteur, Nykjøbing paa Mors.

Mansa, J. H., Oberst.

Mantzius, Cand. phil. Birkerød.

Martensen, Dr. theol., Biskop.

Mazar de la Garde, Etatsraad.

Mazar de la Garde, D., Caud.

Meding, Skolelærer, Stubbekjøbing.

Meinert, A. V., Sognepræst til Sjørslev, Mors.

Melby, J. C. F. V., Præst i Kundby.

Melchior, H. E., Cancelliraad, Institutbestyrer.

Melchior, Grosserer.

Meyer, A., Amtsvejinspecteur i Randers.

Meyer, Fr., Højesteretsassessor.

Mie.helsen, Konsul, Bergen.

Middelton, Overretssagfører, Christiania.

Milo, F. A., Skolebestyrer.

Molbech, K., Professor.

Mollerup, Hojesteretsassessor.

Mollerup, Cand. mag.

Moltke, E., Greve, til Nørager, Slagelse.

Moll ke, Kammerjunker, Herredsfoged, Sæby.

Moltke, Fr., Lehnsgreve til Bregentved.

Moltke-Hvidtfeldt, Geheimeconferentsraad, Glorup.

Morville, G., Overretsprokurator i Viborg.

Moth, Overlærer, Sorø.

Mourier, C. F. L., Justitiarius i Højesteret.

Mourier, Cand. juris , Assistent.

Muhle, F. S., Cand.phil.

Munck, Præst.

Miiffelmann, Forpagter, Gram.

Muller, 0., Hojesteretsassessor.

Muller, C. P, Paludan-, Professor ved Universitetet.

Muller, C. L., Dr. phil., Etatsraad.

Munter, F., kgl. Fuldmægtig, Kammerjunker.

Møller, J., Præst i Odense.

Møller, A., Overretsprocurator, Viborg.

Møller, Bolette, Frøken, Frederikshald.

Møller, L. 8., Bogholder.

Møller, Læge, Nykjøbing paaJjMors.

Møller, Cand. phil.

Mør c li, B. H., Overlærer, Randers.

Nannestad, Cand. theol., Roskilde.

Nellemann, Sophus, Høiesteretsadvokat.

Nelle ma nn, Professor ved Universitetet.

Neergaard, J. F., fhv. Provst og Præst i Faxe.

Neergaard, de, Frue, til Oxhohn, Aalborg.

Newe, Cand. theol., Skolebestyrer.

Nielsen, Olaf, Dr. phil., Archivar.

Nielsen, C, Provst og Præst i Kallehauge.

Nielsen, G. Red.icteur.

Nielsen, H., Cand. theol., Aarhus.

Nielsen, Boghandler, Odense.

Nielsen, H. J., Cand. mag.

Nielsen, Y., Archivassistent, Christiania.

Nielsen, Overlærer, Lillehammer.

Nissen, Handel.sborger. Christiania.

Nutzhorn, H., Cand. theol.

Nyrop, Cand. juris

Nyegaard, C. S., Sognepræst i Blistrup.

Ny ga ard, Etatsraad.

Næ gier, Capitain, Kammerjunker.

Nørregaard, Mønsterskriver.

Od liner, Professor, Lund.

Oldenburg, Auditeur.

Olrik, J. 8., Etatsraad og Borgermester i Helsingør.

Olsen, Capitain, Trondhjem.

Olsen, Præst i Brande, Ribe Stift.

Olsen, E., Cancelliraad, Prokurator i Randers.

Olsen, J. L., Hofbager.

Olufsen, H. F. F. M., Oberst.

Otto, Th., Cand. polit.

Ox holm, Cand. pbil., Rosenfeldt ved Vordingborg.

Paludan, H., Sognepræst, Feiø ved Stokkemarke.

Paul s en, Justitsraad, Stiftsphysicus. Aalborg.

Petersdorff, Lehnsgreve til Einsiedelsborg i Fy en.

Petersen, Alexis, Cand. polit.

Petersen, F. E., Cand. juris.

Petersen, Joh., Præst, Kjøge.

Petersen, H. G., Postinspecteur.

Petersen, H., Præst, Thisset, Aarhus.

Petersen, Helm, Eier af den Hempelske Boghandel, Odense.

Petersen, Skolelærer, Valløby Kjøge.

Petersen, Overretsassessor.

Petersen, N. R., Etatsraad.

Petersen, Sigv., Cand. phil, Christiania.

Petersen, V., Stud. theol.

Petersen, J., Cand. phil., Haderslev.

Pip er, Bagermester.

Ploug, C. Redacteur.

Plum, Dr. med., Lektor ved Universitetet.

Poulsen, Dr. phil.

Prehn, G., Cand. juris.

Prytz, F. Kjøbmand.

Puggaard, R., Grosserer.

Quaade, G. 1., Kammerherre, Gesandt.

Råben, Chr., Dr. phil., Kammerherre, Lehnsgreve til Christiansholni

Råben, Josias, til Lækkendegaard, Kammerherre.

Raffenberg, M. K., Etatsraad.

Rask, Præst. Viskende. Kallundborg.

Rasmussen, L., Justitsraad.

Rasmussen, R. C, Musicus.

Rasmussen, Provst, Præst i Steenstrup, Odense.

Rasmussen, Kammerraad, Godsforvalter, Gisselfeld.

Regenburg, Stiftamtmand, Skanderborg.

Reiersen, C. F. K., Sognepræst t. Carlslunde, Kjøge.

Reimann, C. F., Apotheker, Fuglebjerg.

Reinhardt, C. E. F., Contorchef i Justitsministeriet.

Reitzel, C, Boghandler.

Reitzel, Th., Boghandler.

Reumert, L. I. A., Professor, Dr. med. og Distriktslæge. Odense.

Ricard, Departementschef.

Richter, J. C. L., Stud. theol.

Rie ff es thai, Cand. pharm., Odense.

Rimestad, Chr, Overrttsassessor

Ring, H., Cand. phil.

Rode, Vilh., Overretsprocurator.

Rosen, Kammerjunker, Capitain i Aalborg.

Rosenberg, Dr. phil.

Rosendal, Højskoleforstander, Vinding, Veile.

Rosendahl, 0., Premierlieutenant.

Rosenkrantz, G. E., Baron, Stiftamtmand i Viborg.

Rosenkrone, G. Hoff, Stamhusbesidder til Rosendal i Norge.

Rosenstand, Frantz, Justitsraad.

Rosenørn, E , Kammerherre, Overpræsident.

Rosen ørn, Kammerherre, Amtmand, Randers.

Rosenørn-Lehn, E., Baron, Hvidkilde.

Rosenørn-Lehn, 0., Lehnsbaron, Udenrigsminister, GuldborglaiX:

Rosenørn-Lehn, Baronesse, Rossjøholm i Sverige.

Rosenørn-Teilmann Kammerherre, til Nørholm.

Rothe, L. A., Professor, Sorø.

Rothe, V., Etatsraad, Jernbanedirecteur.

Rothe, Cand. jur.

Rugaard, Lærer.

Ræd er, G., Cand. juris.

Ræder, Proprietær, Dyrhaugegaard, Kolding.

Rørdam, H. Dr. phil., Præst i Kornerup, Roskilde.

Rørdam, S., Dr. phil., Præst i Rønnebæk, Nestved.

Sager, H. C, Byfoged i Rudkjøbing.

Scavenius, C , Godseier til Klintholm.

Sc.avenius, Hofjægermesterinde, til Basnæs.

Schade, J. S., Præst, Samsø.

Schade, A. H., Kjøbmand, Nykjøbing paa Mors.

Scharling, C. E., Professor ved Universitetet.

Scheel, A V., Cand. juris, Christiania.

Scheel, Assistent i Finantsministeriet.

Scheel, A. W., Dr. jur., Geheimeconferentsraad,

Scheel, Siegfr., Greve.

Scheel, Greve, Hofjægermester, Rygaard, Roskilde.

Schiern, F. E., Professor ved Universitetet,

Schiødte, J. C, Prof., Inspecteur ved det kgl. naturhist. Museum-

Schiødte, Præst, Aarhuus.

Schiøth, H., Cand. mag., Christiania.

Schlegel, Geheime-Etatsraad.

Schmidt, Kammerraad, Voldbygaard, Grenaa.

Schmidt, L. H., Præst.

Schmidt, V., Professor., Dr. phil.

Schmidt, W. G., Mægler.

Schmidt, J. L., Overretsassessor, Viborg.

Schmidt, P. J., Boghandler.

Schnipp, A., Boghandler i Helsingiir.

Schleisner, Dr. med., Justitsraad, Stadslæge i Kjøbenhavn

Schrøder, L., Cand. theol., Høiskoleforstander, Askov.

S chr øder, J., Høiskoleforstander.

Schurmann, Professor, Seminarieforstander i Skaarup.

Schwartzbrem, Provst, Vaare, Skive.

Schøler, Kammerherreinde, til Margaard i Fyen.

Schønberg, K., Boghandler.

Sehestedt-Juul, Kammerherre, til Ravnholt.

Selmer, H. P., Justitsraad.

Sigurd son, J., fhv. Archivar.

Simonsen, A. E. A., Capt., Intendant.

Skeel, V., Kammerherre, Overretsassessor.

Skibsby. Sagfører, Nykjøbing paa Mors.

Skinnerup, Lærer, Randers.

Skjelderup, J., Postmester, Christiania

Skrike, Geheimelegationsraad.

Smith, Provst, Lunde, Odense.

Smith, E., Præst til Tjustrup, Sorø.

Smith, H., Etatsraad.

Smith. Jægermester, Rudbjerggaard ved Nakskov.

Smith, S. Birket, Bibliotheksassistent.

Sneedorff, H. G., Comm. Capt. og Toldinspecteur i Helsingør.

Sommer, Chr., Distriktslæge, Vestindien.

Sommersted, A. W., Oerkrigskommissair.

S tabe 11, Halvard, Proprietær, Askim, Norge.

Stadfeldt, Professor, Dr. med.

Stage, C. S., Justitsraad og Controlleur ved Finant.shovedl.assen

Steenstrup, J., Cand. juris.

Steenstrup, M. G. G., Dr. phil.

Stein, T., Billedhugger.

Steinnordh, Dr. pli il. & theol., Lector, Linkøping.

Stenersen, A., Justitsraad, St. Thomas.

Stephens, G., Professor ved Universitetet.

Strunk, A., Justitsraad.

Strøm, C. A., Lensmand, Throndenæs pr. Harstad, Norge.

Stub, C. F., Præst i Glostrup.

Sthyr, V., Lic. theol. Præst i Alslev.

Suhr, O. 8., Etatsraad, Grosserer.

Svedelius, Professor, Upsala.

Save, Professor, Upsala.

Sødring, E., Stud mag.

Sørensen, Stud. theol., Christiania.

Sørensen, Præst i Ulsø.

Sørensen, Capitain, Fredericia.

Tang, Etatsraadinde, til Nørre Vosborg.

Tang, N., Conferensraad, Justitiarius i Viborg.

Tang, P., Præst.

Teisen, M. P., Sognepræst til Phanefjord, Møen.

The is en, Cand. mag.

The s trup, Lieutenant.

Thiele, A., Cand. juris.

Thomsen, H. E., Bager.

Thorkelin, Capitain.

Thornam, L., Overlærer, Horsens.

Thor s en, P. G., Professor og Universitetsbibliothekar.

Thor son, Underbibliothekar ved det kgl. Bibi.

Thortsen, C. A., Dr. phil., Prof.

Tlirane, E., Boghandlerfuldmægtig.

Thrap, D., Præst, Bergen.

Thrige, S., Professor.

Thy ges en, Cand juris.

Thyregod, Lærer, Ans.

Tietgen, Etatsraad, Bankdirecteur.

Trap, Geheime-Etatsraad.

Trier, Ernst, Cand. theol.

Trier, Cand.

Trolle-Bonde, Greve, Kammerherre, Skaaue.

Tscherning, F. E., Oberst.

Tuxen, N. E., Dirckteur ved Orlogsværftet.

Tuxen, Frue, Helsingør.

Tiiehsen, E., Toldcontrolleur, Vejle.

Tiichsen, C. M., Justitsraad og Toldinspecteur.

Tvermoes, R., Grosserer.

Tønsberg, Chr., Toldkasserer, Tvedestrand i Norge.

Tønnes en, Kasserer, Sorø.

Torsleff, H., Boghandler, Slagelse.

Ulrich, Dr., Physikus.

Unsgaard, Amtmand i Thisted.

Urne, Axel, Assistent.

Ussing, L., Professor ved Universitetet.

Vaage, 0., Lic. theol., Sognepræst, Næsby ved Sorø.

V ahl, Underbibliothekar.

Wad, G. Student.

Waitz, G., Professor, Gottingen.

Wa 11 i ch, Kriminalretsassessor.

Yallø, Overretssagfører.

Warburg, C. A., Fabrikeier.

War bur g, Præst i Svendborg.

Warmuth, C, jun , Musikhandler i Christiania.

Vaupell, 0., Oberst, Odense.

Vaupell, Præst i Lunde, Varde.

Vedeler, G. F., lugeuieurlieutenant, Christiania.

Ve del, E., Amtmand, Sorø.

Ve del, F., Præst, Søllerød.

Vedel,P. A., Geheime-Legationsraad, Directeur i Udenrigsministeriet

Weeke, C, Bibliotheksassistent.

Wegener, Præst t. Halsted, Nakskov.

Weg ener, C. F., Conferentsraad og Geh. Archivar.

Weilbach, Cand. phil.

Weibull, M., Academiæ-Adjunkt, Lund.

Weis, A., Cand. polyt., Møller, Aarhus.

Weitemeyer, H., Cand mag.

West, K., Cand. theol.

Westergaar d, C. P., Fuldmægtig i Krigsministeriet, Justitsraad

Westergaard, N. L., Etatsraad. Professor ved Universitetet.

Westrup, Premierlieutenant.

Wichfeld, til Engestofte, Kammerherre.

Wiese, Cand. jur.

Willer, M., Varemægler.

Vilster, General, Aarhus.

Winkel-Horn, F., Cand. mag.

\Y ins trup, L. A., Bygningsinspecteur.

W.inther, C. M., Overretsprocurator.

Winther, J., Lærer.

Wissing, Bogtrykker i Viborg.

Wold, Ragna, Frøken.

Vogt, Toldinspektør, Fredrikshald.

Worm, R. T., Sognepræst i Gudom, Lemvig.

Worsaae, J. J. A., Etatsraad.

Voss, Provst og Sognepræst til Ramnæs i Norge.

Wroblewsky, Boghandler.

van Wylich, P. W., Sognepræst i Greve.

Yde. Lærer, Mors.

Zahle, N., Institutbestyrerinde.

Zahle, P. C, Redacteur.

Zahrtmaun, P. T., Geheimelegationsraad.

Zinck, L., Cand. theol.

Øllgaard, F., Byfoged i Slagelse.

Aalborg Cathedrtilskole.

Aarhus Cathedralskole.

Aarhus Garnisonsbibliothek.

Athenæum i Christiania.

Athenæura i Drammen.

Athenæum i Kjøbenhavn.

B erg ens Musæum.

Christians sands Skole.

Drammens lærde og Realskole.

Ellevte Bataillons Officeerscorps Bibliothek i Aalborg.

Frederiksborg lærde Skole.

Garnison s bibliotheket i Fredericia.

Gøteborgske Nat. Bibliothek i Lund.

Geheimearchivet.

Herlufsholm s Skolebibliothek.

Hofbibliotheket i Wien.

Horsens lærde Skole.

Jellinge Seminarium.

Kjøbenhavns Garnisons Bibliothek.

Kolding Læseforening.

Kongens Haandbibliothek.

Kvindelig Læseforening.

Lunds Universitetsbibliothek.

Læseforeningen Japetus.

Læseselskabet Musaion.

Metropolitanskolen.

Morsø Theologiske Læseforening.

Nykjøbing Cathedralskole.

Odense Cathedralskole.

Det militaire Bibliothek i Odense.

Randers Klubs Læseforening.

Randers lærde Skole.

Ribe Cathedralskole.

Rigsdagens Bibliothek.

Ringsted-Al sted Herreders theologiske Læseforening

Det kongelige norske Rigsarchiv i Christiania.

Roskilde Cathedralskole.

Rønne højere Realskole.

Sorø Academis Bibliothek.

Studenterforeningen i Kjøbenhavn.

Stiftsbibliotheket i Aalborg.

Storthingets, Bibliothek, Christiania.

Thisteds theologiske Læseforening.

Ve ile Amtskole.

Viborg Cathedralskole.Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library.