Sigfrid Schneider: Luftbild und Luftbildinterpretation. Lehrbuch der allgemeinen Geographie. Bd. 11. - e-tidsskrifter.dk

 

Geografisk Tidsskrift, Bind 73 (1974)

Sigfrid Schneider: Luftbild und Luftbildinterpretation. Lehrbuch der allgemeinen Geographie. Bd. 11.

Sten Folving

Walter de Gruyter & Co., Berlin 1974.
530 s., 217 fotos, 208 diagrammer og tabeller.
DM 195.00.

Der er hermed endelig fremkommet en
fyldig fremstilling af anvendeligheden af
luftfotos.

Bogen falder naturligt i to afsnit: et
teknisk og et interpretatorisk. Begge afsnit
er traditionelt behandlet, men en

række nyere tekniske og tolkningsmæssige
aspekter er medtaget.

Første afsnit er afgjort det svageste. I stedet for virkelig at gå i dybden med luftfotoets og det tekniske udstyrs anvendelighed og begrænsninger, har forfatteren anlagt nogle særdeles brede synsvinkler og har forsøgt at medtage alle aspekter, hvilket i høj grad har gjort, at fx det behandlede materiale forekommer at være ret så tilfældigt udvalgt, I kap. 5, Stereoskopisches Sehen und Messen, udgør de teoretiske betragtninger således kun nogle ganske få sider, et begreb som stereoskopisk tærskelværdi er ganske udeladt. I stedet er størstedelen af kapitlet anvendt til en kritikløs omtale af et tilfældigt udpluk af stereoskoper. Til dette eksempel kan føjes kap. 6, i hvilket forfatteren søger at gøre rede for de rent fotografiske forhold. Man opnår da også en glimrende oversigt over forsk, filmemulsioner, men disses specifikke anvendelighed berøres kun lidt; to så væsentlige begreber som modulationsoverførsel og opløselighed bliver tildelt en enkelt side.

Bogens andet afsnit består for størstedelen af refererede eksempler på luftfotos anvendelse inden for forsk, geografiske discipliner, og har sin styrke deri, at der i høj grad gives henvisninger til de omtalte eksemplers kilder, og til lign. arbejder. Man kunne i dette afsnit savne nogle gennemgående eksempler. Forfatteren ville have bidraget meget til udbredelsen af luftfotos som arbejdsgrundlag, hvis han i hvert kapitel havde gennemarbejdet et eksempel, i stedet for til hvert afsnit at udvælge lige netop de bedste eksempler fra litteraturen. Da der er tale om en lærebog, ville et væsentligt pædagogisk sigte måske været opnået ved i alle kapitlerne at anvende et gennemgående materiale.

Disse kritiske bemærkninger til trods, anser jeg bogen for at være god. Et væsentligt plus er de mange fotografier med tilknyttet tekst og de ca. 80 sider litt, henvisninger. Bogen er af høj teknisk kvalitet og derfor dyr; en lidt mere kritisk udvælgelse af firmabilleder ville givet have skaffet værket større udbredelse.

 Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library